Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Zneuziti moci avers 280617Motto: Bez věcného a striktního dodržování práva nemůže fungovat právní a tudíž ani demokratický stát, pouze jen jeho parodie.Zneuziti moci revers 280617

V kavárně PARNAS  na Smetanovém nábřeží v Praze se dne 28.června od 15:00 hod. uskutečnil křest knihy ZNEUŽITÍ MOCI. Níže videozáznam celého křtu a otřesná ukázka ze stran 8-10. Kniha stojí 200,-Kč, vyšla v nákladu 3000 ks. Měli by si ji přečíst statisíce obyvatel České republiky, aby věděli v čem ve skutečnosti žijí. Z veřejnoprávních médií se to nedozví. Potom se budou také chovat, myslet – a především volit jinak! 

* * *

Stalo se (laický souhrn) – ukázka str. 8-10.

21.2. 2013 ve čtvrtek došlo kolem 17. hod. k loupežnému přepadení s po­kusem o vraždu v místním pánském a dětském kadeřnictví, které je mimo centrum na sídlišti v Hořicích. V 18.20 hod. téhož večera našel v uzamčeném kadeřnictví svou matku syn z 1. manželství - Ukrajinec pan Moroz, který nežije s matkou v její domácnos­ti, moc se s ní nestýká, matka ho dokonce kvůli jeho mnoha exekucím vyhodi­la z domu. Důvody, proč šel do kadeřnictví byly v jednotlivých výpovědích od­lišné - tato vyšetřovací větev z neznámých důvodů byla od začátku neřešena.

Zneuziti moci obsah 280617V sobotu 23. 2. 2013, když Lukáš byl jako každý víkend v Liberci doma, protože v týdnu kvůli studiu bydlel u svých prarodičů v Hořicích, ho jeho matka upozornila, že hledají svědky a Lukáš sám zavolal na policii, že tam byl před uzavírací dobou a chtěl se nechat ostříhat.

Ještě týž den přijeli 3 vyšetřovatelé z Hradce za ním, vyslýchali ho něko­lik hodin, a poté si vzali veškeré jeho oblečení, které se shodovalo s popi­sem oblečení potenciálního pachatele (rifle, tmavá bunda, všechny boty), loto oblečení si vzali volně do rukou, bez rukavic, bez nějakých zabezpe­čených sáčků a volně položili do kufru služebního auta.

Ještě ten den se všichni 3 kriminalisté zastavili na místě činu, prý z dů­vodu dohledání nějakých nehtů paní poškozené. Při tomto ohledání místa činu nebyl přítomen žádný technik, žádný svědek, nepořídili žádné foto­grafie ani videozáznam.

V úterý 26. 2. 2013 se probouzí paní poškozená z kómatu na JIP, je vy­slechnuta a proběhne rekognice dle fotografií.

Nejprve je vyslechnuta tento den ve 14 hod. pouze dvěma kriminalisty bez přítomnosti svědka i bez zdravotníka a následně je sepsán protokol, resp. Úřední záznam, který je i podepsán. Paní poškozená ovšem u soudu sdělila, že si na takový výslech nepamatuje a že podpis není její. Zkoumání pravos­ti podpisu bylo soudem odmítnuto.

V ten stejný den v 17 hod. je opakovaně vyslechnuta včetně videozázna­mu, za přítomnosti státního zástupce a soudce. Výpovědi ze stejného dne se diametrálně odlišují a na fotorekognici nepoznává, dokonce vylučuje Luká­še Nečesaného jako pachatele. Úřední záznam z této rekognice ale naopak obsahuje závěr, že ho paní poškozená jako pachatele označila. Videozáznam byl zadržován a byl poskytnut teprve po 10 měsících v den vynesení 1. roz­sudku - v lednu 2014.

Cca 14 dní od činu je Lukáš Nečesaný zadržen asi čtrnácti neuniformo- vanými policisty poté, co ho sledovali asi jeden kilometr čtyřmi automobi­ly. II Gymnázia v Hořicích v 7.45 hod. byl před zraky mnoha studentů po­valen na zem a pak odvezen do Hradce.

Byl mu přidělen právník ex offo, který se neohradil proti obvinění a ani k návrhu vazebního stíhání. Vazbě bylo obratem vyhověno. Teprve tento den večer se rodina formou domovní prohlídky u prarodičů dozvěděla o situa­ci. jeho rodiče 2 dny před zatčením odletěli na plánovanou dovolenou mi­mo ČR. Nemohli tedy vůbec účinně reagovat.

Po cca 6 týdnech je poškozená opakovaně vyslechnuta, znovu se její vý­pověď stran popisu pachatele mění.

Poté proběhne rekonstrukce případu na místě činu, kde je verze paní po­škozené opakovaně označována jako technicky nemožná ze strany obhajoby vzhledem k nálezu ohledání místa činu, což policie nechala bez reakce.

Předmět, kterým byla poškozená napadena, nebyl nalezený. Nalezené ne­byly ani klíče od provozovny a peněženka, která měla být odcizena.

Na obvinění Lukáše se podílelo svědectví svědkyně Šlechtové, která kou- kalazokna4. patra naproti domu a viděla vcházet pachatele v čase 16.59 hod. do kadeřnictví, a také na základě tvrzení poškozené, která tvrdila, že poslední platící zákazník byl chlapeček a pak už přišel jen pachatel.

Byly objednány posudky PČR. Posudek na poruchu paměti od psycholož­ky Mgr. Čermákové (znalkyně z oboru školství), která dosvědčila, že poškoze­na nemá poruchu paměti a vše si dokonale pamatuje. Bylo na ni podáno trest­ní oznámení pro křivý a nepravdivý posudek - PČR odloženo. Sama obžaloba ji z argumentace v následných soudních stáních vyloučila. Posudek z očního lékařství - znalec dr. Rozsíval soudu sdělil, že Lukáš přesto, že má 5-6 diop­trií, tak mohl bez brýlí spáchat ten trestný čin. Poškozená totiž pachatele po­pisuje bez brýlí. Ovšem žádný svědek nikdy Lukáše bez brýlí neviděl.

Při prvním ohledání místa činu, které proběhlo standardně, je nahráno I )VD, nafoceno - nebyly na místě činu žádné stopy Lukáše a byly negativní pachové stopy.

Při třetím ohledání místa činu, 7 dní po události, kdy předtím místo činu navštívili sami policisté, se našly pozitivní pachové stopy Lukáše a také se na­šla kupa vlasů velikosti 30x16x6 cm, která není nijak vyfocena, pouze popsána, .i která při prvním ohledání místa činu nikde na detailním videu ani foto­grafiích není.

Výslechem svědkyně Šlechtové, která ze svého okna viděla vcházet pa­chatele, bylo zjištěno, že dotyčný přišel z jiného směru než Lukáš, měl jiné oblečení, blonďaté vlasy vystříhané na krku, neměl batoh, nedržel žádné po­leno a neměl rukavice.

Dále byli vyslechnuti svědci Kos a Vandličková, kteří prokazatelně potkali l.ukáše v čase 16.55 hod. odcházet od kadeřnictví. Soudem jsou zcela igno­rováni.

V čase 17.00 hod., kdy skutečný pachatel provádí loupežné přepadení, je Lukáš již doma u svých prarodičů, kteří tuto skutečnost dosvědčují, a kde posléze již v čase 17.10 hod. komunikuje úplně běžně na svém facebooku.

Několik svědků popisuje jeho chování ten večer a následující dny jako zcela normální, bez jakékoliv změny.

Pro označení Lukáše pachatelem zcela chybí motiv, neboť peníze nepo­třeboval a navíc nebylo prokázáno, že by ukradené peníze /10 tis. Kč/, kte­ré u něj nebyly nalezeny, nějak použil.

Jeho oblečení, na kterém by dle soudního znalce s ohledem na charak­ter útoku musely být stopy od krve (pokud by byl útočníkem) žádné stopy neobsahuje. Soudce vyslovil domněnku, že oblečení mohlo být vypráno ne­bo mohl mít na sobě něco jiného. Obojí je nesmysl, neboť dle expertizy ne­bylo vypráno a jiné nebylo nalezeno.

Na místě činu v zamčeném kadeřnictví byly nalezeny stopy od krve, kte­ré nepatří Lukášovi ani záchranářům, ani poškozené a za nehty poškozené byla nalezena DNA, která není Lukáše a nebyl nalezen její původ. Ani tuto zásadní skutečnost soud neřeší.

Lukáš byl primárně v lednu 2014 odsouzen na základě svědectví poško­zené. Bylo konstatováno, že její paměť je v pořádku, i když ho nikdy nepo­znala na fotorekognici ani při reálné rekognici, kdy dokonce označila jiné­ho pachatele.

I když je popis pachatele natolik odlišný od Lukáše, tak je konstatováno, že po malém chlapečkovi tam byl už jen pachatel, takže to musí být Lukáš.

Soud neřeší ani skutečný obsah a smysl svědectví svědkyně Šlechtové, kte­rá viděla vcházet pachatele v čase 16.59 hod. do kadeřnictví. Vypověděla, že přišel z jiného směru, měl jiné oblečení, jiné vlasy, byl bez zbraně, bez ba­tohu, ale protože tvrdila, že se koukala z okna a nikoho jiného neviděla, do­šlo se k nelogickému záměru, že to musel být Lukáš.

Po podání odvolání Vrchní soud ruší rozsudek v březnu 2013 a nařizuje soudu projednat několik doplněných posudků.

květnu 2014 soud 1. stupně v Hradci opětovně Lukáše odsuzuje po pro­jednání posudků i přes potvrzenou kontaminaci pachových stop policisty, i přes 2 svědecké posudky od renomovaných lékařů, kteří jednoznačně po­tvrzují poruchu paměti poškozené.

Vrchní soud v Praze v červenci 2014 potvrzuje rozsudek, odmítá vyhoto­vený revizní znalecký posudek na paměť poškozené jako nadbytečný a Lu­káše odsuzuje pravomocně a Lukáš jde do vězení.

Byl podán podnět ke Stížnosti pro porušení zákona (SPZ) na ministerstvo spravedlnosti v říjnu 2014 a v únoru 2015 byla SPZ podána na Nejvyšší soud ČR.

V květnu 2015 Nejvyšší ČR soud projednal a potvrdil porušení zákona mi­nimálně v 7 případech a konstatoval existenci důkazů, které Lukáše jako pachatele vylučují. Z toho důvodu ho propustil na svobodu a vrátil věc k no­vému projednání se závaznými pokyny soudu nižšího stupně.

* * *

Za média se dostavila jen i iDNES a jeden fotograf ze Syndikátů novinářů. Zatím mediální mlčení, ačkoliv iDNES zveřejňuje zprávy obratem? Předpokládám, vzhledem k závažnosti tématu, jedná se o stanovisko i druhé strany. To určitě tak rychlé nebude... Na to bohužel mé kapacity nestačí. Samozřejmě obratem odkaz na článek iDNES k tomuto článku přidám. 

* * *

Neuvěřitelné chování policisty, který oběť (ještě ne plně při smyslech) nutí trapnými triky, aby poznala pachatele. Pachatele označila, ale nebyl to Lukáš Nečesaný, přesto policista oznamuje, že oběť označila za pachatele Lukáše Nečesaného !!! 

 

Jan Šinágl, 29.6.2017

* * *

VS Olomouc: zločinci v taláru nám připomněli padesátá léta JUDr. Vladimír Štefan, JUDr. Jaroslav Zbožínek, JUDr. Miloslav Stankuš

„Vrah“ McCray píše z Valdic velvyslanci USA v Praze panu Normanu L.Eisenovi

Za znásilnění manželky hrubiánským manželem trest 10 měsíců s podmínkou a 50.000,-Kč - manželce !!!

Ing. arch. Marek Řičář, černé svědomí ČSSD i všech, kteří mlčí!

Tři podněty ministru spravedlnosti ČR Robertu Pelikánovi k nápravě flagrantního selhání české justice a policie

* * *

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech : Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl.

* * *

Aktualizováno:

VIDEO: Musel jsem se krotit, říká Nečesaný o své knize, která kritizuje práci policie

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/musel-jsem-se-krotit-rika-necesany-o-sve-knize-ktera-kritizuje-praci-policie-1vb-/domaci.aspx?c=A170629_123922_tv-domaci_rejs

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (5 Votes)
Share
Přidat komentář