Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

PhDr. Jan Fojtík, CSc.

 • 3. 3. 2023: HLAVNÍ IDEOLOG KSČ PhDr. JAN FOJTÍK, CSc. – ČEMU UNIKL A ČEMU NE

  Fojtik Jan IIIjpg
  „Zdůrazňování kontinuity minulého a současného práva je jen rafinovanou cestou,

  jak zabránit změnám v této zemi.“

  JUDr. Vojtěch Cepl st.

  ***

  „Přijdou těžké dny a nastanou roky, kdy řekneš: ,Nemám z nich radost‘.“

  Král Šalamoun

  ***

  Fojtík se odkazem na „Varšavskou smlouvu“ snaží vyvinit a zdůrazňuje svoji podřízenost vyšší autoritě. (To připomínalo obvyklou obhajobu válečných zločinců, kteří tvrdili, že pouze plnili rozkazy svých nadřízených.)

  ***

  Usnesením, které bylo doručeno 3. 3. 2023, udělal Ústavní soud definitivní tečku za trestním stíháním 95letého bývalého člena předsednictva a ideologického tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa PhDr. Jana Fojtíka, CSc. (1)

  Fojtík byl obviněn, že nesl spoluodpovědnost za smrt a zranění řady osob na československých hranicích, když nerespektoval ustanovení čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde se praví: „Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní.“(č. 120/1976 Sb.) Městské státní zastupitelství v Praze dne 1. 12. 2022 trestní stíhání zastavilo s tím, Fojtík kvůli „demenci“není schopen chápat smysl a účel trestního řízení. Proti tomu podal ústavní stížnost poškozený Dr. Thomas Bartsch (nar. 1966), kterého v létě 1989 těžce zranili českoslovenští pohraničníci. (Prostřelili mu koleno, z čehož má trvalé následky.) (2) Bartsch namítal, že Fojtík – navzdory mnoha svým chorobám – je stále dobře orientován a je si vědom geografických a politických poměrů v období, kdy konal skutky, za které se měl zodpovídat. Fojtík soudním znalcům vysvětlil:

 • 3. März 2023: CHEF IDEOLOGIST der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei PhDr. JAN FOJTÍK, CSc. - WAS ER ENTKOMMEN IST UND WAS NICHT

  Fojtik Jan IIIjpg"Die Betonung der Kontinuität des vergangenen und gegenwärtigen Rechts ist nur ein subtiler Weg,um Veränderungen in diesem Land zu verhindern."

  JUDr. Vojtěch Cepl st.

  ***

  Mit dem Verweis auf den "Warschauer Pakt" versucht Fojtík, seine Unterordnung unter eine höhere Autorität zu entwickeln und zu betonen (dies erinnert an die übliche Verteidigung von Kriegsverbrechern, die behaupten, sie hätten nur die Befehle ihrer Vorgesetzten befolgt).

  ***

  In einem Urteil vom 3. März 2023 hat das Verfassungsgericht die strafrechtliche Verfolgung des 95-jährigen ehemaligen Mitglieds des Präsidiums und ideologischen Sekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, PhDr. Jan Fojtík, CSc., endgültig eingestellt (1)

  Fojtík wurde vorgeworfen, für den Tod und die Verletzung einer Reihe von Personen an der tschechoslowakischen Grenze mitverantwortlich zu sein, da er die Bestimmungen von Artikel 12 Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte nicht beachtet habe, in dem es heißt: "Jedem steht es frei, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen." (Nr. 120/1976 Slg.)

 • Praha 19. 7. 2022: ZDRAVOTNÍ STAV LUBOMÍRA ŠTROUGALA A VRATISLAVA VAJNARa - NOVÉ ZNALECKÉ POSUDKY KONEČNĚ VYPRACOVÁNY

  Strougal VajnarStrougal Vajnar JakesAktualizováno 22.7.2022: ZDRAVOTNÍ STAV JANA FOJTÍKA - NOVÝ ZNALECKÝ POSUDEK KONEČNĚ VYPRACOVÁN- Jinak řečeno, státní zástupkyně může dojít k závěru, že Fojtíkova razantní obhajoba ukazuje, že jeho „demence“není tak závažná, když si přesně vybavuje tehdejší geopolitické hranice, a dokonce si správně pamatuje jména obou amerických prezidentů z let 1976-1989. Možná bude chtít Fojtíkovým argumentům důrazně čelit, přinejmenším z celospolečensky „výchovných“ důvodů, neboť Fojtík byl nepochybně jedním z „funkcionářů, organizátorů a podněcovatelů“, kteří „aktivně prosazovali“režim „zločinný, nelegitimní a... zavrženíhodný“.

  ***

  Možná že dříve, než státní zástupce rozhodne, bude chtít zjistit, proč JUDr. Štrougal, který má „staropaměť relativně lépe zachovalou“, říká, že jako předseda vlády v letech 1970-1988 „nesměl zasahovat do práce ministrům“, ale pomíjí, že sám byl v letech 1961-1965 ministrem vnitra. A státní zástupce se ho také může dotázat, jak mu „Varšavská smlouva“(9) mohla „nařizovat“ něco, co bylo v rozporu s mezinárodními závazky, které on a další českoslovenští představitelé dobrovolně přijali. (2)

  A pokud jde o JUDr. Vajnara, CSc., státní zástupce bude možná chtít nejprve zjistit, zda ho opakovaná četba Švejka nepoznamenala tzv. Švejkovým syndromem. (10)

 • Usnesení o zahájení trestního stíhání bývalého tajemníka a člena předsednictva ÚV KSČ PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc., nabylo právní moci

  Fojtik Jan IIDne 7. 1. 2021 zahájil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) trestní stíhání proti PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc., nar. 1928, bytem v Praze.

  ÚDV ho obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se měl dopustit tím, že jako "přední stranický ideolog", tajemník a člen předsednictva ÚV KSČ, spoluzavinil smrt a zranění několika osob, které se snažily překročit československé hranice.

  Další podrobnosti viz například:

 • Znalecké posudky - JUDr. Lubomír Štrougal, JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., a PhDr. Jan Fojtík, CSc.

  Strougal Jakes VajnarFojtik Jan 2Znalecký ústav Psychiatrická nemocnice Bohnice měl do 31. 3. 2022 vypracovat znalecké posudky ohledně schopnosti chápat smysl trestního řízení u těchto obviněných:

  JUDr. Lubomír Štrougal, nar. 1924, JUDr. Vratislav Vajnar, CSc., nar. 1930, a PhDr. Jan Fojtík, CSc., nar. 1928.

  Dne 8. 4. 2022 jsem jménem poškozených požádal o zaslání těchto posudků, abych se k nim mohl vyjádřit. Dnešního dne, tj. 13. 4. 2022 jsem dostal odpověď od Městského státního zastupitelství v Praze (datováno 12. 4. 2022). Pokud Vás zajímá, co mně ohledně prvních dvou jmenovaných napsali, můžete si rozkliknout přílohu.