Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pavel Kosatík

 • Slavíme vznik státu, který neexistuje – sami jsme si ho zničili

  SD ztraty po vyhnaniHymna cs pro TGMTím, že Masaryka uctíváme, před ním vlastně utíkáme. Uklidňujeme si své špatné svědomí, že nejsme schopní dostát lidským nárokům, které on sám kdysi sobě i ostatním Čechům uložil.Jak to bylo se začleněním sudetských Němců do Československa? Jak vznikala nová Ústava v roce 1920? Proč v ní nebyly dostatečně chráněné národnostní menšiny?

  Masaryk pro 21. století. Pavel Kosatík: Jiný TGM 9.díl.Těchto 20 min. osvětového poslechu stojí za to. Uvědomíme si, jak emoce, nevzdělanost a manipulace politiků, vedly k postupnému rozkladu Československa s logickými následky, trvajícími dodnes. Až do smrti slavil TGM vznik republiky 14.října (den vyhlášení ustanovení o vyhlášení prozatímní československé vlády). Dával za vzor Švýcarsko, které umělo myslet národně i nadnárodně, z čehož čerpalo svoji duchovní energii a co bylo základem jeho pozdějšího bohatství a prosperity. Konec zvukového záznamu vyznívá, jakoby za vše mohli čeští Němci? Je třeba připomenout, že svoji staletou vlast milovali. Nevstřícnou politikou vlády ČSR, která začala po vzniku republiky, byli stále více vháněni do rukou nacistického Německa. Mohli jsme být druhým Švýcarskem v Evropě, dokonale využít potenciál lidí a zeměpisnou polohu země.

  Karel Hašler to nemohl v písničce níže vystihnout lépe. Slavíme vznik státu, který neexistuje. Na státní vlajce České republiky je modrý klín, patřící jiné zemi. Švejkovství je nám vlastní, tak se nedivme i dnešnímu stavu společnosti. Vše má své zákonité příčiny a následky. Máme dva nositele Nobelovy ceny, čeští Němci deset. Jen skutečné elity táhnou zemi. „Jelit“ se najde vždy dost. Potřebujeme životně nutně nové Bati a Kolbeny! 

  ***

  Pro presidenta Pavla nejsou Mašíni a Kolben žádným přínosem, hodným vyznamenání?!

  Kampaň presidenta Pavla sponzoroval jelen? Jsem z toho jelen…

  ***

  „My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů.“

 • Wir feiern die Schaffung eines Staates, den es nicht gibt - wir haben ihn selbst zerstört

  SD VetreibungsverlusteIndem wir Masaryk verehren, laufen wir eigentlich vor ihm weg. Wir beruhigen unser schlechtes Gewissen, dass wir nicht in der Lage sind, den menschlichen Anforderungen gerecht zu werden, die er einst an sich und andere Tschechen stellte. Was ist mit der Integration der Sudetendeutschen in die Tschechoslowakei? Wie wurde die neue Verfassung von 1920 geschaffen? Warum wurden die nationalen Minderheiten in ihr nicht ausreichend geschützt?

  Masaryk für das 21. Jahrhundert. Pavel Kosatík. Diese 20 Minuten lehrreichen Zuhörens lohnen sich. Wir werden erkennen, wie Emotionen, Unwissenheit und Manipulation der Politiker zum allmählichen Zerfall der Tschechoslowakei führten, mit logischen Folgen, die bis heute andauern. Bis zu seinem Tod feierte TGM die Gründung der Republik am 14. Oktober (dem Tag der Verkündung der Bestimmungen der provisorischen tschechoslowakischen Regierung). Er hielt die Schweiz für ein Vorbild, das national und grenzüberschreitend denken konnte, aus dem es seine geistige Energie schöpfte und das die Grundlage für seinen späteren Reichtum und Wohlstand bildete. Klingt das Ende des Audios so, als seien die tschechischen Deutschen an allem schuld? Man muss bedenken, dass sie ihre jahrhundertealte Heimat liebten. Die unfreundliche Politik der tschechoslowakischen Regierung, die nach der Gründung der Republik begann, trieb sie zunehmend in die Arme Nazi-Deutschlands. Wir hätten die zweite Schweiz in Europa werden können, indem wir das Potenzial der Menschen und die geografische Lage des Landes perfekt genutzt hätten. Karel Hašler hätte es in dem folgenden Lied nicht besser ausdrücken können.

  Wir feiern die Gründung eines Staates, den es nicht gibt. Auf der Nationalflagge der Tschechischen Republik befindet sich ein blauer Keil, der zu einem anderen Land gehört. Der Chevalierismus ist uns inhärent, also sollten wir uns über den Zustand der heutigen Gesellschaft nicht wundern. Alles hat seine gesetzmäßigen Ursachen und Folgen. Wir haben zwei Nobelpreisträger, die tschechischen Deutschen zehn. Nur die wirklichen Eliten können gut regieren das Land. "Eliten" gibt es immer genug. Wir brauchen dringend neue Thomas Bata und Emil Kolben!

  ***

  "Wir sind keine Nation von Faschisten, wir sind eine Nation von Statisten."