Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bruno Latour

 • BYLO BY ZÁHODNO PŘESTAT MASARYKA UCTÍVAT

  TGM Olga Jan Tabor 21.12.1918SDL CZ Statistika odsunu

  Aktualizováno 12.7.2023: To, co se od 19. století pokoušelo stát se českým národem, se stalo jen jazykem moci definovanou entitou bez potřeby kultury a pravdivých dějin. Když v roce 1991, tedy dlouho před nástupem sociálních sítí, francouzský filozof Bruno Latour publikoval svoji zásadní práci „Nikdy jsme nebyli moderní“, předběhl svoji dobu. O více než třicet let později můžeme dodat, že ve střední Evropě, a nejen tam, moderní už nejspíše nikdy nebudeme. Museli bychom se totiž vrátit o více než dvě století zpátky a najít cestu k hodnotě a rozvoji kulturnosti individua – ne abstraktního národa (Svaté zápaly vlastenectví a bída národního státu 21. století).

  ***

  Češi by měli být kritičtější a konečně přestat adorovat tatíčka Masaryka tak, jak to

  Češi by měli být kritičtější a konečně přestat adorovat tatíčka Masaryka tak, jak to například činí Zdeněk Čech ve svém posledním článku. Na pravdě si Tomáš Masaryk, soudě podle jeho verbálních a písemných projevů velmi zakládal, ve skutečnosti ji ale nectil, lhal, až se mu od úst prášilo. Češi, nemajíce dostatek vhodných vzorů, uctívají lháře.

  Československá republika tedy vznikla ze lží a propagandy. Pod přísahou před československým soudem TGM pak své financování Beneše během války popřel. Aby své příjmy po válce vyúčtoval, ho ani nenapadlo, odmítl to učinit [Kalvoda].

  Předseda sudetoněmecké sociální demokracie a nesmlouvavý antinacista Wenzel Jaksch později o TGM velmi výstižně shrnul: „Masarykova politická filozofie nebyla filozofií, protože filozofie je důsledné uplatňování řady principů, byla směsicí pravdy, lží a protikladů, doktrínou čisté účelnosti, která pod maskou demokratické etiky vyhovovala specifickým potřebám velkočeské mocenské politiky. Následkem bylo rozšíření směsice politických bludů, které morálně narušily myšlení dvou generací.“ [Jaksch] Což se promítlo i do dalších generací a je znatelné dodnes.

 • ES WÄRE RATSAM, MASARYK NICHT MEHR ZU VEREHREN


  TGM Olga Jan Tabor 21.12.1918SD Vetreibungsverluste

  Aktualisiert am 12.7.2023: Was seit dem 19. Jahrhundert versucht, die tschechische Nation zu werden, ist zu einem Gebilde geworden, das durch die Sprache der Macht definiert wird, ohne dass es Kultur und wahre Geschichte braucht. Als der französische Philosoph Bruno Latour 1991, lange vor dem Aufkommen der sozialen Medien, sein bahnbrechendes Werk "Wir waren nie modern" veröffentlichte, war er seiner Zeit voraus. Mehr als dreißig Jahre später können wir hinzufügen, dass wir in Mitteleuropa, und nicht nur dort, wahrscheinlich nie wieder modern sein werden. Denn wir müssten mehr als zwei Jahrhunderte zurückgehen und einen Weg finden, das kultivierte Individuum zu schätzen und zu entwickeln - und nicht die abstrakte Nation (The Holy Fervour of Patriotism and the Misery of the 21st Century Nation State).

  ***

  Die Tschechen sollten kritischer sein und endlich aufhören, Papa Masaryk zu verehren, wie es Zdeněk Čech in seinem jüngsten Artikel tut. Nach seinen mündlichen und schriftlichen Reden zu urteilen, war Tomáš Masaryk sehr stolz auf die Wahrheit, aber in Wirklichkeit hat er sie nicht geehrt, er hat gelogen, bis sein Mund voller Staub war. In Ermangelung geeigneter Vorbilder verehren die Tschechen Lügner.

  Die Tschechoslowakische Republik wurde also auf Lügen und Propaganda gegründet. Unter Eid vor einem tschechoslowakischen Gericht leugnete TGM dann seine Finanzierung von Benes während des Krieges. Über seine Einkünfte nach dem Krieg Rechenschaft abzulegen, kam ihm nicht einmal in den Sinn, er weigerte sich, dies zu tun [Kalvoda].

  Wenzel Jaksch, der Vorsitzende der sudetendeutschen Sozialdemokratie und unerbittlicher Anti-Nazi, brachte TGM später auf den Punkt: "Masaryks politische Philosophie war keine Philosophie, denn Philosophie ist die konsequente Anwendung einer Reihe von Grundsätzen; sie war eine Mischung aus Wahrheit, Lüge und Widersprüchen, eine Doktrin der reinen Zweckmäßigkeit, die unter dem Deckmantel der demokratischen Ethik den spezifischen Bedürfnissen der tschechischen Großmachtpolitik entsprach. Das Ergebnis war die Verbreitung einer Mischung aus politischen Irrtümern, die das Denken von zwei Generationen moralisch korrumpierte." [Jaksch] Was sich in den nachfolgenden Generationen niederschlug und bis heute spürbar ist.