Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sudetendeutscher Tag 2022

 • Hof 5.6.2022: Krajanský den českých Němců – projev poslance Pavla Bělobrádka

  SDL CZ Statistika odsunuZa takového politika a poslance se nemusí slušný občan České republiky stydět.

  Vetriebene 1945Strávil jsem v bavorském Hofu tři dny. Pořídil 169 fotografií a 60 videí, včetně fotografií z nádherného města Hofu. Další zpravodajství následuje později (čekají mne tento týden tři soudy), včetně informací o dění, které veřejnoprávní média zamlčela. 

  Setkal jsem se s mnoha lidmi, i výše postavenými, z obou stran. Poslanec Bělobrádek to vystihl přesně ve smyslu – „Co proti nim máme, vždyť jsou jako my?“. Dáte mu za pravdu, pokud si prohlídnete fotogalerie a krátká videa s mnoha tématy (následují později) – Fotogalerie HofFotogalerie Freiheitshalle.. Obávám se, že takto kompletní zpravodajství nikde jinde nenaleznete. Na Goetlicher Haussegeninvalidním vozíku jsem potkal i nejstarší účastnici – 101 let. Řekla mi, že je to pro ni dárek Boží, moci se ještě zúčastnit (její dcera mně slíbila poslat maminčin příběh). Až v druhé půlce Krajanského dne si pozorný prodavač všiml, že mám označení novináře a upozornil mne, že platit nemusím. U akreditace mi to sděleno nebylo. Obsluha mi nedovolila vyfotografovat si listinu přítomných médií se jmény novinářů (pouze média). GDPR se plíží všude jako nezastavitelní plíseň na úkor zdravého rozumu. Je upozaděn a „rozum“ přebírají tisíce nesmyslných zákonů. I tak děkuji pořadatelům za snížení mých nákladů za práci zdarma pro svobodu slova a právo veřejnosti na informace.

  ***

  Boží požehnání domu: Kde Víra, tam Láska – Kde Láska, tam Pokoj – Kde Pokoj, tam Požehnání – Kde Požehnání, tam Bůh – Kde Bůh, tam žádná Bída

  ***

  V den zahájení byly přítomny z ČR pouze NOVINKY a deník PRÁVO (ČT jsem nikde nezahlédl). Je smutné, že se nedostavil velvyslanec ČR ve SRN. Jediné co jsem nestihl navštívit byly kouzelné bavorské hospůdky, tak snad příště:-) J.Š.

   

  „Už nejsme nepřátelé.“ Sudetští Němci vyslali Česku důležitý signál, Bělobrádek ocenil možnosti spolupráce.

  Jak agent Kremlu Edvard Beneš zaprodal Československo Sovětskému svazu

  Sudetoněmecký den 2022: Krátká zpráva předsedy okresního obvodu Johanna Slezaka a další postřehy, které média zamlčela

 • Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 - Rede von Pavel Bělobrádek

  SDL D StatiEin anständiger Bürger der Tschechischen Republik braucht sich für solchen Politiker und Abgeordnete nicht zu schämen.

  Vetriebene 1945Ich habe drei Tage in Hof, Bayern, verbracht. Die Bilanz 169 Fotos und 60 Videos, darunter auch Aufnahmen von der schönen Stadt Hof - Fotogalerie Hof und Fotogalerie Freiheitshalle. Eine ausführliche Berichterstattung mit viel kurze Videos folgt später (ich muss diese Woche an drei Gericht-Prozessen teilnehmen), einschließlich Informationen über Ereignisse, die von den öffentlichen Medien zurückgehalten wurden.

  Ich habe auf beiden Seiten viele Menschen getroffen, auch auf höherer Ebene. Der Abgeordnete Bělobrádek brachte es auf den Punkt: "Was haben wir gegen sie, sie sind genau wie wir." Sie werden ihm zustimmen, wenn Sie sich die Fotogalerien und kurzen Videos zu vielen Themen ansehen. Ich fürchte, Sie werden nirgendwo sonst eine so umfassende Berichterstattung finden. Ich traf auch den ältesten Teilnehmer in einem Rollstuhl – eine 101 Jahre Oma. Sie sagte mir, es sei ein Geschenk des Himmels für sie, dass sie noch teilnehmen könne (ihre Tochter versprach, mir die Geschichte ihrer Mutter zu schicken). Erst in der zweiten Hälfte des Sudetendeutsches bemerkte ein aufmerksamer Verkäufer, dass ich einen Journalistenausweis trug, und wies mich darauf hin, dass ich nicht bezahlen müsse. Dies wurde mir bei der Akkreditierung nicht mitgeteilt. Die Bedienstete ließ mich kein Foto von der Liste der anwesenden Medien mit den Namen der Journalisten (nur Goetlicher HaussegenMedien) machen. Die Datenschutzgrundverordnung schleicht sich überall wie ein unaufhaltsamer Schimmelpilz auf Kosten des gesunden Menschenverstands ein. Sie wird ignoriert, und der gesunde Menschenverstand wird durch Tausende unsinniger Gesetze überholt. Dennoch danke ich den Veranstaltern, dass sie meine Kosten für meine Arbeit für die Meinungsfreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf Information reduziert haben.

  Am Eröffnungstag waren aus der Tschechischen Republik nur NOVINKY und die Tageszeitung PRÁVO anwesend (ČT - das tschechische, öffentlich-rechtliche Fernsehen, habe ich nirgends gesehen). Leider war der tschechische Botschafter in Deutschland nicht anwesend. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, waren die charmanten bayerischen Wirtshäuser, also vielleicht beim nächsten Mal:-) J.Š.

   

  ***

  Wie der Kreml-Agent Edvard Beneš die Tschechoslowakei an die Sowjetunion verkaufte

  Sudetendeutscher Tag 2022: Kurzbericht des Bezirksobmanns, Johann Slezak und andere Erkenntnisse, die die Medien vorenthalten haben

 • O nadbytku, dostatku, nedostatku, bídě, naší povaze, smyslpném a naplněném životě

  BATA Inspirace avers 2022BATA 99 postrehu avers 2022

  „Nesvoboda není ohavnou újmou jen na vůli, ale na důstojnosti. Nesvoboda není kázní, je ponížením.“ Karel Čapek

  ***

  Je třeba naučit se skutečně žít, ne jen prázdně existovat a konzumovat, být spokojeni v dostatku, ne v nadbytku. Nadbytek ohrožuje dostatek a zákonitě nebude ani dostatek, pokud nezměníme způsoby svých životů. Žít věčně na dluh a na úkor budoucích generací nelze. Nedokážeme-li to, udělá to za nás příroda, kdy ztráty budou ještě mnohem větší.

  Přestaňme být poslušnými, ustrašenými a staňme se svobodnými občany

  Ozývejme se a postavme se aktivně proti jakékoli formě nespravedlnosti, porušování zákona, špatnému chování, počínaje upozorněním na odhozenou cigaretu až po podvody a zločiny hradních Putinovců, politiků, policistů, soudců a státních zástupců.

  Před zákonem jsme si všichni rovni

  Musí přestat doba „rovnějších“ před zákonem, kterou zavedli komunisté. Jinak nám budou naši potomci vytýkat jako my našim předkům, jak jste to mohli dopustit? Každý neseme svůj díl neodejmutelné osobní odpovědnosti, kterou nelze delegovat a zbavovat se jí na druhého.

 • Of abundance, sufficiency, scarcity, poverty, our nature, a meaningful and fulfilled life

  BATA Inspirace avers 2022BATA 99 postrehu avers 2022"Unfreedom is not only a hideous injury to the will, but to the dignity. Unfreedom is not discipline, it is humiliation." Karel Čapek

  ***

  We need to learn to truly live, not just exist and consume idly, to be content in abundance, not excess. Abundance threatens sufficiency and there will inevitably be no sufficiency unless we change the ways of our lives. We cannot live forever in debt and at the expense of future generations. If we cannot do it, nature will do it for us, and the losses will be much greater.

  Let us stop being obedient, fearful and become free citizens

  Let's speak out and actively oppose any form of injustice, law-breaking, bad behaviour, from pointing out a discarded cigarette to the frauds and crimes of Putin's castle-keepers, politicians, policemen, judges and prosecutors.

 • Sudetendeutscher Tag 2022: Kurzbericht des Bezirksobmanns, Johann Slezak und andere Erkenntnisse, die die Medien vorenthalten haben

  Hof 1 Witiko 5.6.2022Hof 2 Witiko 5.6.2022

  Aktualiziert 28.7.2022:Dr. Wolf-Dieter Hamperl die kritische Frage gestellt, ob der„Sudetendeutsche Tag“ in dieser Form überhaupt eine Zukunft hat.

  ***

  Grüß Gott, liebe Landsleute,

  es war der merkwürdigste Sudetendeutsche Tag der je stattgefunden hat und der zeigt, dass sich die Posselt-SL, von einem Kultur- und Rechtsverband auf direktem Weg, zu einem staatlich subventionierten Trachtenverein befindet, der alles tut, um politische Bekundungen und Meinungsbildungen zu verhindern – und das dieses Mal unter dem Dach der Freiheitshalle in Hof, mit dem Motto:

  „Dialog überwindet Grenzen,“

   Hof 3 Witiko 5.6.2022Hof 4 Witiko 5.6.2022das durch die Zensur ins Gegenteil verkehrt und so zum Monolog wurde. Dieser Monolog, duldet nur die offizielle, politisch honorierte, Meinung der SL-Spitze, und erlaubte Ausdrücke, wie Benes-Dekrete, Recht auf die Heimat, Völkermord oder gar geraubtes Eigentum, Wiedergutmachung, und ethnische Säuberung, die den Tschechen gelungen ist, und durch die Zweckänderung sanktioniert wurde, nicht.

  Monolog statt Dialog, Beweise - Ganzer Artikel>

  ***

  Nachfolgend die Berichterstattung über den Sudetendeutschen Landestag 2022, die alles aussagt und die in diesem Umfang von keinem anderen Medium angeboten wurde. Der öffentlich-rechtliche Sender ČT hat nichts angeboten; er war diesmal nicht vor Ort. Die 18 kurzen Videos, die das Wesentliche des Sudetendeutschen Tages 2022 in Hof, Bayern, einfangen, können Sie genießen und einiges lernen.

 • Sudetoněmecký den 2022: Krátká zpráva předsedy okresního obvodu Johanna Slezaka a další postřehy, které média zamlčela

  Hof 1 Witiko 5.6.2022Hof 2 Witiko 5.6.2022Zdravím vás, milí krajané

  byl to nejpodivnější Sudetoněmecký den, jaký se kdy konal, a ukazuje, že Posselt-SL je z kulturního a legálního sdružení na přímé cestě stát se státem dotovaným tradičním krojovým spolkem, který dělá vše pro to, aby zabránil politickému vyjadřování a formování názorů - a tentokrát pod střechou Freiheitshalle v Hofu s heslem:

  "Dialog překonává hranice,"