Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.01.2021 12:17
  Marek Wollner: „Včera sledovalo Reportéry ČT téměř milion ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 17:05
  Otec zakladatele Muzea českého a slovenského exilu XX. století ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:48
  Muzeum paměti 20. století chystá letos výstavy či publikace Pražským ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:41
  Dobrota a zrada. Dva dědové. Pozor, neplést si dědu Klauze s ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 16:37
  Lokajové ruské moci. Nenechme se unášet různými „pravdami“. Jakékoliv ...

  Read more...

   
 • 12.01.2021 10:30
  Hezký den, Neomlouvejte se. Přibývá lidí, kteří tvrdí, že ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

korupce_2… Na žádost ministra financí předseda vlády ČR, povolil výjimku z meziresortního připomínkového řízení. …

 

 

Ministerstvo financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

A)    Základní parametry zadávacích podmínek sanaci starých ekologických zátěží -         nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV,          V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy

1.            Úvod

Na jižní Moravě byl zahájen průzkum ropných nalezišť na počátku dvacátého století. V prvopočátcích byly používány metody těžby pomocí ražení důlních děl z povrchu či mělkých vrtaných sond. Postupně, se zdokonalováním vrtní techniky, byly zkoumány a exploatovány i hlouběji uložené obzory.

Těžba započala v okolí Hodonína na Starém poli v okolí statku Nesyt ve dvacátých letech minulého století a postupem času expandovala jak jihozápadním, tak i  a severovýchodním směrem.

K výraznému urychlení průzkumných prací i těžby došlo v důsledku zvýšené poptávky v období druhé světové války, kdy byla prozkoumávána širší oblast Hodonínska.

V období německé okupace byl zahájen systematický průzkum ropoplynových struktur, především v moravské části Vídeňské pánve.

Modernizaci po roce 1950 přineslo užití souprav pro rotační vrtání a souprav typu counterflush na elektrický pohon. Nasazení komplexních průzkumných metod, zejména kombinace geofyzikálních metod s prvním použitím reflexně seismických měření přispělo k objasnění hlubinné stavby a umožnilo těžbu hlouběji uložených akumulací přírodních uhlovodíků.

V šedesátých letech byl zastaralý park nahrazen novými soupravami. Pozornost byla zaměřena na modernizaci transportu, odvodnění a mechanizované těžby ropy čerpadly.

Do konce sedmdesátých let minulého století nebyla ochraně životního prostředí při průzkumu a těžbě věnována vážnější pozornost. V počátcích probíhala těžba eruptivním způsobem a ropa byla shromažďována sběrnými výkopy do zemních jímek. Také kaliště, využívaná dříve k cirkulaci výplachu v zemních nezabezpečených výkopech, byla po ukončení vrtných prací ponechávána na místě - včetně uložených odpadů.

Způsob průzkumu, těžby a úpravy ropy poplatný tehdejším poznatkům vedl v některých oblastech k masivnímu znečištění zemin a podzemních vod. Takovéto znečištění nejen že komplikuje možnost využití území pro vodárenské účely, ale v některých místech přímo ohrožuje exploatovaný vodní zdroj pro hromadné zásobení Hodonínska a části Břeclavska pitnou vodou.

2.            Zodpovědnost státu za odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy a plynu

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze nezlikvidované ropoplynové sondy považovat ve smyslu § 35 odst. 1 citovaného zákona za stará důlní díla a požadovat jejich likvidaci Ministerstvo životního prostředí. Z tohoto důvodu lze dovozovat, že právní odpovědnost za vypořádání (sanaci) zjištěných ekologických zátěží má ve své působnosti stát, v tomto případě jeho organizační složka – Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Z výše uvedených důvodů bylo ministru průmyslu a obchodu usnesením vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 uloženo zajistit prostřednictvím podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, (PKÚ) odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Tímto aktem byly začleněny činnosti spojené s likvidací (sanací) ekologické zátěže ve formě nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond do působnosti PKÚ.

Hlavním důvodem byla skutečnost, že PKÚ má velmi bohaté zkušenosti s přípravou a realizací sanačních projektů v rámci usnesení vlády č. 50/2002 a následujících a v rámci usnesení vlády č. 552/2003 (sanace a rekultivace v Ústeckém a Středočeském kraji). Státní podnik v současně době po velmi úspěšném předchozím období v oblasti přípravy a realizace sanačních projektů v rámci výše jmenovaných usnesení vlády završil rozhodující etapu pro zajištění úspěšného dokončení hlavních sanačních záměrů v jednotlivých lokalitách (Ústecký kraj 22 projektů, Středočeský kraj 6 projektů).

Celkově se v oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy nachází v současné době 660 sond a 12 reliktů, které mohou představovat riziko ohrožení vodárensky významného území a z toho velké množství starých ekologických zátěží může ohrožovat přímo jímací území Moravská Nová Ves, které zásobuje desítky tisíc lidí jižní Moravy pitnou vodou. Okolí těchto sond je v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se nachází v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni.

Vzhledem k uvedenému počtu sond a reliktů je třeba nápravná opatření provést postupně. Postup přitom musí splnit dvě základní podmínky: musí být postupováno od nejrizikovějších míst k méně rizikovým a vždy tak, aby do již sanovaných oblastí nemohlo proniknout znečištění z míst, kde sanace a relikvidace sond dosud neproběhla. Předmětná oblast byla proto rozdělena na 6 sektorů a na prostor, ve kterém je financování sanace zajištěno z Operačního programu Životní prostředí, priorita 4.2.

Zdůvodnění realizace veřejné zakázky

Cíl předkládaného projektu:

Cílem realizace projektu v sektorech IV, V a VI v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV) je průzkum znečištění, bezpečná relikvidace a sanace starých ekologických zátěží (dále SEZ) po průzkumu, těžbě a úpravě ropy ve smyslu UV ČR č. 713/2007. Starými ekologickými zátěžemi se pro účely tohoto projektu rozumí:

vlastní nevhodně nebo nedostatečně zlikvidované ropné sondy, které představují možné zdroje nekontrolovatelného vnášení ropy a ložiskové vody do životního prostředí, znečištění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí SEZ – starých těžebních ropných sond určených k relikvidaci, znečištění zemin a podzemních vod ropou v bezprostředním okolí SEZ - sond již v minulosti zlikvidovaných v souladu s platnou báňskou legislativou bez provedeného průzkumu znečištění a následné sanace, znečištění zemin a podzemních vod v okolí SEZ – sond dosud existujících, určených k likvidaci.

Účelem projektu je provedení a vyhodnocení průzkumu znečištění v oblasti starých zátěží a finální sanace zemin a podzemních vod znečištěných nad míru akceptovatelnou pro dané území.

Zdůvodnění bezodkladnosti realizace :

Odstraňování starých ekologických zátěží – nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemní plynu v oblasti Jihomoravského kraje (dále také sanační práce) v souladu s Usnesením vlády ČR č. 119 ze dne 26. ledna 2009 je projektem, který je nejen z pohledu plošného rozsahu zahrnujícího území o rozloze několika set kilometrů čtverečních, v rámci České republiky zcela jedinečným a unikátním. Při přípravě komplexního řešení, pojetí a principů pro realizaci sanačních prací bylo nutné vytvořit nejen vlastní metodiku, provést podrobnou rekognoskaci dochovaných archivních materiálů, ale především zpracovat velmi podrobný časový postup jednotlivých sanačních etap. Časová provázanost byla základním předpokladem pro dosažení stanovených sanačních cílů.

Oblast předurčená k realizaci sanačních prací byla rozdělena s přihlédnutím k předpokládaným směrům proudění polutantů a předpokládaným rozsahům znečištění na jednotlivé navazující sektory označené pracovním číslováním I – VI a na oblast určenou k realizaci sanačního projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží.

Základním předpokladem pro úspěšné zahájení sanačních prací bylo postupné vytvoření vhodného nástupního prostoru do sanovaného území a tomuto záměru byl také podřízen sled přípravy a následné realizace jednotlivých sektorů I, II, III  s časovým odstupem max. 3 kalendářní měsíce. Po vytvoření nástupního sanačního prostoru bylo nutné do návazného harmonogramu prací již zohlednit velmi úzkou provázanost jednotlivých sektorů a vytvořit tak předpoklady pro dosažení sanačních cílů.

Z tohoto důvodu je zcela zásadní podmínkou zahájení realizace prací v sektorech IV, V, VI současně. Tento požadavek vyplývá především z polohy jednotlivých sektorů, kdy při nedodržení této podmínky dojde s přihlédnutím ke směru šíření polutantů, k jejich přetoku (rozšíření) do již sanovaných území a z tohoto důvodu dojde ke změření již vynaložených finančních prostředků a provedené sanační zásahy tak budou neúčinné a neúčelné.

Při přípravě  sanačního projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží, je jednou ze základních podmínek pro úspěšné vyhodnocení a následné schválení zpracovaného projektu také doklad o „komplexnosti řešení území“. V rámci této podmínky je povinností předkladatele projektu doložit, že posuzovaný sanační projekt je poslední (závěrečnou) etapou sanačních prací, kdy po jejím dokončení bude ekologická zátěž zcela odstraněna a tím bude vytvořena „přidaná hodnota“ ve smyslu neomezené využitelnosti sanovaného území. Rovněž tento atribut je tedy nutnou podmínkou pro neprodlené a současné zahájení sanačních prací v sektorech IV, V, VI současně.

Předpokládaný přínos realizace:

Realizací projektu bude znemožněno další pronikání ložiskových médií do vodárensky využitelné zvodně a sanací budou odstraněny z prostředí cizorodé látky, čímž dojde k zlepšení stavu kvality podzemních a povrchových vod a snížení zátěže vodních ekosystémů. Ve směru proudění podzemních vod se nachází jímací území skupinového vodovodu Podluží, který zabezpečuje dodávku pitné vody pro cca 30 tisíc obyvatel. V minulosti byly opakovaně ověřeny obsahy znečišťujících látek, které mají původ v ropném znečištění i uvnitř ochranných pásem. Nápravná opatření jsou směřována k ochraně před jeho znehodnocením. Bude omezen přestup kontaminantů do potravního řetězce.

Zhodnocení možných rizik při nerealizaci:

Rizika spočívají zejména v přestupu ložiskových médií do životního prostředí. V případě, že by sondy nebyly odborně relikvidovány, mohlo by dojít dříve či později k dlouhodobému až trvalému přítoku ložiskových médií do vodárensky využívané zvodně. Tento stav by mohl trvat až do vyčerpání ložiskové energie. Tím by byla po velmi dlouhou dobu narušena ochrana podzemních vod ve vodárensky významné oblasti. V případě nerealizace záměru nelze vyloučit zhoršení kvality exploatovaných podzemních vod. V území je v současné době také realizována individuální výstavba. Pokud by obyvatelé chtěli využívat individuálně podzemní vody k vlastní potřebě, ať již jako vodu pitnou nebo užitkovou, mohlo by dojít k odběru vod znečištěných s následnými nepříznivými zdravotními účinky.

Návaznost na další projekty:

Předkládané projekty v CHOPAV Kvartér řeky Moravy v sektorech IV, V a VI navazují na obdobné práce na průzkumu, relikvidaci a případné sanaci v dalších třech  sektorech I – III

U veřejné zakázky s názvem „Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ je ukončeno zadávací řízení uzavřením realizační smlouvy dne 30.3.2010 s dobou plnění od účinnosti smlouvy do 31.12.2014.

U veřejné zakázky s názvem „Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru II CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ v současné době končí zadávací řízení a uzavírá se realizační smlouva. S dobou plnění  od  1.6.2010 do 31.12.2014.

U veřejné zakázky s názvem „Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ v současné době běží zadávací řízení, dne 6.5.2010 byly podány nabídky. Předpokládaná doba plnění je od 1.9.2010 do 31.12.2014.

Projekty navazují na již dříve realizované likvidace a relikvidace starých sond a reliktů, z nichž část byla hrazena z prostředků MPO a MŽP a při dvou akcích též za spoluúčasti fondů EU z programu Infrastruktura.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV Kvartér řeky Moravy

V sektoru IV se nachází v současné době 51 míst, které mohou představovat riziko ohrožení vodárensky významného území. Z toho 46 je sond nedostatečně nebo nevhodně zlikvidovaných (+3 úhyby ve stejném místě). Tyto sondy představují závažné riziko pro životní prostředí. V jejich okolí se předpokládá existence znečištění, související s těžbou před privatizací.

3 sondy, jejichž těžba byla ukončena před privatizací, již byly odborně zlikvidovány bezpečným způsobem moderní technologií bez průzkumu a sanace znečištění. Také v okolí 3 reliktů, v jejichž prostoru před privatizací bylo nakládáno s ropou, může přetrvávat znečištění (z toho jeden v místě totožném se sondou LA12). Tyto objekty jako takové jsou již zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti možné migraci znečištění z ložiska na povrch, avšak nelze vyloučit existenci znečištění v jejich okolí, způsobenou historickým provozem před privatizací. Rozsah znečištění musí být ověřen průzkumem.

Okolí celkem všech 51 míst s výskytem SEZ může být v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se může nacházet v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni.

Předpokládaný časový harmonogram realizace:

Registrace geologických prací a vydání povolení k hornické činnosti                             2010

Realizace průzkumných prací                                                                                        2011 - 2014

Realizace sanačních prací                                                                                              2011 - 2015

Realizace biologické rekultivace vč. následné péče                                                        2011 - 2016

Předpokládaná finanční náročnost (zaokrouhleno)

Průzkum znečištění                                                                                                       31 829 tis. Kč bez DPH

Relikvidace sond                                                                                                          453 743 tis. Kč bez DPH

Sanace zemin a podzemních vod (vč. biologické rekultivace) 135 965 tis. Kč bez DPH

Celkem                                                                                                                        621 537  tis. Kč bez DPH

Rezerva 10 %                                                                                                               62 154  tis. Kč  bez DPH

Cena celkem                                                                                                                683 691  tis. Kč bez DPH

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru V CHOPAV Kvartér řeky Moravy

V sektoru V se nachází v současné době 23 míst, které mohou představovat riziko ohrožení vodárensky významného území. Z toho 22 je sond nedostatečně nebo nevhodně zlikvidovaných (+2 úhyby ve stejném místě). Tyto sondy představují závažné riziko pro životní prostředí. V jejich okolí se předpokládá existence znečištění, související s těžbou před privatizací.

Také v okolí 2 reliktů, v jejichž prostoru před privatizací bylo nakládáno s ropou, může přetrvávat znečištění (z toho jeden v místě totožném se sondou BREC7, BREC7B).  Nelze vyloučit existenci znečištění v jejich okolí, způsobenou historickým provozem před privatizací. Rozsah znečištění musí být ověřen průzkumem.

Okolí celkem všech 23 míst s výskytem SEZ může být v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se může nacházet v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni. Jeden relikt musí být odstraněn bez průzkumu kontaminace a sanace.

Předpokládaný časový harmonogram realizace:

Registrace geologických prací a vydání povolení k hornické činnosti                                   2010

Realizace průzkumných prací                                                                                              2011 - 2014

Realizace sanačních prací                                                                                                    2011 - 2015

Realizace biologické rekultivace vč. následné péče                                                               2011 – 2016

Předpokládaná finanční náročnost (zaokrouhleno)

Průzkum znečištění                                                                                                             35 226 tis Kč bez DPH

Relikvidace sond                                                                                                                252 486 tis. Kč bez DPH

Sanace zemin a podzemních vod (vč. biologické rekultivace)     251 731 tis. Kč bez DPH

Celkem                                                                                                                              539 443 tis. Kč bez DPH

Rezerva 10 %                                                                                                                     53 944 tis. Kč bez DPH

Cena celkem                                                                                                                      593 387 tis. Kč bez DPH

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy

V sektoru VI se nachází v současné době 248 míst, které mohou představovat riziko ohrožení vodárensky významného území. Okolí celkem všech 248 míst s výskytem SEZ může být v dosud neupřesněném rozsahu znečištěno ropou, která se může nacházet v nesaturované zóně i mělké kvartérní zvodni.

Předpokládaný časový harmonogram realizace:

Registrace geologických prací a vydání povolení k hornické činnosti                                   2010

Realizace průzkumných prací                                                                                              2011 - 2014

Realizace sanačních prací                                                                                                    2011 - 2016

Realizace biologické rekultivace vč. následné péče                                                               2011 - 2016

Předpokládaná finanční náročnost (zaokrouhleno)

Monitoring, prováděcí projekt, dok. prací                                                                           56 288 tis. Kč bez DPH

Relikvidace sond                                                                                                                1 391 962 tis. Kč bez DPH

Sanace zemin a podzemních vod (vč. biologické rekultivace)      613 844 tis. Kč bez DPH

Sanace podzemních vod včetně hydraulické ochrany                                                         367 393 tis. Kč bez DPH

Celkem                                                                                                                              2 429 487 tis. Kč bez DPH

Rezerva 10 %                                                                                                                     249 949 tis. Kč bez DPH

Cena celkem                                                                                                                      2 672 436 tis. Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zadavatel v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon VZ), zadává předmětné veřejné zakázky (jednotlivé sektory) jako nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona VZ. V oznámení uveřejněném v IS VZ US a ÚV EU oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku a toto oznámení je zároveň výzvou k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace. Rozdělením celého projektu na sektory s tímto způsobem zadání není porušena zásada dle § 13 odst. 3 zákona VZ.

Zadávací podmínky k jednotlivým zakázkám obsahují projektovou dokumentaci sanace starých ekologických zátěží nedostatečně zlikvidovaný sond po těžbě ropy a zemního plynu v konkrétních sektorech, vymezení minimální úrovně požadovaných kvalifikačních předpokladů dodavatele, návrh realizační smlouvy a veškeré další požadavky zadavatele pro realizaci předmětu plnění.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena  nejnižší nabídková cena. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Platební podmínky

Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur včetně kopií faktur všech subdodavatelů, specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení projektovaných prací. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto bodu bude může být v návaznosti na zadávací podmínky u konkrétně definovaných stavebních objektů nebo celků uvedených v nabídce zhotovitele provedena úhrada zpětně až po jejich konečném převzetí bez  vad  a nedodělků.

Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.

Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

-              od doby doručení faktur si objednatel vyhrazuje 30 dní na posouzení správnosti
a oprávněnosti vyúčtování;

-              pokud objednatel nebude mít námitky, zavazuje se ve lhůtě následujících 15 dní zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli; v takovém případě je doba splatnosti faktury 45 dní;

-              bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních stran nebo jejich zmocněnci;

-              nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy.

Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.V případě dokončení a předání samostatných stavebních objektů je objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované částky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

Součástí ceny je 10% finanční rezerva, kterou je však možné čerpat jen v případě výskytu následujících skutečností :

-              plošný rozsah znečištění v okolí jednotlivých sond se bude lišit (tj. v případě větší plochy bude potřeba více průzkumných vrtů a analýz)

-              technický stav nebo tlakové poměry u některých sond určených k relikvidaci budou odlišné od předpokládaných (tj. může dojít k navýšení ceny za přípravu a realizaci relikvidace)

-              objem kontaminovaných zemin u některých sond se bude lišit (tj. bude třeba odtěžit, odvézt a dekontaminovat větší objem)

-              plošný rozsah ropou zasažených podzemních vod se bude lišit (tj. bude třeba odčerpat a zlikvidovat větší objem vod)

- vícepráce si vyžádají také zvýšené náklady na interpretaci dat

Uvolnění čerpání finanční rezervy podléhá souhlasu objednatele, supervize, MPO, MŽP a právnické osoby, a to formou změnových listů či metodických změn .

B)            Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných               v rámci předmětných veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o    veřejných zakázkách

Ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, u veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem u kterých výše předpokládané hodnoty přesáhne 500 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, musí mít hodnotící komise nejméně 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek na návrh zástupce zadavatele.

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, musí být členové hodnotící komise k veřejným zakázkám s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, od 1.4.2010, držiteli platného osvědčení fyzické osoby nejméně pro stupeň utajení Důvěrné.

Předmětné veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy jsou zadávány v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 119 ze dne 26.1.2009. Vláda České republika ustanovila pro potřeby zadávání veřejných zakázek k plnění úkolu vyplývajícího z uvedeného Usnesení hodnotící komisi, Usnesením vlády ze dne 12.10.2009 č. 1276, ve složení zástupců MF, MPO, MŽP, MMR, MPSV, Mze, ČBÚ a Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k výše uvedenému Ministerstvo financí, v souladu s požadavkem na splnění všech výše uvedených zákonných požadavků a požadavků vyplývajících z Usnesení vlády České republiky č. 158 ze dne 22.2.2010, oslovilo se žádostí o návrh členů a náhradníků hodnotící komise k předmětným veřejným zakázkám všechny výše uvedené instituce.

Na základě doručených odpovědí předkládáme vládě ke schválení návrh složení hodnotící komise k veřejným zakázkám na sanaci starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

Návrh složení hodnotící komise:

 

za MPO

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.

náhradník

Ing. Zdeňka Fialová

za MPO

Ing. Josef Kubas

náhradník

Petr Vítek

za MF

JUDr. Igor Fojtík

náhradník

Ing. Zdeněk Lukeš

za MF

Ing. Michal Švorc

náhradník

Ing. Miloslav Kilián

za MŽP

Ing. Jaroslava Honová

náhradník

MUDr. Marie Adámková,CSc.

za MMR

Mgr. Jaroslav Kubečka

náhradník

Mgr. Otokar Marek

za MPSV

Mgr. Bedřich Myšička

náhradník

Ing. Dana Zemánková

za Mze

Ing. Aleš Kendík

náhradník

In. Karel Tureček

za Moravskoslezský kraj

PeadDr. Jaroslav Soural, CSc.

náhradník

Ing. Pavel Kozub

 

Navrhovaná hodnotící komise má 9 členů a 9 náhradníků.

Všichni navrhovaní členové a náhradníci jsou držiteli platných osvědčení osoby nejméně pro stupeň utajení Důvěrné.

Požadavek na příslušnou odbornost členů a náhradníků je dle stanoviska MPO, odborného garanta daného programu, na základě posouzení profesních charakteristik a s přihlédnutím k dřívější spolupráci s některými navrhovanými členy a náhradníky při hodnocení nabídek obdobného charakteru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splněn.

Profesní charakteristiky navrhovaných členů a náhradníků hodnotící komise jsou Profesn_ivotopisy_PS_240911.rtf .

Závěr

Vzhledem k výše uvedenému a k odůvodněné nezbytnosti dokončení realizace sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu doporučujeme vládě České republiky, aby schválila zahájení zadávacího řízení k zadání veřejných zakázek na realizaci sanace starých ekologických zátěží v sektorech IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

Dále vládě České republiky doporučujeme, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovila hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadání výše uvedených veřejných zakázek, v navrhovaném složení.

Navrhovaný materiál se nedotýká rovnosti mužů a žen. Schválení materiálu bude mít kladné dopady na životní prostředí a také s předpokládaným vznikem nových pracovních míst i kladné sociální dopady. Navrhované řešení nepředpokládá zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů a ani ze státního rozpočtu. Navrhovaný materiál se nedotýká rovnosti mužů a žen. Schválení materiálu bude mít kladné dopady na životní prostředí a také s předpokládaným vznikem nových pracovních míst i kladné sociální dopady. Navrhované řešení nepředpokládá zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů a ani ze státního rozpočtu. Realizace projektů bude hrazena ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, a to v rámci usnesení vlády č. 592 ze dne 12 června 2002, ve znění usnesení vlády č. 119 ze dne 26. ledna 2009, schváleného programu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje a na odstranění ekologických škod po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, kdy na tyto činnosti byla vládou vyčleněna částka 21 mld. Kč.

Projekty sanace starých ekologických zátěží v sektorech IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy již na svém 36. jednání dne 23. února 2010 posoudila, schválila a doporučila k realizaci usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2009 č. 1276 jmenovaná meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Souhlasně se vyjádřili zástupci MF, MŽP, MPO, MPSV, MMR, Mze, ČBÚ a zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Na žádost ministra financí předseda vlády ČR povolil výjimku z meziresortního připomínkového řízení.

 

PODVOD STOLETÍ: 18 spoluodpovědných - profesní životopisy!

PODVOD STOLETÍ: Dokument o nových podvodech politiků, které má zaplatit stát !!!

PODVOD STOLETÍ: Vážený pane ministře… !!!

Další tunel na miliardy v Kalouskově režii…?!

Dopis nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi ve věci tzv. „PODVODU STOLETÍ“ !

NSZ_odpoved_TO_podvod_stoleti_220911.pdf

PODVOD STOLETÍ: Dopis a reakce RNDr. Rudolfa Jiříčka

Kabinet nejvyššího státního zástupce vyhodnotil Vaše oznámení jako podnět k zahájení vyšetřování neznámých

osob z možného porušení povinností při správě cizího majetku.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)