Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ochranný dohled JirousDne 11. 1. 2020 se šest mužů (1), odsouzených za minulého režimu do vězení a k následnému ochrannému dohledu (2), obrátilo na vládní zmocněnkyni pro lidská práva prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc., s tím, že po roce 1989 byli soudně rehabilitováni, ale za újmu spojenou s ochranným dohledem nebyli nikdy nijak odškodněni. Požádali zmocněnkyni, aby se zasadila o takový právní výklad, který přiměřenou náhradu umožní.

Zmocněnkyně věc postoupila Radě vlády pro lidská práva. Rada jakožto poradní orgán dne 20. 1. 2020 doporučila, aby vláda uložila ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové připravit potřebnou „analýzu, jak ... odškodnění“ poskytnout.

Zmocněnkyně se k tomu vyjádřila 26. 3. 2020 pro Deník N jednoznačně: „Je to náš dluh, takže s tím naprosto souhlasím.“

Vláda ovšem ministryni spravedlnosti nic neuložila.

Ministryně se tím přesto zabývala a dne 3. 7. 2020 zmocněnkyni sdělila, že podle stávajících předpisů takové odškodnění „není v současnosti možné řádně a spravedlivě“ přiznat a že věc by měla „projít cestou standardního legislativního procesu“.

Zmocněnkyně proto připravila návrh zákona a odeslala ho ministryni spravedlnosti k připomínkám. Návrh předpokládal, že celý proces bude velmi jednoduchý, neboť potřebné údaje jsou k dispozici v Rejstříku trestů.

Ministryně však zmocněnkyni dne 10. 11. 2020 odpověděla: „Soudy Rejstříku trestů nezasílaly údaje o výkonu ochranného dohledu, tudíž rejstřík těmito údaji vůbec nedisponuje... bohužel nelze ... odhadnout rozsah množiny osob, které by k přijetí ... odškodnění byly oprávněny... Předmětem k diskuzi by zde jistě byly také některé otázky možných parametrických změn v navrhované normě.“ (3)

K tomu, jak zmocněnkyně chce – s ohledem na tyto připomínky – „náš dluh“ splatit, se zatím nevyjádřila. Šest shora zmíněných mužů stále čeká odpověď na svůj podnět ze dne 11. 1. 2020.

Přitom nejde o nic složitého.

Žádný nový zákon není nutné přijímat (byť jako řešení je to samozřejmě také možné).

Stejně jako v jiných případech může věc vláda vyřešit jednoduchým nařízením. (4)

A dokonce ani vládní nařízení není nezbytné. Stačilo by jen provést příznivý výklad stávajících právních předpisů. (5)

Nic z toho se však dosud nestalo.

Oprávněné osoby mezitím postupně vymírají. A ti, kdo ještě žijí a vnímají, pociťují zklamání. Mohou se však utěšit žalmistovými slovy: „Nespoléhejte na mocné lidi ani na jiného člověka, protože nepřinese záchranu... Šťastný je ten, komu pomáhá ... Bůh, kdo vkládá naději v Jehovu, svého Boha, v Tvůrce nebe, země i moře.“ (Bible, Žalm 146, verše 3, 5, 6; vydání 2019)

--

(1) Podání učinili prostřednictvím svého obhájce disidenti Petr Cibulka, Jiří Gruntorád a Jiří Wonka (v zastoupení svého zemřelého bratra Pavla) a svědkové Jehovovi Jan Friedl, Miloslav Hrubý a Vlastimil Izák. (Stručné shrnutí jejich kauz viz v příloze „Šest příběhů ochranného dohledu“.)

(2) Výkon ochranného dohledu byl upraven zákonem č. 44/1973 Sb., který měl pouze 13 paragrafů. Účelem zákona bylo „přispět k dalšímu posílení ochrany společnosti před protispolečenskou činností osob zvlášť narušených, jakož i k dovršení nápravy odsouzeného“. Ochranný dohled se ukládal na dobu 1 roku až 3 let a jeho výkon začínal po propuštění z vězení. Ochranný dohled spočíval v tom, že odsouzený musel příslušníkům Veřejné bezpečnosti

 1. a) „sdělovat ... potřebné údaje o způsobu a zdrojích své obživy a na výzvu tyto údaje prokazovat“ (neprokázání mohlo mít za následek obvinění z trestného činu příživnictví),
 2. b) „osobně se hlásit“ na stanici Veřejné bezpečnosti v určených lhůtách (tyto lhůty stanovovali příslušníci Veřejné bezpečnosti podle své úvahy; někdy za přiměřené pokládali hlášení 2 x denně),
 3. c) „trpět vstup“ Veřejné bezpečnosti do svého obydlí (povolení soudu nebylo nutné) a
 4. d) „předem oznamovat“ příslušníkům Veřejné bezpečnosti vzdálení z místa pobytu (dodatečné oznámení nestačilo).

Kromě toho soud mohl osobě, které byl uložen ochranný dohled, stanovit „další povinnosti či omezení směřující k tomu, aby vedla řádný život pracujícího člověka, zejména

 1. a) nenavštěvovat určitá místa, místnosti, podniky nebo shromáždění,
 2. b) pobývat v přikázaném místě nebo obvodě a nevzdalovat se z něho bez souhlasu“ Veřejné bezpečnosti.

Porušení podmínek ochranného dohledu bylo kvalifikováno jako přečin maření úředního rozhodnutí s trestní sazbou až 6 měsíců odnětí svobody.

Zákon č. 44/1973 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 7. 1973 a byl zrušen k 30. 6. 1990.

(3) Zmocněnkyně odhaduje, že by se mohlo jednat o cca 20 oprávněných. Naproti tomu ministryně spravedlnosti uvádí, že „počet osob postižených ochranným dohledem bude dosahovat desítek tisíc“. Nicméně pokud tyto osoby nebyly soudně rehabilitovány, tak se jich nárok nemůže týkat.

(4) Ustanovení § 8 zákona č. 198/1993 Sb. zmocňuje vládu, „aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.“ Vláda tak svým nařízením poskytla jednorázové částky například

-        rehabilitovaným vězňům, kteří byli na svobodě omezeni minimálně 1 rok (č. 165/1997 Sb.);

-        osobám zařazeným do vojenských táborů nucené práce, tzv. „pétépákům“ (č. 102/2002 Sb.);

-        studentům, kteří byli v letech 1948-1956 neoprávněně vyloučeni z vysoké školy (č. 122/2009 Sb.);

-        rehabilitovaným vězňům a „pétépákům“ jakožto náhradu za dovolenou (č. 135/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

(5) Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, uvádí pouze demonstrativní výčet odškodňovacích položek. Stačilo by tedy vydat jednoduchý pokyn řediteli odboru odškodňování, obdobně jako se to stalo v případě násilně vystěhovaných sedláků, tzv. „kulaků“. Těm od roku 2019 přiznává Ministerstvo spravedlnosti jednorázovou částku 60.000 Kč. Za to, co prožili a oč přišli, to není moc, nicméně poškození akceptovali dobrou vůli ze strany státu a soudy už nemusí dále řešit komplikované spory mezi „kulaky“ a státem.

--

 1. 12. 2020

Zapsal: L. Müller

* * *

Příloha: Šest příběhů ochranného dohledu:

Pavel Wonka (1953-1988)

Rozsudkem z roku 1987 byl Pavlu Wonkovi za pobuřování a podobné trestné činy uložen trest odnětí svobody v trvání 21 měsíců nepodmíněně. Poté měl následovat tříletý ochranný dohled.

Po odpykání trestu byl Wonka propuštěn 25. 2. 1988.

Rozsudkem Okresního soudu Trutnov ze dne 20. 4. 1988 byl Wonka uznán vinným, že v době od 27. 2. 1988 do 5. 4. 1988 „se celkem ve 38 případech nehlásil na Obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti, neprokázal zdroj své obživy a ani v jednom případě neumožnil orgánům VB vstup do svého obydlí, ačkoli toto vše byl povinen činit v rámci ochranného dohledu“.

Wonka „na svoji obhajobu uvedl, že z výkonu trestu odnětí svobody musel být dopraven až domů. Nebyl schopen chodit, a tudíž ani nemohl ochranný dohled vykonávat“. Zároveň se hájil „i tím, že rozsudek, kterým mu byl ochranný dohled uložen, je neplatný, tudíž je neplatný i uložený ochranný dohled. A proto tento není povinen respektovat.“

Soud jeho obhajobu neuznal a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 5 měsíců nepodmíněně.

Wonka se proti rozsudku odvolal.

Krajský soud Hradec Králové usnesením ze dne 29. 6. 1988 napadený rozsudek zrušil a trestní stíhání zastavil, protože Wonka „dne 26. 4. 1988 [ve věznici] v Hradci Králové zemřel“.

Rozhodnutími ze dne 9. 7. 1990, 26. 11. 1990 a 29. 4. 1991 byl Wonka plně rehabilitován v kauze z roku 1987.

Ve vztahu k vykonané vazbě v roce 1988 byl Wonka rehabilitován 16. 10. 2019.

(Práva poškozeného Pavla Wonky přešla na jeho pozůstalého bratra a dědice Jiřího Wonku.)

 

Jiří Gruntorád (1952)

O jeho zkušenosti s ochranným dohledem se píše v Informacích o Chartě 77 č. 10/1986, str. 17:

„Jiří Gruntorád hodlal strávit letošní dovolenou putováním po Čechách a Moravě. V souvislosti s povinnostmi, které mu jsou uloženy v rámci ochranného dohledu, jemuž je podroben, předložil SNB podrobný rozpis cesty. Nato mu bylo uloženo, aby se v každém místě svého putování dvakrát denně hlásil, a to v 9,00 hodin a v 18,00 hodin. Jiří Gruntorád svou plánovanou dovolenou za těchto podmínek zrušil, protože nebylo v jeho silách je dodržet. Proti rozhodnutí se odvolal, přesunul svou dovolenou na druhou polovinu srpna s tím, že když budou podmínky ochranného dohledu nadále tak tvrdé, dostaví se vždy k hlášení obtěžkán koulí a spoután řetězy, vše to chtěl ještě zdůraznit půstem o chlebu a vodě. Jeho odvolání bylo zamítnuto, ale v odpovědi na něj bylo zdůrazněno, že ,Sbor národní bezpečnosti si může dovolit i u Vaší osoby velkorysost‘; skutečně pak došlo ke změně podmínek tak, že Jiří Gruntorád se musel hlásit při příjezdu na místo pobytu, při jeho opuštění a nakonec v Praze. Dovolená Jiřího Gruntoráda proběhla bez řetězů a koule.“

* * *

Zástupci Pionýra KSČ, si od roku 1998 z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun!

J.Š. 13.12.2020

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)