Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.05.2024 00:07
  "Česká republika nemá letectvo, má aeroklub, ve kterém má pár ...

  Read more...

   
 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

World Economic Forum Davos 2024

 • JAVIER MILEI: Projev o krizi Západu na konferenci v Davosu

  Milei Javier

  Na závěr bych chtěl zanechat vzkaz všem zdejším podnikatelům i těm, kteří tu nejsou osobně, ale sledují nás z celého světa. Nenechte se zastrašit ani politickou kastou, ani parazity, kteří žijí ze státu. Nevzdávejte se politické třídě, která chce pouze zůstat u moci a zachovat si svá privilegia. Jste společenští dobrodinci. Jste hrdinové. Jste tvůrci nejmimořádnějšího období prosperity, jaké jsme kdy viděli. Ať vám nikdo neříká, že vaše ambice jsou nemorální. Pokud vyděláváte peníze, je to proto, že nabízíte lepší produkt za lepší cenu, čímž přispíváte k všeobecnému blahobytu. Nepodvolujte se podpoře státu. Stát není řešením. Stát je samotný problém. Jste skutečnými protagonisty tohoto příběhu a buďte si jisti, že ode dneška je Argentina vaším věrným a bezpodmínečným spojencem.

   

  ***

  Neoficiální překlad projevu argentinského prezidenta Javiera Mileie z Davosu z angličtiny ze simultánního tlumočení ze španělštiny.

  ***

  Dobré odpoledne. Děkuji mnohokrát. Dnes jsem tu, abych vám řekl, že západní svět je v nebezpečí. A je ohrožen, protože ti, kteří mají bránit hodnoty Západu, jsou nakaženi vizí světa, který neúprosně vede k socialismu a tím k chudobě.

  Bohužel, v posledních desetiletích, motivováni některými dobře smýšlejícími jedinci ochotnými pomáhat druhým a dalšími motivovanými přáním patřit k privilegované kastě, hlavní vůdci západního světa opustili model svobody ve prospěch různých verzí toho, co nazýváme kolektivismem. Jsme tu, abychom vám řekli, že kolektivistické experimenty nikdy nejsou řešením problémů, které sužují občany světa. Spíše jsou hlavní příčinou.

 • JAVIER MILEI: Speech on the crisis of the West at the Davos conference

  Milei JavierIn closing, I would like to leave a message to all the business people here and to those who are not here in person but are watching us from around the world. Don't be intimidated by the political caste or the parasites who live off the state. Don't surrender to the political class who only want to stay in power and maintain their privileges. You are social benefactors. You are heroes. You are the creators of the most extraordinary period of prosperity we have ever seen. Let no one tell you that your ambitions are immoral. If you are making money, it is because you are offering a better product at a better price, thereby contributing to the general welfare. Don't give in to state support. The state is not the solution. The state is the problem. You are the real protagonists of this story, and rest assured that from now on Argentina is your loyal and unconditional ally.

  ***

  Unofficial translation of Argentine President Javier Milei's Davos speech from English with simultaneous interpretation from Spanish.

  ***

  Good afternoon. Thank you very much. I am here today to tell you that the Western world is in danger. And it is in danger because those who are supposed to defend the values of the West are infected with a vision of a world that leads inexorably to socialism and thus to poverty.

  Unfortunately, in recent decades, motivated by some well-meaning individuals willing to help others and others motivated by a desire to belong to a privileged caste, the major leaders of the Western world have abandoned the model of freedom in favor of various versions of what we call collectivism. We are here to tell you that collectivist experiments are never the solution to the problems that plague the world's citizens. Rather, they are the root cause.

 • Proč jsou voliči tak nešťastní

  EU totalitaEU, její hospodářská politika a dotace ničí svobodnou hospodářskou soutěž, zdravé principy podnikání a vykazuje stále více prvky totality. Podporuje tak podvody, zločinné jednání a praktiky. S argumentací europoslankyně Christine Anderson nelze nesouhlasit! JŠ

  ***

  Minulý pátek v Davosu skončilo 54. zasedání Světového ekonomického fóra, kde zhruba 2800 lídrů ze 120 zemí diskutovalo o otázkách, které údajně nejvíce zajímají lidstvo – tedy klimatické změny, umělá inteligence, pandemie či války. Na „Woodstock boháčů“ přijel i šéf německé Allianz, která patří mezi největší pojišťovny na světě. Oliver Bäte (58) tohoto finančního obra řídí už deset let (loni měl mzdu 8,5 milionu eur) a patří mezi nejvlivnější byznysmeny Německa. Ať už se vám to líbí nebo ne, jeho názor má velkou váhu.

 • Why are voters so unhappy

  EU totalitaThe EU, its economic policies and subsidies are destroying free competition, sound business principles and increasingly exhibit elements of totalitarianism. It encourages fraud, criminal behaviour and practices. It is impossible to disagree with the arguments of MEP Christine Anderson! JŠ

  ***

  Last Friday, the 54th session of the World Economic Forum ended in Davos, where some 2 800 leaders from 120 countries discussed the issues that supposedly concern humanity most - namely climate change, artificial intelligence, pandemics and wars. The head of Germany's Allianz, one of the world's largest insurers, also came to the "Woodstock of the rich". Oliver Bäte (58) has been managing this financial giant for ten years (last year he had a salary of 8.5 million euros) and is one of the most influential businessmen in Germany. Whether you like it or not, his opinion carries a lot of weight.