Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 21 @10:00 - 04:00PM
Diskusní fórum: Beneš – zachránce, nebo zrádce národa?
čt úno 22 @08:30 -
OS Kolín: Šinágl a spol. obžalován
so úno 24 @12:30 - 10:30PM
Praha: DEN PRO UKRAJINU
út úno 27 @11:00 -
OS Ostrava: Jana Domanská
út bře 05 @08:00 -
OS Ostrava: Pokračování boje ing. Jana Karase

Nejnovější komentáře

 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...

   
 • 19.02.2024 16:20
  Příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých je v Česku zhruba ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 14:46
  Německé i britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Green Deal

 • 16. 5. 2016: Proč Zelení taktně pomíjí neudržitelné reprodukční chování Afriky?

  MigrantiPočítají nám uhlíkovou stopu, zakazují igelitky, nutí třídit odpad, intervenují do všech oblastí života, energetiky, zemědělství, dokonce prý není možné, aby Češi létali letadlem na dovolenou…

  A my se podvolujeme. Proč také ne? Některé ty věci jsou docela rozumné. Například ono třídění odpadu. Nebo omezení používání igelitových tašek a návrat k těm látkovým. Jiné rozumné nejsou a jsou spíš ideologickým úletem, nebo rovnou dobrým byznysem. Ale obecně vzato, jsme rozumní lidé my Evropané a rádi dbáme na prostředí, ve kterém žijeme. A ačkoli jsme si ho dost poničili při počátečním boomu průmyslu, včas jsme dohlédli důsledky a sami sebe jsme omezili.

  Kupodivu, naše elity svůj požadavek na udržitelný způsob života neadresují těm, kteří ho prokazatelně nežijí ani trochu. Pojďme si říct pár faktů:

 • Boj o zachování zdravého rozumu: Save America save Europe !

  Aktualizováno 10.9.2022: Síla: "Život, smrt... Sbohem přátelé, třeba se už neuvidíme. Svůj život, to nejdůležitější, obětujeme pro vás, kteří si to čtěte. Buďte šťastní v čase, který máte". Twitter

  ***

  „Politická korektnost, jak se praktikuje v reálném životě, bere lidem právo myslet si své, mluvit za sebe a dělat to, co považují za správné. Politická korektnost je vlastně forma diktatury a není o nic lepší než starý známý komunismus.“

   Americko-izraelský spisovatel, novinář a dramatik Tuvia Tenenbom

  ***

  Green Deal si levice uzurpovala poté co zjistila, že jde o moc a velké peníze. Nejvíce energie a surovin "vyrobíme" šetřením. Pokud to nezvládneme, ukáže nám Příroda, kdo je zde skutečným Pánem. Připomene nám, co je skutečný život, od kterého nás nezřízený blahobyt stále více oddaluje. Tisíce zbytečných zákonů, které za nás „myslí“, likvidují život a přirozenost člověka.  JŠ

   

 • Europe made three mistakes, now it can't compete with the US and China

  Kretinsky DanielAt the Shi!fts conference, Daniel Křetínský, Czech businessman and owner of EPH Holding, criticised Europe for three fundamental mistakes that threatened its efficiency and competitiveness. China, he said, had also allowed it to gain a technological edge.

  Europe has made three fundamental mistakes that have compromised its competitiveness and efficiency.

  "The first was setting an ambitious decarbonisation target without a rational basis for how to achieve it. The Green Deal has become a question of value and this is a mistake in the energy sector specifically. Energy cannot be done with values, ideology or emotions," Křetínský said.

  The second mistake, he said, was premature and excessive investment in renewable energy sources such as photovoltaics before the necessary infrastructure was in place and before European companies were ready. By doing so, Křetínský said, Europe gave up its technological lead and allowed China to dominate in this area. "Huge amounts of money have not led to practical results," he stressed.

  The third mistake, according to the Czech businessman, was the lack of ensuring European competitiveness vis-à-vis the United States. He pointed out that the price of a megawatt-hour of gas in the US is €11 to €12, while in Europe it is €50. Similarly, the price of electricity in the US is €40, while in Europe it is €140. "We are not guarding our competitiveness in Europe," he warned.

 • Evropa udělala tři chyby, teď nedokáže konkurovat USA ani Číně

  Kretinsky DanielČeský podnikatel a majitel holdingu EPH Daniel Křetínský na konferenci Shi!fts kritizoval Evropu za tři zásadní chyby, které ohrozily její efektivitu a konkurenceschopnost. Číně podle něj zároveň umožnily technologický náskok.

  Evropa udělala tři zásadní chyby, které ohrozily její konkurenceschopnost a efektivitu.

  „Tou první bylo stanovení ambiciózního dekarbonizačního cíle bez racionálního základu, jak ho dosáhnout. Z Green dealu se stala hodnotová otázka a to je konkrétně v oblasti energetiky chyba. Energetika se nedá dělat hodnotově, ideologicky ani s emocemi,“ řekl Křetínský.

  Druhá chyba byla podle něj předčasná a nadměrná investice do obnovitelných zdrojů, jako je fotovoltaika, předtím, než byla vytvořena potřebná infrastruktura a než byly evropské firmy připravené.Tím se podle Křetínského Evropa vzdala svého technologického náskoku a umožnila Číně v této oblasti dominovat. „Obrovské peníze nevedly k praktickému výsledku,“ zdůraznil.

  Třetí chybou bylo podle českého podnikatele nedostatečné zajištění evropské konkurenceschopnosti vůči Spojeným státům. Poukázal na to, že cena megawatthodiny plynu v USA je 11 až 12 eur, zatímco v Evropě je to 50 eur. Podobně cena elektřiny v USA je 40 eur, zatímco v Evropě činí 140 eur. „Nehlídáme si v Evropě konkurenceschopnost,“ varoval.

 • May 16, 2016: Why are the Greens tactfully ignoring Africa's unsustainable reproductive behaviour?

  MigrantiThey calculate our carbon footprint, ban plastic bags, force us to sort waste, intervene in all spheres of life, energy, agriculture, they even say it is impossible for Czechs to fly by plane on holiday...

  And we give in. Why not? Some of these things are quite reasonable. For example, the waste sorting. Or limiting the use of plastic bags and going back to cloth ones. Others are not reasonable and are more like ideological flip-flops or good business. But generally speaking, we Europeans are sensible people and we like to look after the environment in which we live. And although we damaged it quite a lot in the initial industrial boom, we saw the consequences in time and we have restrained ourselves.

  Strangely enough, our elites do not address their demand for a sustainable way of life to those who demonstrably do not live it at all. Let's get a few facts straight:

 • The fight to preserve common sense: Save America save Europe !

  "Political correctness as practiced in real life takes away people's right to think for themselves, speak for themselves and do what they think is right. Political correctness is actually a form of dictatorship and is no better than the old-fashioned communism."

   American-Israeli writer, journalist and playwright Tuvia Tenenbom

  ***

  The Green Deal was usurped by the left after they discovered it was about power and big money. We "produce" most energy and raw materials by conservation. If we can't do that, Nature will show us who is the real master here. It will remind us of what real life is, from which unmanaged prosperity is taking us further and further away. Thousands of useless laws that "think" for us are destroying the life and nature of man.  JŠ