Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.05.2019 21:49
  Dříve se psalo: OBYČEJNÝ NACISMUS. Míněny koncentráky ...

  Read more...

   
 • 16.05.2019 15:56
  Opravdu je to tak jak jste to napsal. A naše "demokracie"?

  Read more...

   
 • 16.05.2019 11:41
  Dobrý den, posledních pár článků na Vašich stránkách zase tak ...

  Read more...

   
 • 13.05.2019 09:55
  Pane Stupko, bohužel jsme zemí, kde kádrování, negaci a ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 20:52
  Pane Šinágle, je mně to již trapné, opakovat to neustále ...

  Read more...

   
 • 12.05.2019 14:27
  Lidé v Plzni oslavují veřejně. Mají radost, že byli po šesti ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gut Jarkovsky… víme-li, že naši orgánové vyšetřovací zaměňují zpravidla adopci s adaptací a monstranci s menstruací - Vyšetřující ji vždy oslovuje: „Milostivá paní!“ (neprovdané dámy: „Milostivá slečno!“) Oslovení, jako: „Kurvo reakcionářská!“, „Pakáži katolická zatracená!“ - ap., působí vždy trapně. …

Dosud neznámé, stále potřebné a půvabné dílko manželů Freiových, které vydali pod pseudonymem Dr. Jiří Guth-Jarkovský. Malá ukázka, porovnejte s děním kolem sebe a vlastními zkušenostmi.

D o d a t e k č. 1

Kterak vésti sobě, jak vhodně úbor svůj zaříditi, jak slušně hovořiti a vůbec kterak vyhověti společenské formě při výslechu Státní bezpečností vedeném

Ku výslechu dlužno zváti písemně, aspoň týden předem. Pokud možno, je pozvání tištěné. Řádka, určená pro jméno zvaného nebo zvaných, je vytečkována a vyplní se písemně. Zkratka r. l. o. v pravém rohu znamená: račte laskavě odpověděti. Titulů co nejméně a jenom nejhlavnější. Neblaze u nás rozšířen jest nešvar, používati ku pozvání přístroje telephonního. Způsob tento jest nepěkný, ba nezřídka i urážlivý, ježto si pozvaný nemůže být jist, nejde-li o nejapný žert.

Pozvání předložíme vrátnému při vstupu do budovy, který nás také ihned telephonem ohlásí do příslušné úřadovny. Zpropitné v tomto případě nedáváme, leč že nás vrátný ze zvláštní ochoty doprovází ku zdviži, otevíraje předem dveře.

Toilleta pánů je všeobecně tzv. kabát císařský (redingot) tmavé barvy, nevzorkovaný, tedy buď černý, nebo tmavošedý, popř. černý žaket (cutaway) a cylindr. Rukavičky ne příliš křiklavé. Kravatta klidného odstínu, s příslušnou jehlicí. Pokud jsme již u výslechů zdomácněli, můžeme bez obalu redingote zaměniti se žaketem. Dáma obleče úbor vycházkový, nejlépe costume-tailleur. Na rozměrech klobouku nezáleží.

Místnost, ku jednání výslešnímu určená, musí býti v bezvadném pořádku. V zimě budiž příjemně vytopena, z jara pěkně vyvětrána. V místnosti nemá býti horko, aby dámy, které neodložily pláště nebo kožešin, odcházejíce se nenastudily. (Také pán může si ponechati hůl i svrchník, ovšem jen je-li bezvadně čistý, a není-li postříkán blátem. Deštník vším způsobem necháme venku a kalhoty nesmí být ohrnuty.) Jest žádoucí výzdoba čerstvých květin, ne však takových, jež šíří příliš silnou vůni, kterou každý nesnáší. Vhodné jednosměrné osvětlení budiž přichystáno předem. Chod magnetophonu nutno zkontrolovati jistou dobu před počátkem výslechu, aby nutné opravy nedály se na poslední chvíli, nebo dokonce již za přítomnosti vyslýchaného.

- - - - - -

S důrazem dlužno upozorniti, že jest naprosto nezbytno, aby vyslýchající úředník osobě vyslýchané se představil. Učiní tak obvyklou formulí: „Dovolte, abych se představil - major X.“ Osobě vyslýchané netřeba se představovati, ježto její osobní údaje jsou vyslýchajícímu úředníku beztak předem známy.  

Velmi ošklivý jest nešvar, vyskytující se zhusta na počátku jednání výsledného, kdy vyslýchající úředník snaží se osobu vyslýchanou jakoby „zaskočiti“ tvrzením: „Vy jistě víte, proč jste tady“. Dotaz takový jest vyslovenou indiskrecí, a je zcela namístě se proti němu jemně ohraditi s tím, že si naopak přejeme být vyslýchajícím poučeni o smyslu a účelu našeho výslechu.

Vyslýchajícího úředníka oslovujeme jeho hodností služební, tedy např.: „Pane majore!“ Užijeme i jeho titulů akademických, udá-li jich, byť by i tyto zpravidla byly pochybny.

Tón konverzace udává vyslýchající. Jest se vyhýbati hovorům, jež by mohly přejít v živou kontroversu nebo dokonce hádku. I když debatta se zahájí, vždy staniž se to způsobem lehkým, spíše žertovným. Po celou dobu výslechu chovej se každý co nejpřívětivěji a nejroztomileji. Užívej výrazů vybraných, vyhýbej se výrazům příliš důvěrným nebo podskaláckým a nesměj se příliš hlasitě. Mluv zřetelně a zvolna. Je nechutno mísiti do řeči mnoho cizích slov: víme-li, že naši orgánové vyšetřovací zaměňují zpravidla adopci s adaptací a monstranci s menstruací, jsme povinni přizpůsobiti tomu své vyjadřování. Nelze-li se ubrániti opposice vůči pronesenému náhledu, opponujte mírně, slovy vybranými. Zvláště opatrnými buďte ve věcech a úsudcích politických, náboženských a rodinných.

Stává se u nás neblahým zvykem, že vyslýchající snaží se vyslýchaného přiměti k řeči povzdechem, že i on sám pociťuje jakési - horribile dictu - duchovní vakuum a proto rovněž hledá… Je samozřejmo, že žádný slušný vyslýchaný nabídky takové nepřijme. - Můžeme nanejvýše odpověděti několika slovy, přejíce mu všeho dobra. Vším způsobem budiž tato formalita co nejkratší a nikdo nepouštěj se do sentimentálních výkladů.

Rozhodně se v celém jednání výslešním vyvarujeme vší rozvláčnosti. Otázky buďte kladeny jasně a stručně, vyslýchaný odpovídej krátce a zřetelně, např.: „Nevím.“ „Nepamatuji se.“ „Pod rohožkou.“ - ap. Vším způsobem mlčeti v pravý čas jest znamením dobrého vychování. Jen hlupci ani mluviti ani mlčeti neumějí. Netoliko moudrost dobře mluviti, leč věděti, kdy nemluviti a mlčeti. - Hovořiti o osobách nepřítomných, popř. šířiti se o jejich vztazích k nám, jest neodpustitelno! Sám o sobě pak mluví pravý gentleman co nejméně. Pány vůbec dlužno upozorniti, že ježto výslech není školou dialektickou, filosofickou, aniž jakou jinou, neřešívají se žádné vážné otázky - není na to ani času, ani místa. Je neslušno nápadnou výmluvností a duchaplnými projevy zastiňovati vyšetřovatele. Je ovšem s výhodou odejíti s nějakou vtipnou poznámkou nebo vhodnou poklonou. Tím zanecháme po sobě dobrý dojem intelligence a vybraných způsobů. Nikdy však, odcházejíce, nedávejme najevo spěch.

Je-li osobou vyslýchanou dáma, jest se ve zvýšené míře vyvarovati otázek, jež by jí byly nepříjemny nebo dotěrny. Vyšetřující ji vždy oslovuje: „Milostivá paní!“ (neprovdané dámy: „Milostivá slečno!“) Oslovení, jako: „Kurvo reakcionářská!“, „Pakáži katolická zatracená!“ - ap., působí vždy trapně. Sebenaléhavější jednání výslešní nezbavuje vyslýchajícího povinnosti zachovávati vůči vyslýchané nejen aspoň „un brin de politesse“, ale náležitou dávku zdvořilosti a úcty.

- - - - - -

Během jednání výslešního je vhodno nabídnout vyslýchanému malé pohoštění. Nenabízíme nikdy „minerálku“, ale „sklenici minerální vody“, ne kávu, ale „šálek kávy“, sic by měla naše řeč příliš hospodský ráz. Výrazy jako „kávička“ nebo „kafíčko“ jsou rovněž nevkusny. Vůbec dbáti uhlazenosti řeči a vystříhati se hrubých výrazů jest zvláště při výslechu příkazem, jehož dlužno dbáti co nejpřísněji. Proto také neříkáme: „Však my s tebou zatočíme!“, nýbrž: Račte laskavě uvážiti následkův!“, ne „Rozšlapeme ti držku!“, nýbrž: „Budeme nuceni ku energičtějšímu postupu!“ - ap.

Protáhne-li se jednání přes polední hodinu, bývá vyslýchanému v určené k tomu místnosti nabídnut malý lunch (srov. kapitolu „Lunch při zábavě denní“), uspořádaný obvyklým způsobem, leč bez šampaňského. V poměrech skromnějších postačí uzenka s chlebem. Přípitků při tom netřeba.

Pro případ, že bychom byli pozváno do cely předběžného zadržení ku kratšímu pobytu, béřeme s sebou zavazadlo příruční s nejdůležitějšími toilettními potřebami.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)