Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Steve Kirsch

 • Epidemie náhlých úmrtí u dospělých se konečně dostala do zpráv

  MoyokarditidaKromě náhlých úmrtí se srdeční problémy staly hlavní příčinou úmrtí u očkovaných mladých lidí do 65 let. U neočkovaných osob ve stejné věkové skupině nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na myokarditidu. Důležité je, že výskyt turbo-rakoviny byl v této skupině mezi očkovanými významný a myokarditida zabíjela více než covid-19.

  V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem vysvětluje, že média, jako je například Yahoo, zachytila nepopiratelný nárůst úmrtí mezi mladými, zdravými dospělými lidmi. Rychle však uvádějí, že tato úmrtí nejsou způsobena vakcínami proti covidu-19.1 Dowd se však nenechává odradit. Jak poznamenal A Midwestern Doctor na serveru Substack:2

  „Ed Dowd se zaměřil na využití užšího souboru důkazů a jejich propojení s jedním z nejpřesvědčivějších argumentů, které jsou v současné době k dispozici pro změnu rétoriky. Ke statisticky nemožnému nárůstu náhlých úmrtí došlo u nejzdravější části populace a došlo k němu současně s nárůstem invalidity (proto máme nyní nedostatek pracovních sil).“

  Dowd má v úmyslu upozornit na tento prudký nárůst úmrtí a invalidity, k němuž došlo od doby, kdy se rozjela kampaň na vakcíny proti covidu-19 po celém světě, a nehodlá se nechat nikým ani žádným subjektem zastavit. „Máme data. Máme důkazy,“říká, „a právě se odehrála velká globální vražedná scéna.“3

 • Steve Kirsch nabízí 1 milion dolarů za prokázání bezpečnosti vakcíny

  Clovek a strach

  Aktualizováno 25.11.2021:Z práce Steva Kirsche: odkaz na sázku o milion dolarů - ve 32 bodech uvedl veškeré podmínky - https://www.skirsch.com/covid/Bet.pdf

  ***

  Nejnebezpečnější vakcína, která kdy byla v historii vytvořena. Jsou 800x nebezpečnější než vakcína proti neštovicím, pokud jde o smrt, a více než 25x horší, pokud jde o trvalou invaliditu.

  2021-11-19 12:50:12

  Steve Kirsch, Jessica Rose a Mathew Crawford vypracovali 60stránkovou analýzu, která odhaduje počet zemřelých po vakcíně ve Spojených státech amerických (https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf) a závěr této analýzy uvádí, že: "Jednoduchá analýza ukazuje, že je pravděpodobné, že k 28. srpnu 2021 bylo současnými vakcínami proti COVIDu zabito přes 150 000 Američanů." "Neexistuje žádný důkaz, že tyto vakcíny zachraňují více životů, než těch životů, které si vezmou. Naše podrobná analýza ukazuje, že zabíjejí dvakrát více lidí, než je zachráněno před COVIDem, a naše čísla jsou statisticky významná."

  "Nabízím akademický grant ve výši 1 milion amerických dolarů každému, kdo může prokázat, že faktor zjištěný v analýze je chybný minimálně o 4 řády v jakémkoli směru a také každému, kdo může poskytnout přesnější analýzu se správným faktorem."

 • Steve Kirsch offers $1 million to prove vaccine safety

  Clovek a strachUpdate 11/25/2021: From Steve Kirsch's work: link to the million dollar bet - he lists all the terms in 32 points - https://www.skirsch.com/covid/Bet.pdf

  ***

  The most dangerous vaccine ever created in history. They are 800 times more dangerous than the smallpox vaccine in terms of death, and more than 25 times worse in terms of permanent disability.

  2021-11-19 12:50:12

  Steve Kirsch, Jessica Rose, and Mathew Crawford have produced a 60-page analysis estimating the number of vaccine deaths in the United States (https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf), and the conclusion of this analysis states that "A simple analysis shows that it is likely that over 150,000 Americans have been killed by current COVID vaccines as of August 28, 2021." "There is no evidence that these vaccines save more lives than the lives they take. Our detailed analysis shows that they kill twice as many people as are saved from COVID, and our numbers are statistically significant."

  "I am offering an academic grant of $1 million to anyone who can show that the factor found in the analysis is wrong by at least 4 orders of magnitude in any direction, and also to anyone who can provide a more accurate analysis with the correct factor."

 • The epidemic of sudden adult deaths has finally made the news

  MoyokarditidaIn addition to sudden deaths, heart problems have become the leading cause of death in vaccinated young people under 65. There were no deaths from myocarditis in unvaccinated people in the same age group. Importantly, the incidence of turbo-cancer was significant among this group among the vaccinated, and myocarditis killed more than covid-19.

  In an interview with Tucker Carlson, he explains that media outlets such as Yahoo have picked up an undeniable increase in deaths among young, healthy adults. However, they are quick to point out that these deaths are not caused by the covid-19 vaccines.1 Dowd is not to be deterred. As noted by A Midwestern Doctor on Substack:2

  "Ed Dowd has focused on using a narrower body of evidence and linking it to one of the most persuasive arguments currently available for changing the rhetoric. The statistically impossible increase in sudden deaths has occurred in the healthiest part of the population and has occurred at the same time as the increase in disability (which is why we now have a workforce shortage)."