Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form


Stanovy Sodales Solonis

(občanského sdružení Solonovo společenství)

 

 1. Název, sídlo, statut sdružení, kontakt
 2. Cíle sdružení
 3. Členství
 4. Práva a povinnosti členů
 5. Orgány sdružení
 6. Valná hromada
 7. Předseda
 8. Místopředseda
 9. Právní subjektivita
 10. Zásady hospodaření
 11. Zánik sdružení
 12. Závěrečná ustanovení

 

Čl. 1

Název, sídlo, statut sdružení, kontakt

 

Název: "Sodales Solonis o.s. " (dále jen "sdružení")

Sídlo: Ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

Statut sdružení: Sodales Solonis o.s. je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.

Sdružení je právnickou osobou.

Kontakt: Jan Šinágl, ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil: +420 775 239 148

ISDS: qqufvh3

Čl. 2

Cíle sdružení

 

Sdružení, inspirováno jménem starořeckého zákonodárce a reformátora Solóna, sdružuje občany se zájmem o zlepšení činnosti české justice, sledováním a monitorováním její činnosti, zveřejňováním kauz a podáváním návrhů na řešení odpovědným institucím.

Je dobrovolné, neziskové a nezávislé.

Současně vyvíjí i publikační, ediční a propagační činnost, pořádá akce související s činností sdružení, podporuje vznik a rozvoj občanské společnosti, jako jednoho z pilířů demokracie, zveřejňováním svých poznatků a případně i přípravou konkrétních návrhů na zlepšení. Podporuje rozvoj svobodného, demokratického a tolerantního myšlení v souladu s Ústavou České republiky, LPS a zákony ČR.

Sdružení je připraveno spolupracovat s jinými národními, či mezinárodními organizacemi podobného zaměření, školami i odbornou veřejností.

 

 

Čl. 3

Členství

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. Sdružení nepřipouští mezi svými členy konfidenty a příslušníky StB, dále pak bývalé členy a kandidáty KSČ a současné členy a sympatizanty KSČM, či osoby jakkoli jinak spojené s nomenklaturou totalitního režimu, jakož i osoby, porušující dobré mravy.

3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky a čestného prohlášení v souladu s čl. 3. 2. předseda sdružení.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením sdružení,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí předsedy či Valné hromady,

e) zánikem sdružení

f) porušením čl. 3. 2.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

 

Člen sdružení má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze a Valné hromady,

 2. volit orgány sdružení,

 3. být volen do orgánů sdružení,

 4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,

 

Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy sdružení,

 2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

 4. každý člen sdružení platí jednou ročně příspěvek v dobrovolné výši, pokud valná hromada nestanoví jinak,

 5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

 

Čl. 5

Orgány sdružení

 

1. valná hromada,

2. předseda,

3. místopředseda

 

Čl. 6

Valná hromada

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c) volí a odvolává předsedu a to vždy nejméně 2/3 hlasů všech členů sdružení.

d) volí a odvolává místopředsedu

e) rozhoduje o zrušení členství, rozhodnutí o zrušení členství je platné po schválení předsedou,

f) rozhoduje o zrušení sdružení,

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, zrušení sdružení, volbě a odvolání předsedy je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. Rozhodnutí o zrušení členství je platné po schválení předsedou.

8. Statutárním orgánem sdružení je předseda.


Čl. 7

Předseda

 

1. Předseda jménem sdružení jedná, podepisuje. Předseda reprezentuje sdružení, rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, je statutárním orgánem sdružení. Jeho volební období je pětileté a opakovatelné bez omezení.

2. Předsedu volí Valná hromada a to vždy nejméně 2/3 hlasů všech členů sdružení.

3. Předseda je plně odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro činnost sdružení.

5. Předseda rozhoduje o zrušení členství bez odvolání.

6. Dle potřeby může předseda zřídit další orgány a funkce (placené i neplacené).

 

Čl. 8

Místopředseda

 

1. Úzce spolupracuje s předsedou.

2. Při nemoci či úmrtí předsedy, přebírá veškeré jeho pravomoci.

 

Čl. 9

Právní subjektivita

 

Občanské sdružení má právní subjektivitu jako celek. Jeho jménem jedná jako statutární orgán předseda. Organizační jednotky se nezřizují.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření


1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
d) příjmy z vlastní drobné hospodářské a osvětové činnosti
e) dotace a granty,
3. Všechny prostředky jsou účelově vázány a smějí být použity výhradně ke krytí nákladů spojených s činností sdružení. Způsob využití prostředků podléhá schválení předsedy.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti, hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

Čl. 11

Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady.
2. Sdružení také zaniká pravomocným rozhodnutím na základě zákona.
3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Zbývající prostředky společenství (jsou-li), budou převedeny na Český červený kříž. Teprve potom může být proveden výmaz z registru.

 

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 

1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Předseda SODALES SOLONIS o.s.

Jan Šinágl v.r.

 

Share