Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pachove stopyVčerejší nález Ústavního soudu, který naleznete zde, je ve věci tzv. metody pachové identifikace velkým průlomem. Není až tak rozhodující, že se Ústavní soud zabýval jen procesní stránkou věci, ale rozhodné je, že výzkum České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace” označil za nový vědecký poznatek, který je vědecky podložený (zdroj). Tento nález má přesah i do dalších trestních kauz, neboť  ve smyslu § 287 a násl. trestního řádu je nový vědecký poznatek způsobilým důkazem k prokázání existenci nové skutečnosti či nového důkazu, jenž může přivodit nové rozhodnutí ve věci.

Dosud se obecné soudy vysloveně “zuby nehty“ brání přijmout a akceptovat tu skutečnost, že tak jak byla metoda pachové identifikace na území České republiky od roku 1989 do 1. 4. 2018 prováděna, byl jeden velký podvod, protože psovod znal umístění správné pachové konzervy.

Spolek Šalamoun ve své investigativní činnosti a opět po mírném “boji”  lege artis získal další dokument Policejního prezidia Policie ČR s názvem “Rizika aplikační praxe metody pachové identifikace v Policii České republiky“, který publikujeme v plném rozsahu zde. V závěrečné zprávě této komise ve složení 9 odborníků z řad Policie ČR a oficiálního znalce Doc. JUDr. Martina Kloubka,  stojí za zmínku konstatování:

V listopadu 2012 se konalo u náměstka policejního prezidenta pro podporu výkonu jednání zaměřené na problematiku provádění pachové identifikace v Policii České republiky. Na tomto jednání byl prezentován problematický stav aplikační praxe v oblasti využití metody pachové identifikace (dále jen „MPI“) v Policii České republiky. Bylo konstatováno, že současná aplikační praxe je na základě názorů soudních znalců specializujících se na kriminalistickou odorologii nadále neudržitelná, riskantní a z pohledu dokazování trestné činnosti neperspektivní, a to ani pro využití v rámci operativní činnosti. Dále bylo konstatováno, že je třeba přijmout systémové kroky směřující k eliminaci nebo významnému snížení hrozby poklesu věrohodnosti MPI jako takové v rámci trestního řízení. Mimo jiné bylo zdůrazněno, že řešení stávající situace bude vyžadovat taktický přístup a koordinaci všech zainteresovaných služeb Policie České republiky.

Zde je zcela zřejmé, že i Policie ČR věděla, nejméně od roku 2012, že MPI  je nadále neudržitelná a to ani v rámci operativní činnosti a sama tuto skutečnost přiznává. Bohužel ke změně došlo až od 1. 4. 2018. Závěry této komise Policie  ČR jsou naprosto ve shodě s výzkumem ČZU.

Česká republika byla bohužel jediná země v Evropě, kde bylo psovodovi známo umístění správné pachové konzervy. Ve skutečnosti většina evropských zemí metodu nepoužívá. Používaná je kromě Francie a části Německa pouze v zemích bývalého Východního bloku. Zrušená byla v Holandsku, Dánsku, nedávno ve Finsku. Nepoužívá se ve Španělsku, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, Švýcarsku, Lucembursku a ostatních zemích Západní Evropy. Česká republika byla tedy jedinou zemí, o které je nám známo, že metodu využívá.

Je na místě uvést, že např. v Holandsku dne 6. března 2011 ze strany tzv. College van Procurers– Generaal  (jakési kolegium generálních prokurátorů) bylo další provádění pachové identifikace zakázáno z důvodů falešných pozitivních značení psy. Tomuto zákazu předcházel skandál, kdy vyšlo najevo, že si policejní psovodi vzájemně sdělovali, na které pozici je umístěn cílový vzorek. Zde je na místě zdůraznit, že zatímco holandští psovodi byli za toto jednání odsouzeni, v podmínkách České republiky je takový nepřípustný postup (absurdně) v souladu s již zmiňovaným pokynem ŘSPP č. 9/2009, (a všemi předchozími) protože podle tohoto předpisu Policejního prezídia ČR si psovod dokonce pachovou řadu připravuje a staví zcela sám (sic!).

Rud Haak pak dokonce napsal spolu s Resi Gerritsen knihu K9 Fraud! Fraudelent Handling of Police Search Dogs, Detseling Enterprises Ltd. Calgary, Alberta, Canada (2010), ve které označuje takové provádění porovnání pachů, jak je upraveno v policejním pokynu ŘSPP č. 9/2009, jako fraud (podvod) anebo junk science (pseudovědu).

Až do včerejšího dne obecné soudy ve snaze udržet stabilitu odsuzujících rozsudků, nazývali výzkum “věření a zdokonalení metody pachové identifikace” jen jako jeden z dílčích pohledů, jen jako jeden z názorů. Dokonce soudce Vrchního soudu v Olomouci  v usnesení konstatuje, že metoda pachové identifikace je spolehlivá metoda, léty prověřená a dále, že Vrchní soud v Olomouci metodiku za nový vědecký poznatek nepovažuje. Po včerejším nálezu ÚS je zjevné, že závěr soudruha předsedy, byl  MYLNÝ.

Jak obrovsky průlomový nález Ústavního soudu je, přiblížím na konkrétních trestních kauzách:


Jaroslav Schindler

Odsouzen na základě bitím vynuceného přiznání a pachové stopy. Po cca 5 letech zjištěno, že pachatel je někdo zcela jiný. (Skutečný pachatel odsouzen a J. Schindler po 12 letech pravomocně zproštěn).

Jan Eliáš

Odsouzen k 13 letům odnětí svobody. Ve vazbě a výkonu trestu cca 3 roky, následně propuštěn, jediným důkazem byla pachová stopa na vodítku, kterým měla být poškozená uškrcena. Pachatel zjevně běhá na svobodě dodnes.

Michal Šnajdr

Odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Stěžejní důkaz byla pachová stopa v jeho vozidle, ve které měl unést poškozenou. Po více jak roce propuštěn. Policie začala stíhat skutečné pachatele.
Při obnově řízení vyšlo najevo, že poškozená byla unesena ve zcela jiném vozidle, než byla nalezena pachová stopa.

Lukáš Nečesaný

Nepravomocně zproštěn obžaloby. Jediným důkazem o přítomnosti Lukáše Nečesaného na místě činu je pachová stopa. Skutečný pachatel zjevně běhá na svobodě dodnes.

Martin Balhar

Odsouzen k 19 letům odnětí svobody. Jediným důkazem přítomnosti na místě činu je pachová stopa. V dané fázi v řízení o obnově řízení.

David Šimon

Odsouzen k 21 letům odnětí svobody. Jediným důkazem o jeho přítomnosti na místě činu je pachová stopa.

Roman Ševčík

Odsouzen k 21 letům odnětí svobody na základě bitím vynuceného přiznání a pachové stopy. Dnes již propuštěn z výkonu trestu a 10 let se nachází dodnes v léčebně. Spolek Šalamoun intenzivně připravuje obnovu řízení po neuvěřitelných 30 letech.

Předpokládáme, že můžou existovat desítky, možná stovky a možná tisíce dalších případů.

Jen na těchto pár příkladech chci akcentovat, jak zásadním důkazem je pachová stopa. Obdivuhodná je ta skutečnost, že na místě činu ani jeden z “pachatelů” nezanechal stopu poněkud věrohodnější jako je otisk prstu, DNA, trasologické stopy, biologické stopy a řady dalších, ale vždy jen stopu pachovou.

Pokud tedy včerejším nálezem Ústavní soud označil metodiku “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace” za nový vědecký poznatek, je nutno zdůraznit, že závěr výzkumu zní, že metoda pachové identifikace je natolik nevěrohodná a na hranici náhody, že celou metodu pachové identifikace nedoporučují používat jako důkaz v trestním řízení.

Je velká naděje, že pachová stopa v České republice definitivně dosmrdí.

 

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

6.3.2019

***

Methoda pachové identifikace odolala

Jen malý krok, byť správným směrem, představuje dnes vyhlášený nález Ústavního soudu ve věci obnovy řízení na základě nových vědeckých poznatků týkajících se methody pachové identifikace. Ústavní soud se ústy soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové omezil víceméně jen na konstataci, že s takovými vědeckými poznatky je třeba nakládat jako s novou skutečností a nelze proto rozhodnout o stížnosti proti usnesení soudu I. stupně v neveřejném zasedání, jestliže se při tomto roku provádí důkaz nosiči, které dané poznatky zachycují.

K důkazní validitě methody se Ústavní soud neodhodlal vyjádřit ani obiter dictum, pouze poznamenal, že je třeba při její aplikaci reflektovat stav vědeckého poznání; to je, jak víme, celkem jednoznačné: methoda je minimálně v provedení praktikovaném policejními psovody ryzí podvod a nedává vůbec validní a důkazně využitelné výsledky.

Protože věc stěžovatelů byla vrácena Vrchnímu soudu v Olomouci, je téměř jisté, že ten jen potvrdí předchozí rozhodnutí a u Ústavního soudu se poté odehraje další kolo.

https://paragraphos.pecina.cz/all/uvahy-a-komentare/methoda-pachove-identifikace-odolala

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)