Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vyšlo v LN dne 5.1.1990 - V archivu LN už tento článek není k nalezení – ani na Internetu…?!

KSC_KSCMDostali jsme z Polska pozoruhodný text, jehož ruská verze byla nalezena v kanceláři bývalého polského prezidenta Boleslava Bieruta. Obsahuje směrnice moskevského ústředí KGB, zaslané buňce této organizace,  pracující na sovětském velvyslanectví ve Varšavě. Byly napsány v roce 1947. Chladná metodičnost, s níž KGB připravovala naprostou podřízenost země zájmům velmoci, musí i dnes vzbudit údiv. A také vyvolat otázku: Dostávala buňka KGB na zastupitelství SSSR v Praze podobné pokyny? Není to vyloučeno, některé body instrukcí připomínají příliš hlavní zásady politické praxe KSČ v padesátých letech.

JANUV_ZAKONPolský překlad instrukcí byl uveřejněn v časopise DZIENNIK ZWIAZKOVI (Zgoda), vycházejícím v USA 2.září 1989 s odvoláním na text uveřejněný v polských novinách. Český text je pokud možno co nejpřesnější a vzhledem k tomu, co víme o autorech, vzdáváme se nároku na krásu stylu.

 X X X

1. V budově velvyslanectví se nesmějí přijímat žádní terénní informátoři z řad domorodců. Setkání s těmito lidmi organizují naše zvláštní služby na veřejných místech. Informace přijímá velvyslanectví prostřednictvím našich zvláštních služeb.

2. Zejména je třeba dbát na to, aby neexistovaly žádné styky mezi naším vojskem a civilním obyvatelstvem. Je nepřípustné, aby příslušníci našich důstojnických kádrů navštěvovali domorodce v jejich domovech a stejně  nepřípustné je navazování styků mezi našimi prostými vojáky a domorodými ženami, obyvatelstvem, nebo domorodým vojskem.

3. Uspíšit likvidaci domorodců spojených s KPP, PPS, walterovci, KZMP, AK, .BCH (tj. Komunistickou stranou Polska, Polskou socialistickou stranou, Interbrigadisty, Komunistickým svazem polské mládeže, Domácí armádou, Selskými prapory, a jinými sdruženími, pozn. překladatele), která vznikla bez našeho popudu. K tomuto účelu využít faktu ozbrojené opozice.

4. Dohlédnout na to, aby do všech bojových akcí byli v první řadě posíláni vojáci, kteří před vstupem do Kosciuszkowy armády (obdoba našich „svobodovců“, pozn. překladatele) pobývali na našem území. Docílit jejich úplné likvidace.

5. Uspíšit sjednocení všech stran v jedné organizaci a dohlédnout, aby všechna klíčová postavení byla obsazena lidmi potvrzenými našimi zvláštními službami.

6. Sloučit všechny mládežnické organizace do jedné a funkce v ní od okresního vedení výše obsadit lidmi potvrzenými našimi zvláštními službami. Ještě před definitivním sloučením zlikvidovat známé vedoucí skautského hnutí.

7. Zařídit a dohlédnout na to, aby si delegáti určení na stranické sjezdy nezachovali mandáty po celé období stranických funkcionářů, které zvolili. V žádném případě nesmějí delegáti svolávat porady mezi podniky. Není-li vyhnutí a taková schůze musí být svolána, je třeba eliminovat lidi, kteří vykazují aktivitu při navrhování koncepce a vznášení požadavků. Na každý další sjezd vybírat nové kandidáty, a to jen ty, kteří jsou vytipováni našimi zvláštními službami.

8. Je třeba věnovat pozornost lidem, kteří se vyznačují smyslem pro organizaci a umějí si získat popularitu. Takové lidi je třeba získat a odmítnou-li, nepouštět je na vyšší místa.

9. Zařídit, aby státní zaměstnanci (kromě bezpečnosti a těžařského průmyslu) měly malé platy. Týká se to především zdravotnictví, soudnictví, osvěty a vedoucích na všech úrovních.

10. Do všech vládních orgánů a do většiny závodů nasadit lidi spolupracující s našimi zvláštními službami (bez vědomí místních úřadů).

11. Zvláštní pozornost věnovat tomu, aby domorodý tisk neuváděl celková množství a druhy zboží vyváženého k nám. Také se to nesmí nazývat obchodem. Je třeba dohlédnout na to, aby tisk zdůrazňoval množství zboží, které domorodcům dodáváme. Nutno přitom uvádět, že je to v rámci obchodní výměny.

12. Vyvinout vliv na domorodé úřady, aby nabyvatelé půdy, parcel a pozemků nedostávali dokument o jejich vlastnictví, ale jen o jejich udělení.

13. Vůči soukromému zemědělství provádět takovou politiku, aby se soukromé hospodaření stalo nevýnosným a výnosy byly co nejmenší. Poté přistoupit ke kolektivizaci venkova. Pokud by se objevila silnější opozice, je třeba snížit dodávky výrobních prostředků a zvýšit povinné dodávky státu. Nepomůže-li to, zařídit, aby zemědělství nemohlo plně pokrýt spotřebu potravin v zemi a zásobování v oblasti výživy krýt dovozem.

14. Způsobit, aby všechny výnosy a nařízení, ať už právní, hospodářské, nebo organizační, nebyly přesně formulovány.

15. Způsobit, aby na každou záležitost bylo svoláno několik komisí, úřadů, společenských institucí, ale žádná z nich nesmí mít právo konečného rozhodnutí bez konzultace s ostatními (netýká se těžařského průmyslu).

16. Podnikové samosprávy nesmějí mít žádný vliv na činnost žádného závodu. Mohou se zabývat pouze způsobem, jak vykonávat nařízené úkoly.

17. Odbory nesmějí mít možnost odporovat příkazům ředitelství. Zaneprázdnit odbory jinou činností jako je organizování rekreací, vyřizování žádostí o půjčky a důchody, činnost zábavní a osvětová, výlety, distribuce nedostatkového zboží, potvrzování názorů a rozhodnutí politického vedení.

18. Je třeba zařídit, aby povyšováni byli jen ti pracovníci a vedoucí, kteří vzorně vykonávají svěřené úkoly a nemají sklon analyzovat problémy přesahující oblast jejich činnosti.

19. Domorodcům ve funkcích stranických, státních a hospodářských je třeba vytvořit takové podmínky k činnosti, které je budou kompromitovat v očích jejich podřízených a znemožní jim návrat do jejich původního prostředí.

20. Důstojnickým kádrům z řád domorodců je možno svěřit odpovědné postavení pod podmínkou, že jsou tam už naše zvláštní služby.

21. Pod přísným dohledem je třeba mít množství munice pro všechny druhy zbraní v každém akčním arzenálu a při každé ostré střelbě.

22. Zevrubným dozorem sledovat všechny laboratoře a vědecké badatelské ústavy.

23. Pozorně je třeba mít pod dohledem činnost zlepšovatelů a vynálezců, rozvíjet a podporovat ji, ale všechny objevy o objevech důkladně registrovat a záznamy o nich předávat do centrály. K realizaci připouštět jen ty vynálezy, které jsou užitečné v průmyslu těžařském a pro základní opracování a ty které jsou uvedeny ve zvláštní instrukci. Realizovat se nesmějí ty objevy, které by mohly přispět ke vzrůstu výroby na úkor omezení těžby surovin, nebo plnění přikázaných činností. V případě objevů, které vejdou ve známost, zařídit jejich prodej do zahraničí. Nepřipustit zveřejnění o hodnotě vynálezů a jejich popisy.

24. Působit poruchy v dochvilnosti transportů (s výjimkou transportu uvedeného v instrukci NK 552 461).

25. Inspirovat ke svolávání porad oborových a problémových, sbírat tam podněty a návrhy, registrovat tam jejich autory a realizovat pokyny uvedené v instrukcích.

26. Popularizovat rozhovory s pracujícími na aktuální výrobní témata, rozhovory, v nichž bude kritizována minulost a místní nepořádky. Nepřipustit však likvidaci příčin kritizovaných jevů.

27. Veřejná vystoupení domorodého vedení mohou obsahovat akcenty národní a historické, ale nesmějí vést ke sjednocení národního ducha.

28. Pozorně sledovat, jest-li v restaurovaných či nově budovaných větších městech a sídlištích není zabudovaný vodovodní řád, který by nebyl napojen na hlavní síť. Staré přívodní vody a pouliční studny systematicky likvidovat.

29. Při rekonstrukci a budování průmyslových objektů dbát, aby průmyslové odpady byly odváděny do řek, které by mohly sloužit jako rezervoáry pitné vody.

30. Byty v rekonstruovaných nových městech a i nových sídlištích, nesmějí mít řádné prostory navíc, kde by se dalo chovat domácí zvířectvo, nebo hromadit zásoby potravin na delší čas a ve větších množstvích.

31. Zařídit, aby soukromé výrobní podniky a řemeslníci dostávali suroviny a zařízení, jež nedovolují výrobu kvalitního zboží. Ceny jejich výrobků musejí být vyšší než podobné artikly vyráběné státem.

32. Způsobit maximální rozšíření kancelářské administrativy na všech stupních. Je možné připustit kritiku činnosti administrativy, ale nesmí se dopustit ani její zmenšení, ani řádné fungování.

33. Je třeba dohlédnout na všechny výrobní plány v těžařském průmyslu i v podnicích označených příslušnými instrukcemi a nepřipustit působení vnitřního trhu.

34. Bedlivému dohledu podrobit církev a zaměřit osvětově výchovnou činnost tak, aby k této instituci vznikl všeobecný odpor. Pozorně sledovat a kontrolovat církevní tiskárny, archivy, kázání, koledování, obsah náboženské výuky, ale i pohřební obřady.

35. V základním i odborném školství a zejména na školách středních a vyšších zařídit odstranění učitelů, kteří se těší obecné autoritě a oblibě. Na jejich místa dosadit lidi jmenované. Způsobit, aby byla přerušená korelace mezi předměty, omezeno vydávání pramenných materiálů a na středních školách zrušena výuka latiny, řečtiny, obecné filosofie, logiky a genetiky. V dějepise se nesmí vykládat co který panovník udělal, nebo chtěl udělat pro zemi, naproti tomu je třeba poukazovat na tyranii králů a boje utiskovaného lidu. V odborném školství je třeba zavést úzkou specializaci.

36. Inspirovat pořádání státních uměleckých a sportovních podniků spojených s oslavou boje domorodců proti okupantům (s výjimkou ruských), zejména Němcům a ze zápasem za socialismus.

37. V místních publikacích nepřipouštět díla o domorodcích, kteří v naší zemi pobývali do revoluce a za druhé světové války.

38. Kdyby vznikla organizace, která by sice podporovala svazek s naším státem, ale usilovala o kontrolu hospodářské činnosti oficiálního vedení, je třeba okamžitě (nezávisle na místním vedení) zahájit kampaň obviňující tuto organizaci z nacionalistických a šovinistických tendencí. Formy této činnosti: strhávání našich pomníků, ničení našich hřbitovů, publikování letáků očerňujících náš národ, naši kulturu, smysl uzavřených dohod. Do propagandistické práce zapojit domorodce a využít existující nenávisti k nám.

39. Pečovat o budování a obnovování mostů, silnic a spojů, aby v případě nutné vojenské intervence bylo možné rychle a ze všech stran dorazit k místu odporu, nebo koncentrace opozičních sil.

40. Dbát, aby političtí protivníci byli zatýkáni. Rozpracovat protivníky, kteří se u domorodců těší autoritě. Likvidovat je během tzv. náhodných událostí ještě dříve, než vejdou ve známost, nebo je předtím zatknout za kriminální přestupky.

41. Nepřipustit rehabilitování osob odsouzených v politických procesech. Pokud by rehabilitace byla nevyhnutelná, je možno ji provést pouze pod podmínkou, že záležitost bude označena jako justiční omyl bez obnovy soudního řízení a předvolávání viníků tohoto omylu (soudců, svědků, žalobců a informátorů).

42. Neposílat před soud lidi na vedoucích místech obsazených stranou, kteří svou činností způsobili ztráty, nebo vyvolali nespokojenost podřízených. V drastických situacích je třeba odvolat je z funkce a přeložit do jiného místěna stejně vysokou či vyšší funkci. V krajních situacích je umístit ve funkcích vedoucích a počítat s nimi jako s kádrovou rezervou na pozdější změnu.

43. Veřejně vyhlašovat procesy s lidmi z vysokých funkcí (vojsko, ministerstva, hlavní úřady, školství), kteří byli obžalováni z činnosti proti zájmu lidu, proti socialismu, proti industrializaci. Bude to mobilizovat bdělost pracujících mas.

44. Dbát o výměnu lidí v pracovních funkcích a nahrazovat a nahrazovat je nevyškolenými pracovníky s nejmenší kvalifikací.

45. Zařídit, aby na vysoké školy byl příliv lidí pocházejících z nejnižších společenských vrstev, kteří nemají zájem o zvyšování odbornosti, nýbrž pouze o nabytí diplomu.

 

Přeložila Eva Bezděková (pro Internet přepsal Jan Šinágl)

P.S.

Právě byly nalezeny dva odkazy na tento článek:

Necenzurované Noviny a na blogu Pravého bloku - 15.11.2010 9:15 hod. J.Š.

* * *

 Děsivé čtení, že?! Myslíte si, že se „přeměněná“ KSČ na KSČM změnila a s ni i její cíle?! Ne nadarmo říká jejich bývalý předseda, syn komunistického, sadistického bachaře a nynější poslanec Miroslav Grebeníček: „MY MÁME ČAS“. Je ostudně, že komunisté vůbec u nás ještě mohou existovat a ještě ostudnější, že mohou působit v obou komorách Parlamentu – nepochybně stále ve smyslu mnoha výše uvedených instrukcí KGB – i za účinné pomoci mnoha bývalých, působících v ostatních politických stranách, na úřadech a ve velkých firmách. Komunismus a jeho cíle se nemohou nikdy změnit. Komunismus je pouze jeden, zločinný, který se tváří mírně jen když nevládne.

Pokud stát nezabrání pokračujícímu, obrovskému rozkrádání státního majetku a rozpočtu, nebude nikdy dostatek finančních prostředků na mandatorní výdaje. To by měli občané, při nadcházejícím 21. výročí listopadu ´89, co nejrychleji dát, takřka neměnnému vládnoucímu establishmentu, jasně najevo. Jeho odkaz k tomu vybízí. Jinak nemravný blahobyt na dluh brzy a rychle skončí – k radosti komunistů a jejich spřátelené levice. Další předčasné volby jsou stále pravděpodobnější, resp.  nevyhnutné – pokud ještě za něco stojíme. Věřím, že ANO!

 

Jan Šinágl, 14.11.2010

 

Evropský soudní dvůr: Komunisté páchali genocidu stejně jako nacisté

 

DEMOKRACIE JE, KDYŽ LIDÉ HLÍDAJÍ CO VLÁDA DĚLÁ“

Su Ťij, Nositelka Nobelovy ceny a vůdčí představitelka barmské opozice

* * *

 

JAK_ZACHZET_S_DOMORODCI._1JAK_ZACHZET_S_DOMORODCI__2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentáře

+3 #5 Guest 2010-12-01 20:00
To je nějaké měkké.Kde je doporučení o zřizování gulagů pro třídní nepřátele a kulaky?
+2 #4 Guest 2010-11-17 09:28
Jako bych se začetl do interních instrukcí současných nadnárodních společností a politických stran. Je vidět, že stále drží linie Marx, Engels, Lenin, velká část naší poúnorové vlády, Gates - vzor všech manažérů v tom, že nezáleží na kvalitě produktu, ale pokud se podaří (a tom jsou opravdu dobří), zamořit maximální část trhu (monopol) a vytvořit na něm, závislost. Je třeba neopomenout také velikány Lehmann brothers.
-10 #3 Guest 2010-11-15 18:30
Já toto nazývám obdobím kultovnictví z dob Stalinových.Nes pojoval bych toto jen s jednou stranou, ve světě je takových organizací co si vytýčily podobné zásady, více. A zdaleka nejde o komunisty. Se skutečnými komunistickými myšlenkami se toto spojit nedá, je to v příkrém rozporu. Je skutečně neskonalou hanbou a popřením skutečných demokratických zásad, že toto se dělo.V tom já vidím zejména kultismus jako toto nebezpečí, nikoliv celospolečenstv í na základě skutečně demokratických zásad...
+11 #2 Guest 2010-11-15 14:19
Máte pravdu, děsivé pro ty, kteří se s tím setkávají poprvé. Bohužel dělali Havel, Pithard, Čalfa, Klaus, Sachr a jiní tlisté červené čáry za minulostí a pod falešným heslem "nejseme jako oni" vyměnili za beztrestnost komunistů svá teplá místečka a z toho plynoucí brebendy. Dnes je tady máme spolu s legální KSČM, vytvářejí zákony, jsou rozlezlí ve všech sférách politického a hospodářského života v ČR a nechávají se ovlivňovat, nebo dokonce řídit ruskou tajnou službou, která u nás má velmi zjednodušenou práci. Václav Klaus si jezdí za státní peníze do Ruska ke svým chlebodárcům pro instrukce a pak se snaží v ČR ovlivňovat rozhodování dle instrukcí z Ruska. Národe Probuď se!!!!!!!!!
+8 #1 Guest 2010-11-15 12:36
Děsivé čtení. Marně se snažím najít alespoň jednoho poslance či senátora v Parlamentu ČR, který by nejednal podle zde uvedených instrukcí. V krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje a v zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem těžko najdete alespoň jediného opakovaně zvoleného člověka, který by nepostupoval podle uvedených instrukcí. Lze předpokládat, že i tento web je pod dozorem komunistických zvláštních služeb a jeho autor i čtenáři budou podle potřeby perzekuováni pod jednoduchou komunistickou záminkou - kdyby nic nezákonného nedělali, komunisti by je nechali v klidu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)