Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 16:11
  „Loni se Stanislav sešel s generálním ředitelem Vězeňské ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 08:16
  Pražská burza oslabila, dolů ji táhl ČEZ... ceskenoviny.cz/.../...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel Vezen svedomiČeskoslovenská justice měla fantazii

… Události nabývají na rychlos­ti, jako řeka již přehnutá přes hranu vodopádu, dopadající na zpěněné dno propasti. Toto dno, smrt Pavla Wonky, je vzdáleno již pouhých 21 dnů — Ztlučený je odvezen do krá­lovéhradecké věznice, kde 20.dubna 1988 zasedne poslední soud. Pavel Wonka je k němu přivezen na kolečkovém křesle, není schopen samostatného po­hybů, přesto jsou na jeho ru­kou pouta. Rozsudek zní 5 mě­síců nepodmíněně za neplnění povinnosti ochranného dohle­du. …

Špión Jirout byl zadržen v Peci pod Sněžkou 28. října 1985. StB si s ním pohrávala na svém detašovaném pracovišti, na chatě ve Špindlerově Mlýně. Používala metod citové­ho vydírání a silné emocionální vazby na jeho, tehdy desetile­tého syna Lukáše. PhDr. Milan Jirout se po týdnu výslechů, po týdnu beze spánku, kdy ne­mohl vzhledem ke svému psy­chickému stavu ani přijímat potravu a zhubl o téměř jede­náct kilogramů, přiznal. Vymys­let úkoly, s kódy a šiframi, to už bylo horší. Nakonec bylo v protokolu i rozsudku při doka­zování Špionážní Činnosti uve­deno třeba: velké auto, malé auto („šifry“ pro rozlišování vojenské techniky při pohybu sovětských vojenských kolon po našich silnicích], další (akta, zanesená do rozsáhlého fascik­lu soudního spisu mají podob­ný charakter.

Špionážní činnost měla podle názoru StB začít navázáním kontaktu při studijním pobytu ve Francií v letech 1968—1970, později (1970—1974) podává­ním konkrétních zpráv ve for­mě pohlednic, na jedné z nich byla za šifrovanou zprávu po­kládána katalogová čísla autí­ček Matchbox. Přitom pohled­nice byly známy velkému poč­tu lidí z alb PhDr. M. Jirouta, který používal při svých přednáškách. Argumentováno bylo i několika setkáními s agenty cizích mocností, ani při jednom z nich však nebylo do­kázáno nic konkrétního.

StB potřebovala třídního nepří­tele, nejlépe špióna...

Stál jste moc peněz, práce... Vidíte ty tlusté oranžové des­ky? To jsou důkazy proti vám! Celých pět let jsme vás mapo­vali, sledovali, byl jste pod drobnohledem, víme o vás vše­chno... Buďte ve vazbě třeba půl roku, když se vám tady lí­bí, vypadají vám všechny vla­sy, když nechcete říci pravdu... Nemáte proti nám žádnou šan­ci.... Vsadím se s vámi o litr vodky, že vás dostaneme a po­tom vás připlácnu na strop ja­ko mouchu. A když budete chtít, abych vám odpustil, bu­dete si muset kleknout na ko­lena a tu vodku přede mnou vypít na ex ...

Major StB I. A. by flašku vodky vyhrál. PhDr. Milan Jirout strávil ve vyšetřovací vaz­bě šestnáct měsíců. Další tři roky ve vězení. Amnestie pre­zidenta republiky mu zkrátila původní trest sedmi let pouze o dva roky, ještě několik dlou­hých měsíců by se díval na svět zamřížovaným oknem vězeňské cely. Brána věznice se pro něj po upozorněni královéhradec­ké případové skupiny Čs. hel­sinského výboru a zásahu ge­nerálního prokurátora ČSR JUDr. P. Rychetského otevřela 1.2.1990. V polovině února píše PhDr. Milan Jirout na fran­couzské velvyslanectví žádost, adresovanou francouzské vládě s prosbou o vyjádření k jeho vině či nevině, jde ovšem o in­formace z období před více než dvaceti lety.

16. února 1990 promíjí pre­zident republiky PhDr. Milanu Jiroutovi neodpykaný zbytek trestu. Stížnost na porušení zá­kona je opakovaně evidována na generální prokuratuře. Vše pravděpodobně s definitivní platností vyřeší zákon o soud­ní rehabilitaci.

PAVEL WONKA ...

„Co se míní pojmem světová socialistická soustava? Jedná se o území od ČSSR po Vietnam, což představuje půl zeměkoule, nebo se jedná o území od Kuby přes SSSR po Vietnam, což představuje tři čtvrte zeměkou­le? To tě nikdy nenapadlo, že naše justice má takovou fanta­zii, alespoň v něčem máme svě­tové prvenství.“ Tylo věty řekl Pavel Wonka po přečtení zdů­vodněni rozsudku (M. J. ohro­žoval bezpečnost Sovětského svazu a celé světové socialis­tické soustavy) svému spolu­vězni PhDr. Milanu Jiroutovi v královéhradecké věznici začát­kem prosince 1986, kde oba čekali na vynesení rozsudku, případně vyřízení odvolání. PhDr. Milan Jirout strávil ve vězeni celkem padesát dva mě­síců. Pavlovi Wonkovl tehdy zbývalo do konce života pat­náct měsíců. Vítězství „sameto­vé revoluce“ se nedočkal. Již tehdy jeho rozsudek prakticky zněl — doživotí. Byl zatčen spolu se svým bratrem 26. 5. 1986 za to, že Jako nezávislý kandidát aspiroval na místo ve Federálním shromáždění do Sně­movny národů, jeho bratr Jiří do Sněmovny lidu. Rozsudek byl vynesen městským soudem v Praze za předsednictví JUDr. Jana Rojta až 25. května 1987. Oba bratři jsou odsouzeni — Jiří za pobuřování na 12 měsí­ců nepodmíněně, Pavel na 21 měsíců nepodmíněně a tříletý ochranný dohled, za pobuřování, dále za útok na státní or­gán a orgán společenské orga­nizace a za útok na veřejného činitele. Pavel Wonka se odvo­lává, 8.8.1987. Nejvyšší soud ČSR jeho rozsudek potvrzuje a odsouzený je odvezen do Minkovic, kde ve II. nápravné sku­pině odpyká zbytek trestu.

Po návratu z vězení čeká Pavla z důvodu ochranného do­hledu denní hlášení na míst­ním oddělení VB. Tento doda­tečný trest nemíní Wonka pl­nit, nevychází z matčina bytu, píše své teze a žádá o vystěhovalecký pas, jako by podvě­domě cítil nebezpečí, které mu hrozí. Když po šesti týdnech dostane předvolání na okresní vojenskou správu v Trutnově, myslí, že se jedná o vyřízení právě jeho vystěhovaleckého pasu.

Události nabývají na rychlos­ti, jako řeka již přehnutá přes hranu vodopádu, dopadající na zpěněné dno propasti. Toto dno, smrt Pavla Wonky, je vzdáleno již pouhých 21 dnů — Ztlučený je odvezen do krá­lovéhradecké věznice, kde 20.dubna 1988 zasedne poslední soud. Pavel Wonka je k němu přivezen na kolečkovém křesle, není schopen samostatného po­hybů, přesto jsou na jeho ru­kou pouta. Rozsudek zní 5 mě­síců nepodmíněně za neplnění povinnosti ochranného dohle­du.

26.dubna 1988, podle výpo­vědi spoluvězňů, kolem 19. ho­diny, Pavel Wonka umírá. Okol­nosti jeho smrti a posledních dnů vězení jsou dosud nejas­né. Celým případem se v sou­časné době zabývá vyšetřova­cí komise České národní rady. Fakta shromažďují í další ne­závislé Iniciativy — Charta 77, Čs. helsinský výbor, VONS. Veškeré šetření má být uzavře­no do 28. 4. 1990, kdy přátelé Pavla Wonky svolávají pietní shromáždění v místě, kde vyrůstal a žil, ve Vrchlabí. Připomeneme si tak druhé výro­čí úmrtí.

Politický vězeň, věčný opo­nent, laický advokát a nako­nec jedna z posledních obětí totalitního režimu, moci, která všechny nepohodlné normalizo­vala, a neschopné „převýcho­vy“ věznila, nutila k emigrací a v neposlední řadě v průbě­hu desítek let své vlády vybí­rala i daň nejvyšší, lidský ži­vot. Zatím posledním známým jménem v černé knize komu­nistického teroru je Pavel Won­ka, jeho názory, jeho život na svobodě i ve vězení, byly nyní po 17. listopadu široce publi­kovány i v našem tisku (např. Mladá fronta, Svobodný zítřek atp.). My proto v druhé částí našeho seriálu budeme příští sobotu pokračovat vzpomínkou PhDr. Milana Jirouta, který s P. Wonkou strávil na společná cele královéhradecké vězníce období od listopadu 1983 do ledna 1987.

PETR JIROUSEK

DOKUMENTY, Magazín Pochodně, 14.4.1990, str.5.

P.S.

A na veřejnoprávní ČT běží už týdny upoutávka na dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“?! Vůbec nehovoří o jeho skvělé právnické práci a občanských postojích, kterými zločinný komunistický režim ohrožoval a kvůli kterým musel zemřít, respektive být mučen a zavražděn. Zato v dokumentu vypovídají proti Pavlu Wonkovi bývalí příslušníci StB, často skryti a bezejmenní, včetně jeho přátel, kteří k jeho charakteru mají hodně daleko a mají i důvody ho pomlouvat. Ministerstvo kultury a ČT tak podpořila a podporuje dokument, který si v ničem nezadá s „kvalitou“ komunistických agitek či pomlouvačných kampaní. Pavel Wonka ohrožuje mocné i dnes. Jeho odkaz nám je stále aktuální a trvalou výzvou i nám všem. I on by se zúčastnil demonstrace 1.prosince 2014 v Praze na VK od 18:00 hod. Přijďte za něho, za sebe a své potomky, nechcete-li, aby nebyli noví Palachové, Zajícové a Wonkové!

 

Jan Šinágl, 29.11.2014

* * *

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ II.

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ III.

* * *

Dokument Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ je svědectvím o dnešním stavu společnosti a současně osobní výzvou každému slušnému člověku!

* * *

Pavel Wonka - vězeň svědomí, promlouvá aktuálně i ke dnešku!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 FK 2014-11-30 10:12
Češi tyto věci nezajímají. Je zajima Jager , pivo, a na co mají nárok od ,,svého,, státu. Od jejich přejmenovaného státu co vraždil lidi. Hm. Ted prý již ne. Ted prý jsou již v demogracii. Tak to jo. Tak je to ok.
Češi hip hip hop. Přiletí hockejisti a soudružka madona. Bežte si koupit lístky at nezmeškáte. Idioti.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)