Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Muska„V ruce máme atomovou bombu a v hlavě pocity člověka doby kamenné…“  K.Lorenz

„Genetický úpadek. Kromě přirozeného citu pro spravedlnost a některých tradičních představ o tom, co je správné a co nesprávné, neexistují v moderní civilizaci žádné faktory, které by působily selektivně na rozvíjení a zachovávání norem sociálního chování, ačkoli by jich bylo s nárůstem společnosti stále více zapotřebí.“ – „Rozchod s tradicí. Bylo dosaženo kritického bodu, kdy mladší generace již není schopna dorozumět se se staršími jako s cizí etnickou skupinou, přistupují k ní s nacionální nenávistí. Příčiny této poruchy identifikace leží především v nedostatku kontaktu dětí s rodiči od nejranějšího dětství, což může mít patologické následky.“

* * *

Dřív jsem v létě pořád umýval čelní sklo auta od hmyzu, který se na něm rozplácl, teď to téměř nemu­sím dělat. - Tenhle příklad často používali entomologové, s nimiž Gretchen Vogelová, reportérka vědeckého časopisu Science, mluvila o tom, jak ubývá hmyzu.

„I běžní lidé si pamatují, že po jízdě mívali na předním skle mnohem víc hmyzu než dnes," řekl Wolfgang Wägele, ředitel Leibnizova ústavu pro biodiverzitu živočichů v Bonnu. Mohlo by se zdát, že moderní auta jsou aerodynamičtější, takže do nich tolik mušek a motýlů nevrazí. Ale tím to asi nebude.

„Měl jsem Ford Mustang Mach 1 z roku 1969 s pěkně hlad­kými tvary, a stejně jsem musel přední sklo pořád čistit," vzpomí­nal Scott Black z Xerceské spo­lečnosti pro ochranu bezobrat­lých v americkém Portlandu. Jeho kolega Martin Sorg doplnil zkušenost současnou: „Řídím Land Rover, který má aerodyna­miku jako lednička. Dnes i na něm zůstává přední sklo čisté.“

Reportérka Vogelová samo­zřejmě chtěla přesnější data. A zjistila, že vědci jich moc ne­mají. Vedou záznamy třeba o tom, jak ubývá včel, protože jsou hospodářsky významné. V Severní Americe dvě posled­ní desetiletí sledují motýla mo­narchu stěhovavého, protože je tam ikonický a navíc vzniklo po­dezření (už vyvrácené), že mu škodí pyl z geneticky modifiko­vaných plodin.

Ale mušky, vážky, vosičky a další běžné hmyzí druhy ni­kdo soustavně nesledoval. A tak jsou data spíše náhodná. Třeba členové Krefeldské entomolo­gické společnosti (ze stejno­jmenného německého města) si všimli, že když umístili hmyzí pasti na místo, kde je měli v roce 1989, celková hmotnost úlovku byla o plných 80 procent nižší.

Vysvětlení? V podezření je sa­mozřejmě hlavně zemědělství - jeho monokultury a pastviny vy­tlačující běžné prostředí i použí­vání postřiků. Ale jejich přesný vliv na to, že hmyzu na čelních sklech aut ubylo, vlastně vědci neznají. Natož aby odhadli, jaký dopad to bude mít na ostatní pří­rodu.

LN, EKOPOHLED, Josef Tuček, 21.7.2017

* * *

P.S.

Další alarmující zjištění o stavu přírody jejíž jsme součástí, ne pánem. V Číně už prakticky vymizely včely a stromy opylují ručně kartáčky lidé. Trvalá snaha o vysoké zisky bez respektu k zákonům a zákonitostem přírody je cestou k postupnému sebezničení. Moudří Keltové i Mayové dobře věděli, proč je nutno měřit čas na cykly…

 

Jan Šinágl, 30.7.2017

* * *

OSM SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ

„V ruce máme atomovou bombu a v hlavě pocity člověka doby kamenné…“  K.Lorenz

Konrád Lorenz

(Souhrn)

Pojednal jsem o osmi rozdílných, avšak příčinně souvisejících procesech, které hrozí zničit nejen naši civilizaci, nýbrž i lidstvo jako druh. Jsou to tyto procesy:

1. Přelidnění Země, které nás přemírou sociálních kontaktů nutí stranit se jeden druhého způsobem v podstatě nelidským a které stěsnáním mnoha jedinců na malém prostoru vyvolává agresi.

2. Pustošení našeho přírodního prostředí: je ničeno nejen to, čím jsme obklopeni a v čem žijeme, ale mizí i úcta a respekt člověka vůči kráse a velikosti veškerého stvoření, jež člověka přesahuje.

3. Závod člověka se sebou samým, který k naší společné zkáze stále urychluje technologický vývoj, který činí lidí slepými vůči všem skutečným hodnotám a okrádá je o čas k vpravdě lidské činnosti, totiž k zamyšlení nad sebou samým.

4. Mizení všech silných citů působené změkčilostí. Pokroky v technologii a farmakologii podporují neschopnost snášet i tu nejmenší nelibost. Lidé tak ztrácejí schopnost prožívat radost, které je možno dosáhnout jen po trpké námaze při zdolávání překážek. Přirozené kontrastní vlny utrpení a radosti se rozplývají do neznatelných oscilací nevýslovné nudy.

5. Genetický úpadek. Kromě přirozeného citu pro spravedlnost a některých tradičních představ o tom, co je správné a co nesprávné, neexistují v moderní civilizaci žádné faktory, které by působily selektivně na rozvíjení a zachovávání norem sociálního chování, ačkoli by jich bylo s nárůstem společnosti stále více zapotřebí. Nelze vyloučit, že mnohé dětinské projevy, které činí z velké části dnešní revoltující mládeže sociální parazity, jsou podmíněny i geneticky.

6. Rozchod s tradicí. Bylo dosaženo kritického bodu, kdy mladší generace již není schopna dorozumět se se staršími jako s cizí etnickou skupinou, přistupují k ní s nacionální nenávistí. Příčiny této poruchy identifikace leží především v nedostatku kontaktu dětí s rodiči od nejranějšího dětství, což může mít patologické následky.

7. Rostoucí poddajnost lidstva vůči doktrínám. Vzrůst počtu lidí v rámci jedné kulturní skupiny spolu s rostoucími technickými možnostmi ovlivňování veřejného mínění vedou k názorové uniformitě, jaká nemá v dějinách lidstva obdoby. Kromě toho stoupá sugestivní účinek vyznávané doktríny s počtem jejích stoupenců, a to patrně geometrickou řadou. Už dnes bývá jedinec, který se vyhýbá vlivu hromadných sdělovacích prostředků (například televize), považován za nenormálního. Veškeré okrádání člověka o jeho individualitu vítají všichni ti, kdo chtějí manipulovat velkými masami lidí. Výzkumy veřejného mínění, reklama, důmyslně zaměřené módy pomáhají velkovýrobcům na této straně železné opony a aparátníkům na její druhé straně získávat touž moc nad masami.

8. Vyzbrojení lidstva nukleárními zbraněmi je nebezpečím, které lze odvrátit snáze než všechna předešlá.

Procesy odlidštění, popisované v 1. až 7. kapitole, jsou podporovány pseudodemokratickou doktrínou. Ta tvrdí, že sociální a morální chování člověka nemá nic společného s fylogenetickou organizací jeho nervového systému a smyslových orgánů, nýbrž že je determinováno výhradně vlivy daného kulturního prostředí, které jej během života obklopuje.

(Knihu vydalo nakladatelství PANORAMA v Praze, přepsal J.Š. 3.7.2006)

* * *

Lidstvo vyčerpalo roční příděl přírodních zdrojů rekordně rychle

Oakland (USA) - Na dnešek (2.8.2017 J.Š.) připadá letošní Earth Overshoot Day. To znamená, že lidstvo letos ke 2. srpnu vyčerpalo přírodní zdroje, které Země dokáže za rok doplnit. Začátek ekologického dluhu lidstva ohlásila organizace Global Footprint Network se sídlem v kalifornském Oaklandu. Smutné datum letos přišlo nejdříve v historii této statistiky, o den dříve než loni. Pozitivní však je, že jeho pohyb v kalendáři směrem dozadu se v posledních letech zpomaluje. Poprvé mělo lidstvo neudržitelnou spotřebu půdy, vody či čerstvého vzduchu v roce 1971.

"Ke druhému srpnu spotřebujeme více, než naše planeta dovede za celý rok obnovit. To znamená, že za sedm měsíců jsme vyprodukovali více oxidu uhličitého, než mohou oceány a lesy pohltit, chytili jsme více ryb, porazili více stromů a zkonzumovali více vody, než Země dokázala za stejnou dobu vyprodukovat," uvedla Global Footprint Network (GFN) v prohlášení.

. . ."Naše planeta má své limity, ale potenciál člověka je nemá. Žít podle možností, které nám dává naše planeta je technologicky proveditelné, finančně výhodné a je to naše jediná šance na úspěšnou budoucnost," řekl předseda GFN Mathis Wackernagel. …

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share
Přidat komentář