Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dalibor Skácel

 • Co to je entropie?

  Mnozí z nás jsme se s tímto pojmem setkali ve fyzice v nauce o teple, kde má tato veličina své kořeny a dále v průběhu času, ve všech možných oblastech. Některým z nás není úplně jasné co vlastně entropie popisuje, protože se jedná o jednu z nejnáročnějších fyzikálních veličin z hlediska pochopení jejího obsahu. Navíc se jedná o velice zajímavou veličinu, obecnějšího charakteru, kterou lze popisovat i jiné zákonitosti přírody, vesmíru a lidského snažení.

  … Entropie a její nárůst v přírodě, v uzavřeném systému našeho životního prostředí charakterizuje naši cestu k zániku a sebedestrukci. Z energetického pohledu je využívání neobnovitelných energetických zdrojů, jaderné energie a prostředků, které převyšují přirozenost přírody zatěžující naše životní prostředí. Toto zatížení neustále narůstá společně s entropií a chaosem v podobě hurikánů, nadměrného tepla, sucha nebo dešťů. Příroda sama o sobě nezná chaos, má svůj pevný řád a jen my jej společně s nárůstem entropie vytváříme, protože využíváme fyzikálních zákonitostí do krajních mezí, které nejsou k životu zapotřebí.

 • What is Entropy?

  Many of us have encountered this concept in physics in the science of heat, where this quantity has its roots and over time, in all possible areas. It is not entirely clear to some of us what entropy actually describes, because it is one of the most challenging physical quantities in terms of understanding its content. In addition, it is a very interesting quantity, of a more general nature, which can be described by other laws of nature, the universe and human endeavor.

  … Entropy and its growth in nature, in a closed system of our environment, characterizes our path to extinction and self-destruction. From an energy point of view, the use of non-renewable energy sources, nuclear energy and resources that exceed the nature of nature burdens our environment. This load is constantly increasing along with entropy and chaos in the form of hurricanes, excessive heat, drought or rain. Nature itself does not know chaos, it has its fixed order, and only we, together with the increase in entropy, create it, because we use physical laws to the extreme limits that are not needed for life.

  … If two bodies come into contact, one hot and the other cold, they transfer heat. The original heat records a decrease in entropy and the original cold records an increase in entropy. However, the total entropy of both bodies increases because energy is degraded and the temperature decreases. It follows that everything in the universe tends to increase entropy, which in a complex sense only grows together with chaos and disorganization. This is an issue that concerns not only technicians, but also philosophers, etc.