Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 04.03.2024 08:07
  The fact that this is a layered and sensitive matter is shown ...

  Read more...

   
 • 04.03.2024 07:52
  Že jde o vrstevnatou a citlivou záležitost, ukazuje jedna ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:12
  Špičky tenisového svazu posílaly „malé domů“ přes rodinu a ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:00
  Pokud by PČR jednala bezchybně, není co řešit. Pokud pochybila ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 10:52
  14 mrtvých. 25 zraněných. Pořad ABJ probírá vraždění v Praze.

  Read more...

   
 • 03.03.2024 09:09
  V Senátu se připojím a budu hlasovat pro pozměňovák zaručující ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Milan Zelený

 • Ivan Baťka: Vrabec nemůže létat s Orly!

  FOSFA Andel Theodor Geiger: „Porušíš-li právní normu, stane se tobě něco, porušíš-li mravní normu,stane se něco v tobě.“ 

  ***

  Poslední „baťovské“ varování a VÝZVA SVĚTUpřed hrozícím hospodářským kolapsem, chaosem, rozpadem mravů a zdravého rozumu. Poctiví podnikatelé a občané svůj souhlas jistě připojí.   

  Novodobý dotační socialismus končí, někdo musí také vyrábět chleba! Věčně nelze žít na dluh z tištěných peněz. Časem to dojde každému, jako komunistům. Končíme, abychom mohli znovu začít. Naše životy musí vést a řídit nejschopnější mozky, ne organizace, zákony a předpisy bez osobní odpovědnosti. Tedy žitý mravní řád, který se nepotřebuje přiživovat a žít z práce druhých. JŠ

  ***

  Na Štědrý den zemřel „baťovský“ ekonom prof. Milan Zelený…

 • Na cestě od globalizace k lokalizaci, aneb návrat k osvědčeným principům Tomáše a Jana A. Batě!

  Zeleny MilanPolitický systém se nevzdává dobrovolně, ale když pochopí, že není východisko, jde to velmi rychle.

  * * *

  Dle česko-amerického ekonoma Milana Zeleného to, co prožíváme, není cyklická krize, ale změna, jako byla průmyslová revoluce. Musíme se naučit, jak informace najít, jak je interpretovat, a co s nimi dělat. Měl být kandidátem na Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2021 za originální výzkum a přínos v řetězci evoluční ekonomika – transformace – metamorfóza – deglobalizace – relokalizace – z centrální do lokální rovnováhy.

  Ve svém výzkumu Milan Zelený mimo jiného ukázal:

  -To, co prožíváme, není cyklická krize, která se čas od času opakuje, ale transformační změna, jako byla průmyslová revoluce.

  -Vyčerpali jsme čtyři oblasti – zemědělství, průmysl, služby, stát – a dál se už ekonomika transformovat nemůže.

  -Evoluční změny jsou rychlejší a dospěly do současné situace, kdy se přirozená evoluce proměnila v kulturní.

  -Budeme se metamorfovat do lokální ekonomiky, což znamená autonomizaci regionů, lokalit, tedy lokální technologie, výroba a samospráva.

 • Není projev jako projev, aneb jiná země, jiné projevy

  Petr Pavel Novorocni projev 1.1.2024Steinmeier Weihnachten 2023Projevy premiéra ani prezidenta ČR nepřekvapily, neoslovily. Více či méně úřednické, pokrytecké, bez emocí, ducha, opravdovosti, profinciální, nemotivující, neburcující v době neodvratné nastupující hospodářské a mravní krize. Budou nutně nabírat stále větší tempo a sílu, která bude výzvou nám všem. Nepřekvapuje, že nebylo zmíněno téma exekucí, korupce, ohrožující celou zemi, české justice, policie, vše prorůstajícího klientelismu, skandálech na MZV v Moskvě, v Maroku, smrti diplomata v SAE (veřejnoprávní média stále mlčí), či selhávající vzdělávací systém. Své sliby neplní, informováni jsou, nekonají. I oni jsou poslušnými služebníky tzv. "deep state".

  Pro porovnání můžete shlédnout skutečně státnické projevy spolkového presidenta SRN Franka Waltra Steinmeiera a premiéra Olafa Scholze. I bez znalostí němčiny můžete vidět rozdíl v projevu „řeči těla“ a zcela jiného, positivního působení na diváka. V tomto ohledu se máme co učit, byť skutečný, působivý projev, může pronést jen silná, nemanipulovatelná osobnost. Frank Walter Steinmeier: „Dopředu můžeme jít jedině společně, věřme si!“ Nicméně ani vrcholní němečtí politici si nemohou dovolit přiznat hroutící se základy EU, kdy tisíce zbytečných zákonů a nařízení likvidují schopné jednotlivce, zdravý rozum a usnadňují cestu k bezpracnému obohacení všehoschopných. Přes 20 000 lobbystů v EU hovoří za vše! Přesně to popsal Ivan Baťka v článku níže. JŠ

  ***

  Ivan Baťka: Vrabec nemůže létat s Orly!

 • Prof. Milan Zelený: Hledání Stability v Éře Nerovnováhy

  Zeleny MilanBohužel se nedaří v hlavních médiích tento zásadní, přolomový článek zveřejnit. Byl dokončen koncem března 2020.Bata Cesty k uspechu avers

  … Chybí nám i ekonomové. Produkujeme závěje analytiků, kteří popisují a interpretují to, co se již stalo; pokud možno všichni stejně, na přání politicky tažených medií. Ekonom však hledá a umožňuje popsání a pochopení budoucnosti, evoluční a transformační proces přizpůsobení se novým výzvám a novým realitám. (Jak učil prof. Deming: Nelze nikam dojet bezpečně, s pohledem upřeným do zpětného zrcátka.) Namísto toho, viz ideu z analytické dílny ČR: Ekonomiku musíme rychle zmrazit, a pak ji znovu probudit. A je to? Není třeba její transformace, aby se tragické selhání již neopakovalo?  - Příroda varuje, že vše souvisí se vším – že i malý brouček či hraboš, nevinná auto-nálepka, nebo i prostý hlupák v čele, mohou existující nerovnováhu rozkolísat do dlouhotrvajících krizí přírodně-společenských závislostí. - Např. tzv. globalizace, je krátkodobý fenomén, nedávno (70. léta) objevené a zneužité levné pracovní síly, který v sobě Zeleny citatnese své vlastní, sebedestruktivní vyústění. Čím více se snažíte levnou pracovní sílu využít, tím více ji musíte organizovat, učit, předávat znalosti a návyky, atp. Levná pracovní síla se tak nutně začne prodražovat. - V USA se už lokální důraz rychle vyplatil: guvernéři jednotlivých států si určují místní protivirová opatření sami, právě podle místních podmínek a situace. Významná spolupráce mezi státy nastala automaticky. - I v tak malé zemi jako ČR, jsou hlavní aktivity soustředěny ve 2-3 městech (Praha, Brno, atp.), zatímco většina lokalit je závislá na rostoucím objemu cestování za prací a vzděláním, ztrátou potravinové soběstačnosti, pracovních příležitostí, a hlavně nezávislosti a rovnováhy v komunitě své i svých dětí. Namísto toho, více než 250 registrovaných stran aCipera citat hnutí i nadále prohlubují nerovnováhu, fragmentaci a konfliktnost. Města sama trpí předraženým bydlením, dopravními blokacemi, uměle koncentrovanou konkurencí, ztrátou spolupráce a identity – bez výhledu na spolehlivá řešení v budoucnosti. - Přesto vše, jsme jediná země na světě, která může čerpat přímo z odkazu našich geniálních podnikatelů, Tomáše a Jana Bati. Jejich odkaz bychom si už neměli nechat vzít, nebo zlehčovat, zprofanovat, či zneuctívat triviálním výkladem některých povrchně myslících politických simpletonů. - Ale, především: Baťové nebyli „globalisté“, jak se někdy tvrdí, ale přesvědčení a zapálení mistři lokální ekonomiky. Nevyváželi boty, ale celá „Průmyslová města“, která vyráběla boty, a vše potřebné – lokálně; tedy co nejblíže ke konečnému spotřebiteli. Takových měst (dnes Integrovaná Produktivní Prostředí, IPP) vyvezli Baťové přes 70 - během největší světové hospodářské krize 30. let! Je tedy Česko schopno využít potenciálu lokální ekonomiky? Odpovězte si sami: Kdo jiný? …

 • There is no speech like a speech, or different country, different speeches

  Petr Pavel Novorocni projev 1.1.2024Steinmeier Weihnachten 2023The speeches of the Prime Minister and the President of the Czech Republic did not surprise or impress. They were more or less official, hypocritical, without emotion, spirit, sincerity, profane, unmotivating, unstirring at a time of an inevitable emerging economic and moral crisis. They will inevitably gather increasing pace and strength, which will challenge us all. It is not surprising that the topic of executions, corruption threatening the whole country, the Czech judiciary, the police, the all-pervasive clientelism, the scandals at the MFA in Moscow, in Morocco, the death of a diplomat in the UAE (the public media are still silent), or the failing education system were not mentioned. They don't keep their promises, they are informed, they don't act. They too are obedient servants called "deep state".

  For comparison, you can watch the truly statesmanlike speeches of the Federal President of Germany, Frank Walter Steinmeier, and Prime Minister Olaf Scholz. Even without knowledge of German, you can see the difference in the "body language" and the completely different, positive effect on the audience. In this respect, we have a lot to learn, although only a strong, unmanipulated personality can deliver a real, impressive speech. Frank Walter Steinmeier: "We can only go forward together, let us believe in ourselves!" However, even top German politicians cannot afford to admit the crumbling foundations of the EU, where thousands of useless laws and regulations are destroying capable individuals, common sense and facilitating the path to the unjust enrichment of the all-powerful. Over 20 000 lobbyists in the EU says it all! This is precisely what Ivan Baťka describes in the article below. JŠ

  ***

  Ivan Bat'ka: Sparrow cannot fly with with Eagles!

 • Udeří po „léčbě“ koronavirem i „léčba“ suchem?

  Koronavirus IIBenjamin Franklin (1706–1790) o společné odpovědnosti: „Musíme všichni táhnout dohromady nebo viset každý zvlášť.“Sucho

  * * *

  Při vší tragédii, lidstvo, za své dosavadní chování, “sklízí“ za koronavirus zasloužený „účet“. Žili jsme nenormálně a zvykli si na nenormální jako normální. Obávám se, že nás čeká další „lekce“ mocné přírody – sucho – a potřebná "léčba", aby se zabránilo nejhoršímu.

  Byly jsme prameništěm vody pro Evropu, toho nejcennějšího co jsme měli. Dobrovolně jsme se „dárkyně života“ postupně zbavovali postupnou likvidací po generace budovaného vodního hospodářství našimi předky. I Sahara byla kdysi plná zeleně. Nejvyšší čas, aby se opět do našich životů navrátil zdravý rozum, jinak ho nahradí příroda za cenu obrovských škod, za které můžeme poděkovat jen sami sobě.

  Budeme muset přehodnotit naše dosavadní životní postoje a priority. Smyslem života nejsou jen nákupy, stavění chalup, vil, auta, cestování, konzum všeho možného i nemožného, koukání do různých krabiček na životy druhých, pracovat, kupovat nesmysly a přitom neznat ani souseda. Cestou je obnova vzájemné, každodenní, přirozené komunikace se svým okolím a budovat skutečné hodnoty v místě kde žijeme.