Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 21 @10:00 - 04:00PM
Diskusní fórum: Beneš – zachránce, nebo zrádce národa?
čt úno 22 @08:30 -
OS Kolín: Šinágl a spol. obžalován
so úno 24 @12:30 - 10:30PM
Praha: DEN PRO UKRAJINU
út úno 27 @11:00 -
OS Ostrava: Jana Domanská
út bře 05 @08:00 -
OS Ostrava: Pokračování boje ing. Jana Karase

Nejnovější komentáře

 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...

   
 • 19.02.2024 16:20
  Příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých je v Česku zhruba ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 14:46
  Německé i britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hus Jan… Pekař poukazuje na to, že husitství zničilo kvetoucí království, osudově rozdělilo národ a přirozeně vyústilo v Bílou horu …

„Hus splnil nejvyšší nárok pozemského bytí na jednotu intelektu a svědomí. Obětovat hlas svědomí pohodlné existenci by znamenalo zradit autenticitu života.“ – „Schopnost oběti a vidět její význam odlišuje „duchovního člověka“ od „intelektuála“, tedy vzdělance, pouhého držitele faktů, které ho živí.“Jan Patočka

List latinský

V Kostnici, v žaláři u Bosáků, 23. Června 1415

Nejdražší příteli!

Vězte, že mi Páleč radil, abych toho nedbal, že, odpřísáhnu-li, bude to pro mne hanbou, nýbrž abych uvážil, co dobrého by mi z toho vzešlo. Řekl jsem mu: „Býti odsouzen a upálen je potupnější než odpřísáhnouti, jakž tedy se bojím potupy? Ale poraďte mi, co vy byste dělal, kdybyste si byl určitě vědom, že jste nedržel bludů, vám přičítaných? Chtěl byste odpřísáhnouti? “ Odvětil: „Je to těžké“ a dal se do pláče. Mluvili jsme o mnohém jiném, což jsem vytkl. Michal, chudý člověk, byl několikrát před žalářem s členy komise a když oni byli u mně, řekl jim: „ S milostí Boží již brzo upálíme toho kacíře, kvůli němuž jsem již vydal mnoho zlatých.“ Věztež však, že jsem to nenapsal proto, že bych se chtěl na něm pomstíti, neboť jsem přenechal pomstu Bohu a oroduji zaň vroucně u Boha.

Znovu vás napomínám, abyste byli opatrní s listy. Michal také způsobil, že nepouštějí již nikoho před vězení, ba ani ne manželky strážných. Ó svatý Bože, jak široko rozestřel Antikrist svou moc a krutost! Leč doufám, že jeho moc bude ukrácena a jeho nepravost ještě více obnažena před věrným lidem.

Všemohoucí Bůh posílí srdce svých věrných, které vyvolil před stvořením světa, aby přijali nevadnoucí korunu slávy. Nechť zuří Antikrist jak chce, nezvítězí nad Kristem, jenž ho „usmrtí“, jak praví apoštol, „dechem úst svých“. A tu „vysvobozeno bude stvoření od služby porušení v svobodu slávy synů Božích“ dí apoštol a dodává: „My sami sobě lkáme, očekávajíce vyvolení synů Božích, vykoupení těla svého“. Velmi mne utěšuje ono slovo našeho Spasitele: „Blahoslaveni budete, když vás budou lidé nenáviděti a když vás vyobcují a haněti budou a vytrhnou jméno vaše nebo aj., odplata vaše mnohá v nebesích. „Dobrá to, ano nejlepší útěcha, avšak těžká, ne snad k pochopení, nýbrž k úplnému podstoupení, to jest, abychom se radovali v oněch protivenstvích. Onoho pravidla držel se s jinými apoštoly Jakub, jenž praví: „Za největší radost mějte, bratří moji, kdyžkoli v rozličná pokušení upadáte, vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. Trpělivost pak má dokonalý skutek. „Je jistě těžko radovati se nezkaleně a úplnou radost pociťovati v rozličných pokušeních. Snadno se to řekne a vykládá, ale těžko se to plní. Vždyť i nejtrpělivější a nejstatečnější rytíř, ačkoliv věděl, že třetího dne vstane a že přemůže svou smrtí nepřátele a vyvolené vykoupí ze zatracení, zarmoutil se v duchu po poslední večeři a řekl: „Smutná jest duše má až k smrti.“ Evangelium o něm praví, že se počal chvěti, rmoutiti se a teskniti, až když posléze upadl do smrtelných úzkostí, byl posílen od anděla. „A učiněn jest jeho pot jako krůpěje krve kanoucí na zemi“. Avšak přece, ač byl tak zkormoucen, řekl svým věrným: „Nermutiž se srdce vaše aniž strachuj“. Nermutiž se pro mou krátkou nepřítomnost aniž se strachuj ukrutnosti zuřivců, poněvadž i mne na věky míti budete i krutost zuřivců přemůžete.

A proto jeho rytíři, vzhlížejíce k onomu vůdci a králi slávy, bojovali velký boj. Prošli ohněm a vodou a byli zachráněni, přijali pak korunu od Pána Boha, o níž řekl Jakub ve svém listě: „Blahoslavený muž, který snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Bůh těm, kdož ho milují.“

Té koruny, jak pevně doufám, učiní mne účastným Pán spolu s vámi, nadšení milovníci pravdy, spolu se všemi, kdož pevně a vytrvale milují Pána Ježíše Krista, jenž za nás trpěl, zůstaviv nám příklad, abychom následovali jeho šlépějí. On sám musel trpěti, jak o sobě svědčí, i my musíme trpěti, aby trpěly údy spolu s hlavou, jakož praví: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj a následujž mne.“ Ó nejmilostivější Kriste, táhni nás slabé za sebou, neboť tě nemůžeme následovati, nepřitáhneš-li nás ty sám. Dej nám ducha statečného, aby byl pohotově a bude-li tělo slabé, tvá milost nás předcházej, provázej i následuj, neboť bez tebe nemůžeme ničeho dokázati a zvláště pro tebe jíti na ukrutnou smrt.

Dejž nám ducha hotového, srdce neohrožené, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom pro tebe trpělivě a s radostí nasadili svůj život.

Psáno v žaláři v okovech, v předvečer sv. Jana Křtitele, jenž byl v žaláři a v okovech sťat, protož káral nepravost. On račiž za nás prositi Pána Ježíše Krista.

Jan Hus

A kdo nejvíce Husovi uškodil? Češi a český němec. Pravdu pro bázeň opustili Stanislav ze Znojma a Štěpán Páleč, nejprve přátelé, ale později protivníci. A mezi nimi především také Michal de Causis (Hus ho nazýval Michal Súdný), rodák z Čech, bývalý farář u sv. Vojtěcha v Německém Brodě, dobrodruh. Po zpronevěře králových peněz uprchl do Říma a stal se prokurátorem ve věcech víry, a tím i hlavním mluvčím ve sporu proti Husovi. A co na to Hus? Přenechal pomstu Bohu a orodoval za ně vroucně u Boha.

https://sites.google.com/site/stroupinskalipa/aktuality/panu-janovi-z-chlumu

* * *

„Nám, kteří se snažíme o spravedlnost a svobodu jak duchovní, tak i světskou, kteří chceme pravé a čisté, člověka ušlechťující náboženství a poctivou podle vůle lidu a k blahu lidu zařízenou vládu, nám velice na tom záležeti musí, aby se lidu stran tohoto velikého muže, kterého nám všichni vzdělaní a již svobodní národové závidí, oči otevřely, aby náš celý národ v mistru Janu Husovi poznal zase svého nejvěrnějšího přítele a otce“.


Karel Havlíček, Slovan, 1850

* * *

Jan Hus stále živý

Při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa je třeba si připomenout jeho vliv na české myšlení. A začít si klást nové „české“ otázky. … Pekař poukazuje na to, že husitství zničilo kvetoucí království, osudově rozdělilo národ a přirozeně vyústilo v Bílou horu. …

 

J.Š. 11.10.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (4 Votes)
Share