Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gibert McCray

 • „Vrah“ z tramvaje č. 22 hodnotí poměry v ČR z pohledu Američana, který se vrátil do USA

  Gilbert McCray

  Aktualizováno 7.9.2023:článku z roku 2012:Bylo by jistě zajímavé přečíst si dokument obhájce JUDr. Martina Radvana z 1.8.2011, který měl být soudcem Kadlecemzcela ignorován, dále stížnost Radvana ze dne 29.9.2011, týkající se vazby McCraye, která měla být „zašantročena“ Mgr. Michalem Moravským. Dále balistická zprávu KUP-7113 a KUP 3178, konkrétně porovnání týkající se projektilu a nábojnice, či fotografické evidence, která má údajně svědčit o zakrývání či falšování důkazů policií, včetně svědka z baru, což mělo být údajně na příkaz plukovníka Josefa  Mareše a který má být zapleten do kriminálního vydírání až 120.000.000,-Kč…? O něm se zmiňuje Petr Hruška ve svém dopise z Mírovaze dne 9.10.2011 (mj. i zajímavé informace o pozadí kauzy ČEPRO!), odsouzený za vraždu a který údajně ví i kdo v roce 2008zavraždil podnikatele Jana Matějovského, v souvislosti s kauzou Gottland…? Petra Hrušku už plk. Josef Mareš na Mírově údajně navštívil…? Pro vznesená, velmi závažná podezření, by jistě měly být prověřeny i majetkové poměry plk. Mareše za poslední roky…. JŠ

  ***

  Více v článku Zprávy z Ameriky. Kauzu Giberta McCraye jsem sledoval roky. Poslední článek jsem napsal 21.3.2022. Tento dopis mi Gil napsal 20.5.2012 z věznice Valdice. Jeden osud člověka často vypoví o stavu země více, než tisíce článků. JŠ

  ***

  Gilbert McCrae: 16 let za neprokázanou vraždu – dopis časopisu KRIMI jeho ženy!

  Návštěva vězení v ČR: Svlékněte se, rozkročte se, zatím jen někdo… Už jsme překonali i Čínu!

  „Pankrácký kat“ JUDr. Jiří Lněnička pokračuje v páchání bezpráví

 • The "killer" from tram 22 assesses the situation in the Czech Republic from the perspective of an American who has returned to the USA

  Gilbert McCrayUpdated 7.9.2023:From the 2012 article: it would certainly be interesting to read the document of the defense attorney JUDr. Martin Radvan dated 1.8.2011, which should have been completely ignored by Judge Kadlec, as well as the complaint of Radvan dated 29.9.2011, concerning the detention of McCray, which should have been "blackmailed" by Mgr. Michal Moravský. Furthermore, the ballistic report KUP-7113 and KUP 3178, specifically the comparison regarding the projectile and the shell casing, or the photographic evidence that is alleged to show the covering up or falsification of evidence by the police, including the witness from the bar, which was allegedly at the behest of Colonel Josef Mares, and who is alleged to be involved in a criminal extortion of up to 120,000,000,-Kč...? Petr Hruška mentions him in his letter from Mírov dated 9.10.2011 (among other things, interesting information about the background of the ČEPRO case!), who was convicted of murder and who allegedly also knows who murdered businessman Jan Matějovský in 2008, in connection with the Gottland case...? Petr Hruska has already been visited by Colonel Josef Mareš at Mírov...? For the very serious suspicions raised, Colonel Mareš's financial situation in recent years should certainly be investigated as well.... JŠ

  ***

  More in the article News from America. I have been following the case of Gibert McCray for years. I wrote my last article on March 21, 2022. Gil wrote this letter to me on May 20, 2012 from Valdice Prison. One man's fate often says more about the state of the country than thousands of articles. JŠ

  Original Article>