Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 03.03.2024 11:12
  Špičky tenisového svazu posílaly „malé domů“ přes rodinu a ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:00
  Pokud by PČR jednala bezchybně, není co řešit. Pokud pochybila ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 10:52
  14 mrtvých. 25 zraněných. Pořad ABJ probírá vraždění v Praze.

  Read more...

   
 • 03.03.2024 09:09
  V Senátu se připojím a budu hlasovat pro pozměňovák zaručující ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 15:44
  Co jsou tedy ty důvody? Mám nějaké vlastní životní plány, je ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sladecek VladimirOdmítl ji ústavní soudce prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (jmenován 4. 6.2013 prezidentem Zemanem. PodánaRicar Marek 25.6.2013) - Podána je stížnost k ESLP ve Štrasburku v německém jazyce.

… Pro seznámení s obsahem vyšetřovacího spisu měl stěžovatel časové období pouze dva dni v době od 10,00h – 12,30h. Spis má cca 2000 stran a obviněný se v něm neorientuje a smyslu nerozumí. Podává návrh na výslech svědků Paroubek, Jourová a spol. Vyšetřovatel návrh sepíše, ale na místě mu oznámí, že návrh na doplnění dokazování bude zamítnut. Advokát Kohler, ani jeho kolega, či koncipient přítomen není – viz příloha. … v období bez advokátního zastoupení, je stěžovateli předána obžaloba. Předává ji policejní ochránce, krycí jméno Matěj. Obžaloba má 115 stran a seznámení s obžalobou trvalo cca 2–3 hodiny. … Obžaloba byla pro stěžovatele nesrozumitelná a nevěděl, co má dělat. Obžalobu si směl pouze přečíst, podepsat a musel ji vrátit zpět příslušníkovi Policie ČR. Ten ji opět uzamkl do policejního trezoru jako utajovanou skutečnost. … Usnesení o obvinění z trestného činu „dotačního podvodu“ převzal nikoli stěžovatel, ale důstojník Policie ČR. … Celý režim Ochrany svědků a jiných osob probíhá v režimu utajení, což samo o sobě znemožňuje svobodnou obhajobu. S jakýmkoli dokumentem, listem, stranou papíru, se mohl seznámit pouze jako s utajovanou skutečností a musel jej okamžitě odevzdat Policii … v řízení před MS PRAHA došlo k 11ti ústním jednáním. Prvních pět jednání mělo jiné složení senátu než šest jednáních následujících. … Trest propadnutí veškerého majetku je v České republice ukládán zcela výjimečně, a to pro dlouhodobé devastující účinky pro další život odsouzeného a jeho rodiny. … Česká republika se nepřipojila k trestnímu řízení jako poškozený a nevymáhala náhradu škody. Z toho lze dovodit, že stěžovatel škodu ve výši 15,5 mil.Kč nezpůsobil. … Nadto v celé řadě trestních případů projednávaných soudem dosahovala škoda řádu miliard, kdy trest propadnutí veškerého majetku uložen nebyl – viz causa H-systém, causa manažerů KB, obv. Chvalovský. …

V usnesení o zamítnutí sdělil, že nebyla dodržena lhůta, ale neřekl co chybí. To zjistil stěžovatel až po uplynutí lhůty. JUDr. Jiří Šetina nenapsal výslovně, že stížnost se také vztahuje k rozhodnutí NS ČR. Vladimír Sládeček tak své rozhodnutí vztáhl jen k rozhodnutí MS Praha a VS Praha. Ve spise u Ústavního soudu rozhodnutí NS ČR bylo, tedy věděl, že proběhlo a věděl kdy a jak bylo rozhodnuto. Přesto tak závažnou kauzu neřešil a odložil?! Rozhodl čistě formálně, mohl to udělat, ale nemusel. Lhůta už proběhla, podána je v němčině stížnost k ESLP ve Štrasburku. Jinak panu Řičářovi se daří relativně dobře, pouze dělá starosti jeho paní, že pohubl. Mnou zprostředkovaný 5,2 kg balík byl paní Markovou v sobotu 18.října ve věznici v Českých Budějovicích, předán. Bohužel sady potřebných vitamínů nebylo povoleno předat. Díky Vězeňské zprávě alespoň za to – ve Všehrdech nebylo možné předat vůbec nic.

* * *

ÚSTAVNÍMU SOUDU ČR

Joštova 8.,

660 83 BRNO

 

Stěžovatel: Ing. arch.Marek ŘIČÁŘ (Josef MAREK),

nar. 07.04.1966, bytem : t.č. bez kontaktní adresy

právně zastoupen: JUDr. Jiří ŠETINA, advokát,

KUTŘÍN 6.,

539 44 PROSEČ

 

Proti: Ministerstvu vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7

garant závazného předpisu INSTITUTU OCHRANY SVĚDKŮ – zák. č. 137/2001 Sb., a trestnímu řízení ukončenému pravomocným rozsudkem MS v Praze, ze dne 26.10.2010 sp.zn. 40 T 3/2010, ve znění ROZSUDKU VS v Praze, ze dne 14.12. 2011, sp.zn. 6 To 44/201

 

Přílohy :

1/ Plná moc ze dne 06.10.2010

2/ Odmítnutí návrhu na doplnění vyšetřování 27.04.10

3/ Záznamy o prostudování spisu – 5 listů

4/ Plná moc obhájce a výpověď plné moci

5/ Stížnost proti Usnesení PČR

6/ Rozhodnutí MV – zák. 137/2001 Sb.,

7/ Rozsudek VS ČR - 6 To 44/2011

8/ Rozsudek MS PRAHA – 6 To 44/2011 – enunciát 16 str.

 

1/
Stěžovatel uvádí, že nastal souběh dvou vzájemně neslučitelných právních předpisů, a to závazných právních předpisů INSTITUTU OCHRANY SVĚDKŮ, (dále jen IOS), a právních předpisů INSTITUTU TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.

V dané věci IOS, prováděný policejními důstojníky dle závazných rigorosních předpisů, porušil základní předpisy stran postavení obviněného v trestním stíhání, jeho základní nezadatelná práva zaručená LZPS – LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD čl.40/3, rovněž VDLP – VŠEOBECNOU DEKLARACÍ LIDSKÝCH PRÁV čl.14/3 a ÚMLUVOU čl.6/1,3, tj. práva obviněného na spravedlivý proces a práva obviněného na obhajobu. Ústavní stížností se stěžovatel dovolává nápravy a obnovy jeho porušených základních práv.

2/
Stěžovatel uvádí, že platné předpisy IOS, nebo v dané věci jen jejich realisace, jsou v rozporu s právem obviněného na obhajobu, a tím i na spravedlivý proces. Stěžovatel nemá možnost odkazu na předpisy IOS, neboť jsou v utajovaném režimu, uložené na speciálním pracovišti PČR, dle zákona 412/2005 Sb., a pro stěžovatele nedostupné.

3/
Stěžovatel vyhověl žádostem POLICIE ČR a stal se jejím spolupracovníkem ve věci rozkrádání dotačních financí poskytovaných povětšinou MMR – podezřelý ministr Jiří PAROUBEK, konkretně ve věci „BUDIŠOV“.

Policie ČR v této souvislosti zjistila skutečnosti, že stěžovateli hrozí v souvislosti s trestním řízením „újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí“. Proto byl on a celá jeho rodina zařazeni v období od 10/2006 do 10/2010 do programu ochrany svědků podle zákona 137/2001 Sb., „O zvláštní ochraně svědka a jiných osob...“.

Po přechodném režimu krátkodobé policejní ochrany podepisuje stěžovatel v prosinci 2006 tzv. „Vázací dotazník“. Je to několikastránkový dokument, kde podepisuje souhlas s veškerými postupy dle zák. 137/2001 Sb. – IOS, podrobně sepisuje majetkové poměry své a rodiny. Je mu řečeno, že je to obdoba bezpečnostní prověrky.

Stěžovatel byl tedy (v době 2006 – 2010) pod kuratelou POLICIE ČR a kuratela policejních důstojníků byla formálně zastřešena IOS.

Stěžovatel měl přísný zákaz podnikat cokoli ve vztahu ke své původní identitě. Jakýkoliv kontakt byl umožněn pouze prostřednictvím policejního komunikačního prostředku. Nemůže se sám o své vůli svobodně stýkat s třetími osobami – to platí později i pro schůzky s advokátem – musí požádat policistu, aby setkání zařídil a zorganizoval. Čekací doba na setkání s obhájcem je v řádech týdnů, podléhá vícestupňovému schválení.

Stěžovatel, na příkaz Policie ČR, musí okamžitě ukončit veškeré osobní a pracovní aktivity, které se vztahují k jeho bývalému životu. Na příkaz Policie ČR končí činnost ve firmě, svou firmu musí prodat a musí prodat svůj ateliér – ihned v prosinci 2006. K tomu policisté použijí stěžovatelova bratra Václava, který jako jediný smí podepsat plnou moc. Po celé období je stěžovatel důsledně monitorován Policií ČR, kupř. návštěva příbuzných v letech 2006 až 2010 povolena 3x.

4/
V roce 2009 umírá obžalovaný Péťa – věc „BUDIŠOV“. V tzv. věci BUDIŠOV byl stěžovatel veden jako svědek – poškozený, dle tr. řádu. Příslušný soud zastavuje trestní stíhání. Následně, dne 26.6.2009 je stěžovateli předáno USNESENÍ, že je ve věci stíhán jako obviněný.

Obvinění vznáší vyšetřovatel ÚOKFK PČR, dozorující státní zástupce MSZ JUDr. Havel. Příslušné státní zastupitelství ve věci je MSZ Praha, přestože údajná trestná činnost ve věci se měla odehrát v Liberci a všichni obvinění bydlí a působí v Liberci!

S ohledem na skutečnost, že v trestním řízení se jedná o věc nutné obhajoby dle tr. řádu, policisté z ochranné služby stěžovateli navrhnou a povolí, ať zavolá svému bratru Václavovi, aby mu obhájce zařídil – zprostředkoval. S nikým jiným se v této věci stěžovatel spojit nesměl. Oslovený bratr stěžovatele Václav mu v rychlosti a bez konzultace sežene svého bývalého spolužáka, advokáta z Liberce, JUDr. Martina KOHLERA.

Obhájce Kohler jej zastupuje v trestním řízení, dochází na všechny úkony v trestním řízení. Sám o sobě žádné návrhy – dokazování – posudky apod., nepodává.

Pokud se chce s obhájcem setkat a osobně poradit, musí požádat příslušníka Ochranné služby PČR. Ten zařídí schůzku do dvou dnů až dvou týdnů. Na jednání s advokátem jsou vždy přítomni policisté z Ochranné služby, kteří setkání monitorují, jsou vždy na doslech, takže se nejedná o svobodné jednání advokáta s obviněným.

Vznesené usnesení o zahájení úkonů trestního stíhání ze dne 15.06.2009 (12 stran) nepřevzal osobně stěžovatel, jako obviněný, převzal jej policejní důstojník dne 26.06.2009, stěžovateli jej pouze přečetl a usnesení uzamkl do policejního trezoru.

Obdobně obžalobu (115 stran) převzal policejní důstojník a na cca 2-3 hodiny stěžovateli „pouze zapůjčil“, ač obžaloba takto podávaná byla pro stěžovatele nesrozumitelná.

Obdobným způsobem proběhlo i seznámení stěžovatele s obsahem vyšetřovacího spisu cca několik tisíc stran. Pro seznámení s obsahem vyšetřovacího spisu měl stěžovatel časové období pouze dva dni v době od 10,00h – 12,30h. Spis má cca 2000 stran a obviněný se v něm neorientuje a smyslu nerozumí. Podává návrh na výslech svědků Paroubek, Jourová a spol. Vyšetřovatel návrh sepíše, ale na místě mu oznámí, že návrh na doplnění dokazování bude zamítnut. Advokát Kohler, ani jeho kolega, či koncipient přítomen není – viz příloha.

Následně mu příslušník Ochranné služby PČR předá písemnou výpověď plné moci od advokáta Kohlera. Na telefonický dotaz provedený ze služebního policejního telefonu odpovídá obhájce - z důvodu nemožnosti řádného provádění obhajoby, protože s ohledem na to, v jakém režimu probíhá, takto obhajobu provádět nelze – viz příloha.

Právního zástupce advokáta JUDr. Martina KOHLERA stěžovatel předem neznal. Stěžovatel s ním souhlasil pouze z důvodu, že neměl jinou, svobodnou možnost svého právního zástupce si zvolit.

V květnu roku 2010, v období bez advokátního zastoupení, je stěžovateli předána obžaloba. Předává ji policejní ochránce, krycí jméno Matěj. Obžaloba má 115 stran a seznámení s obžalobou trvalo cca 2–3 hodiny. Obžaloba byla pro stěžovatele nesrozumitelná a nevěděl, co má dělat. Obžalobu si směl pouze přečíst, podepsat a musel ji vrátit zpět příslušníkovi Policie ČR. Ten ji opět uzamkl do policejního trezoru jako utajovanou skutečnost.

V červnu 2010 bylo nařízeno jednání u MS Praha na 20.07.2010. Se souhlasem policistů Ochranné služby PČR oslovil stěžovatel advokáta Milana Hulíka. Policie ČR sjednala setkání stěžovatele a obhájce v restauraci na Praze 6. JUDr. Hulíkovi předtím policisté doručili kopii obžaloby. U každého jednání s tímto advokátem byli policisté z ochranné služby na doslech.

Proběhlo 11 jednání u MS Praha. Po celou dobu byl stěžovatel v tzv. ochranném režimu. Policisté jej dovedli k soudu a zůstali stát před jednací místností.

Den předtím, dne 25.10.2010, byl stěžovateli ukončen ochranný režim, dle zákona 137/2001 Sb., a byl přeřazen do tzv. „Přechodové fáze“ dle tohoto zákona.

5/
Dle názoru stěžovatele došlo k porušení jeho základních lidských práv.

Usnesení o obvinění z trestného činu „dotačního podvodu“ převzal nikoli stěžovatel, ale důstojník Policie ČR. Stěžovatel nebyl konfrontován s orgány činnými v trestním řízení.

Neměl okamžitý přístup k obhájci. Nemohl tedy obvinění s obhájcem bezprostředně konzultovat. Došlo tím k porušení práv dle čl. 6, odst. 3a) ÚMLUVY, kdy má každý právo být neprodleně a podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu.

Přístup stěžovatele k obhájci byl ztížen. O každou konzultaci musel žádat svého policejního ochránce a komunikovat policejním telefonem. Po vícestupňovém odsouhlasení schůzky s obhájcem byla tato vždy umožněna, ale s několikadenním až několikatýdenním odkladem. Veškeré úkony v trestním řízení pak logicky konal v časové tísni. S obhájcem nemohl komunikovat svobodně. U všech jednání s obhájcem byli na doslech přítomni příslušníci Policie ČR. JUDr. Kohler vypovídá plnou moc – odůvodňuje – v takovém režimu styku nelze řádně provádět obhajobu. Podstatnou část procesu od ukončení přípravného trestního řízení do projednání při hlavním líčení u MS Praha byl stěžovatel bez obhájce, přesto, že ze zákona v této trestní věcí musí mít obhájce po celou dobu trestního stíhání (viz nutná obhajoba § 36 tr.ř.). Neměl žádnou možnost oznámit to přímo orgánům činným v trestním řízení a jakkoli konat, mimo komunikace s příslušníky Ochranné služby PČR, které znal jen pod krycími jmény. Došlo tím k porušení práv dle čl. 6, odst. 3b) ÚMLUVY, kdy má každý právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby.

V průběhu přípravného trestního řízení sdělil stěžovatel pracovníkům Ochranné služby PČR, že potřebuje advokáta. Ti mu povolili jediný kontakt, s bratrem Václavem, který z rozhodnutí Policie ČR, jako jediná osoba směl s policií ve věci ochranného režimu spolupracovat. Obhájce mu tedy byl Policií ČR de fakto vnucen a jeho obhajoba probíhala pod policejní kuratelou. Došlo tím k porušení práv dle čl. 6, odst. 3c) ÚMLUVY, kdy má každý právo obhajovat se svobodně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru.

V rámci režimu ochrany osoby měl přísný zákaz podnikat cokoli ve vztahu ke své původní identitě. Přitom obviněn z trestného činu byl jako Marek Řičář – tedy pod svou původní identitou. Policisty mu bylo řečeno, že přestoupení zákazu – tedy jakýkoliv úkon, jakékoliv oslovení kohokoliv, kdo jej zná pod původní identitou je závažným trestným činem. Tento striktní ochranný režim mu byl ukončen den před vynesením ROZSUDKU MS PRAHA, tedy po ukončení dokazování ve věci. Celý režim Ochrany svědků a jiných osob probíhá v režimu utajení, což samo o sobě znemožňuje svobodnou obhajobu. S jakýmkoli dokumentem, listem, stranou papíru, se mohl seznámit pouze jako s utajovanou skutečností a musel jej okamžitě odevzdat Policii

ČR. Došlo tím k porušení práv dle čl. 6, odst. 3d) ÚMLUVY, kdy má každý právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout výslechu svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě. Tato skutečnost sama o sobě přisvědčuje tomu, že institut ochrany svědka je v rozporu s právem obhajoby a nezadatelnými lidskými právy.

Shora uvedený postup trestního řízení je též v rozporu s čl. 40/3 LZPS – s právem na čas k přípravě obhajoby a svobodnou volbu obhájce.

Dle ÚSTAVY ČR, čl. 96/1 mají všichni účastníci řízení před soudem rovná práva.

Dalším možným porušením ústavního práva stěžovatele je skutečnost, že v řízení před MS PRAHA došlo k 11ti ústním jednáním. Prvních pět jednání mělo jiné složení senátu než šest jednáních následujících. Přitom z řady nálezů ÚS vyplývá, že součástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel obsažených v rozvrhu práce soudů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z čl. 38 odst. 1 Listiny, patří dále předvídatelnost a transparentnost obsazení soudu, včetně zastupování, ve vztahu k účastníkům řízení. Základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce, přísedícího), totiž není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu. Samozřejmě existují situace (nemoc, dovolená, pracovní cesta apod.), kdy senát nebude moci rozhodovat v původně určeném složení. V jiném než určeném složení však může příslušný senát, stanovený rozvrhem práce, rozhodovat pouze tehdy, jestliže je absence rozvrhem práce soudu určených soudců či přísedících důvodná. V takovém případě se ovšem zastoupení soudců i přísedících, stejně jako složení senátů, musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem práce.

6/
S porušením základních principů obhajoby obviněného i obžalovaného stěžovatele, došlo nutně i k porušení jeho práv na spravedlivý proces dle čl.6/1 ÚMLUVY.

Stěžovatel poukazuje především na uložení vedlejšího trestu propadnutí veškerého majetku. Trest propadnutí veškerého majetku je v České republice ukládán zcela výjimečně, a to pro dlouhodobé devastující účinky pro další život odsouzeného a jeho rodiny.

V dané cause byl stěžovatel obviněn a odsouzen za převod 15,5 milionu korun českých, aniž by došlo k jeho přímému vlastnímu obohacení.

Z odůvodnění rozsudku MS Praha – viz strana 114, vyplývá, že Česká republika se nepřipojila k trestnímu řízení jako poškozený a nevymáhala náhradu škody. Z toho lze dovodit, že stěžovatel škodu ve výši 15,5 mil.Kč nezpůsobil.

Nadto v celé řadě trestních případů projednávaných soudem dosahovala škoda řádu miliard, kdy trest propadnutí veškerého majetku uložen nebyl – viz causa H-systém, causa manažerů KB, obv. Chvalovský.

Stěžovatel nebyl dosud trestán, je po všech stránkách zachovalým a řádně se staral o rodinu s pěti dětmi. Zejména uložený trest propadnutí veškerého majetku, spolu s uloženým vedlejším trestem zákazu činnost architekta – projektanta, se jeví jako výjimečný – nepřiměřeně přísný, likvidační.

 

Závěrem :

 

ÚMLUVA čl.6/3 d)

Vyslýchat svědky a dosáhnout evidentně porušeno viz příl. 2 předvolání svědků ve svůj prospěch. Žádost vyšetřovateli o výslech svědků – zamítnuto – stěžovatel bez obhájce

ÚMLUVA čl. 6/3b)

Mít přiměřený čas a možnosti evidentně porušeno viz příl. č.3 k přípravě své obhajoby. Žádost o řádné prostudování 9 ti svazků vyšetřovacího spisu – zamítnuto

ÚMLUVA čl. 6/3c)

Obhajovat se osobně za evidentně porušeno viz zák. IOS pomoci obhájce dle vlastního výběru. + příl. č. 4, 5

Z uvedených důvodů navrhujeme, aby ÚSTAVNÍ SOUD ČR vydal tento NÁLEZ :

ROZSUDEK MS v PRAZE, ze dne 26.10.2010 sp.zn. 40 T 3/2010, ve znění ROZSUDKU VS PRAHA, ze dne 14.12. 2011, sp.zn. 6 TO 44/2011

 

se z r u š u j í

 

KUTŘÍN, 25.6.2013

Marek ŘIČÁŘ (Josef MAREK) v.r.

* * *

NS ČR Sp. zn.: 7 Tdo 1463/2012-92: … Nejvyšší soud proto i hmotně právní námitky obviněného o nedostatku příčinné souvislosti a úmyslné formy zavinění u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti shledal zjevně neopodstatněnými, přičemž ve vztahu ke skutkovým námitkám nezjistil existenci namítaného extrémního rozporu mezi provedenými důkazy a na jejich základě učiněnými skutkovými zjištěními. Na základě uvedených důvodů bylo dovolání obviněného odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné. O návrhu obviněného na odložení výkonu trestu v souvislosti s podáním dovolání nebylo rozhodováno, protože pro to nebyly shledány důvody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. března 2013

Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš

* * *

Zvláštní kolik lumpů se neodsoudí, za obrovské krádeže jen proto, že jim nebyl prokázán zlý úmysl a že konali v dobré víře, které nikdo, kromě soudu, neuvěřil?! Pan Řičář konal v dobré víře, ale v jeho případě kupodivu soud neuvěřil. Uvěřil pouze v dobrou víru politiků a státních úředníků. Ti konají samozřejmě vždy v dobré víře, slouží své zemi a bdí, aby se nic nerozkradlo… To, že se ročně ztrácejí stamiliardy peněz daňových poplatníků samozřejmě není jejich vinou. Nedivme se, když soudy dělají někdy vše pro to, aby odsoudily nevinného člověka a někdy vše pro to, aby osvobodily zločince, resp. nedělají nic! Daňový poplatník tak svými penězi pomáhá ohrožovat demokratické zřízení země. Kolik „platí“ daní „zlojedi“ nemusím připomínat. Naše země je pěkně zřízená, snad ne už vyřízená?! Je na čase, aby byla řízena zdravým rozumem a dobrými mravy. To je nyní úlohou občanů, nechtějí-li se opět stát ovčany!

Jan Šinágl, 20.10.2014  

* * *

Podnět ing. arch. Marka Řičáře k podání stížnosti pro porušení zákona

* * *

Petice na podporu Josefa Marka
dříve Ing. Arch. Marka Řičáře!


PETICE

* * *

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.14 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)