Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...

   
 • 17.03.2019 18:16
  Jinak co je to za úchyla co vám tady permanentně dává najevo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Aktualizováno:  NSZ odpověď (10.7.2018)

Dne 14.6.2018 odesláno na vědomí nejvyšším představitelům Vlády ČR, Ústavního soudu, MsP, NSZ, Senátu, Sněmovny, NS, NSS, VS Praha, VS Olomouc, VSZ Praha, VSZ Olomouc, MS Praha, MSZ Praha, Vězeňské správy ČR, VOP, ČT a prezidentovi ČR.

* * *

André Malraux: „Absurditu lze pochopit, nelze v ní však žít.“

 * * *

… Bohužel orgány žalovaného korupčního státu se sníží k takové zhovadilosti  jako je likvidace trestního spisu, než aby použily zdravý rozum a prostě přiznaly chybu a zaplatily. Jestli si snad myslí, že žalobce ustane plynutím času, pak se převelice mýlí…

* * *

Zirovnicky Albert a vezni… Ačkoliv obsah  (objem) přiložených dokumentů se na první pohled jeví šíleným, jde o jednoduchou věc (a velký průšvih státu) a tak Vás jím zkusím provést, neboť věc trvá již přes 11 let!! A teprve nyní jde k odvolačce… Proto si Vás dovoluji pozvat – Yustitiabudete-li míti čas – dne 19.6.2018, 10:30 hod. č. dveří 124, 1.patro, MS Praha, Spálená ulice, Č.j.:21 CO 140/2018. Jde o mé „ilegální věznění“  od 1.1.2002 (při neexistenci tzv. „vykonávacího“ rozhodnutí dle ust. § 321, odst. 1,T.Ř.), kdy do věci se ukázkově promítá doktrína „ovoce z otráveného stromu“, která byla užita ve věci Davida Ratha. Proto Vám přikládám (složka I.), nález ÚS ČR ze dne 27.3.2003, IV. ÚS 757/2000.

Z Nálezu ÚS ČR 27.3.2003:

Je zřejmé, že poté, co obecné soudy stěžovateli vazbu prodloužily, žádal o propuštění z ní. Prodloužení jeho vazby shledal Ústavní soud nezákonným. Přitom bez tohoto prodloužení by zřejmě nenásledovala žádost o propuštění z vazby. Nezákonnost prodloužení vazby vycházela z absence druhého jeho právního předpokladu za současné existence předpokladu prvého [tj. vazebního důvodu podle § 67 odst. 1 pism. c) a odst. 2 tr. ř.]. I kdyby byla rozšířeným návrhem napadená usnesení shledána sama o sobě zákonná, neboť v tomto směru postačovala jen existence vazebního důvodu, díky naznačené jejich podmíněnosti první dvojicí napadených a nezákonných usnesení by měla být v tomto kontextu posouzena stejně, čili rovněž jako rozporná s trestním řádem. Nezákonnost prvních usnesení se z povahy věci přenáší i na usnesení druhá (jako "...jed na plody z otráveného stromu").

S II AZ Tabulka 2002V této věci navazovala pozdější zákonná rozhodnutí ve vazebním řízení na rozhodnutí předcházející, avšak nezákonná. Na rozdíl od citovaného nálezu však ve věci této ústavní stížnosti nenastala překážka věci pravomocně rozhodnuté znemožňující vazebnímu soudu prvního stupně i soudu rozhodujícímu o stížnosti rozhodnout o žádosti o propuštění stěžovatele z vazby v souladu se zákonem a tím napravit do jisté míry důsledky vadného pravomocného rozhodnutí předcházejícího. To se ovšem objektivně nestalo, tedy bez ohledu na to, zda soudy rozhodující o žádosti stěžovatele o propuštění z (nezákonně předtím prodloužené) vazby tuto nezákonnost zjistily či nikoliv. Tím, že zmíněnou žádost v prvním i druhém stupni zamítly, přenesly na svá rozhodnutí nezákonnosti rozhodnutí jim předcházejících, i když tato jejich rozhodnutí izolovaně posuzovaná (tj. bez ohledu na rozhodnutí o prodloužení vazby, v nichž měla objektivně svůj základ) sama o sobě v souladu s trestním řádem byla.

Nejen zásada zákonnosti trestního řízení (§ 2 odst. 1 tr. ř.), nýbrž i zásada zdrženlivosti byla napadenými rozhodnutími porušena (§ 2 odst. 4 tr. ř.). (přepsal J.Š.)

 „Trestní linie“, včetně zacházení s mým trestním oznámením z roku 2002!!, je ve složce II. Nejprve tam máte tabulku prokazující neexistenci rozhodnutí o mém věznění od 1.1.2002 (kvůli čemuž bylo podáno trestní oznámení na odpovědné osoby.

 

Z dopisu JUDr. Marcely Kratochvílové, I. náměstkyně MSZ v Praze, ministerstvu spravedlnosti ze dne 4.7.2007:

Z tohoto důvodu bylo podání Alberta Žirovnického nejdříve postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelstva pro Prahu 2 a následně poté. kdy obvodní státní zástupce pro Prahu 2 namítal, že by mohla být zpochybňována jeho objektivita, bylo postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 7. O tom byl odsouzený Žirovnický vyrozuměn. Formulace v uvedeném podání odsouzeného lze posoudit jako hrubě urážlivé a pomlouvačně ve vztahu k JUDr. Biolkové a JUDr. Čeplové pro výkon jejich pravomoci v rámci trestního řízení a vyvolávaly podezřeni ze spáchání trestného činu útoku na státní orgán dle § 154 odst. 2 tr. zákona.

Postup státního zástupce zdejšího státního zastupitelství JUDr. Kubečky, který podání Alberta Žirovnického takto vyhodnotil, byl přezkoumáván v rámci výkonu dohledu Vrchním státním zastupitelstvím v Praze a nebylo shledáno pochybení.

Připiš JUDr. Kubečky, kterým postupoval podání Alberta Žirovnického Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 7 přikládám a právě tak přikládám připiš Vrchního státního zastupitelství v Praze z 9. 5. 2007 adresovaný odsouzenému Žirovnickému.

Nad rámec Vaší žádosti uvádím, že v celém dosavadním trestním řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti zpochybňující postup státní zástupkyně JUDr. Jaromíry Biolkové, soudkyně JUDr. Veroniky Čeplové a Policie ČR. Odsouzený Žirovnický opakovaně napadá veškeré osoby, které byly činné v jeho trestní věci a zcela nedůvodně je osočuje z trestné činnosti.

Odsouzený Žirovnický neuspěl ani s dovoláním, které bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu z 13. 3. 2003 sp. zn. 7 Tdo 247/2003. (přepsal J.Š.)

 

Z dopisu A.Žirovnickému Mgr. Dity Havlínové, náměstkyně MSZ v Praze ze dne 22.6.2011:

V této věci totiž došlo k rozdílnému právnímu názoru interpretace a aplikace zákonných ustanovení dopadajících na posouzení Vaší vazby v uvedeném období, kdy tuzemské orgány činné v trestním řízení vycházely v té době z obsahu ustanovení článku II. bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 265/2001 Sb., jímž byl novelizován trestní řád a který podle jich názoru tvořil právní základ pro trvání Vaší vazby i po vypršení usnesení o vazbě ze dne 20. 11. 2001. Přestože ve svém rozsudku Evropský soud pro lidská práva konstatoval absenci zákonného podkladu pro takový postup, a toto rozhodnutí je nutno respektovat, neznamená však postup orgánů činných v trestním řízení, aplikujících v předmětné době jiný právní názor a procesní postup, existenci důvodů pro úvahu o podezření ze spáchání trestného činu. např. zneužití pravomoci veřejného činitele. (přepsal J.Š.)

11.10.2006 – začalo OSZ pro Prahu 2 „hledat“ ztracenou stížnost (moji) ze dne 13.2.2003.

12.01.2007 – se MSZ v Praze vyjadřovalo k mé stížnosti u ESLP ve Štrasburku.

04.07.2007 – mne MSZ v Praze napadalo kvůli tomu, že jsem se bránil „ilegálnímu věznění“.

24.07.2007 – mne MSZ v Praze přiznává, že jsem „byl převeden do V.T.O.S. (po 20.6.2002) – zákon nezná „převedení do V.T.O.S.“…

30.09.2010 – ESLP vydal rozsudek „Žirovnický versus ČR“ potvrzující „ilegalitu mého věznění po 1.1.2002“

22.06.2011 – MSZ v Praze, v souvislosti s odročením tr. oznámení z roku 2002 a to až po 5.4.2011 (!!) popírá důsledky rozsudku ESLP ze dne 30.9.2010.

 

Závěr k II.:

- byl jsem ilegálně zbaven osobní svobody

- ačkoliv toto zavinily JUDr. Biolková a JUDr. Ceplová (obě jste viděl osobně při obnově dne 26.6.2015 – zastoupen Mgr. Altnerem) – nenesou trestní odpovědnost za nesporný zločin!!

- Orgány se kryjí navzájem = „společenská korupce“   

 

Složka III.

Dne 21.2.2007 – jsem podal žalobu k OS pro Prahu 2

Dne 12.3.2009 – byl vydán nález ÚSČR, sp. zn. III. ÚS 528/08, neboť se orgány pokusily „kauzu uklidit“ z metropole…

Dne 6.2.2014 – byla po 5-ti letech žaloba zamítnuta (jelikož dne 30.9.2010 vydal ESLP rozsudek, tak orgány zlikvidovaly část trestního spisu (od 19.3.2002 do konce). 5 let OS pro Prahu 2 „hledal ztracený trestní spis č.j. 48/T2/2002, který nikdo nenašel!

Dne 23.4.2014 – jsem podal odvolání, které se opět ztratilo…

 

Složka IV.

Mapuje absurditu snahy vše zamést pod koberec (od ztráty odvolání v dubnu 2014 do února 2016 (prolétněte – neděste se – bez komentáře).

Pane Šinágl, snažil jsem se to zjednodušit a nezbývá mi než ocitovat  André Malrauxe: „Absurditu lze pochopit, nelze v ní však žít.“

Myslím si, že linie důkazů a aroganci orgánů státu od roku 2002 až dodnes, hovoří sama za sebe.

Když si přečtete odvolání ze dne 18.4.2014 (to, co se ztratilo) ze složky III., pochopíte, oč mi jde. Neočekávám, že by MS v Praze byl ochoten (resp. „měl kapacitu“) to pochopit. Neuhnul jsem 18 let – neuhnu ani teď.

Jako „bonbónek" Vám přikládám složku V. (Dopis VOP Anny Šabatové A. Žirovnickému - 18.5.2018 a „vyřízení“ stížnosti VS-ČR plk. Mgr. Pavlem Hadrovou - 28.12.2017). abyste viděl (fotky) jak si „užívám – bavím se – pobytem na Pankráci!“ – je to však příliš „nekonfliktní“ - realita je šílenější.

 

Z odvolání A.Žirovnického k MS Praha s výzvou k plnění ze dne 18.4.2014:

… Prostě zarputilá zatvrzelost českých orgánů čelících nezpochybnitelné mezinárodní autoritě je spíše projevem arogance a hlouposti, než cokoli jiného. Žalobce nežádá ani zrušení osvobozujícího rozsudku VS v Praze ze dne 20.8.2002, ani své okamžité propuštění, když neexistuje „vykonávací rozhodnutí“. Žalobce požaduje kompenzaci v penězích za déle jak 12 let svého ilegálního věznění a výslovné uznání nějakého českého soudu, že došlo k porušení úmluv a že má od roku 2002 pravdu!! (protože ji prostě má a měl !!.)

Bohužel orgány žalovaného korupčního státu se sníží k takové zhovadilosti  jako je likvidace trestního spisu, než aby použily zdravý rozum a prostě přiznaly chybu a zaplatily. Jestli si snad myslí, že žalobce ustane plynutím času, pak se převelice mýlí…

 

Závěrečný návrh:

Žalobce navrhuje Městskému soudu v Praze, aby nekompromisně

- řízení přerušil a předložil (splnil svoji povinnost!) předběžnou zprávu k Evropskému soudu v Lucemburku k vyjasnění „pozice“ rozsudku ESLP ve věci Žirovnický versus ČR ze dne 30.9.2010 a „obecních výsad práva unie“, následně aby

-  napadený rozsudek změnil, učinil !výslovné uznání porušení úmluvy“ a přiznal požadovanou kompenzací.

Mírov, 18.4.2014 (přepsal J.Š.)

Schválně to porovnejte s prezentací Pankráce na jejich www. (https://www.vscr.cz/ J.Š.) – toto je XXI. Století v ČR.

 

Na Mírově dne 4.6.2018

Žirovnický Albert v.r.

PS ½, Mírov, 769 53

Originál dopisu Alberta Žirovnického ze dne 4.6.2018

* * *   

Tolik z doporučeného cca ½ kg psaní pana Alberta Žirovnického. Soud měl jiný právní názor, odmítá uznat svoji vínu, stejně jako stát. Člověk je prokazatelně 18 let v nezákonné vazbě za jiný právní názor soudkyň?! Když se tomuto bezpráví občan brání v rámci platných zákonů podezřením ze zneužití pravomoci veřejného činitele, tedy trestného činu, pachatel této zrůdnosti prohlásí, že postup orgánů činných v trestním řízení, aplikujících v předmětné době jiný právní názor a procesní postup, existenci důvodů pro úvahu o podezření ze spáchání trestného činu. např. zneužití pravomoci veřejného činitele, je vyloučen?! Ano absurdistán, kdy pachatel je sám sobě soudcem a osvobodí se. Nezákonnost a nemravnost vlastního chování, natož nevina druhých, je nezatěžuje.    

Mnoho se od doby totality v české justici nezměnilo. Hlavně mít funkci, plat, nepřebírat a nepřipouštět si žádnou  odpovědnost, nikoho nepopudit, vždy se zeptat druhých jak „správně“ rozhodnout. Zachovat si pohodu za vzájemně se kryjící „soudružské spolupráce“ všech neschopných či i všehoschopných. To je to jediné, co ovládají a co je zajímá. Využívají jen stavu společnosti, která jen kritizuje, pomlouvá a naříká, ale také v rámci prioritního cíle – zachování i své pohody, aktivně nekoná. Všechna čest statečným jednotlivcům, kteří se tomuto totalitnímu dědictví vzepřou. Věřím, že jich přibývá a nejenom v justici, protože už toho postotalitního „bordelu“ má stále více lidí plné zuby. Hrozí nás postupně zadusit všechny. Potom přijdeme i o vše upozaďující „pohodu“. Stále máme každý volbu, ale nebude trvat věčně!  

Budu opět 19.6.2018 od 10:30 hod. u MS Praha osamocen na místech pro veřejnost a média, ačkoli byla včas jako vždy informována? Pan Žirovnický by si zasloužil plnou soudní síň a přímý televizní přenos. Zatím se daří veřejnoprávní ČT a dalším hlavním médiím veřejnost udržovat v manipulativním stavu díky její neinformovanosti o skutečných poměrech v zemi. Nic netrvá věčně, tím měně, pokud se neslouží dobrým mravům a zdravému rozumu!

 

Jan Šinágl, 13.6.2018

* * *

Ještě k té rovnosti

Bývaly doby, kdy jsem se nad projevy nerovnosti procesních stran v trestním řízení rozčiloval, a občas si na ty nejfrapantnější případy i stěžoval (stížnost, odpověď, opakovaná stížnost, opakovaná odpověď). Ale to je dávno: dnes pokládám každou osobu v soudcovském nebo prokurátorském taláru automaticky za gaunera – dokud se náhodou neprokáže opak – a vše, co taková osoba vypustí z úst, za lež. A velmi si přeji dožít se dne, kdy se tento přístup začne ukazovat nedůvodně pesimistickým. Žel, vím, že je to toužení liché a bláhové, protože justice, do níž si tato země kdysi vpustila ty nejhorší z nejhorších, opravdový výkvět morální spodiny této společnosti, se bude léčit ještě mnoho generací; pokud se kdy vyléčí.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (6 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)