Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 21 @10:00 - 04:00PM
Diskusní fórum: Beneš – zachránce, nebo zrádce národa?
čt úno 22 @08:30 -
OS Kolín: Šinágl a spol. obžalován
so úno 24 @12:30 - 10:30PM
Praha: DEN PRO UKRAJINU
út úno 27 @11:00 -
OS Ostrava: Jana Domanská
út bře 05 @08:00 -
OS Ostrava: Pokračování boje ing. Jana Karase

Nejnovější komentáře

 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...

   
 • 19.02.2024 16:20
  Příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých je v Česku zhruba ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 14:46
  Německé i britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Günther Anders

 • En 1956, le philosophe allemand Günther Anders a écrit l'essai "L'obsolescence de l'homme".

  Anders GuentherL'étouffement préalable de toute rébellion ne doit pas être pris de manière violente - Les méthodes archaïques comme celles d'Hitler sont clairement hors de propos - Il suffit de créer un conditionnement collectif si fort que même l'idée de rébellion ne vient plus à l'esprit des hommes - L'idéal serait de former les individus dès la naissance en limitant leurs capacités biologiques innées...

  Puis on continuerait le conditionnement en réduisant drastiquement le niveau et la qualité de l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle - L'individu non éduqué n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée se limite à des préoccupations matérielles et médiocres, moins il peut se révolter - Il faut rendre l'accès au savoir plus difficile et laisser les élitistes creuser le fossé entre le peuple et la science, en laissant l'information destinée au grand public anesthésier tout contenu subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut utiliser la persuasion et non la violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements stupides, toujours piqués à l'émotionnel, à l'instinctif. Nous allons occuper l'esprit avec ce qui est vain et ludique. Il est bon de bavarder et d'écouter de la musique sans arrêt pour détourner l'esprit de la question de la réflexion.

 • Im Jahr 1956 schrieb der deutsche Philosoph Günther Anders den Aufsatz "Die Veralterung des Menschen".

  Anders GuentherAktualiziert 6.2.2024: Originalessay "Die Veralterung des Menschen" auf Französisch. JŠ

  ***

  Die Unterdrückung jeglicher Rebellion im Voraus darf nicht gewaltsam erfolgen - Archaische Methoden wie die Hitlers sind eindeutig fehl am Platz - Es genügt, eine kollektive Konditionierung zu schaffen, die so stark ist, dass selbst der Gedanke an Rebellion nicht mehr in den Köpfen der Menschen auftaucht - Das Ideal wäre, die Individuen von Geburt an zu trainieren, indem man ihre angeborenen biologischen Fähigkeiten einschränkt...

  Dann würde man die Konditionierung fortsetzen, indem man das Niveau und die Qualität der Bildung drastisch senkt, um sie auf eine Form der beruflichen Eingliederung zurückzuführen - Das ungebildete Individuum hat nur einen begrenzten Denkhorizont, und je mehr sein Denken auf materielle, mittelmäßige Belange beschränkt ist, desto weniger kann es sich auflehnen - Wir müssen den Zugang zum Wissen erschweren und die Eliten die Kluft zwischen dem Volk und der Wissenschaft aufreißen lassen, wobei die an die Allgemeinheit gerichtete Information jeden subversiven Inhalt betäubt. Vor allem keine Philosophie. Auch hier müssen wir Überzeugungsarbeit leisten und nicht direkt Gewalt anwenden: Wir werden über das Fernsehen massiv dumme Unterhaltung verbreiten, die immer auf das Emotionale und Instinktive abzielt. Wir werden uns mit dem beschäftigen, was eitel und spielerisch ist. Es ist gut, wenn man mit Geplapper und ununterbrochener Musik den Verstand vom Nachdenken abhält.

 • In 1956, the German philosopher Günther Anders wrote the essay "The Obsolescence of Man"

  Anders GuentherThe stifling of any rebellion in advance must not be taken violently - Archaic methods like Hitler's are clearly out of place - It is enough to create a collective conditioning so strong that even the idea of rebellion no longer comes to the minds of men - The ideal would be to train individuals from birth by limiting their innate biological capacities...

  Then we would continue the conditioning by drastically reducing the level and quality of education to bring it back to a form of professional integration - The uneducated individual has only a limited horizon of thought and the more his thought is limited to material, mediocre concerns, the less he can revolt - We need to make access to knowledge more difficult and let the elitists dig the gap between the people and science, letting information aimed at the general public anesthetize any subversive content. Especially no philosophy. Here again, we need to use persuasion and not direct violence: we will massively broadcast, via TV, stupid entertainment, always pricked by the emotional, instinctive. We will occupy the mind with what is vain and playful. It's good with chatter and nonstop music to prevent the mind from the question of thinking.

 • V roce 1956 napsal německý filosof Günther Anders úvahu „Zastaralost člověka“

  Anders GuentherAktualizováno 6.2.2024: Originál úvahy Zastaralost člověka ve francouštině. JŠ

  *** 

  Udušení jakékoliv vzpoury předem se nesmí brát násilně - Archaické metody jako Hitlerovy jsou jednoznačně mimo - Stačí k vytvoření kolektivního podmiňování tak silného, že ani myšlenka revolty už nepřijde na mysl mužů - Ideálem by bylo trénovat jednotlivce od narození omezením jejich vrozených biologických schopností...

  Potom bychom pokračovali v podmínce drastickým snížením úrovně a kvality vzdělání, abychom to vrátili zpět do formy profesního začlenění - Nevzdělaný jedinec má jen omezený horizont myšlení a čím více je jeho myšlenka omezena na materiální, průměrné obavy, tím méně se může vzbouřit - Je třeba ztížit přístup ke znalostem a elitářům nechat vykopat mezeru mezi lidmi a vědou, nechat informace zaměřené na širokou veřejnost anestezií jakéhokoli podvratného obsahu. Obzvlášť žádná filosofie. Zde opět, je potřeba používat přesvědčování a ne přímé násilí: budeme masivně vysílat, přes televizi, hloupou zábavu, vždy píchnoucí emocionální, instinktivní. Obsadíme mysl tím, co je marné a hravé. Je to dobré s tlacháním a nonstop hudbou, abychom zabránili mysli v otázce přemýšlení.