Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hana Lamková

 • A perfect testimony of the Velvet Revolution 1989

  Hledani domova aversHledani domova reversRim Sylva Langova Jan Sinagl krajane 161189Today's young students: 'We have to decide between Karel Gotts and Karel Kryl' (from a discussion with students on ČRoPlus).

  ***

  TESTIMONIAL OF THE SAMET REVOLUTION - from Hana Lamkova's book SEARCHING FOR HOME. Who believed then that they would live to see the present state of society? By merely "jingling the keys" and not punishing the guilty, no evil has ever been eliminated, only strengthened. On the right, a photo from Rome (16.11.1989) – Swiss-Czech compatriots and meeting with the famous actress Sylva Lang, then living in London - incredible refinement, sophistication, a real lady. An excellent diagnosis of Jiri Krupicka's past and present times in the world, from the same book, follows. JŠ

 • Dokonalé svědectví o průběhu sametové revoluce 1989

  Hledani domova aversHledani domova reversRim Sylva Langova Jan Sinagl krajane 161189Dnešní mladí studenti: „Musíme se rozhodnout mezi Gottem a Krylem“ (z diskuse se studenty na ČRoPlus).

  ***

  DOPIS ZE SAMETOVÉ REVOLUCE – z knihy Hany Lamkové HLEDÁNÍ DOMOVA. Kdo tehdy věřil, že se dočká dnešního stavu společnosti? Pouhým „cinkání klíčky“ a nepotrestáním viníků, se ještě nikdy žádné zlo neodstranilo, jen se posílilo. Vpravo fotografie z Říma (16.11.1989) - švýcarští krajané a setkání se slavnou herečkou Sylvou Langovou, žijící tehdy v Londýně - neskutečná noblesa, kultivovanost, skutečná dáma. Vynikající diagnosa Jiřího Krupičky dřívější a dnešní doby ve světě, ze stejné knihy, následuje. JŠ

  ***

  Hana Lamková: O Vinohradech kdysi královských

 • Hana Lamková: O Vinohradech kdysi královských

  Vinohrady Lamkova avers revers 2023Lamkova Hana Karel IV. 32 34Informaci o knížce jsem se dozvěděl z rozhovoru s autorkou na ČRoPlus. Knihu jsem si obratem zakoupil. Mohu ji vřele doporučit.

  Paní Hanu Lamkovou jsem navštívil v jejím bytě. Úžasná dáma, se skvělou češtinou a darem vyprávění. Při čtení se člověk vrací i do naší dávné minulosti, kdy ještě vládl zdravý rozum – viz např. ukázka z politiky Karla IV. vpravo. 1.kapitola knihy s názvem Rodnému činžáku ke stým narozeninám vás o tom jistě přesvědčí. Od Karla IV. by se mohli dnešní politici mnohému přiučit…

  Kniha vás zastaví, donutí k přemýšlení a jinému pohledu na život, pokud jste si ještě dokázali zachovat zdravý rozum. JŠ

 • RENESANCE ROZUMU: Aktuální text všem, kdo ještě neztratili zdravý rozum

  Hledani domova aversHledani domova reversPřipojuji text Jiřího Krupičky z knihy Hany Lamkové  HLEDÁNÍ DOMOVA - o neklidném století (str. 258-275).

  Cituji: „Ve skutečnosti tak téměř paralelně se zvyšováním hmotného standardu zaznamenávají bohaté země vzrůst duševních chorob, deviací a zneužívání drog. Jestliže se uskuteční vidina blahobytného, pro všechny lidi sociálně spravedlivého světa s maximem volného času pro každého, pak teprve vyskočí v plné síle otázka: Co v tomto ráji budou dělat lidé, čím vyplní svůj volný čas? Tento velmi zásadní dotaz nevyvolal dosud žádný vážný pokus o odpověď. Lidská mysl potřebuje potravu a činnost, právě tak jako tělo. Bohaté společnosti dnešního světa poskytují otřesné množství špatné, zkažené, nebo přímo otrávené stravy, především ve svém zábavním průmyslu. Čím více mysl zahálí, tím přitažlivější, pod tlakem prázdnoty se stává špatná a zkažená mentální potrava pro lidi s nadbytkem volného času.“„Jak je možné, že tak shnilá společnost vládne světu? Tak se ptá mnoho muslimů, vzdělanců i prostých lidí. Při hledání odpovědi na tuto otázku však pravidelně zapomínají na věc, jejíž opomenutí zbarvuje úsudek zcela jednostranně. Neptají se, nebo se neodvažují zeptat: jak by dopadla naše společnost, kdybychom ji kritizovali tak nemilosrdně, jako Západ kritizuje sám sebe? Kdybychom začali vybírat nejhorší rysy našeho života a naší kultury a dělali poctivé závěry?“ Konec citací.

  Nezřízený blahobyt, bez respektu k přírodním zákonům, vede vždy ke tragédiím, k návratu na počátek a ke zdravému rozumu. Buď se navrátí lidem, nebo mu ho nemilosrdně připomene příroda a její neměnné zákony. Stále jen konstatujeme špatné, neschopni pochopit skutečné příčiny a včas jim předcházet. Nedivme se, že lidé mají stále více v oblibě zvířata – ta ví, kdy mají dost. Tomáš Baťa nám ukázal smysluplnou cestu. Budeme ji následovat, nebo skončíme v džungli jako věčně nepoučitelné stvoření?! Každý musíme začít sám u sebe. JŠ

 • THE RENAISSANCE OF SENSE: A topical text for all who have not yet lost their sanity

  Hledani domova aversHledani domova reversI enclose a text by Jiří Krupička from Hana Lamkova's book SEARCHING FOR HOME - about a troubled century (pp. 258-275).

  I quote: "In fact, almost in parallel with the increase in material standards, rich countries are experiencing an increase in mental illness, deviance and drug abuse. If the vision of a prosperous, socially just world for all people, with maximum leisure time for everyone, is realized, then only then will the question leap out in full force: What will people do in this paradise, what will they fill their free time with?No serious attempt has yet been made to answer this very fundamental question. The human mind needs nourishment and activity just as much as the body. The rich societies of today's world provide an appalling amount of bad, spoiled, or downright poisoned food, especially in their entertainment industry. The more the mind becomes idle, the more attractive, under the pressure of emptiness, bad and corrupt mental food becomes to people with an excess of leisure." - "How is it possible that such a rotten society rules the world? So ask many Muslims, scholars and ordinary people. But in their search for an answer to this question, they regularly forget a point whose omission colours their judgement in an entirely one-sided way. They do not ask, or dare not ask: how would our society fare if we criticized it as mercilessly as the West criticizes itself? If we began to pick out the worst features of our life and our culture and draw honest conclusions?"End quotes.

  Unmanaged affluence, without respect for the laws of nature, always leads to tragedies, to a return to the beginning and to sanity. It will either be returned to the people, or mercilessly reminded by nature and her immutable laws. We are still just stating the wrong, unable to understand the real causes and prevent them in time. No wonder people are increasingly fond of animals - they know when they have had enough. Tomas Bata showed us a meaningful way. Shall we follow it, or shall we end up in the jungle as eternally unteachable creatures? We must each start with ourselves. JŠ