Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek a strach

Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“! 

Děti, přece naše budoucnost

*** 

… Děti do dvanácti let dle platných mimořádných opatření v celé řadě případů prokazovat „bezinfekčnost“ na nemoc Covid-19 nemusí, pakliže chtějí užít restaurační či sportovní zařízení a podobně. Jinými slovy, při vstupu do těchto zařízení nehraje očkování dítěte mladšího dvanácti let roli. U dětí mladších dvanácti let „vstupuje do hry“ očkování proti nemoci Covid-19 u dětí „AŽ“ v případě poskytování prezenční výuky v případě pozitivity osoby ve školském kolektivu. V takovém případě je NEOČKOVANÉ dítě nuceno nastoupit do karantény a POUZE očkované dítě dále absolvuje školní výuku, a to bez ohledu na dnes již notoricky známou informaci, že očkování nezamezuje šíření viru Sars-Cov-2.[4] odkaz zde

**

Ve světle recentních událostí ze sousedních zemí, můžeme pozorovat posilující tendence donutit občany k podstoupení očkování proti nemoci Covid-19.

Zatímco například v Rakousku vláda stanovila od 1.2.2022 explicitní povinnost očkování, v České republice vláda postupuje u větší části osob zatím utahováním restrikcí společenského života a zamezením prezenčního studia u dětí, které očkování nepodstoupily, byť jim žádný právní předpis takovou povinnost neukládá a u některých osob ve věku nad 60 let a vybraných profesních skupin vláda novelizací vyhlášky č. 537/2006 Sb., zavádí povinné očkování vyhláškou č. 466/2021 ze dne 7.12.2021.

Stanovisko Světové zdravotnické organizace (WHO) je v současnosti takové, že nepodporuje povinné očkování – vládám doporučuje stanovit povinnost očkování až jako prostředek ultima ratio, ve chvíli, kdy jiná opatření k propagaci očkování nedosáhnou požadované proočkovanosti2. odkaz zde

Stanovisko Evropského střediska pro kontrolu nemocí je ještě zdrženlivější, když pouze doporučuje individuálním osobám očkování, avšak zdůrazňuje, že strategie očkování jsou zcela v gesci jednotlivých členských zemí3 EU (případně EHS). odkaz zde

Rozhodnutí k zavedení povinnosti očkování by se pak mělo pevně opírat o statistiky jako je mortalita (úmrtnost – demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období) a letalita (smrtnost – demografický ukazatel udávající podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitou chorobou) daného onemocnění a na základě toho vyhodnocovat proporcionalitu případné povinnosti očkování.

K otázce toho, zdali může podzákonný předpis (vyhláška) stanovit očkovací povinnost, se široce vyjadřuje soudkyně Kateřina Šimáčková ve svém disentu v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14, ze dne 27. 1. 2015, přičemž zdůrazňuje fakt, že ponecháním vzniku očkovací povinnosti na základě vyhlášky, je porušen princip výhrady zákona,; upravený v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“.

Soudkyně Kateřina Šimáčková výslovně uvádí: „Nejjednodušší a základní protiústavnost spatřuji v porušení výhrady zákona, stanovené v čl. 7 odst. 1 Listiny, který jednoznačně stanoví, že zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem, nikoli ministerskou vyhláškou.“

Tomu odpovídá i znění čl. 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (dále jen „Úmluva“)8 a čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“).

Závěr

Jaké podmínky pro zavedení povinného očkování pro menší či větší okruh osob by měla vláda velice pečlivě vyhodnotit?

1)
Podmínkou zavedení povinného očkování by mělo být šíření masivnější nákazy a současně nemoc musí být život ohrožující infekční onemocnění.

Dle světových statistik11 odkaz zde má vážný průběh nemoci Covid -19 pouze 0,4 % světové populace a dle recentních údajů WHO závisí smrtnost infekcí (letalita) vyvolaných virem SARS-CoV-2 na věkovém složení populace i na dalších vlivech a pohybuje se v rozmezí 0-1,54 %, s mediánem 0,27 %.12 odkaz zde

Dle zprávy American Academy of Pediatrics and the Children’s Hospital Association byla v důsledku onemocnění covidem-19 hospitalizace indikována u 0,1 – 1,9 % dětských pacientů a úmrtí byla u dětských pacientů zaznamenána v 0 – 0,02 %.13 odkaz zde

2)
Existuje řada osob, která na základě prodělání nemoci získala protilátky vůči nemoci Covid-19, tudíž vakcinace není v jejich případě nutná14, odkaz zde

Lze tedy usoudit, že povinné očkování proti nemoci Covid -19 nebude nutné a současně aplikovatelné na velké množství osob, ovšem striktně v závislosti na textaci vyhlášky, jež by měla být podložena dostatečnými a přezkoumatelnými odbornými závěry – viz zmiňované ustanovení § 46 odst. 2 ZOVZ: „v případech upravených prováděcím právním předpisem je osoba povinna se před provedením pravidelného a zvláštního očkování podrobit vyšetření stavu imunity“. Jak však zmiňujeme výše, s kontraindikací v podobě protilátek kupř. novela Vyhlášky ze dne 7. prosince 2021 ani u osob nad 60 let věku nepočítá.

Osob po prodělání nemoci Covid-19 je cca 2,5 milionu, možná i více, jak naznačuje studie Masarykovy univerzity15. odkaz zde

3)
Zavedením povinného očkování je třeba současně (ideálně PŘED) zodpovědět, zda-li vakcína proti nemoci Covid-19 byla dostatečně otestována a byla otestována na dostatečném množství lidí a velice důkladně vyhodnotit seznam vedlejších účinků.

Pro přehled lze uvést, že dle výrobců klinická studie fáze 3 s vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) , tedy konečná fáze klinického hodnocení dosud probíhá a dokud bude probíhat, budou se teprve sbírat data o nežádoucích účincích.

Kupříkladu k ukončení studie16 odkaz zde vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) by mělo dojít dne 14. února 2023.

Ačkoli jsou tyto vakcíny předběžně schváleny, v Evropě v souladu s čl. 14 odst. 7 nařízení č. 726/2004 17 odkaz zde a na základě nařízení č. 507/2006, nejedná se o registraci definitivní ale podmíněnou.

Jestliže tedy ZOVZ ve svém § 47 odst. 1 uvádí, že „…k očkování může poskytovatel…použít jen očkovací látky…provedení jinou registrovanou očkovací látkou“, lze konstatovat, že pokud se nejedná o řádnou registrovanou vakcínu, je minimálně na místě se ptát zda je vhodné takovou vakcínu použít pro povinné očkování.

4)
Před zavedením povinného očkování je třeba zodpovědět, zdali vakcína proti nemoci Covid-19 je účinná 18. odkaz zde

Na základě řady vědeckých studií žádná ze současných vakcín na Covid-19 nedokáže zamezit vzniku a šíření nemoci.

Nákaza může i u očkovaných osob probíhat pod obrazem banální slizniční infekce a může se přenášet na další jedince. Očkovací praxe za poslední měsíce ukázala, že dochází k významnému a poměrně časnému vyvanutí imunity. Pakliže bychom učinili porovnání s jinými onemocněními očkovací praxe u Covid -19 vyžaduje přeočkování, a to v neobvyklé krátké době po základním očkování.

Očkování proti nemoci Covid -19 je v historii prvním očkováním, ke kterému se přistupuje v tak krátké době od zahájení třetí fáze klinického hodnocení, v tak obrovském rozsahu a za použití vakcín fungujících na novém principu, který dosud při očkování lidí nikdy nebyl použit (genové mRNA vakcíny, virové vektorové vakcíny).

Etický kodex ČLK v paragrafu 2 odst. 17 praví: „Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence a Norimberského kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta přímo nepoškozuje“. Tím opatrněji by se mělo přistupovat v případě, kdy jde pouze o preventivní očkování.

V medicíně platí zásada „primum non nocere“, tedy především neuškodit.

Je tedy třeba důkladně vyhodnotit rizika, které aplikace vakcíny proti nemoci Covid -19 přináší a posoudit veškeré právní konsekvence rozhodnutí o zavedení jakékoliv formy povinného očkování. Takové posouzení by se mělo opírat o nezpochybnitelné, avšak přezkoumatelné právní a medicinské závěry, a v žádném případě by nemělo být politicky motivovaným rozhodnutím.

Celý článek: https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/ockovat-a-tecka/

***

Dne 13.12.2021 nastupuje naše ústavní soudkyně JUDr. Kateřina Šimáčková k ESLP ve Štrasburku, kdy složí přísahu do rukou předsedy soudu

V roce 1956 napsal německý filosof Günther Anders úvahu „Zastaralost člověka“

Jak voditi (za nos) – Díl II., aneb jak se manipuluje s veřejným míněním

 

J.Š. 13.12.2021

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)