Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel Vezen svedomiMotto: „Stát stojí a padá se zákony, které si dal.“ Cicero

V málokterém státě na světe panuje tak velká národní nesnášenlivost jed­noho občana k druhému. Kde jsou kořeny této nesnášenlivosti? Nepochybně tkví v dávné minulosti i blízké budoucnosti. Ponechme vsak tyto otázky stranou a zaměřme se na přítomnost a budoucnost. Vždyť z této ná­rodní nesnášenlivosti může vzniknout obrovská národní katastrofa. Tragédií je i skutečnost, že tuto nesnášenlivost přenášíme na další generace. Snažíme se ji potlačit? Nikoliv. V mnoha případech se v lidech rozněcuje pocit křivdy, zatrpklosti, bezmocnosti, apatie, nenávisti i odporu.

To vše se nyní stává i limitujícím faktorem rozvoje našeho hospodářství i společnosti. Současný stav právního nihilismu, nerovnosti před zákonem, rozporu mezi slovy a činy se při směru zavádění zdál pro mnohé výhodný. Usnadňoval prá­ci funkcionářů aparátu. Způsobil však destrukci celé společnosti, což si dnes vynucuje nezbytnost revoluční přestavby, bez níž hrozí národní kata­strofa. Přesto jsou tací, kteří se nechtějí vzdát krátkodobých výhod pře­žitého systému.

Vytvořili jsme ideální stav pro zhoubný nádor socialismu - bujení obrovs­kých deformací sociál. zákonnosti. Zajistili jsme k tomu dva nezbytné předpoklady.

Za prvé: pocit vědomí beztrestnosti pro ty, kteří porušili zá­kon.

Za druhé: zajistilo se, že se porušování zákonů nikdo nedozví.

Pro obě podmínky je příznačné porušování principu pravdivosti, zkreslování, zatajování, formálnost.

Historická praxe opět potvrdila, kam může dospět společnost, která poklá­dala za nepotřebné dodržovat vlastní právní řád. Snažili jsme se řídit a vést stát politickými zájmy, které jsou sice třídní, ale v konkrétní praxi i případech se mohou stát pseudotřídními. Vyjadřovat zájmy jednotlivců či skupin. Není dost na tom, že již naše právo má svou třídní podstatu a je­dině může zaručit jednotný zákon státní moci. Přestalo se však toto právo respektovat. Naučili jsme se jej i zneužívat. Dokonce se začala politic­kými zájmy odůvodňovat, že tu nemůžeme právo dodržet a tu jej musíme zne­užít, abychom dosáhli cíle. Pochopitelně, že vše musela být chráněno před kritikou. Vznikaly pásma mimo kritiků. Tak vznikl právní nihilismus.

Ano, společnost se dopustila vážných chyb. Proto "Hurá” ha ty, kteří to odhalují. Vytvořený systém "požírá" své kritiky, Vše, co se příčí obvyklému a zavedenému. Rozsévá se nenávist a nesnášenlivost. Mašinérie jednou uvedena do pohybu, stále přináší neštěstí pro viníky i nevinné.

Každá společnost může dospět do stádia své krize Potom nastane čas ji rozumně reformovat, čím dříve, tím lépe, neboť přetopený kotel je věc velmi nepříjemná. Co vsak bude s námi? Posuďme vyspělost naší společnost z hlediska schopnosti přijmout nové myšlenky, pochopit je a řídit se jimi. Nové myšlenky jsme již přijali, s tím dalším je to horší. Úroveň našeho právního vědomí rovněž poklesla. Máme proto nějaké naděje do budoucna? Vrátí lidu důvěru slova, jest-li že nebudou mít praktickou realizaci? Jak se bude chuť lidu podílet na budování socialistické společností, nedojde-li k naplnění jeho tužeb a ideálů, nedojde-li k urychlené přestavbě v duchu potřeb daných společensko-politickým vývojem? Zatím ztrácíme sílu i dech. V duchu tradiční nesnášenlivosti obvinujeme nositele nového myšlení z antisocialismu. Já jsem začal přestavbu zdola. Proto mám také postavení politického vězně. Jako politický vězeň vyzývám presidenta ČSSR Dr.G.Husáka a FS ČSSR, aby začali přestavbu shora.

 

Věznice v Hradci Králové, 6.1.1987

Pavel Wonka

politický vězeň čsl. státu

* * *

94 tezí politického vězně čsl. státu Pavla Wonky psané ve věznici Hradec Králové a Praha-Ruzyň od 1.ledna 1987 do 10.srpna 1987

* * *

Český soudní systém je v průměru Evropské unie, míní Jourová

Česká republika je, pokud se týká efektivity i rychlosti soudního systému, v průměru Evropské unie, řekla evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Aktuální výsledky evropského srovnávacího přehledu v této oblasti ukazují, že ve většině členských zemí se kvalita soudnictví zlepšuje. Jourová ovšem před novináři připomněla také stále existující velké rozdíly v počtech soudců a soudkyň. Výsledky podle ní ukazují především stále nízké počty soudkyň u soudů vyšších stupňů, u soudů nižších instancí je nyní zastoupení vyrovnanější. Vyřízení občanského či obchodního sporu v první instanci v roce 2013 trvalo v Lucembursku v průměru jen 53 dní, v Česku 187 dní a na Maltě dokonce 750 dní. Česko má přitom podle údajů Evropské komise šestý nejvyšší počet soudců v přepočtu na 100.000 obyvatel. ČR by podle Jourové měla více a lépe využívat a zavádět do soudnictví výpočetní a datové systémy, a to jak ve vnitřní práci soudů, tak při komunikaci s občany. ČRo, 9.3.2015

* * *

Český soudní systém může být průměrem v EU, ale kvalita rozsudků asi těžko. Ta je bohužel neměřitelná, ale podstatná. Byla by jinak jistě hluboko pod průměrem EU. I dnes je justiční aparát napojen na politiky, odsuzuje nepohodlné (viz kauza ing. arch. Marka Řičáře) či osvobozuje darebáky (jmenovat nemusím, příkladů je dost). Stejný systém připravil o život Pavla Wonku, jehož táta měl německé kořeny.

Dnes tento systém opět zkouší zlikvidovat dalšího slušného člověka s německými kořeny pana Wolganga Habermanna. Jeho rodina s dvěma dětmi byla 378 bez pitné vody, což je v podstatě trestný čin! Soudkyně KS HK Věra Adámková to dlouho nemohla pochopit, nakonec, po letech vynesla rozsudek ve prospěch rodiny. Včera projednával VS Praha odvolání VAKu a vynesl naprosto skandální rozsudek ve prospěch VAKu. Svinstvo, jinak se to slušněji nedá nazvat! Bývalá soudružka soudkyně Vostrejšová s tím zřejmě nemá žádný problém. Pan Habermann jí řekl po právu co si myslí – i já. Dost možná nás oba čeká pokuta za „urážku“ soudu vyslovením pravdy. Ke kauze se vrátím po obdržení rozsudku. Za ten by měl být soudkyni i jejímu senátu okamžitě odebrán talár, protože pod ním není zhola nic, co je potřebné pro spravedlivý výkon práva!

Za veřejnost jsem byl jediný. Média tato kauza, táhnoucí se už od roku 2008, nezajímá, vyjma TV NOVA, která navštívila Habermannovi v Lubníku. Natočila naprosto neobjektivní reportáž ve prospěch VAKu! U VS Praha tak mohu očekávat dne 30.dubna od 9:00 hod. další „nezávislý“ soud ve věci odvolání Agentury MM s.r.o. a jejího požadavku 3.650.000,-Kč na moji osobu, před stejným soudružským senátem. 

Ve věci bývalého přísedícího MS Praha JUDr. Ivana Archibalda Vávry, usvědčeného podvodníka, bylo jednání opět odročeno na 21.dubna od 11:15 hod. Pan Vávra se opět „hodil marod“. Za své jednání patří už dávno za mříže. Česká justice tak opět ukazuje svoji bezmocnost, má-li být odsouzen jeden z jejich „chráněných“. Už jednou jsem ho po odročení ze „zdravotních důvodů“ zastihl zcela zdravého doma. Je zajímavé, že ještě v 10:00 hod. potvrdil MS Praha, že jednání se bude konat. Ve 13:00 hod. se nekonalo, státní zástupce to věděl, nepřišel. Soudkyně JUDr. Eva Burianová (ta co poslala Václava Havla do vazby) přišla se svým senátem z oběda o 10 min. pozdě, kdy nám sdělila, že řízení bude odročeno.    

Škoda, že včerejší soudy eurokomisařka Věra Jourová nenavštívila. I ona má své zkušenosti s českou justicí – ta poslala nevinného pana Říčaře na 7 let do vězení a jí neodsouzením umožnila stát se eurokomisařkou?!

Mimochodem jak napsaly LN, při nedávné návštěvě menšin v Maďarsku se bez ohlášení dostavili údajní zástupci vlády, aniž by se představili? Paní eurokomisařka prý neměla čas zjišťovat jejich identitu a nechala je vedle sebe sedět – vůbec jí to nevadilo! To zrovna nesvědčí o silné osobnosti. Už jednou se pokusila o sebevraždu, tak to zas tak nepřekvapuje, byť i silné osobnosti ji spáchají. Ti svojí sebevraždou ale prokazují mravní sílu, o čemž u eurokomisařky Věry Jourové silně pochybuji.

 

Jan Šinágl, 11.3.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (10 Votes)
Share

Komentáře   

+1 #2 Jiri Nestler 2015-03-13 14:04
Svycari jsou maly,pokorny a vyspely narod. Maji tendenci obcas o vecech pochybovat a podcenovat se.
Cesi-vetsinou burani jsou taky maly narod, ale nenavistny, nepokorny a agresivni. Co ovsem prekvapuje je ceska falesna hrdost -- viz jak jsou cesi kulturne a hospodarsky vyspely narod....A pak staci pripomenout intaktni cesky stat od roku 1918, okradeni cirkvi, bankeru, nemcu, cechu v roce 1948 a hrdost je pryc a zustava jen ceska nenavistna pachut. A nulove sebevedomi
+5 #1 J.Krám 2015-03-11 18:50
Dokud si budeme říkat pohádky o tom, že česká justice je v průměru EU, tak se nehneme z místa. Paní Jourová by opravdu měla navštívit několik reálných jednání a pak by pochopila, že průměr je jen statistická veličina. Nic víc a nic méně. Paní Jourová ovšem nějak pominula fakt, že počet soudců máme stejný jako 10x větší Japonsko. Zřejmě tedy máme 10x spravedlivější soudní rozsudky než Japonci. Nebo je něco jinak?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)