Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Generál Alexander Hess

 • Generál Alexander Hess k nám promlouvá i dnes

  Hess Alexander Jiří Railich 2018Hess AlexanderAktualizováno 7.5.2024: 

  ***

  Čs. armáda byla v případě války odhodlána ke krajním obětem, ale politikové rozhodli jinak. Letci nedostali příležitost utkat se s protivníkem v přímém boji a stejně jako všichni čs. vojáci se museli podrobit mnichovskému rozhodnutí. K boji rozhodnutí letci se mohli zajíkat jen bezmocným vztekem.

  Nejtěžšímu rozkazu svého života se mjr. Hess jako disciplinovaný voják s velkým sebezapřením podrobil, jako český vlastenec však k okupaci zaujal naprosto nesmiřitelné stanovisko. Nebyla pro něj důvodem k porušení přísahy, byt' její naplnění tehdy nemohl nikdo jakkoli vymáhat: ,,...Březen 1939... Nastoupili jsme na chodbě kasární budovy naposledy," vzpomíná jeden z jeho tehdejších podřízených, jenž podobně jako Hess zakrátko našel svou cestu do zahraničního odboje.

  Hess Byli jsme v bitve o Anglii avers„Stáli jsme jak kamenné sochy, když velitel peruti mjr. Hess přebíral hlášení. Předstoupil před řad a jeho slova zanikala kdesi daleko, všichni jsme vsak ožili, když s pohnutím řekl": „...a věřím, jak vás znám a vidím tu před sebou, že se všichni brzy znovu sejdeme, abychom proti našemu nepříteli bojovali - tak, jak jsme přísahali. Věřím, že, my, letci, jsme náš boj ještě neprohráli!... '"

  „Účast československých letců v boji o Anglii... bude jednou pro Anglii i pro nás nejcennější chloubou, kterou budeme sebevědomě nosit V paměti a na kterou můžeme být stále a právem hrdi,"napíše sám Hess později.

  ***

  Generálmajor Alexander Hess: jeden z nejvýznamnějších československých letců XX. století

 • Plzeň 6. 5. 2024 Slavnosti Svobody: Podivnosti u pomníku Díky Ameriko

  Slavnosti Svobody Plzen 2024Aktualizováno 15.5.2024: Hákový kříž za pět let. Srp a kladivo na beztrestné promenádě městem

  Aktualizováno 12.5.2024: Soudruzi v Českých Budějovicích pochodují na 9. května. Výhod kapitalismu se kupodivu nezříkají. 

  Aktualizováno 8.5.2024: Dnes jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě další generály AČR, pomalu jich bude více než vojáků... Švýcarská armáda nemá v době míru žádného generála, jmenuje ho jen v době války. Doufejme, že nebude pršet a nad Vítkovem přeletí vojenská letadla... Odsouzený úředník je zpátky na plzeňském magistrátu, - Magistrát Plzně opakovaně zaměstnává odsouzeného, primátor Roman Zarzycký ho nevyhodí a řeční o morálce před pomníkem Díky Ameriko! Američané promiňte, slušní lidé zvrací! USA nám přinesly svobodu. Naši zemi opuští stále více. V supermarketu si ji nekoupíme a bez ní nebudou ani ty! 

  ***

  Včera byly ukončeny v Plzni Slavnosti svobody 2024 pietním aktem u pomníku Díky Ameriko.

  Nejvyšším reprezentantem ČR byl předseda Senátu (porovnejme s účastí vysokých představitelů ČR před Českým rozhlasem či v Lidicích). Zástupce Hradu nebyl jmenován, stejně jako plzeňský biskup. Vlajek na ulicích bylo podstatně méně (ubývají každým rokem). Rozdávaly se jen belgické vlaječky (oblíbené, tradiční vlaječky USA pro návštěvníky zřejmě došly, vidět moc nebyly). Letadla nepřiletěla kvůli špatnému počasí na základně v Čáslavi (?). V Událostech ČT ani zmínka (zato reportáž o provokaci s nacistickou vlajkou). Poprvé nepřijel žádný veterán (už nejsou mezi námi, či mají zdravotní problémy). Jejich příbuzní už neseděli u tribuny, ale u pomníku DÍKY AMERIKO. Bylo to důstojnější, než aby seděli u tribuny a dělali „stafáž“ politikům. Odešel jsem předčasně. Stále stejné, bezduché, formální, dlouhé, únavné, neoslovující „žvanění“ českých politiků se už nedalo poslouchat ve srovnání s tím, jak spatra a skvělé po léta mluvili veteráni – málo slovy řekli vše!

  Doufejme, že 80. výročí oslav ukončení II. světové války v Evropě a Africe (spojenci ještě do září bojovali v Tichomoří) proběhne důstojněji, v režii skutečné pravice, skutečných osobností a profesionálů, kdy moderní vojenské stíhačky neodradí špatné počasí, tak jako neodradilo naše piloty RAF v bitvě o Anglii!

  Rusko nás "osvobodilo" do nesvobody a zavedlo u nás své "zvyky". USA nám přinesly svobodu a ponechaly na nás, jak s ní naložíme. Opět jsme si ji nechali bez boje vzít v roce 1948 komunisty a po roce 1989 jejich pohrobky. Nedivme se, když čs. armáda nikdy za posledních 100 let své území proti agresorům nebránila. I dnes se bojí vzlétnout, když trochu zaprší, ani na počest skutečných vojáků a velitelů, kteří za svobodu naší země i jiných zemí položili své životy! JŠ

  ***

  ***

  Generál Alexander Hess k nám promlouvá i dnes

 • Plzeň, May 6, 2024: Strange things at the Thanks America monument

  Slavnosti Svobody Plzen 2024Yesterday, the Freedom Celebration 2024 ended in Pilsen with a commemoration at the Thanks America monument.

  Hess Alexander Jiří Railich 2018The highest representative of the Czech Republic was the President of the Senate (compare with the participation of high representatives of the Czech Republic in front of Czech Radio in Prague or in Lidice). The representative of the Castle was not named, as well as the Bishop of Plzeň. There were considerably fewer flags on the streets (they are diminishing every year). Only Belgian flags were distributed (US flags apparently ran out, but were not visible). Airplanes did not arrive because of bad weather at the Airport base in Čáslav (?). Not even a mention in the Czech Television Events (but a report on the Nazi flag provocation).

  For the first time no veterans arrived (they are no longer with us or have health problems). Their relatives were no longer sitting at the podium, but at the Thanks America monument. It was more dignified than sitting at the bleachers and doing "staph" for the politicians.

  I left early. The same, mindless, formal, long, tedious, uninviting "blathering" of Czech politicians was no longer listenable compared to how well and brilliantly the veterans had spoken for years - with few words they said it all!

  Let us hope that the 80th anniversary celebrations of the end of World War II in Europe and Africa(the Allies were still fighting in the Pacific until September) will be more dignified, directed by the real right, real personalities and professionals, when modern military fighters will not be deterred by bad weather, as our RAF pilots were not deterred by the Battle of Britain!

  Russia has "liberated" us into unfreedom and imposed its "customs" on us. The US brought us freedom and left it up to us how we dispose of it. Again, we let the communists take it without a fight in 1948 and their gravediggers after 1989. Let us not be surprised when the Czechoslovakia army has never defended its territory against aggressors in the last 100 years. Even today it is afraid to take off when it rains a little, even in honour of the real soldiers and commanders who gave their lives for the freedom of our country and other countries! JŠ

  ***

  ***

  General Alexander Hess speaks to us today