Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvc 29 @18:00 - 10:00PM
Praha Velvyslanectví Švýcarska: Oslava státního svátku

Nejnovější komentáře

 • 04.07.2022 18:04
  Z Ukrajiny odvlekli rusáci 300 000 dětí. Tolik dětí se u nás ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 17:29
  Vážený pane JUDr. Petře Zemánku, jménem Žateckého vlastivědného ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 17:19
  Sehr geehrter Herr JuDr. Petr Zemanek, im Namen des Saazer ...

  Read more...

   
 • 04.07.2022 07:20
  Zemřel ruský vědec, kterého na Sibiři zadržela tajná služba.

  Read more...

   
 • 02.07.2022 12:37
  Dieses sechsjährige Mädchen wurde von den Russen getötet, als ...

  Read more...

   
 • 02.07.2022 12:33
  Tuto šestiletou holčičku Rusové zabili když spala ve své ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

JAB_40_22_Budujeme_stat_avers_2013Úvod – Daňová a finanční politika – Daňové břemeno – Právní jistota – Závěr

Až do roku 2007 platil u nás Jan Antonín Baťa za kolaboranta a zločince. 26.dubna OS Bratislava rozhodne, zda přestane platit za zločince a kolaboranta i na Slovensku po téměř 70 letech. Brazílie J.A.Baťu navrhla v roce 1957 na udělení Nobelovy ceny. Vzdal se kandidatury ve prospěch maršála Cândido Rondona (zasloužil se o telekomunikační propojení Brazílie). J.A.Baťa byl navržen na Nobelovu cenu za úžasnou myšlenku a její realizace, kterou popisuji níže.

 

 

ÚVODEM

Bata_Jan_AntoninVšechna období, v nichž se lidé navzájem dohadovali o tom, co má býti vykonáno mocí veřejnou a co občanskou iniciativou, se vyznačovala nejistotou a podvázanou činností. Historie zná obdobu kdy stát vybudoval obrovská díla, jež se však neudržela, protože si stát počínal při jejich budování i správě jen vrchnostensky. A byla období, kdy soukromá občanská iniciativa získala celé pevniny, které ztratila, když zanedbala péče o zájmy společné. Občané i státy vykonali největší díla technická i kulturní, když pracovali společně, ve vzájemné důvěře, s jasně vyznačenými cíly a poměry, respektujíce vzájemných práv. Státní investiční komise, jejímž členem mám čest býti, byla utvořena vedoucími muži našeho státu, aby svým dílem přispěla k uskuteč­nění této spolupráce. O všech technických projektech a návrzích, jež dále uvádím, hovořil jsem se všemi směrodatnými osobnostmi naší republiky, a nejvážnější vznikly přímo z jejich iniciativy. Všechny tyto projekty vznikly z jednotné vůle, v níž lze soustřediti všechno obyvatelstvo republiky: z vůle „budujeme stát“.

Jan Antonín Baťa


DAŇOVÁ A FINANČNÍ POLITIKA

JAB_40_5_dane_a_expertiČeskoslovenská republika se dostala v posledních letech mezi země, jež mají největší daňové zatížení na světě. Zejména tíživost daní zaviňuje naši vysokou a trvalou nezaměstnanost. Ona zmenšuje počet podnikatelů, neboť pod daňovým tlakem nemohou podnikat, a ona zdražuje výrobní ná­klady a znemožňuje rozvoj našeho exportu.

Proč se u nás daňové břemeno stupňuje tak, že se nedá unésti ? Proto, že:

1. Náklady na veřejnou správu stoupají.

2. Výnosy státních podniků klesají. Nehledíme-li k výnosu tabákového monopolu, jsou vlastně všechn nevýnosné.

3. Roste počet zákonů, převalujících na stát nové úkoly a podniky.

4. Každý nový státní podnik a úkol znamená novou ztrátu.

5. Každá nová ztráta znamená nové státní výdaje a nové daně, vymá­hané na podnikatelích a na obyvatelstvu.

6. Každé nové daně zhoršují podmínky pro výrobu, prodej, export i mzdy. Výroba se zdražuje, ceny se zvyšují,

podnikatelský výnos mizí. Mzdy jsou vystaveny tlaku a klesají. Export má drahé ceny.

7. Proto u nás soukromá podnikavost klesá, a počet lidí, hledajících ná­mezdní práci, se silně zvětšuje. Cím soukromé podnikání méně vynáší, tím je stát více zdaňuje, aby si udržel původní daňový výnos. Čím je více zaměstnanců, tím tíže nacházejí práci a tím více se stlačují mzdy; tím méně vydělávají ročně a tím vyšší procento daně důchodové a přirážek se na důchodce uvaluje.


DAŇOVÉ BŘEMENO

JAB_40_4_umoreni_oslaJe třeba berní reformy, jež by snížila daňový tlak na podnikání, uvolnila ruce podnikatelům a ze zvýšené aktivity podniků takto vyvolané vytěžila i při nižším zdanění vyšší konečný výnos daní.

Taková reforma vyžaduje:

1. Technické reorganisace berních správ. Je zapotřebí vybaviti je mo­derním strojním zařízením pro rychlé

účtování a počítání. Účetní systém je třeba zjednodušiti.

2. Vyloučili z berního systému vše, co jej zatěžuje, zbytečně komplikuje a kazí daňovou morálku zejména tím, že

nedává poplatníkům, plnícím přesně své povinnosti, jistotu, že jim dostáli. V této souvislosti je třeba odstraniti

devisové předpisy a přečetné druhy poplatků z tiskopisů, účtů a smluv, kde výnos zdaleka nehradí výlohy za

práci, jež zde vzniká státu i poplatníkům.

3. Promptní vybírání daní spojené s podstatnými výhodami pro platiče dobré a s přitížením platičům špatným.

4. Stanovení lhůty definitivního promlčení všech berních záležitostí starších 3 let, pokud nejsou trestné a pokud

předepsané daně byly za­placeny. (Dnes se berní správa vrací k letům 1927, používajíc nedo­statečné stylisace

zákona.)

5. Je třeba spravedlnosti k poplatníkům a berní orgány musí míti povinnost nahraditi občanu škodu, způsobenou

svými přehmaty.

6. Odstraniti politické zvýhodňování daňové, zejména nerovnoměrné zdanění podnikání soukromého a

družstevního.

7. Odstraňme vyšší zdanění moderní formy prodeje, např. vyšší obratové zdanění u prodejen.

8. Odstraňme daně zatěžující polo tvary, energii, nebo suroviny, jako dopravní daň, jež se vrací železnicím, daň z

uhlí, vodní síly a podobně, nezapomínejme, že daně jsou součástí výrobní kalkulace, tím více roz­hodující o

konkurenční schopnosti a zaměstnanosti lidu, čím vzdá­lenější je náš stát od moře.

9. Je třeba zmenšiti dnešní počet 27 druhů různých daní a 35 druhů poplatků a nahraditi je několika daněmi

jednoduchými, vybíranými, pokud možno, srážkou u pramene tím správním útvarem, který má k prameni

nejblíže. Decentralisujme výběr daní mezi stát, zemi, okres a obce.


PRÁVNÍ JISTOTA

JAB_40_16_muz_poutaKaždé budování, zejména však budování státu, vyžaduje dlouhodobých cílů a stoprocentního úsilí v přítomnosti. Jediná půda, z níž mohou vyrůstat dlouhodobé cíle i stoprocentní přičinlivost občanů, je právní jistota. Je to také půda, z niž se rodí občanský cit a obětavá vůle pracovat pro stát.

Kdo má děravou střechu, postaví si novou jedině tehdy, když má jistotu, že zůstane jeho střechou za rok, za dvacet let, stále. Kdyby v našem zeměděl­ství byla taková chaotická nejistota, jaká byla vnesena po válce do průmyslu, rovnal by se hektarový výnos v Československu ruskému a místo nadbytku obilí bychom hladověli a měli ho nedostatek.

V průmyslu a živnostech bude u nás tak dlouho nezaměstnanost, pokud se podnikatelé nebudou cítiti při své práci tak bezpečni, jako sedlák na své půdě. Jediné, co může vytvořiti tento stav, je právní jistota, která je vyšším produktem jistoty politické.

Právní jistota znamená více, než dobře fungující soudnictví — znamená trvalost právního stavu. Tato jistota začíná u tvorby zákonů, v jejich zpra­cování, v jejich počtu a jejich trvalosti a obecnosti.

Jsou určitá přirozená pravidla, jež platí nad zákony, protože jsou založena na lidové povaze. Jedním z nich je zkušenost, že čím více zákonů, tím méně právního pořádku a jistoty. Čím větší rychlost ve výrobě zákonů, tím kratší jejich trvání a tím větší chaos. Nejosudnější mezi nimi jsou nouzové zákony a nařízení výjimečná.

Ačkoliv kapitolu o právní jistotě uvádím na místě posledním, protože v rámci soukromých možností mám poslední vliv na dosažení tohoto stavu, je to přece jen základní složka v budování státu. Míra nezaměstnanosti ve státě je přímo úměrná míře právní jistoty nebo nejistoty. Nezaměstnanost, bída, bankroty jsou pokuty, jež moderní lidstvo platí za porušení této hlubší právní jistoty, jež znamená nejen řádné soudnictví, ale hlavně bezpečnost před politickou demagogií, konfiskacemi, sabotáží a podobně.

JAB_40_8_prazdny_sudPrávní nejistota vytváří ovzduší, v němž i nejpilnějšímu a nejvynaléza­vějšímu pracovníku klesnou ruce a řekne si: „Nač?“ „Proč?“ „Marnost nad marnost!“

Absolutní právní jistotu potřebuje zejména každá činnost investiční, protože tato činnost znamená oběti v přítomnosti, přinášené v důvěře v bu­doucnost.

Nedomnívejme se, že právní jistota slouží pouze jedné vrstvě obyvatelstva a že na ní mají zájem jedině podnikatelé. Právní jistota a trvalost právního stavu jest jedinou cestou, jak spolehlivě a trvale zvýšit příjmy milionu lidí, pracujících za mzdu.

Podle statistik sociálního pojištění je roční průměr příjmů lidí pracu­jících u nás za mzdu asi 5.000 Kč, čili 100 Kč týdně.

Naším cílem by mělo býti do 4 let zvýšiti tento roční průměr na 10.000 Kč ročně. Mám tím na mysli skutečné zvýšení životní úrovně, tedy zvýšení spo­třeby a ne pouhé nominální zvýšení mezd, když finanční, celní a obchodní politikou byly ceny zboží napřed vyhnány do výše.

Takové zvýšení mezd nezáleží ani na dobrém srdci podnikatelů, ani na síle tlaku, jaký se na ně vykoná. Aby takové zvýšení mezd mohlo nastati, musí se vyrábět a vydělávat ustavičně. Rozhoduje o něm výkonnost dílen, obcho­du a dopravy. A o těchto rozhoduje výše investic.

JAB_40_3_obchodni_politika_Jeden z nemnoha železných zákonů hospodářských, který platí za všech dob a ve všech sociálních politických řádech, ukazuje, že v zemi, kde se investuje, stoupají mzdy, poptávka po pracovní síle, životní optimismus, důvěra v budoucnost a sociální klid. V zemi, kde investice ustaly, se děje pravý opak. A jedinou silou, jež rozvíjí investice, je právní jistota.

Ke zvýšení mezd v republice, jak je uvádím, bylo by zapotřebí umožniti zvýšení investic v soukromých dílnách, obchodech a dopravě asi o 5—6 mi­liard Kč ročně. Z toho jest zřejmo, že otázka právní jistoty není pouze otázka teoretická nebo třídní, že se týká všeho obyvatelstva, zejména vrstev nej­slabších.

K postupnému zvyšování právní jistoty je zejména zapotřebí:

1. Uvést i v život ústavní soud.

2. Nedělat zákonů se zpětnou platností.

3. Nevydávati zákony ve znění, jež připouští různé výklady.

4. Zameziti volný výklad zákonů a nařízení podle politického větru.

5. Urychliti rozhodováni nejvyššího správního soudu rozmnožením počtu senátů.

6. Zrušiti vládní nařízení č. 162, které porušuje ústavu. Tím udržuje právní nejistotu a rozrušuje veškerou soukromou investiční a budovatelskou činnost čsl. průmyslu v republice i zahraničí.

7. S okamžitou platností zrušiti výnos ministerstva obchodu vztahující se k vládnímu nařízení č. 162, které odnímá rozhodování o jeho uplatňování správním úřadům a ponechává je ministerstvu obchodu jako první a poslední instanci.

8. Vydati zákon o povinnosti úřadů rozhodnouti za určitou dobu v přípa­dech, když strana tvrdí, že uplatňuje subjektivní právo.

9. Vydati zákon o odpovědnosti státu za škody, způsobené nezákonným výrokem veřejné moci podle slibu § 92 ústavní listiny. Uspíšiti unifikaci zákonů platných v historických zemích a na Slovensku.

10. Přijímati nové zákony teprve po zralém odborném projednání a trvati na jasné, srozumitelné stilisaci a úplnosti každého zákona.

11. Nezaváděti zákonem úplně proti duchu ústavy různé laické a ochot­nické komise a syndikáty, obdařené rozsáhlými právy k zásahům do hospodář­ské činnosti.

K zvýšení mezd a životní úrovně v republice je třeba zvýšiti soukromé investice v továrnách, živnostech a obchodech o 5—6 miliard Kč ročně na rozdíl od dnešního stavu.

Jediným motorem hospodářského oživení je právní jistota, možnost spolehnouti se na trvalost všech zákonů a na to, že právní řád nemůže podléhati časovým změnám podle různého politického nátlaku.

 

ZÁVĚR

JAB_40_1_nac_jistotaProjížděje za svou prací světem, poznal jsem téměř všechny státy a vět­šinu kulturních národu. Není to pouze láska k rodné zemi, nýbrž i zkušenost a přečetná srovnání, jež mne vedou k závěru, že Československo je od přírody jedním z nejbohat­ších a nejpříznivějších krajů na světě. Jeho obyvatelstvo patří k nejnadaněj­ším a nejpracovitějším lidem světa. Je pravda, máme své chyby. Hlavní spočívá v nedostatku iniciativy a ve strachu před ní. Obojí se projevuje strachem z podnikavosti a váhavostí při budování nutných podniků. Jsou to následky staletého postavení, kdy inicia­tiva byla v jiných rukou. Ale tyto chyby se dají velmi rychle a velmi snadno odstraniti. Ovšem — pouze jediným prostředkem: prací a odvahou k iniciativě. Tato kniha je podnětem k iniciativě v práci a budováni. Práce, jež potřebujeme vykonati, nás poučí o mnohých chybách a nedo­statcích. Těm bude třeba čelit a lidé, kteří mají odvahu začít, se s nimi vypořádají. Nemůžeme však stále jen rozvažovat!, zda začít tak, či onak. Musíme při- hlížeti dále k tomu, že v době světové konjunktury zůstává u nás stále ještě 600.000 lidí bez práce. Věřím v nejlepší budoucnost našeho národa! Je v něm dosti síly, aby si ji vybudoval co nejkrásnější! Jediná cesta, jak ji zajistit, je — budujme stát!

Jan Antonín Baťa 1937

* * *

P.S.

Velmi poučná fotogalerie z několika kreseb, kterými je tato kniha ilustrována. Samozřejmě jsem si vyžádal souhlas vydavatele. J.Š.

* * *

JAB_40_21_Dolores_a_Roberta_a_Batovec_U_medvidku__210413Tuto neděli jsem měl možnost strávit takřka pět hodin v rozhovoru s vnučkou Jana Antonína Bati paní Dolores Bata Arambasic a její dcerou Robertou. Nejprve v kavárně LOUVRE v Praze a poté na autogramiádě knihy BUDUJEME STÁT PRO 40.000.000 LIDÍ v pražské restauraci „U Medvídků.“ Bylo to nezapomenutelné setkání. A za co byl navržen J.A.Baťa na Nobelovu cenu? Jak říká v rozhovoru paní Dolores, její děda měl 360.000 ha pozemků (původně zakoupeny pro produkci kvalitní kůže na výrobu bot), ale „ani krejcar v kapse“. Pronajal tedy bezzemkům půdu na 15 let, kteří mu platili prací a za 15 let přešly pozemky do jejich vlastnictví. Pomohl tak sobě a i přibližně 100.000 bezzemkům, aby se vlastní prací uživili a byli soběstační. Proto byl Brazílií navržen na Nobelovu cenu. Obdivuhodný člověk, přestože přišel neprávem o takřka o vše co vybudoval, dokázal opět tvořit hodnoty a nezanevřel na svět. Dodnes je v Brazílii ctěn a uznáván. Zanechal v této zemi nesmazatelnou stopu. V jeho rodné zemi ho dokázaly komunisté jen barbarsky okrást, barbarským rozsudkem prohlásit za kolaboranta a zločince a odsoudit na 15 let do žaláře s tvrdým lůžkem…

Je hanbou, že krádež jeho majetku měla pokračování i po roce 1989 s posvěcením demokratické vlády Petra Pitharta. J.A.Baťa zdědil firmu po právu od svého nevlastního bratra Tomáše, vybudoval z ní světový koncern z cca 15.000 až přes 100.000 zaměstnanců. Přesto si toto dílo dokázal přivlastnit syn zakladatele Tomáš Baťa ml. Další málo známé, zřejmě dosud nezveřejněné, neuvěřitelné informace o J.A.Baťovi a jeho velkých zásluhách, zveřejním po soudu u OS Bratislava. Koná se v pátek, dne 26.dubna od 9:00 hod v č. 19. Bohužel pořádám demonstraci k 25.výročí smrti Pavla Wonky a jeho nedožitých 60. narozenin před OS Trutnov, ale zvukový záznam ze soudního jednání se pokusím zajistit.

 

Jan Šinágl, 24.4.2013

 

Národ sobě

Jako křesťan, jsem proto, aby opět stála socha pany Marie, na Staroměstském náměstí, aby připomínala utrpení matky nad ztrátou syna, který se obětoval. Budeme chodit kolem a bude se nám tak stále připomínat. Co je však potřeba dále, aby na veřejném všem přístupném místě stála kamenná připomínka naší vlastní viny. Tak jako na pražském historickém náměstí stojí socha muže, kterého zabila církev, by zde měla stát socha ženy, kterou zabil český komunismus. A to proto, abychom nepoukazovali stále na vinu druhých, ale také na vinu naši, na vinu vlastní. Připomínat si pokorně co jsme dokázali učinit sami sobě.

K.Mrzílek, 21.4.2013

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #2 Pavel Šenkyřík 2013-04-30 04:15
Odkaz Tomáše a jeho bratra J.A. a hodnot,které zde po nich zůstaly semlela mašinérie této země v různých obdobích. Ukrást , přerozdělit a osvojit si hodnoty bez kapky studu je pro naší kotlinu samozřejmé jako je voda a vzduch.Na čele všech okradených je rodina Baťů.Vrácení je ale výsadou jen vyvoleným.Ti,co přijedou do Zlína a míst u nás,kde jsou patrny stopy,které po nich zůstaly se zmůžou jen na pomyslné vražení trnu do srdcí všech,co se na okradení a osvojení podíleli.Společ nost nemá reflexi ani nápravy či vyzdvižení hodnot zato umí vracet církevní restituce šité horkou jehlou jen proto,aby se stihli jejich představitelé napakovat na poslední chvíli.Po právoplatném majiteli JAB to co zůstalo si stát už více ukrást nemůže.Podniky, pozemky či části měst umí vysávat úspěšně po několik desetiletích ale vrátit rodině byť nepatrnou část toho,co jim patří - to je opředeno hluchotou,z toho úředníček nic nemá a proto nekoná.Baťům holt a církvím majetky.Ta naše spravedlnost česká.
+1 #1 Jan Herna, Th.Dipl., 2013-04-24 16:27
Každý normálně uvažující člověk si dovede spočítat, že vysoké daně pro většinu spotřebitelů, kterými jsou zaměstnanci,nem ohou způsobit prosperitu státu! Jenom daně, které jsou snesitelné, přinášejí prosperitu! Podle tabulek, které jsem viděl Rakousko - Uhersko a 1. Ceskoslovenská republika měli dan z příjmu ve výši 10 %, a to jsme byli ve střední Evropě prosperující stát. Dále v obou státech táhli danový systém tzv. středáci a malé firmy. A ačkoliv se ceny zvyšovaly, systém přinášel, že za méně peněz si zaměstnanci více nakoupili.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)