Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sperlichova Iveta22.10.2019: KS Brno, pobočka Zlín: JUDr. Iveta Šperlichová, rozsudek kárného soudu NSS – jakoby tuto nahrávku vůbec neslyšel, nebo jsou to snad i pro něj normální výrazy „kráva, kripl, kurva, hovno…“?!

Rozhodnutí, nad kterým normální občan kroutí hlavou – trest, který není žádným trestem. Co je  10% srážka z platu soudkyně krajského soudu na tři měsíce? Nic! Okresní soudce má plat 98.000,-Kč čistá ruka. Krajský soudce má ještě  více. Stát nesl daleko větší finanční zátěž v podobě hlavního líčení, které konat soudkyně neměla a na které navazovalo v důsledku její  chyby ještě i neveřejné zasedání vrchního soudu. Taková soudkyně ztratila trvale čest, důvěryhodnost a právo nosit soudcovský talár. Měla by uhradit nemalé finanční ztráty, které státu způsobila. Bohužel spravedlnost, slušnost a dobré mravy v tomto případě NSS nenavštívily. NSS by byl zřejmě schopen za první vraždu dát podmínku a teprve za další doživotí?! Vražda na spravedlnosti to bezpochyby je! Přináším ukázky z ROZHODNUTÍ NSS 13 Kss 2/2019 – 69, aby si i Milion chvilek pro demokracii uvědomil za co také protestuje a co podporuje:

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Václava Dudy, JUDr. Petra Kulawiaka, Mgr. Ing. Michala Hanycha, JUDr. Petra Čápa a doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., v právní věci kárného navrhovatele: předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., proti kárně obviněné JUDr. Ivetě Šperlichové, soudkyni Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, … o kárné odpovědnosti soudce, o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 8. 4. 2019, se podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů

u z n á v á  v i n n o u, ž e

jako předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, se nevyloučila z úkonů trestního řízení ve věci vedené pod sp. zn. 68 T 2/2018 a vydala v hlavním líčení dne 22. 10. 2018 rozsudek nad obžalovaným J. Š., i když nejméně ode dne 5. 9. 2018 měla znát obsah nálezu Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17, z něhož vyplynulo, že v souvisejícím trestním řízení vedeném u téhož soudu pod sp. zn. 53 T 11/2015 se kárně obviněná měla vyloučit z úkonů trestního řízení, což bylo nutno vztáhnout i na věc z ní vyloučenou a vedenou sp. zn. 68 T 2/2018,

t e d y

zaviněně porušila povinnosti soudkyně a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů,

t í m  s p á c h a l a  k á r n é  p r o v i n ě n í

kárné opatření

s n í ž e n í  p l a t u  o  1 0 %  n a d o b u   3  m ě s í c ů

podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích.

… vznesli námitku podjatosti předsedkyně senátu - kárně obviněné JUDr. Ivety Šperlichové, v níž poukázali na obsah jejích slovních projevů zachycených v nahrávce zveřejněné na webových stránkách internetové televize XTV. Ve zvukovém záznamu kárně obviněná o předmětu svého povolání hovořila s despektem a vulgárně se vyjadřovala i na adresu obžalovaných i obhájců obžalovaného J. Š. a L. L. Úmyslné zavinění kárně obviněné spatřuje kárný navrhovatel v tom, že minimálně ode dne 5. 9. 2018 znala obsah nálezu Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17, veřejně vyhlášeného dne 29. 8. 2018, který dala svým vlastnoručně podepsaným pokynem dne 5. 9. 2019 doručit účastníkům, a tudíž věděla, že je vyloučena i z úkonů trestního řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, pod sp. zn. 68 T 2/2018, přesto však z úřední povinnosti nenavrhla své vyloučení z dalšího rozhodování v této trestní věci a vydala v hlavním líčení dne 22. 10. 2018 pod č. j. 68 T 2/2018 – 75 ve věci obžalovaného J. Š. odsuzující rozsudek.

… vydáním rozsudku dne 22. 10. 2018, č. j. 68 T 2/2018 – 75, bylo porušeno ústavní právo obžalovaného J. Š. na nestranný soud dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. … tak v konečném důsledku vedl nejen k prodloužení délky obou řízení, neboť v nich rozhodovala vyloučená předsedkyně senátu, ale také ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce.

Závěrem kárný navrhovatel konstatoval, že byť jde nyní o první kárné řízení vedené s kárně obviněnou, je toho názoru, že s ohledem na závažnost jednání není namístě uložení nejmírnějšího kárného opatření, jímž je důtka, nýbrž sankce citelnější, a to snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců.

…Při úvaze o kárném opatření vycházel kárný soud ze zákonných možností. Podle § 88 odst. 1 zákona o soudech a soudcích lze uložit soudci podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření:

 1. a) důtku,
 2. b) snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let,
 3. c) odvolání z funkce předsedy senátu,
 4. d) odvolání z funkce soudce.

Kárný soud v daném případě vycházel z judikaturou vytýčené zásady, podle níž: „základním smyslem kárného řízení je mj. ochrana integrity soudcovského stavu, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů (…) Funkce soudce představuje v profesním i mimoprofesním působení pozici ústavního činitele, u které je naprosto nezbytné vyžadovat co nejpřísněji plnění povinností, které jsou s výkonem této funkce spojeny.“

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí  n e n í  odvolání přípustné.

 

V Brně dne 22. října 2019

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně kárného senátu

* * *

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

* * *

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“

Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna

* * *

William Penn 1682: „Vím, že podle některých stačí mít dobré zákony, pak prý nezáleží na lidech, kteří je uplatňují. Je ovšem třeba si uvědomit, že ačkoli dobré zákony jsou cenné, dobří lidé jsou cennější. Dobrým zákonům je třeba dobrých lidí, neboť špatnými lidmi mohou být zrušeny či obcházeny, zatímco dobří lidé se bez dobrých zákonů obejdou a špatné zákony nebudou trpět.“

 

Jan Šinágl, 20.11.2019

* * *

Z „práce“ soudce se zřejmou mnohaletou demencí, která jeho okolí nevadila…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)