Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Doc. Ing. Josef Seják, CSc.

 • CLIMATE CHANGE: Opinion on the wrong basis

  Rostlina zachranujeThere is 100% scientific consensus in the Academy of Sciences of Czech Republic on the physically and ecologically flawed Expert Opinion on Climate Change.

  As of October 2020, the website of the Academy of Sciences of the Czech Republic hosts the Expert Opinion AVex 4/2020 on climate change, whose expert guarantor is the Institute of Climate Change Research (ÚVGZ, CzechGlobe). However, this opinion, which is intended for the government and parliament as expert guidance for the implementation of practical climate policy in the Czech Republic, is based on a physically false basis, claiming that "About one third of this energy comes in the form of solar radiation and the remaining two thirds in the form of radiation (radiation) of the atmosphere towards the surface of the Earth, i.e. the greenhouse effect of the atmosphere" (AVex 4/2020, p. 2). By making this physically false claim, the experts of the IWGZ are trying to convince the government and parliament that the increasing atmospheric concentration of CO2 and its amplifying greenhouse effect are the main cause of global warming on Earth.

  We have been trying to generate expert debate on this crucial topic for a number of years. That is why we chose the form of an open letter in the autumn of 2022, repeatedly wrote to the leadership of the CAS, and spoke at seminars in Parliament. The arguments we have presented are published. No response. Our society is decarbonising, calling it climate neutrality and does not know what it is. We are letting our forests dry out, we are losing 10 hectares of farmland a day, which ends up partly under concrete and sheds. Young people blame themselves for breathing because they are increasing CO2 concentrations and endangering the planet.

  The solution is simple in principle: offer solar energy over as large an area as possible to water and life, which starts with primary production - plants.

  Full article in Czech>

  ***

 • KLIMATICKÁ ZMĚNA: Stanovisko na chybném základu

  Rostlina zachranujeV Akademii věd ČR panuje 100 %-ní shoda vědců na fyzikálně a ekologicky chybném Expertním stanovisku ke klimatické změně

  Od října 2020 je na webové stránce Akademie věd ČR umístěno Expertní stanovisko AVex 4/2020 ke klimatické změně, jehož odborným garantem je Ústav výzkumu klimatické změny (ÚVGZ, CzechGlobe). Toto stanovisko, určené vládě a parlamentu jako expertní návod pro realizaci praktické klimatické politiky v ČR, je však postaveno na fyzikálně nepravdivém základu, když tvrdí, že: „Asi jedna třetina této energie přichází ve formě slunečního záření a zbylé dvě třetiny ve formě vyzařování (sálání) atmosféry směrem k povrchu Země, tj. skleníkového efektu atmosféry“ (AVex 4/2020, s. 2). Tímto fyzikálně nepravdivým tvrzením se experti ÚVGZ snaží přesvědčit vládu a parlament, že rostoucí atmosférická koncentrace CO2 a její zesilující skleníkový efekt jsou hlavní příčinou globálního oteplování na Zemi.

  Snažíme se vyvolat odbornou diskusi na toto zásadní téma po řadu let. Proto jsme zvolili na podzim roku 2022 i formu otevřeného dopisu, opakovaně jsme napsali vedení AVČR, vystupovali na seminářích v Parlamentu. Argumenty, které uvádíme jsou publikovány. Bez odezvy. Naše společnost dekarbonizuje, nazývá to klimatizační neutralitou a neví o co jde. Necháváme schnout lesy, denně ubývá 10ha zemědělské půdy, která končí částečně pod betonem a halami. Mládež si vyčítá, že dýchá, protože tím zvyšuje koncentraci CO2 a ohrožuje planetu.

  Řešení je v principu snadné: nabídnout sluneční energii na co největších plochách vodu a život, který začíná primární produkcí – rostlinami.

  Celý článek>

  ***