Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2022 18:17
  Traduje se, že před odjezdem do Československa si nechal ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:10
  Co jsme dlužni nejen Emerichu Rathovi? V roce 2004 prošel ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 18:05
  Fotky: Putin a Zelenskyj mezi zraněnými. Jeden v pohovu, druhý ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 15:18
  Zdravím vás pánové, tak přestože jsem myslel, že rozsudkem ...

  Read more...

   
 • 26.05.2022 10:15
  Lidé už si protokolární dary neprohlédnou. Fiala ukončil ...

  Read more...

   
 • 22.05.2022 11:03
  Bezprostředně před tímto historickým zlomem napsal Havel ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

arm. gen. Jan Syrový

 • 14. 12. 2021 - Generál Jan Syrový - o čem média neinformovala

  Syrovy Jan 1938Řada médií přinesla 14. 12. 2021 zprávu o tom, že Městský soud v Praze odmítl povolit obnovu procesu, jímž byl generál Jan Syrový (1888-1970) odsouzen v roce 1947 k trestu 20 let těžkého žaláře.

  … Zastupitelstvo města Dobřichovic rozhodlo o vrácení čestného občanství. Jak informoval starosta Ing. Petr Hampl, rozhodnutí zastupitelstva bylo jednomyslné. (Syrový byl totiž dne 10. 4. 1938 jmenován čestným občanem Dobřichovic. Dne 13. 7. 1948 byl čestného občanství zbaven rozhodnutím Rady Městského národního výboru v Dobřichovicích.) Městský soud v Praze tak na jedné straně potvrdil, že dvacetiletý trest těžkého žaláře pro generála platí, a přitom tentýž den mu zastupitelé Dobřichovic, kde bydlel, vzdali poctu v podobě navrácení čestného občanství. (Pro úplnost: Čestné občanství získal Syrový i ve své rodné Třebíči. Ta mu ho nikdy neodňala.) Přístup k osobě generála Syrového dokumentuje rozporuplnost doby, v níž žijeme. …

 • Obnova řízení v kauze generála Jana Syrového - závažná odhalení o fungování justice před Únorem 1948

  Státní zástupce Městského státní zastupitelství v Praze Jan Kopečný podal minulý měsíc návrh na povolení obnovy řízení ve prospěch bývalého předsedy vlády a ministra národní obrany.generála Jana Syrového (1888-1970). Ten byl dne 21. 4. 1947 odsouzen Národním soudem k trestu těžkého žaláře v trvání 20 let.

  Je pozoruhodné, že návrh neobsahuje jen nějaké „technické“ výtky vůči samotnému rozsudku, ale přináší závažná odhalení o fungování československé justice před Únorem 1948 i nelichotivé informace o tehdejším prezidentu republiky Edvardu Benešovi.

  V návrhu je kromě prezidenta Beneše zmiňována celá řada dalších významných mužů, z nichž někteří dopadli ještě hůře než generál Syrový:

  • Baťa Jan Antonín (podnikatel)
  • Beran Rudolf (předseda vlády od 1. 12. 1938 do 27. 4. 1939; stejně jako generál Syrový odsouzen k 20 letům těžkého žaláře; zemřel ve vězení 28. 2. 1954)
  • Blaskowitz Johannes (německý generál, velitel okupačních vojsk; spáchal sebevraždu 5. 2. 1948)
  • Praha 15. 3. 2021: STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ SE VRACÍ K UDÁLOSTEM Z 15. 3. 1939

   Syrovy Jan1.582 letadel,501 protiletadlových děl, 2.175 děl, 785 minometů, 469 tanků,,43.876 kulometů, 114.000 pistolí, 1.090.000 pušek, přes miliardu nábojů pro pěchotu, přes 3.000.000 nábojů pro děla, válečný materiál pro stavbu mostů, naslouchací přístroje, měřící přístroje, motorová vozidla „v největším množství“. Hodnota tohoto materiálu „činila více než 29 miliard Kč“.

   ***

   Dne 15. 3. 2021 uplynulo 82 let od vstupu německých vojsk na zbytek československého území. To, co se onoho dne odehrálo, nyní znovu přezkoumává Městské státní zastupitelství v Praze. Proč?

   Protože je dosud pravomocný rozsudek Národního soudu v Praze z 21. 4. 1947, podle něhož armádní generál Jan Syrový (1888-1970) „jako ministr národní obrany... nedal 15. března 1939 rozkaz ani pokyn ke zničení vojenského materiálu“.Za to byl odsouzen k „k trestu těžkého žaláře v trvání 20 /dvacet/ let, zostřeného půlročně jedním postem“.

  • První bitva II. světové války, dodnes neznámá většině obyvatelstva - zapomenutí hrdinové naší země

   Pavlik KarelPavlik Karel Pametni deskaBitva o Czajankovy kasárna byla ozbrojeným střetem mezi československými a německými vojáky. Odehrála se dne 14. března 1939 ve Frýdku- Místku. Šlo o jediný známý výraznější boj československých vojáků s německou armádou při obsazování zbytku Čech a Moravy a Slezska v březnu 1939. Další podrobnosti z videa níže:

   ČSR mělo 15 divizí, 250.000 mužů a 170.000 mužů v záloze. Země ztratila 16.000 čtverečních mílí území a většinu těžkého průmyslu. Gen. Jan Syrový prohlásil: „Měli jsme volbu mezi vraždou a sebevraždou“(Volbu boje nezmínil, raději bez boje nechat zničit zemi a zlikvidovat nejlepší lidi. JŠ). Jediná posádka se postavila na odpor ve Frýdku-Místku. Velitelem praporu byl plk. Štěpina. Obrany kasáren se ujal velitel kulometné roty, kpt. Karel Pavlík V jeho rotě bojovali i etničtí Češi, Židé, Ukrajinci a Moravané.

   Na výzvu vzdát se odpověděla rota střelbou. Byli obklopeni, ze všech stran na ně bylo stříleno. Ke zlomení odporu byla zapotřebí 50 mm děla a pancéřové zbraně ráže 37 mm. Kpt. Pavlík změnil taktiku a byl velmi aktivní v obraně. Německá střelba měla malou účinnost.

   Po 40 min. boje byl boj, na přímý rozkaz gen. štábu, okamžitě zastaven. Vojáci byli zajati. Utrpěli 6 zranění, včetně dvou vážných. Němci ztratili 12 až 24 vojáků, zraněných či zastřelených. Co by se stalo, kdyby bojovali všichni vojáci z kasáren?

   Kpt. Pavlík pokračoval v boji proti okupantům v odboji. V roce 1942 byl prozrazen gestapu, zajat, mučen a skončil v Mauthausenu. Dne 26.1.1943, po odmítnutí  nabídky sloužit u SS, byl zastřelen na místě. Po pádu komunismu byl kpt. Pavlík povýšen na plk. a vyznamenán za hrdinství a patriotismus speciální pamětní medailí. Byl to první boj druhé světové války dne 14.3.1939.

   K zamyšlení je postoj velení armády (její vrchní velitel dr. Edvard Beneš včas uletěl do Anglie – „Já mám plán, aeroplán“, se tehdy říkalo mezi lidem). Ani v roce 1968 nevydalo velení armády rozkaz k obraně země při okupaci sovětskou armádou… Dnešní „vozíčkový“ vrchní velitel AČR také patří do této kategorie.

   J.Š. 22.1.2022

  • The first battle of World War II, still unknown to the majority of the population in Czech Republic - the forgotten heroes of our country

   Pavlik KarelThe Battle of Czajanka Barracks was an armed clash between Czechoslovak and German soldiers. It took place on 14 March 1939 in Frýdek-Místek. It was the only known significant battle between Czechoslovak soldiers and the German army during the occupation of the rest of Bohemia and Moravia and Silesia in March 1939. More details from the video below:

   Czechoslovakia had 15 divisions, 250,000 men and 170,000 men in reserve. The country lost 16,000 square miles of territory and most of its heavy industry. Gen. Jan Syrový said, "We had a choice between murder and suicide"(He did not mention the choice of combat, preferring to let the country be destroyed without a fight and to liquidate the best people. JS). The only garrison to resist was in Frýdek-Místek. The defence of the barracks was taken over by the commander of the machine-gun company, Capt. Karel Pavlík In his company fought also ethnic Czechs, Jews, Ukrainians and Moravians. This particular garrison fought against the German invasion until they were ordered to stop by the Czech command. .

   The company responded to the call to surrender by firing. They were surrounded, fired on from all sides. It took 50 mm cannon and 37 mm armour-piercing weapons to break the resistance. Kpt. Pavlik changed tactics and was very active in the defense. The German fire had little effect.

   After 40 minutes of fighting, the battle, on direct order of the General Staff, was immediately stopped. The soldiers were captured. They suffered 6 wounds, including two serious ones. The Germans lost 12 to 24 soldiers, wounded or shot. What would have happened if all the soldiers from the barracks had fought?

   Capt. Pavlik continued to fight against the invaders in the resistance. In 1942 he was betrayed to the Gestapo, captured, tortured and ended up in Mauthausen. On January 26, 1943, after refusing an offer to serve in the SS, he was shot on the spot.

   After the fall of communism, was captain Pavlik promoted to colonel and awarded a special commemorative medal for his heroism and patriotism. It was the first battle of World War II on March 14, 1939.

   The point I found interesting is that this one particular garrison fought the German invasion until ordered by the Czech command to stop (Commander-in-Chief Dr. Edvard Benes flew to England in time - "I have a plan, an aeroplane", it was then said among the people), as in 1968 during the occupation by the Soviet army…

   J.Š. 22.1.2022