Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Babis_AndrejZÁJEM ZAHRANIČNÍHO TISKU O PODNIKATELSKÉ AKTIVITY MAJITELE SPOLEČNOSTÍ AGROFERT ANDREJE BABÍŠE ROSTE. SVĚDČÍ O TOM I NEDÁVNO PUBLIKOVANÝ ČLÁNEK VÝZNAMNÉHO NĚMECKÉHO TÝDENÍKU WIRTSCHAFTSWOCHE (HANDELSBLATT), JEHOŽ ČESKÉ ZNĚNÍ VÁM DNES PŘEDKLÁDÁME.

DÜSSELDORF | Andrej Babiš řídí své impérium dvěma palci: šéf čes­kého zemědělského koncernu Agrofert nejraději komunikuje pro­střednictvím SMS. „Počítače jsou pro mne příliš pomalé,“ říká Ba­biš. Když pošle nový nápad, zabzu­čí v patře, kde sídlí vedení jednoho z 209 dceřiných podniků, mobil - nyní je tomu tak i u firmy Lieken v Diisseldorfu. Největší německou průmyslovou pekárnu s obratem přes 700 milionů eur a 4 700 za­městnanci (Golden Toast, Lieken Urkorn) koupil Babiš 1. července za neuvedenou částku od italského koncernu Barilla. Lieken je nyní nej­novějším a obdivuhodným krokem v německé strategii českého miliar­dáře, který se vypracoval sám. Ba­biš už teď provozuje chemičku SKW Piesteritz - největšího německého výrobce dusíkatých hnojiv - a po­dílí se na lukrativním evropském obchodu s obilím. Na agrárním trhu ve své vlasti dominuje 58 letý Ba­biš, jehož majetek je odhadován na 1,5 miliardy eur, díky firmě Agrofert. Vedle toho si koupil různá mé­dia a založil vlastní politickou stra­nu. Kritikové namítají, že se chce stát českým Berlusconim.

Jako populista a lev salonů však Babiš nepůsobí. Štíhlý muž se svým obnošeným kufříkem spíše připo­míná účetního. Vystudovaný eko­nom nyní v Německu buduje silnou pozici pro společnost Agrofert.

Němčinou s českým přízvukem Babiš prohlašuje, že si od firmy Lie­ken slibuje vytvoření synergie se svými dalšími podniky, možná pro­střednictvím nákupu surovin. Kro­mě toho chce poprvé prodávat znač­ky chleba i v zahraničí.

Členové představenstva firmy Lieken by měli v první fázi zůstat do června roku 2014. Babiš řídí svých více než 200 podniků na dálku. „V Agrofertu vše probíhá decentra­lizované se silnou kontrolou koncer­nu,“ tvrdí jediný vlastník a jednatel společnosti Agrofert. „Nejsem pře­ce pánbůh.“

Vysoké podíly na hospodářském výsledku

Jak konkrétně vypadá souhra s Babišem, to lze sledovat na jeho první německé akvizici: chemičce SKW Piesteritz. Tento výrobce hnojiv v sasko-anhaltském Wittenbergu patří k Agrofertu od roku 2002. „Na začátku mi šéf takřka seděl na psacím stole,“ říká dnes jedna­tel SKW Rüdiger Geserick. „Když viděl, že to tu funguje, soustředil svoji pozornost na další podnik.“ Od doby, kdy v roce 2005 zaměst­nal Gesericka, investoval Babiš do SKW 360 milionů eur. „80 procent z toho, co tu vidíte, je nové,“ říká Geserick. Od Babišova vstupu v roce 2002 vystoupal obrat SKW z 280 na 707 milionů eur - a to i díky vysoké­mu podílu zaměstnanců na hospo­dářském výsledku. „Firmu tehdy ni­kdo nechtěl,“ říká Geserick, já sám bych ji nekoupil.“

Babiš to udělal a převzal che­mičku, která od revoluce prošla jen málo změnami a byla k dostání velmi levně. Kupní cenu neuvádí. V                roce 2012 činil zisk SKW před zdaněním 127 milionů eur. „To­též co tady Babiš dokázal i u mno­ha podniků ve východní Evropě,“ říká Geserick.

Díky této strategii levného náku­pu je Agrofert s obratem 5,2 miliar­dy eur třetím největším českým koncernem. Ani u Liekenu se in­vestor nemusel finančně příliš vy­čerpávat: „To bez problémů zapla­tí z dividend z minulých let,“ říká Geserick. Za 13 podniků převzatých před společností Lieken zaplatil Agrofert pouhých 117 milionů eur.

Už dva roky před nákupem fir­my Lieken založil Babiš v Bischofswerdě svoji německou dceřinou společnost, jejímž prostřednic­tvím vstoupil do obchodu s obilím. V minulých měsících k tomu pod­nik po celém východním Německu přikoupil skladové plochy. Roční obrat ve výši 332 milionů eur chce německý Agrofert do roku 2015 ztrojnásobit na jednu miliardu eur.

Babišova německá strategie sle­duje český vzor. I zde začala fir­ma Agrofert jako výrobce chemic­kých výrobků a hnojiv a postupně přikupovala obchodní podniky, pekárny, výrobce masa a mléka.

V současné době se Agrofert uchá­zí o chorvatskou chemičku Petrokemija Kutina.

V Praze Babiš vystupuje i politic­ky: chce se svým politickým hnu­tím ANO především bojovat pro­ti korupci. Ale že zrovna on, který zbohatl po revoluci, když v Čechách korupce jen kvetla? Takto nadávají jeho političtí protivníci. To, že nyní kupuje noviny, jim dává navíc dů­vod k zamyšlení.

S korupcí prý má co do činění jen v jednom ohledu, brání se Ba­biš: „Bojuji proti ní.“ Na Babišově obchodní minulosti shledávají málo zavrženíhodného i sami po­tenciální kritikové. „Jeho impé­rium je velmi transparentní,“ chválí Radim Bureš z organizace Transpa­rency International v Česku. Bureš také nespatřuje žádné náznaky, že by se Agrofert nelegálně obohaco­val z veřejných prostředků EU.

Téměř korupční skandál zažil Babiš před necelými deseti lety při privatizaci podniku Unipetrol na zpracování ropy: firma Agro­fert vyhrála výběrové řízení, i když konkurence nabízela více. Oficiální zdůvodnění: Agrofert je lepší „stra­tegický partner“. Babiš ale nakonec svoji nabídku stáhl, protože hodno­ta Unipetrolu kvůli záplavám kles­la. V pološeru zůstávají i počátky firmy Agrofert. Podnik byl založen krátce po rozpadu Československa v lednu roku 1993: jako pražská dceřiná firma bývalého českoslo­venského státního koncernu zahra­ničního obchodu Petrimex, který sídlil ve slovenském hlavním měs­tě Bratislavě. Zakladateli byli ma­nažer Petrimexu Babiš a slovenský ředitel Petrimexu a sekretář zahra­ničního obchodu Anton Rakický, kteří firmu Agrofert brzy převzali. Zda a v jakém rozsahu Babiš - brzy bez Rakického - vzal svému býva­lému zaměstnavateli startovní ka­pitál, není jasné. Firma Agrofert každopádně kvetla, podnik Petri­mex v roce 1998 ohlásil insolvenci.

Miliardář od vedle

Jeho úspěch je prý založen na poctivé práci, tvrdí Babiš. Jako syn diplomata v Československu asi užíval výhod. Babiš se narodil v Bratislavě a kromě jiného vyrůs­tal i ve Švýcarsku. Jeho kontakty z doby, kdy řídil obchodní činnost společnosti Petrimex v Maroku (například také s německou spo­lečností Metallgesellschaft, dneš­ní Gea), mu pomohly při zakládá­ní firmy Agrofert. Dnešní ředitel SKW Geserick tehdy seděl na dru­hé straně a pro společnost Metall­gesellschaft organizoval výměnné obchody s ČSSR. Takže s Babišem.

Ten se dnes prezentuje jako mi­liardář od vedle, který bydlí v hez­kém, nikoli však luxusním městeč­ku Průhonice u Prahy, jezdí autem bez řidiče a rád vyzvedává ze školy své čtyři děti. Jediný známý luxus: koňská farma o rozloze 95 hekta­rů. Druhý nejbohatší Čech byl ve své vlasti doposud málo známý. To se změnilo jeho zapojením do politiky. Když Babiš hovoří o své zemi, zvyšuje hlas a jeho zaměst­nanci začínají být trochu nervózní. Pak se jinak klidný ekonom rozčí­lí kvůli mafii, politiky zmanipulovaným médiím a plýtvání daně­mi: „V Čechách je tolik schopných lidí. Jejich smůla je, že jsou vede­ni neschopnými politiky.“ Do par­lamentních voleb v roce 2014 Ba­biš proto pošle vlastní politickou stranu. Šance na úspěch ve vol­bách mu ale průzkumy nedávají.

Paralelně s tím si koupil několik mediálních společností. Kromě ji­ného mu patří český bezplatný tý­deník „5plus2“ s milionovým ná­kladem.

Zde chce Babiš prezentovat svo­ji vizi: „18 let jsem čekal, že prav­da zvítězí. Ale nestalo se to.“ Babiš hledá vliv. O vysoký politický úřad ale se svým hnutím ANO údajně neusiluje.

PATRICK SCHULTZ HARALD CCHUMACHER

 

Agrofert_SRN_040713

http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/agrofert-chef-expandiert-in-deutschland-ich-bin-ja-nicht-gott/8349058.html

P.S.

Článek vyšel v 5+2 4.7.2013. Řečnická otázka: Kolik českých miliardářů podniká úspěšně i ve vyspělých zemích v oblasti výroby, kolik zaměstnávají lidí a kolik platí daní?

Zítra bude jmenována nová vláda. Nepochybuji, že většina poslanců už v příštím parlamentu nebude. Proto si jistě přejí zůstat až do příštích nepředčasných voleb i přes všechny řeči o vyslovení nedůvěry vládě.  Možná nás „překvapí“ vyslovením nedůvěry, ale jistě dobře ví, že v ústavě není dán žádný termín do kdy musí prezident vyzvat ke jmenování nové vlády. Miloš Zeman tak může po případném vyslovení nedůvěry vládě déle počkat, poté říci, že už to „za to nestojí“ a do jarních voleb realizovat své cíle. Nepochybně i s touto velmi reálnou variantou počítají budoucí neposlanci. Nová vláda není ničím jiným než součástí programu Miloše Zemana a jehož cílem je i mj. postupné přeorientování naší země od Východu na Západ. Nyní je určujícím hráčem politické scény, kdy se ostatní zmohou jen na neúčinný odpor.

 

Jan Šinágl, 10.7.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

0 #1 Randolph 2013-07-11 09:05
Pan andrej Babiš je prvním člověkem v mo-
derní historii Českého státu, který vstupuje do politiky s cílem pomoci lidem
v jejich těžké hospodářské situaci.Vlast-
ním přičiněním a jeho schopnostmi se vypracoval na jednoho z nejbohatších pod-
nikatelů v Evropě. Nejde do politiky pro
peníze jak to dělají všichni ostatní.
Všichni rozumní lidé v tomto státě
jemu a jeho straně ANO 2011 řeknou ve volbách v roce 2014 velké A N O!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)