Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel marnice zadaVzpomínka Milana Jirouta

... Pohleď, co existuje, žaláře a mučení, slepota a ochromení, smrt v nesčetných podobách, duševní muka a strach, jímž se chvěje život. Země shromažďuje vzdechy tisíce úst a v očích lidi, které miluješ, sídlí zděšení. Vše, co se děje, týká se i Tebe. …         

… Hodně jsme diskutovali o jeho volebním programu jako kandidáta do FS. Upozorňuje v něm, že se z naší společnosti vytratila jakákoliv dialektika, polemika se státními orgány přestává být možná. Proto sta­ví před své voliče otázku, zda nám skutečně nezbývá nic ji­ného. než projevovat pocity uspokojeni. Je potřeba před­stoupit před lid s opravdovým hodnocením současného stavu společnosti. Dospěli jsme do závažné krize, společenský roz­klad nezadržitelně pokračuje. Chyby minulosti bude velmi nesnadné odstraňovat, náprava si vyžádá dlouhou dobu. v ob­čanském právu jsme se dosla­li na úroveň první poloviny de­vatenáctého století. Svoji poslaneckou aktivitu Wonka zaměřuje na ochranu práv občanů, na zlepšeni me­zinárodních vztahů s ostatními státy, všímá si i ekologic­kých otázek. Upozorňuje, že hlavní chybou je, že dochází k výraznému přecenění ideolo­gické nadstavby na úkor prá­va. tzn., že práva a zákonný pořádek prohrávají všude tam, kde se střetávají s tzv. spole­čenskými zájmy. Právní nihiIismus zachvátil celou společ­nost, důvěra našich občanů je vážně otřesena, možnost dovolat se ochrany proti moci jus­tičně komunistického aparátu je nulová. …

Pavla Wonku jsem poznal Jako nesmiřitelného člověka a bojovníka prou porušování právních norem, na všech úrovních. Svými postoji, zna­lostmi práva se těšil důvěře vězňů, kterým pomáhal sklá­dat nejrůznější odvolání, stížnosti, žaloby na mocenské právní instituce. Zastával ná­zor, že i v právní oblasti je nejlepší obranou útok.

Hodně jsme diskutovali o jeho volebním programu jako kandidáta do FS. Upozorňuje v něm, že se z naší společnosti vytratila jakákoliv dialektika, polemika se státními orgány přestává být možná. Proto sta­ví před své voliče otázku, zda nám skutečně nezbývá nic ji­ného. než projevovat pocity uspokojeni. Je potřeba před­stoupit před lid s opravdovým hodnocením současného stavu společnosti. Dospěli jsme do závažné krize, společenský roz­klad nezadržitelně pokračuje. Chyby minulosti bude velmi nesnadné odstraňovat, náprava si vyžádá dlouhou dobu. v ob­čanském právu jsme se dosla­li na úroveň první poloviny de­vatenáctého století.

Svoji poslaneckou aktivitu Wonka zaměřuje na ochranu práv občanů, na zlepšeni me­zinárodních vztahů s ostatními státy, všímá si i ekologic­kých otázek. Upozorňuje, že hlavní chybou je, že dochází k výraznému přecenění ideolo­gické nadstavby na úkor prá­va. tzn., že práva a zákonný pořádek prohrávají všude tam, kde se střetávají s tzv. spole­čenskými zájmy. Právní nihiIismus zachvátil celou společ­nost, důvěra našich občanů je vážně otřesena, možnost dovolat se ochrany proti moci jus­tičně komunistického aparátu je nulová.

Mezi mnoha diskusemi jsme se dostali i na problémy a za­jímavosti mého pedagogického oboru, tj. teoretické i praktic­ké práce s defektními dětmi. K plnému pochopení této prá­ce je potřeba určitého citové­ho náboje, vcítění se do psy­chiky těchto postižených dětí. O tuto oblast nejevil Pavel Wonka zájem, řekl bych, že u něj převládala racionální stránka přístupu k životu pro­ti citové. Přesto Pavel nezištně pomáhal vězňům, lze říct, že suploval práci advokátů, kaž­dému se snažil pomocí, jak nejlépe uměl. Vyšetřovatelé, příslušníci SNV, tak jak jsem měl možnost pozorovat, ho po­važovali za notorického stěžo­vatele. ale jeho stížnosti měly vždy konkrétní podklad. Mohu uvést svůj přiklad šikanováni příslušníků SNV. Celý rok 1966 jsem si schovával výstřižky a texty článků o „Perestrojce“ rozbíhající se tehdy v SSSR. Pří prohlídkách (tzv. filcunky) byly reakce příslušníků různé, jedni mne tolerovali, druzi za výstřižky kázeňsky trestali. Pří­slušník přezdívaný „Čepička“ na mne jednou řval: „Já vám toho Gorbačova vytluču z hlavy!‘‘ Několikrát |sem napsal odvolání dozorové prokurátorce, ale odpověď nepřicházela. Až po příchodu Pavla Wonky na celu se mi na jeho radu podařilo přes pracovnici ze spisovny uspět, předchozí od­volání končila v koši referen­tů.

Po vynesení rozsudku v po­lovině listopadu 1986 jsem se odvolal. "Pavel Wonka věřil, že v odvolacím řízení nebude můj rozsudek potvrzen. Během pro­since jsme se domluvili, že budeme psát přímo preziden­tovi. V té době začínali vzni­kat známé teze Pavla Wonky, věnované širokému spektru právnických otázek, společen­ských rozporů a úvah nad pro­pastí, do které padá společnost vedená elitářskou, totalitní mocí KSČ. První „dáreček“ Gustávu Husákovi isme posla­li k vánocům roku 1986. Pa­vel mu poslal svou první tezi „O národní nesnášenlivosti“, z které jsem zde již některé pa­sáže volně citoval, já pak bá­seň Ericha Güntera: SNY.

... Pohleď, co existuje, žaláře a mučení, slepota a ochromení, smrt v nesčetných podobách, duševní muka a strach, jímž se chvěje život. Země shromažďuje vzdechy tisíce úst a v očích lidi, které miluješ, sídlí zděšení. Vše, co se děje, týká se i Tebe.                (závěrečná část).

Oba texty jsme přednesli i vězňům, vzbudili jejich zájem a hodně se o nich, nejenom tento Štědrý večer, diskutova­lo. To nás povzbudilo k další práci. Pavel Wonka postupně píše teze č. 2, 3 a 4 (Máme v ČSSR skryté otroctví? Farizejo­vé, zákoníci, politické procesy a atomová válka. Setba Zla). Já pak píšu úvahu s názvem:, Odkaz J. A. Komenského. Pa­vel se živě zajímal i o témata, která jsem zpracovával já, mnohé hodiny jsme prodisku­tovali o dílech J. A. Komen­ského, ale i A. Schweitzera, K. Čapka. E. Güntera, A. Hoffmelstra i dalších. Zajímal se o moje poznatky z cestování, ze života lidí v západní Evro­pě. Americe i SSSR. Byly to dlouhé hodiny dialogu. Proto­že nebyl v zemích, o kterých jsem mu vypravoval, byl vděč­ným posluchačem, ale i opo­nentem.

S Pavlem Wonkou jsem se rozloučil ve věznici v Hradci Králové v polovině ledna 1987, kdy jsem po odvoláni proti rozsudku krajského soudu byl eskortován do Ruzyně. Řekli jsme si „nashledanou v lepších časech". ... Tehdy jsem viděl Pavla naposledy.

Příští týden se v sobotní pří­loze k tomuto tématu vrátíme ukázkami z tezí Pavla Wonky.

PETR JIROUSEK, PhDR. MILAN JIROUT

DOKUMENTY, Magazín Pochodně, 21.4.1990, str.6.

P.S.

A na veřejnoprávní ČT běží už týdny upoutávka na dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“?! Vůbec nehovoří o jeho skvělé právnické práci a občanských postojích, kterými zločinný komunistický režim ohrožoval a kvůli kterým musel zemřít, respektive být mučen a zavražděn. Zato v dokumentu vypovídají proti Pavlu Wonkovi bývalí příslušníci StB, často skryti a bezejmenní, včetně jeho přátel, kteří k jeho charakteru mají hodně daleko a mají i důvody ho pomlouvat. Ministerstvo kultury a ČT tak podpořila a podporuje dokument, který si v ničem nezadá s „kvalitou“ komunistických agitek či pomlouvačných kampaní. Pavel Wonka ohrožuje mocné i dnes. Jeho odkaz nám je stále aktuální a trvalou výzvou i nám všem. I on by se zúčastnil demonstrace 1.prosince 2014 v Praze na VK od 18:00 hod. Přijďte za něho, za sebe a své potomky, nechcete-li, aby nebyli noví Palachové, Zajícové a Wonkové!

 

Jan Šinágl, 29.11.2014

* * *

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ I.

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ III.

* * *

Dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ je svědectvím o dnešním stavu společnosti a současně osobní výzvou každému slušnému člověku!

* * *

Pavel Wonka - vězeň svědomí, promlouvá aktuálně i ke dnešku!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)