Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st čvn 19 @12:45 -
MS Praha - Spálená: Lenka Dubovcová versus MZV ČR
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:23
  Jsem zvědavá, jaké dopady to bude mít na soudkyni a další ...

  Read more...

   
 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

BLESK Janousek 26.6.2016Petrů VN 4.6.2023Vážený pane Jene Šinágle,

Dovolte nám abychom pokračovali ve sdělení co se odehrálo při řešení našeho léta trvajícího sporu se sousedy Irenou a Ladislavem Steiningerovými, který trvá od roku 2007 dodnes.  Tento zdá se že neřešitelný spor o 11 cm v délce 330 cm, kdy naše stavba sklepa pod budoucí garáží přesahuje touto nepatrnou části ve tvaru trojúhelníku, údajně do pozemku výše uvedených sousedů, kteří nemají vůli se dohodnout, aby se tento nesmyslný spor ukončil a škodolibě trvají na tom, aby stavba sklepa byla odstraněna, protože se jedná o soukromé vlastnictví, které je nedotknutelné.   

Problému ve věci stavby našeho rodinného domu  jsme věnovali mnoho času a nyní se zdá, že náš neúspěch dospěl až k tomu, že zvítězí zvůle úředně oprávněné osoby Miloslava Ctibora, vedoucího stavebního odboru, který se snaží za každou cenu po neuvěřitelně dlouhou  dobu  16ti let se nám pomstít, za to, že jsme si dovolili kritizovat jeho přístup při řešení porušování zákonů výše uvedenými sousedy.  Snažil se za každou cenu i porušením zákonů jím samým zlegalizovat černou stavbu.  

Nyní nemáme jinou možnost než popsat podrobněji proč takový postup vůči nám M. Ctibor, ved. stav. odboru zvolil a rozhodnul se že nás existenčně zlikviduje.

Nevíme na koho by bylo možné se obrátit s prosbou, zda by bylo možné nám pomoci s naší bezmocnosti vůči úředně oprávněné osobě, vedoucímu stavebního odboru MÚ v Týnci nad Sázavou, Miloslavu Ctiborovi, třeba  formou reportáže jak postupují orgány státní správy.

Níže se snažíme podat Vám sdělení, kdy řízení úředně oprávněné osoby Miloslava Ctibora, vedoucího stavebního odboru, podporovaného tajemníkem Měst. Ú v Týnci nad Sázavou Milošem  Alblem, které po 16.létech a využití všech nám dostupných opravných prostředků dospělo až k naší existenční likvidaci.

Náš nechvalný příběh, dali se to tak  nazvat, má počátek dne 28.4.2008 když jsme od souseda Pavla Zeťky koupili pozemek 483/28

Na základě protiprávního jednání sousedů, majitelů pozemku 483/29 Ireny a Ladislava Steiningerových, kteří na podzim roku 2007 na hranici pozemku 483/27 a 483/28 postavili betonový plot vysoký 2,00 m proti čemuž jsme podali podnět na porušení stavebního zákona, jelikož nebylo zahájeno stavebním úřadem, územní ani stavební řízení a tím nám nebyla dána možnost jako účastníkům řízení se ke stavbě vyjádřit a uplatnit své námitky a připomínky.

Dále náš podnět směřoval, na vážné porušení stavebního zákona, kdy betonová zeď, která je postavena z betonových bloků (ztraceného bednění) tento druh stavebního materiálu se na účel oplocení nepoužívá jedná se o betonové bloky, které se výhradně používají na stavbu základů do země opěrných di atd. Stavba byla postavena svépomoci a neodborně a není postavena na únosných základech v nezámrzné hloubce. Tato železobetonová stavba plotu byla postavená v původním svažitém terénu kde bylo zřetelně vidět, že nestojí na únosných základech jak je výše uvedeno a pod tíhou železobetonové zdi, se  začala projevovat destrukce.

Výše uvedení majitelé sousedního pozemku 483/29 pokračovali v dostavbě další nepovolené stavby, kterou začali budovat v minulosti rovněž bez stavebního povolení a v rozporu se stavebním zákonem a hlavně v rozporu s Územním rozhodnutím č.47/1998 vydaným dne 28.7.1998 ONV v Benešově pod č.j. Výst. 328.1.-1378/88-47, kdy nedodrželi odstup 3 m od hranice sousedního pozemku 483/28, tím způsobili problémy nejen sobě, ale hlavně nám.

Z této stavby začali stavět komínový průduch, který je v bezprostřední blízkosti naší stavby, který bude naší nemovitost ohrožovat možnosti vzniku požárů a bude nás obtěžovat nadměrnými exhalacemi a zápachem.

Stavebníci nepostupovali v souladu s § 152, odst. 1 SZ, kdy jsou povinni mít na zřeteli zejména ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství

Vzhledem k výše uvedenému jsme žádali stavební úřad osobu úředně oprávněnou Miloslava CTIBORA,  vedoucího odboru výstavby o neodkladný postup, aby se zamezilo vzniku škod na majetku a ohrožení života osob, ke kterým může dojít z důvodů výše uvedeného protiprávního jednání manželů Steiningerových.

Bohužel M. Ctiborem ve zdlouhavém řízení od 5.5.2008, který teprve 24.11.2008 vydal Rozhodnutí č.j. Výst.4082//Ct. ze dne 24.11.2008 týkající se dodatečného povolení stavby zároveň se souhlasem užívání stavby na pozemku 483/29 ovšem neoprávněně, jeho postup byl v rozporu se zákony.

Dne 5.11.2008 při osobním jednání na stavebním odboru s úředně oprávněnou osobou M. Ctiborem, když jsme ho upozornili vystavení  nepravdivého (podvodného) statického posudku arch. Ing. Miroslavem Šalplachtou, nám bylo sděleno M. Ctiborem, že stejně vůči kulatému razítku autorizované osoby nemáme šanci něco zmoci.

Neuznal ani za vhodné, aby se přišel na místo stavby osobně přesvědčit o skutečném stavu stavby, která nebyla postavená na únosné základové konstrukci a začala se projevovat prasklina železobetonové stavby. M. Ctibor nám pouze mával kulatým razítkem a zdůrazňoval, že mu jsou okolnosti stavby dobře známy.

Vůči tomuto protizákonnému postupu stavebního úřadu jsme z výše uvedených důvodů podali odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Který po prošetření postupu stavebního odboru úředně oprávněné osoby jeho rozhodnutí o dodatečném povolení stavby na pozemku 483/29 zrušil a věc vrátil stavebnímu odboru z důvodů, kdy M. Ctibor, vedoucí odboru výstavby porušil mnoho právních předpisů k dalšímu opětovnému řízení.

Již před mnoha léty konkrétně 28.2.2012 jsme řešili s tajemníkem Milošem Alblem stížnost ve které jsme kritizovali závadné a zdlouhavé postupy M. Ctibora, včetně jeho podjatosti vůči nám. Na tuto stížnost bohužel tajemník vůbec nereagoval.

Když uplynul značný čas a stále jsme neobdrželi od tajemníka na tuto kritiku, žádnou reakci doručili jsme dne 22.5. 2012 do podatelny MÚ v Týnci nad Sázavou opakovanou stížnost, kterou tajemník pravděpodobně hodil do koše, jelikož do dnešního dne jsme žádnou reakci neobdrželi. 

Nyní musíme s politováním pouze konstatovat, kdyby ze strany tajemníka byla naším problémům věnovaná náležitá pozornost v létech 2012, nemuselo dojít o 12 let později k dnešním dnům, kdy největší snahou M. Ctibora je pomstychtivost, který všemi prostředky nás dovedl až k tomu, že nechal na naše náklady vypracovat projekt bouracích prací, který opět neodpovídá skutečnosti a proti kterému jsme prostřednictvím našeho právního zástupce podali nesouhlasné stanovisko k podkladům řízení o odstranění stavby sklepa pod budoucí garáži.

Později ovšem v ne tak dávné době podal M. Ctibor KÚSK mylné a zkreslené informace na základě našeho odvolání ve snaze nás opět poškodit, což se mu povedlo, jak je níže uvedeno

Proti tomuto jeho opětovnému nesprávnému Rozhodnutí které následovalo o několik let později ve věci zamítnutí naši žádosti o provedení kolaudace v té době již dokončené přístavby rodinného domu k rekreační chatě, jsme se znovu museli proti této zvůli M. Ctibora odvolat, když odmítl provést změnu užívání z rekreační stavby na rodinný dům.

Toto svoje opětovné nesprávné Rozhodnutí odůvodnil tím, že naše stavba sklepa pod budoucí garáží přesahuje nepatrnou částí ve tvaru trojúhelníku 0,11x3,30 m což se rovná 0,181 m2 na pozemek 483/29 o čemž je vedeno již 16 let řízení o odstranění této nepatrné části stavby a proto podle M. Ctibora nelze stavbu pro bydlení zkolaudovat.

Nadřízený odvolací správní orgán, odboru regionálního rozvoje KÚSK jmenovitě Alena Brůčková, odborný referent se tímto problémem z titulu své funkce, odvolacího správního orgánu vůbec nezabývala, nešetřila skutečný stav věci a nechala se opětovně ovlivnit zamítavým stanoviskem M. Ctibora vůči našemu odvolání, které pouze nesprávně převzala a potvrdila jeho rozhodnutí opět v náš neprospěch.

Toto ovšem dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, ke kterému jsme podali žádost o přezkumné řízení rozhodnutí správního orgánu I. stupně M. Ctibora ved. stavebního odboru a správního odvolacího orgánu II. stupně KÚSK A. Brůčkové, nemělo vliv ani souvislost, aby nemohla být provedena kolaudace kompletně dostavěné stavby rodinného domu, kromě stavby garáže, která se měla uskutečnit ve II. etapě výstavby.

Po mnoha letech vůči nám uplatňované neoprávněné šikany ze strany M. Ctibora jsme dospěli k tomu, že na základě zásahu MMR došlo k tomu, že jsme se dočkali kolaudace a ve velmi krátké době nám byla stavba změněna na rodinný dům včetně přidělení čísla popisného a my jsme mohli splnit specifickou podmínku banky.

Do té doby jsme zbytečně museli vynakládat finanční prostředky jen proto, že M. Ctibor se rozhodnul, že nám bude působit dál a dále problémy

Tyto zbytečné nemalé finanční náklady pro nás představovaly velkou finanční zátěž, jelikož každé 2 roky jsme museli platit poplatek za prodloužení povolení předčasného užívání stavby Měst. Ú v Týnci nad Sázavou.

Vzhledem k tomu, že splácíme úvěr u banky, jsme museli nechávat provádět odhady stavby, jelikož jsme bance na základě úvěrové smlouvy nemohli splnit požadovanou podmínku banky, abychom nejpozději do 28.2.2015 doložili kolaudační rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby s vyznačeným podáním na stavební úřad v souladu s účelem poskytnutého úvěru.

Nadřízený odvolací správní orgán KÚSK odbor regionálního rozvoje, jmenovitě Alena Brůčková, odborný referent se tímto problémem z titulu své funkce, odvolacího správního orgánu nezabývala a nechala se opětovně ovlivnit zamítavým stanoviskem M. Ctibora vůči našemu odvolání, které pouze neoprávněně převzala a potvrdila jeho rozhodnutí opět v náš neprospěch což se stále opakuje.

Úředně oprávněná osoba M. Ctibor, vedoucí stavebního odboru se již před 16ti lety snažil za každou cenu zlegalizovat černou stavbu manželů Steiningerových a nyní se snaží za každou cenu v reakci na to, že jsme poukazovali na jeho neschopnost řídit odbor výstavby a na nesprávné jeho postupy, které byly v nesouladu se zákony, ostatními právními předpisy a jak potvrdily i odvolací správní orgány KÚSK, kdy neprováděl žádné důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci a při hodnocení podkladů pečlivě nepřihlížel ke všemu, co vyšlo v řízení najevo včetně toho, co jsme uvedli my jako účastníci řízení.

Nezjistil především, že projektová dokumentace nepovolené stavby železobetonové zdi je neúplná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, což potvrzovaly odvolací správní orgány odboru regionálního rozvoje KÚSK, že vědomě porušoval zákony týkající se stavebního řízení realizovaných staveb na pozemku 483/29. 

Na základě čehož se opět potvrdilo, že M. Ctibor se nám pouze mstí jak je výše uvedeno a A. Boučková je mu v tomto nápomocná. Což nás velice finančně, zdravotně - hlavně psychicky stálé se opakujícími stresovými situacemi poškozuje. Vzhledem k tomu Helena Petrů před nedávném musela absolvovat vážnou onkologickou léčbu. 

To co je výše uvedeno je minimální výčet toho co za uplynulou dobu 16ti let jsme museli zažít při realizaci  našeho nového bydlení  

Vzhledem ke zvůli výše uvedených úředně oprávněných osob M. Ctibora, vedoucího odboru výstavby Měst Ú v Týnci nad Sázavou, M. Albla tajemníka Měst. Ú v Týnci nad Sázavou a A. Brůčkové, odborného referenta, odboru regionálního rozvoje KÚSK, nemáme možnost si v klidu užít svého bydlení, protože promarněných 16 let, které jsme prožili v neustálém stresu, nám už nikdo vzhledem k našemu věku nevrátí.

To je pouze jen jedna kauza, kterou nám způsobili sousedé, jak je výše uvedeno. V minulosti jsme řešili když. nám zdevastovali živou stěnu 35m dlouhou, která tvoří rozhradu mezi pozemky 50 cm za hranicí pozemku ostříhali nevhodným způsobem a v nevhodnou vegetační dobu 72 vzrostlých stromů Cypřišů, které tady rostly 18 let. A v devastaci pokračují i nadále každou sezónu, když přijedou na zahradu po zimní odmlce.   

Dále nám pouštěli ze střechy své chaty dešťovou vodu do rozestavěné stavby sklepa pod budoucí garáží, o který se teď vede spor mezi námi a M. Ctiborem vedoucím stavebního odboru, jak jsme výše popsali, kdy okapový svod nasměrovali přímo na hranici pozemku směrem na náš pozemek a při bleskových přívalových deštích jsme v okamžiku měli zaplavený celý sklep.

Vzhledem k výše uvedenému věříme, že výše uvedené bude vhodným  námětem pro reportáž a nám ve snaze se dožít pokojného stavu na sklonku našeho života pomůže.  

Děkujeme Vám mockrát za Váš názor.   

 

Helena a Zdeněk  P e t r ů 

24.4.2024

***

14 let se soudíme o 40cm². Nyní máme stavbu za půl milionu korun odstranit – Ústavní soud ČR toto znásilnění práva a zdravého rozumu POTVRDIL !!!

P.S.

Psychopaté, nesmyslné zákony a korupce na všech úrovní řízení země, nás ovládají stále více. Spějeme ke kolapsu mravnímu a hospodářskému, zaslouženému, pokud se nezačneme chovat jako manželé Petrů. Pomohu jim alespoň pokračováním seznamování veřejnosti s jejich děsivým příběhem. Nevymyslel by ho ani Franz Kafka. JŠ    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)