Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanová HanaVážený pane Šinágle!

Zdvořile Vám děkuji za pomoc a dotýká se mne též shodné datum mé korespondence a Vašeho desátého výročí založení Solonova společenství. Pociťuji jistou mystiku - věřím na věci mezi nebem a zemí. Překvapilo mne i Vaše prezentování kamennou sochou mudrce, básníka a politika Solona. I v tomto spatřuji jako sochař jistou naději. Dosud mne soudy pouze takticky stavějí na druhou kolej. Např. na můj protokol z polygrafu nereagují nikterak, jako bych jej vůbec neposlal. Zasílám tedy Vám, pane Šinágle, dokumenty, o kterých jsem se již zmiňoval. Ty, které zveřejníte, nechám na Vašem uvážení.

Se srdečným pozdravem Pavel Hric

18.12.2020

* * *

Ze stížnosti pro porušení zákona ve věci p. Pavla Hrice k rukám ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Marie Benešové ze dne 21.4.2020:

... Na základě ustanovení § 266, zákona 141/1961 Sb. – o trestní řízení soudním (trestní řád), Vás žádám o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze  ve věci Pavla Hrice, nar. 8. 5. 1965, č. j. 4 T 10/2015, proti němuž můžete jako ministryně spravedlnosti podle trestního řádu podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).  Tím je podle mého názoru nezákonnost postupu řízení, na jehož podkladě bylo toto rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb.), které je dále v rozporu s ustálenou judikaturou a narušuje tak jednu ze zásad právního řádu, kterou je předvídatelnost možného soudního rozhodnutí a tím i ochrany legitimního očekávání účastníků. Shledávám v tomto porušení Listiny základních práv a svobod, a to v otázce ochrany spravedlivého procesu dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10.6.2016 byl obviněný Pavel Hric shledán vinným ze zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 5 písm. A) trestního zákoníku. Zásadním důvodem k podání tohoto podnětu je způsob vedení soudního řízení a hlavně závěr, ke kterému Městský soud dospěl a rozhodl. V průběhu řízení Policie ČR několikrát věc odložila z důvodu, že při vyšetřování shledala, že se trestný čin nestal. …

* * *

Dokumenty 2 Pavel Hric 08.05.1965:

JUDr. Hana Marvanová podává podnět k výkonu dohledu nad MSZ v Praze(29.9.2010). Znalecký posudek, kterým argumentuje jako novým důkazem, uvádí PČR a SZ, že se o nový důkaz nejedná, byl důkladně prozkoumán za účasti znalce, policie a státního zástupce, kdy bylo informováno i VSZ Praha. VSZ neshledalo v postupu MSZ a PČR žádných závad. Prověřování, které předcházelo odložení věci, bylo úplné. Pokud jde o skutková zjištění, jsou podrobně popsána v odůvodnění usnesení, včetně uvedení důkazů, na jejichž základě byla učiněna. VSZ konstatuje, že závěr MSZ a PČR o nenaplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle paragrafu 248 tr. zákona, je správný. Vzhledem ke shora uvedenému tímto zaslaný poznatek ze strany PČR SKPV OHK Praha III ukládám AD ACTA jako absolutně nevyužitelný.  Mjr. Mgr. Pavel Klučka, vedoucí III. oddělení.

Kpt. Mgr. Kriška k osobě znalce JUDr. Ing. Bečváře (autor druhého znaleckého posudku) uvedl, že se představil jako právní zástupce Michala Edla, správce konkursní podstaty spol. Lidové domky a právní zástupce poškozených?! Požadoval nahlédnutí do policejního spisu, což mu bylo odmítnuto. Podruhé se dostavil s plnou mocí dr. Marvanové, spis si mohl prohlédnout a okopírovat si celý spis.

Závěrem  píše dr. Marvanové VSZ JUDr. Jiří Kubát (29.11.2010). Poslední dokument už naznačuje obrat ve věci, kdy PČR mění názor (12.1.2011) s výsledem 6 let vězení a zpronevěry 40 milionů korun…  

* * *

Tehdy v AK JUDr. Hany Marvanové pracoval i JUDr. Jiří Vyvadil - Od září 2005 pobýval na roční stáži na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával pozici náměstka. Po tuto dobu mu byl pozastaven výkon soudcovské funkce. Tuto stáž musel v únoru 2006 předčasně ukončit, protože jej předseda NSS Josef Baxa odvolal zpět s odůvodněním, že nesplnil očekávání na brzkou reformu české justice, navíc se sešel s trestně stíhaným Tomášem Pitrem, o této schůzce nikoho neinformoval a svůj postup koordinoval pouze s premiérem Jiřím Paroubkem,který jej na ministerstvo povolal. Baxa tehdy proti němu zahájil kárné řízení, jemuž se Vyvadil vyhnul tím, že se sám vzdal soudcovské funkce. Později vykonával advokátní praxi.

Kdysi pracovala Marvanová jako náměstkyně na MsP. Byla vyhozena pro svoji arogantnost a panovačnost. Nemálo lidí si na MsP oddechlo. Byl jsem tehdy v osobním styku se zaměstnanci z ministerstva, kteří mi svým svědectvím jen potvrdili mé osobní zkušenosti.

REF. 5 Polakovi cervenec 2014Obdržel jsem i 17 referencí o plné spokojenosti zákazníku pana Pavla Hrice s prací jeho firmy. Jednu na ukázku zveřejňuji. Toto další justiční bezpráví spáchaném na nevinném člověku posvětil i Ústavní soud ČR dne 1.3.2019…

Nevinný člověk bez právníka, téměř jistě, u českých soudů prohraje. Nevinný člověk s právníkem vyhraje často až po letech, pokud se vůbec spravedlnosti dožije a má dostatek financí. Držme palce panu Pavlu Hricovi.  V českých věznicích je daleko více nevinných, než si běžný člověk dovede představit.

 

Jan Šinágl, 21.12.2020

* * *

Napsal mi vězeň, kterého měla poslat do vězení JUDr. Hana Marvanová?!

17. 11. 2020: Otevřený dopis ministryni spravedlnosti České republiky JUDr. Marii Benešové

Další nevinně odsouzený. Soud, který skrz paragrafy chrání zločin, je součástí zločinu

Nevinného muže propustili po 38 letech z vězení. Klíčová svědkyně tehdy lhala

***

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kdo jí neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

 Václav Havel

*** 

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)