Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Musil Sinagl ruze 3.3.2021

Aktualizováno 12.8.2021: Odpověď ředitele KHS Pardubice MUDr. Antonína Vykydala, ze dne 11.8.2021, na moji stížnost. Oznamovatel i udavač musí zůstat pro účastníka řízení v utajení. 

Žádost o přezkoumání úředního postupu byla podána dne 12.8.2021. J.Š.

***

Strašlivý protipandemický přestupek, o němž jsme, třesouce se státotvornou hrůzou, stručně referovali, dospěl k překvapujícímu vyústění: nenasazenec Jan Šinágl sice znaky skutkové podstaty přestupku po stránce formální naplnil, mínil správní úřad, leč po stránce materiální šlo o věc tak banální, že se o přestupek nejednalo. Proč tedy byl přestupkový příkaz vydán, in the first place, jak praví Angličané, zůstává nám-plebu arci nevysvětleným a nevysvětlitelným.

***

https://paragraphos.pecina.cz/

***

S plk. v.v. Josefem Musilem se rozloučila jen jeho rodina

 

J.Š. 25.6.2021

***

V boji proti Covidu nelze polevit

Za přestupek napomenut, řízení zastaveno, kdo mne oznámil či udal, je úředním tajemstvím

52 úředníků ministerstva se postavilo proti Šináglovi

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (34 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #6 Jan Šinagl 2021-08-15 09:04
No, tak to máte jednoduché: správní orgán tímto potvrdil, že odmítl oučastníku řízení nahlédnout do části spisu, protože (a proč, není vůbec relevantní). Pakliže tak učiní, je povinen o tom vydat usnesení a řádně ho doručit účastníku řízení, který o nahlédnutí v spis žádal, anžto správní řád je v tomto jasný, jako slovo Boží: usnesení se vydává i v případě, odmítne-li správní orgán nahlédnout byť i jen do části spisu.

"Mgr. Lukáš Kristl při svém postupu vycházel z platné právní úpravy – ustanovení § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, ve kterém je stanoveno, že z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. Smyslem tohoto ustanovení právního předpisu je ochrana identity osoby, která podala podnět ke kontrole." lze, bez dalšího, považovat za rozhodnutí o odepření nahlédnout do části spisu v materiálním smyslu, tj. usnesení, které Vám, jako účastníku, nebylo oznámeno, pročež lhůta pro odvolání činí 90 dnů ode dne, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděl, tj. ode dne, kdy lze vykázat doručení citovaného sdělení o způsobu vyřízení stížnosti.

Současně s tím byste měl opovědět žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, že správní orgán odmítl Vaší osobě nahlédnouti v část spisu (jako důkaz citovat mnou citovanou část sdělení), ergo, byl povinen o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů, vydat usnesení, a v této lhůtě ho Vám vypravit. To se nestalo, proto je žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti právem.

Ať se s tím, křupani, popasujou.

Filip
-7 #5 Jan Šinagl 2021-08-12 18:50
Vážený pane řediteli,

děkuji Vám. Vaše tvrzení je irelevantní. Nechci nahlédnout do spisu z kontrolního řízení KHS Pardubice, ale
nahlédnout do spisu z mého vlastního přestupkového řízení.

Podávám tímto, Vaším prostřednictvím , žádost o přezkoumání postupu při vyřízení mé stížnosti vaším úřadem, dle správního řádu. Nechť věc posoudí nadřízený orgán. Nelze omezovat nahlédnutí do přestupkového spisu
odkazem na úplně jiný spis, do kterého nahlédnout nechci.

Děkuji Vám.

S pozdravem
Jan Šinágl
12.8.2021
-8 #4 Jan Šinagl 2021-08-12 12:08
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
__________________________________________
Č.j.: KHSPA 13345/2021/Ř-Pc e V Pardubicích dne 11.08.2021

Vážený pan
Jan Šinágl
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák

Stížnost na zaměstnance Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubice – vyrozumění stěžovatele o odložení stížnosti

Přípisem doručeným dne 12.07.2021 (zaevidovaným pod č.j.: KHSPA 13345/2021/Ř-Pc e) podal Jan Šinágl, adresa místa trvalého pobytu: Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, stížnost na postup zaměstnance Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) Mgr. Lukáše Kristla, ředitele odboru správního KHS, ve věci řízení o přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vedeného se stěžovatelem.

Podanou stížnost jsem jako ředitel KHS a nadřízená osoba Mgr. Lukáše Kristla vyhodnotil a shledávám ji jako nedůvodnou z důvodu níže uvedeného:

Obsahem stížnosti je skutečnost, že Mgr. Lukáš Kristl, ředitel odboru správního a oprávněná úřední osoba v uvedené přestupkové věci, odmítl stěžovateli zpřístupnit přípis – Usnesení městského úřadu Hořovice č.j. S-MUHO/1163/202 1 VVP ze dne 17.3.2021 se zdůvodněním, že z obsahu tohoto přípisu lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět k prošetření podezření ze spáchání přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Lukáš Kristl při svém postupu vycházel z platné právní úpravy – ustanovení § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, ve kterém je stanoveno, že z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. Smyslem tohoto ustanovení právního předpisu je ochrana identity osoby, která podala podnět ke kontrole.
K uvedenému je třeba poznamenat, že podkladem, na základě kterého vedla KHS se stěžovatelem řízení o přestupku a založila přestupkový spis, byly primárně údaje zveřejněné na jeho webových stránkách (stažené a zaevidované dne 23.3.2021 pod č.j.: KHSPA 5097/2021/OS-Pce):
sinagl.cz/.../...
O této skutečnosti informoval Mgr. Lukáš Kristl, oprávněná úřední osoba, pana Jana Šinágla přípisem KHS č.j.: KHSPA 12471/2021/OS-P ce ze dne 30.06.2021, doručeným do jeho datové schránky téhož dne.
---
Sídlo : Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice IČO : 71009264
Tel. : +420 466 052 338 www.khspce.cz/
Fax : +420 466 052 343
---
KHS, resp. její zaměstnanci, jsou povinni při své úřední činnosti postupovat podle platné právní úpravy. Jestliže platný a účinný právní předpis (v tomto případě ustanovení § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění) neumožňuje účastníku řízení, resp. komukoliv, zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole, nemohlo být žádosti o nahlédnutí do usnesení městského úřadu Hořovice č.j.: S-MUHO/1163/202 1 VVP ze dne 17.3.2021 vyhověno, neboť nahlédnutím do tohoto usnesení by bylo možné zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole.

Po posouzení obsahu Vaší stížnosti a jejím prošetření konstatuji, že postup pracovníka KHS v dané záležitosti byl v souladu s platnými právními předpisy a stížnost shledávám jako nedůvodnou.

S pozdravem
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel KHS
-16 #3 Jan Šinagl 2021-07-14 08:43
Podle správního řádu, odepře-li správní orgán komukoli (tedy nejen účastníku řízení) nahlédnout v spis, je povinen o tom vydat usnesení, a toto usnesení oznámit tomu, komu odepřel v spis nahlédnout.

Usnesení je správní orgán povinen vydat i v případě, že odepře nahlédnout i jen do části spisu, tj. např. i jen do jedné strany spisu tím, že jí prostě nepředloží. Podle správního řádu musí spis obsahovat všecko k projednávané věci, není tedy možné, ve správním řízení o přestupku, to, co je standardem (někdy právem, někdy bohužel) v tr.řízení, že pol.orgán vede jakýsi operativní spis, a do spisu vyšetřovacího zařazuje vlastně jen to, co uzná za vhodné.

Opravným prostředkem je žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, následně žaloba o ochranu před nečinností, nevydá-li správní orgán usnesení, ačkoli ho vydat měl.

Není-li spis kompletní, je to zmateční vada celého řízení, důvodem k odvolání a kassaci rozhodnutí, ať už bylo jakékoli.

Stížnost podle spr.řádu není opravným prostředkem, nestaví lhůty, nelze její prošetření přezkoumat soudně etc. K tomu je bohatá praejudikatura.

Filip
13.7.2021
-15 #2 Jan Šinagl 2021-07-14 08:42
Neváhám napsat, že drtivá většina úřadů nemá ani nejmenší ponětí o tom, jak vést spisovou dokumentaci a jaký jsou v této věci jejich povinnosti. Kdokoli, kdo mimo úřady, kde vysloveně vedou plnotučný správní řízení, kdy něčím takovým zkusil operovat, narazil na naprosto hrůznou úroveň právního povědomí. I taková celní správa si mým pokusem o nahlídnutí do spisu vytřela prdel, ale jinak to s nima nijak nehnulo stran toho, že tímto mi upřeli spravedlivej proces a celá ta habaďůra je nezákonná a zralá na zastavení. Šmejdi nebyli s to si pak ve stížnosti na exekuci (protože to byli velice akční si pak nezákonnou pokutu vymoct) ani spočítat dny v kalendářu, ale co mi zbývalo, správní žaloba? Dneska bych do ní asi šel, už jsem si teď jednu psal sám, protože té bandě sviní už nehodlám dát ani halíř bez boje.

Abych to uvedl stručně - na drtivé většině úřadů ví naprosto hovno a nikomu nic nedají a nic dělat nebudou. Zákony tam nikoho nezajímají, nemáte jak je na nich vymoct, nikdo nemá za svou činnost žádnou odpovědnost. Můžete si tak leda podat stížnost, možná po pár letech tahanic, který zaručeně rozsekne až soud, vám napíšou, že ste měl pravdu. Možná dokonce někdo naznačí omluvu.

Vymoct jako obviněnej nějakou náhradu škody je v tédle zemi sci-fi, i za opakovaný vykonstruovaný trestní stíhání si tady orgány s drbanem vytírají všechny otvory, jak ostatně nedávno bylo vidět, když stád žaloval pan Hlásenský (s tím, že mu samozřejmě přišili k tíži to, že skutečně ale neměl pravdu, když se na začátku dožadovala přístupu do vazebního zasedání, čímž ta kauza snad začala). Takže chtít něco v přestupkovejch věcech je nepředstaviteln ý, v zásadě tady každej musí strpět, že nějaká babizna z Dolní Horní, co neví vo právu ani hovno, ho začne obepisovat a von se musí aktivně bránit (protože voni si napíšou do příkazů a rozhodnutí kdejaký kraviny a tím byla věc dokázáno a plať, drbane) a trávit tím čas i prostředky vynaložený na obhajobu a podle zákona nemá nárok na úhradu těchto účelně vynaloženejch prostředků, pokud se pamatuju na ustanovení správního neřádu dobře.

V tom teda tkví na jedné straně výhoda, když se takovej úřad, kterej to skoro nikdy nedělal, najednou má začít starat o velkou represi, t. č. to je třeba hygeina, takže se do té věci pustí a rozhodne-li se sprostej obviněnej bránit, má pole otevřený dokořán, protože ten úřad zkoní naprosto všechno. Na druhé straně je to ale běh na dlouhou trať, pže bude tendence si klasicky se vším vytírat prdel i u ovolačky, stále víc i u správního soudu no a pokud vlastně prej došlo ke schválení hrubýho omezení přístupu k NSS skrz kasačky, tak malá část toho skončí u ÚS jakožto porušení práva na spravedlivej proces (kdy si zákonama i judikaturou vytře řiť krajskej soud a jinam už nebude možno jít) a větší část skončí tak, že se sprostej obviněnej zákonnosti nedomůže a po vynaložení značnýho množství prostředků tyto padnou vniveč, kdy obviněnýho utřou jak chcanky na dlažbě veřejnejch záchodů.

Behemot
14.7.2021
-26 #1 Jan Šinagl 2021-06-28 14:05
Dle stávající judikatury pozbývá odvolání, za nastálé situace, smyslu. Budu trvat na sdělení termínu pro prostudování přestupkového spisu, jako účastník řízení. Opakovaně o ně žádám.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)