Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Rybka Zdenek„Jen láska k práci může povznést člověka na prvé místo odborníka.“ J.A.Baťa

„BAŤOVÁCI V JEHO VINU NEVĚŘILI," ŘÍKÁ OJ. A. BAŤOVI ABSOLVENT BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE ZDE­NĚK RYBKA. VYKONÁVÁ FUNKCI MÍSTOPŘEDSEDY KLUBU ABSOLVENTŮ BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE, JEHOŽ CÍLEM JE PROPAGOVAT BAŤOVY METODY PRÁCE I BAŤOVSKOU FILOSOFII. SÁM JE ABSOL­VENTEM BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE, PO KTERÉ JEŠTĚ VYSTUDOVAL VYSOKOU ŠKOLU A PO NEJVĚTŠÍ ČÁST SVÉHO KARIÉRNÍHO ŽIVOTA SE VĚNOVAL OBORU PENĚŽNICTVÍ. V NĚM PROŠEL NEJRŮZNĚJŠÍMI PRACOVNÍMI ZAŘAZENÍMI AŽ DO NEJVYŠŠÍCH POZIC - PO DOBU SEDMNÁCTI LET BYL ŘEDITELEM POBOČKY STÁTNÍ BANKY ČS, JAKO JEDINÉ POBOČKY BANKY V OKRESE. CELOŽIVOT­NĚ SE ZABÝVÁ MODERNÍMI METODAMI ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ VČETNĚ LEKTORSKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI, JE AUTOREM ŘADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ. JEHO KNIHA ZÁKLADY BAŤOVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ VYŠLA NEDÁVNO IV ANGLIČTINĚ.

Jste absolvent Baťovy školy práce a jedním z přednášejí­cích na konferenci u příležitosti 120. výročí narození J. A. Bati. Jak pohlížíte na tuto osobnost?

Jan Baťa byl po druhé světové válce odsouzen za kola­boraci s nacistickým Německem. Jeho rodina i za přispění Tomáše Bati (Tomíka) dlouho bojovala za obnovu soudního řízení a očištění jeho jména. To se nakonec povedlo a J. A. Baťa byl rehabilitován. Můj pocit je, že zlínská veřejnost a ze­jména baťováci nikdy v jeho vinu nevěřili. Takto nespolehlivě a nevlastenecky jsme se my baťováci, ani celá Baťova rodina, nikdy nechovali. Svědčí o tom mimořádně velký počet za­městnanců Baťových závodu doma i v zahraničí zapojených za války do boje proti okupaci.

Veřejnost bratry stále srovnává, kdo byl lepší...

Jan Baťa byl výjimečný, trochu svérázný člověk, pokračo­vatel v díle svého nevlastního bratra Tomáše Bati - zakla­datele. Tomáš Baťa byl geniální světový podnikatel, jehož filozofické a pedagogické myšlenky a praktické výsledky dodnes obdivuje a snaží se využít celý svět. Z historie je zná­mo mnoho příkladů, že se podařilo významným podnika­telům vybudovat velké dílo, ale jejich následovníkům se je podařilo zničit. Touto cestou nešel Jan Baťa. On dobře využil zavedenou organizaci a všechny řídící metody a pokračoval v zakladatelově díle tak, že jej přivedl k dalšímu rozvoji. Pře­vzal a využil také již osvědčené spolupracovníky Tomáš Bati - zakladatele. O velkých schopnostech Jana Bati svědčí jeho zanechané dílo v Jižní Americe.

Jaká to tedy byla organizace a metody podnikání ve kte­rých Jan Baťa tak úspěšně pokračoval?

Na tuto otázku nelze odpovědět ani souhrnně ani jejich pouhým vyjmenováním. O tom pojednává rozsáhlá baťov ská literatura. Známá je např. skutečnost, že podnik byl roz­dělen na relativně malé samostatné hospodářské jednotky, které se k sobě chovaly jako cizí, nebo např. skutečnost, že jakékoliv vzniklé problémy v celém podniku museli být vy­řízeny během týdne. Se staršími problémy se již nikdo ne­zabýval. Pozoruhodné také je, že firma neměla nikdy stano­venu a vypracovánu podnikatelskou strategii ani definitivní organizační strukturu. Po celou dobu existence byla firma v prudkém rozvoji a nemělo by smysl tyto základní doku­menty neustále upravovat. Naproti tomu zásady, které sta­novil Tomáš Baťa - zakladatel a které se v průběhu budování firmy vyvíjely, byly trvalé.

Je známo, že se těmito zásadami dlouhodobě zabýváte. Může nám tuto stránku přiblížit?

Těchto zásad bylo uplatňováno velké množství. Nejdů­sledněji byla uplatňována zásada: Nikdo nesmí dostat nikdy nic zadarmo. Tomáš Baťa - zakladatel na ní nejdůsledněji trval. Tato zásada je téma na celou přednášku - zde mohu uvést jen hlavní body:

- Je to zásadní výchovný prostředek vedoucí člověka k tomu, aby se spoléhal jen na sebe a nikoliv na případné dary

- Rodiče mají své děti již od šesti let nechat samostatně hospoda­řit s každým vydělaným haléřem. Děti si na své zbytné potřeby mají samy vydělat úsluhami, službami, sběrem atd.

- Vydělaná koruna má pro člověka větší cenu, než koruna da­rovaná

- Mladý muž a Mladá žena, přijatí k firmě Baťa ve 14. letech do Baťovy školy práce, od této chvíle samostatně hospodařili. Nesměli přijímat, žádnou podporu od rodičů, museli si v pra­covním procesu vydělat na ubytování, stravu, ošacení, vzdělání a ostatní potřeby. Byli vedeni, aby po ukončení studia byl každý vzdělaný, pracovně výkonný, zdravý, sebevědomý a bohatý (oče­kávalo se, že Mladý muž bude mít ušetřeno 100 tisíc Kč)

- Tomáš Baťa-zakladatel, řekl Mladým mužům, že muž je ten, kdo se dovede sám dobře postarat o sebe, o ženu a celou rodinu

- Práce byla organizována tak, že každému pracovníkovi se mě­řil výkon a odměna individuálně i když se pracovalo kolektivně

- Zaměstnanec si uměl vypočítat mzdu sám a neměl mít nikdy pocit, že byl neoprávněně krácen. Mzdu dostal bez ohledu na výsledky práce v jiných dílnách nebo podniku.

- Za odvedenou práci byly v podniku vypláceny vysoké mzdy. Zaměstnanec se však musel o vyšší výdělek vždy přičinit. Fir­ma nikdy nevyplácela mimořádné odměny (13. platy, vánoční příplatky, příplatky na dovolenou atd.)

T. Baťa-zakladatel byl zásadně proti jakýmkoliv podporám. Prohlásil: „Neuznávám podpory v nezaměstnanosti podni­kům, zaměstnavatelům ani podpory nezaměstnaným děl­níkům..." Takovou přísnost nemohl realizovat ve své době a tím spíše nemůže být realizována v současnosti. Naopak jsme denními svědky tlaku na vládu při nejrůznějších příle­žitostech ze strany podniků, obcí, dokonce i bank a nejrůz­nějších organizací o dotace při každé odchylce počasí nebo jevů ve společenské oblasti, dokonce i na evropské úrovni. Ačkoliv vysoce oceňujeme existenci a činnost Evropské unie, její snaha o vyrovnávání ekonomické úrovně jednotlivých oblastí Evropy formou dotací má také negativní dopady. Dotace jsou ve většině obdarovaných států příčinou korup­ce, krádeží a dalších velmi negativních jevů. Např. u nás byla umožněna velmi vysoká životní úroveň v zemědělském sek­toru, ale výkonnost zemědělství se nebývale snížila.

Jaké jsou další zásady uplatňované u firmy Baťa?

Je možno je počítat na desítky. Všechny byly velmi důsledně dodržovány, zejména ty, které byly pro podnik rozhodující. Uvedu jen některé:

Nikdy se nevymlouvat na poměry. Poměry musíme vždycky zvládnout.

Služba veřejnosti. Tato zásada vycházela z původního hesla Náš zákazník náš pán.

Výchova dělnictva. Založení Baťovy školy práce. Ze zaměst­nance spolupracovník a pak podnikatel.

Automatika řízení. Činnost podniku bez velkých organizač­ních pokynů a rozsáhlého kontrolního aparátu.

Lituji, že tento rozhovor neumožňuje podrobnější výklad jako u uvedené zásady - Nikomu nic zadarmo. Vzájemné

prolínání těchto uplatňovaných zásad mělo v celku význam­ný výsledek. Tím byla skutečnost, že v podniku byla vytvo­řena atmosféra, ve které se každý zaměstnanec maximálně snažil o nejvyšší výkon a nikdo se „nevezl", tedy ani nesnažil přiživovat se na výsledku práce někoho jiného.

S jakým zájmem je přijímán výklad těchto uplatňova­ných a ve firmě Baťa osvědčených zásad?

Zájem vedoucích pracovníků podniků a vůbec veřejnosti je velký. Každého zajímá jak byla firma Baťa řízena, že dosa­hovala tak mimořádných výsledků. Vytvořená atmosféra v podniku, kdy po každém zaměstnanci se neustále vyžado­val co největší výkon má i své kritiky. Tvrdí, že v dnešní době lidé nechtějí neustále jen pracovat, ale také věnovat se svým mimopracovním zájmům a užívat si života. Na to je jen jed­na naše odpověď. V takovém případě nemůžete ovšem do­sahovat takových výsledků jaké dosahovala firma Baťa při uplatňování zavedených zásad.   

                          

/Irena Orságová/

 

ZPRAVODAJ, Klub ABŠ, č. 113, březen 2018

* * *

J.Š.10.3.2018

* * *

JUBILANT „BAŤOVEC“ FRANTIŠEK ŠNAJDR OSLAVIL 95 LET

Zlín 9.3.2018: Odhalení pamětní desky Jana A.Bati u jeho domu, dnes sídla ČRo a ČTK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share
Přidat komentář