Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 06.07.2022 19:01
  Pane Šinágle, mně připravil soud o majetek za asi 60.000.000,-Kč ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 13:24
  Česká televize, je jediná televizní stanice u nás, která ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 11:04
  Předseda vlády Petr Fiala po půl roce oslovil projevem ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:58
  Byť je Hybášková prozatím řízením odboru pověřena jen dočasně ...

  Read more...

   
 • 06.07.2022 10:53
  Opoziční smlouva 2.0 Ministr Blažek staví s pomocí Hradu v ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 18:04
  Z Ukrajiny odvlekli rusáci 300 000 dětí. Tolik dětí se u nás ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Radek Steska

 • Neujahrsgrüße

  PF 2022 Ja a kanoePF 2022 rouškyxpolibek A7 bar 2

  TIMSHEL - Ich kann, indem ich frei bleibe - aus dem Hebräischen

  ***

  Liebe Freunde, Bekannte, Menschen

  Die Welt ist verrückt geworden!!!

  Ein Meer von Unsinn, nutzlosen Informationen, Vorschriften ohne Logik, Befehlen und einer Flut von nicht wertenden Meinungen stören das Land der Natur, der jahrhundertealten Regeln und Naturgesetze.

  So wünsche ich jedem von Ihnen, dass Sie im kommenden Jahr Ihre kleine Insel des Trostes in diesem tosenden Ozean finden. Eine Insel, die von Lächeln erhellt und von freundlichen Worten erwärmt wird. Eine Insel, auf der das Wort gilt und die Gesetze nicht hinter einem Mantel aus Lügen und Berechnung versteckt sind. PF 2022 Covid a kulecnikPF 2022 kaneEine Insel, auf der Schwarz schwarz bleibt, Weiß weiß bleibt, Männer sich wie Männer und Frauen sich wie Frauen fühlen, mit allem, was dazugehört.

  Aber wir sollten immer daran denken, andere Meinungen und Gefühle zu respektieren. Wir sollten jedoch die Lösung etwaiger Widersprüche mit klarem Kopf und nicht kniend angehen. Lassen Sie uns die Fehler unserer Vorfahren und unsere eigenen korrigieren, aber lassen Sie uns nicht eine Ungleichheit oder Ungerechtigkeit durch eine andere ersetzen.

  PF 2022 Ja a ohnicekGenießen wir also, wenn möglich, auf diesen Inseln wenigstens einen Moment des Friedens, der Ruhe und der Perspektive, an denen es in diesen Zeiten so sehr mangelt. Verbinden wir sie mit Brücken der Freundschaft, der Liebe und des gegenseitigen Respekts. Wir sollten uns bemühen, in Zukunft so viele dieser Inseln wie möglich miteinander zu verbinden und einen Archipel mit soliden Ufern zu schaffen, der den nächsten Überschwemmungen, die leider wahrscheinlich kommen werden, standhalten kann.

  Mit Respekt zur Natur und allem, was natürlich ist.

   

  Radek S.

 • New Year's greetings

  PF 2022 Ja a kanoePF 2022 rouškyxpolibek A7 bar 2

  TIMSHEL - I may, by remaining free - from Hebrew

  ***

  Dear friends, familiars, people

  The world has gone crazy!!!

  A sea of nonsense, useless information, regulations without logic, commands and a flood of non-judgmental opinions are disturbing the land of nature, centuries-tested rules and natural laws.

  So I wish you each in the coming year to find your little island of comfort in this raging ocean. An island brightened by smiles and warmed by kind words. An island where words are given and laws are not hidden behind a cloak of lies and calculation. PF 2022 Covid a kulecnikPF 2022 kaneAn island where black stays black, white stays white, men feel like men and women feel like women with all that goes with it.

  But let us always remember to be respectful of other opinions and feelings. Let us, however, approach the resolution of any contradictions with a straight face and not kneeling. Let us correct the mistakes of our ancestors and our own, but let us not replace one inequality or injustice with another.

  PF 2022 Ja a ohnicekSo let us, if possible, enjoy on these islands at least a moment of peace, tranquillity and perspective, which is so lacking in these times. Let us connect them with bridges of friendship, love and mutual respect. Let us strive to connect as many of these islands as possible in the future and to create an archipelago with solid shores that can withstand the next floods that are unfortunately likely to come.

  With respect for all that is Nature and natural.

  Radek S.

 • Novoroční zdravice

  PF 2022 Ja a kanoePF 2022 rouškyxpolibek A7 bar 2

  TIMŠEL – mohu, tím zůstávám svobodným – z hebrejštiny

  ***

  Vážení a milí přátelé, kamarádi, lidé

  Svět se zbláznil !!!

  Moře nesmyslů, zbytečných informací, nařízení bez logiky, příkazů a záplavy nesoudných názorů narušují pevninu přirozenosti, staletími ověřených pravidel a přírodních zákonů.

  PF 2022 Covid a kulecnikPF 2022 kanePřeji Vám tedy každému v příštím roce, abyste nalezli svůj malý ostrůvek pohody v tomto běsnícím oceánu. Ostrůvek prozářený úsměvy a prohřátý vlídnými slovy. Ostrůvek kde platí dané slovo a zákony se neskrývají za roušku lží a vypočítavosti. Ostrůvek, kde černé zůstává černým, bílé bílým, muži se cítí jako muži a ženy ženami se vším, co k tomu patří.

  Nezapomínejme ale mít vždy respekt k jiným názorům a pocitům. K řešení případných rozporů se však stavme zpříma a ne vkleče. PF 2022 Ja a ohnicekNapravujme chyby našich předků i vlastní, ale nenahrazujme jednu nerovnoprávnost či nespravedlnost jinou.

  Užívejme si tedy pokud možno na těchto ostrůvcích alespoň chvilku pohody, klidu a nadhledu, který této době tak chybí. Spojujme je můstky přátelství, lásky a vzájemné úcty. Snažme se propojit do budoucna co nejvíce takových ostrůvků a vytvořit souostroví s pevnými břehy, které odolá dalším záplavám, jež nás bohužel asi čekají.

   

  S úctou ke všemu přirozenému a přírodnímu

   

  Radek S.

 • PF

  PF 2021 windows okenko bar 3Tak opravdu nevím, jak pojmout to letošní novoroční mudrování. Máme za sebou podivný rok. Rok, který změnil zajetý jízdní řád, pravidla, tradice. Začal svobodně a skončil v „psím kotci“. PF 2021 skola uprava

  Už jsme si odvykli na hranice a najednou jsou zase tady. Ať už ty fyzické, nebo duševní. A s nimi se vrátil kus starých časů se svými příkazy, zákazy, frontami, omezením kultury, pohybu a dalšími jevy, které jsme již vyřadili ze svého života.

  Naše setkávání dostalo nový rozměr. Dva metry. Rouška tlumí vzájemná slova, krátí dech a zakrývá úsměvy, které jsou tak třeba. Člověk je ale tvor společenský!! Nenamlouvejme si však, že nás online kontakty spasí. K naplnění vztahů nám nestačí jen vidět se a slyšet. Potřebujeme se i cítit a dotknout. A to nám současná doba omezuje.

  PF 2021 psi upravaHranice jsou vždy omezující. Na straně druhé přináší možnost najít ten nejbezpečnější přechod, i když to občas trvá déle. Přechod, který nám umožní pokračovat ve PF 2021 slepice s kuraty barsvé cestě. Ta se sice zpomalí, ale to nám umožňuje, zamyslet se nad kroky předcházejícími a promyslet ty budoucí. Tak toho využijme.

  Přeji Vám tedy, ať při zdolávání hranic, lávek přes propasti a dalších překážek používáte hlavně zdravý rozum podpořený ohleduplností a láskou. Nesklouzněme ke slepému plnění příkazů, které postrádají logiku. Buďme na jedné straně pokorní, ale nedovolme, aby se z nás stalo jen ustrašené stádo.

   

  PF 2021 datel uprava barPF 2021 sudicky bar

   

   

   

   

   

   

   

 • Vœux du Nouvel An

  PF 2022 Ja a kanoePF 2022 rouškyxpolibek A7 bar 2

  TIMSHEL - Je peux, en restant libre - de l'hébreu

  ***

  Chers amis, amis, personnes

  Le monde est devenu fou ! !!

  Une mer de non-sens, d'informations inutiles, de règlements sans logique, de commandements et un flot d'opinions sans jugement perturbent la terre de la nature, les règles éprouvées depuis des siècles et les lois naturelles.

  Je souhaite donc à chacun d'entre vous, pour l'année à venir, de trouver son petit îlot de réconfort dans cet océan déchaîné. PF 2022 Covid a kulecnikPF 2022 kaneUne île égayée par des sourires et réchauffée par des mots gentils. Une île où la parole est donnée et où les lois ne sont pas cachées derrière un manteau de mensonges et de calculs. Une île où le noir reste noir, le blanc reste blanc, les hommes se sentent hommes et les femmes se sentent femmes avec tout ce qui va avec.

  Mais n'oublions jamais de respecter les opinions et les sentiments des autres. Toutefois, abordons la résolution des contradictions éventuelles en gardant la tête froide et sans nous mettre à genoux. Corrigeons les erreurs de nos ancêtres et les nôtres, mais ne remplaçons pas une inégalité ou une injustice par une autre.

  PF 2022 Ja a ohnicekAlors, si possible, profitons sur ces îles au moins d'un moment de paix, de tranquillité et de perspective, qui fait tant défaut en ces temps. Relions-les par des ponts d'amitié, d'amour et de respect mutuel. Efforçons-nous de relier le plus grand nombre possible de ces îles à l'avenir et de créer un archipel aux rivages solides, capables de résister aux prochaines inondations qui risquent malheureusement d'arriver.

  Dans le respect de tout ce qui est naturel et de la nature

   

  Radek S.