Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Přemysl Pitter

 • Jan A. Baťa, Přemysl Pitter, Raul Wallenberg a sir Winton zachránili tisíce židů – v Praze má pomník jen sir Winton – dva na hlavním nádraží…

  Winton Praha sousosiWinton Praha ruce

  Aktualizováno 23.2.2024: Češi se dojímají Wintonem. Sami se v té době zachovali velmi zbaběle

  Aktualizováno 26.1.2024: Dokud jsem tady já, stát existuje, řekl konzul Vochoč a dál vydával pasy. Zachránil za války tisíce lidíVladimír Vochoč byl po roce 1948 odsouzen ve vykonstruovaném soudním procesu.Vycházel z principu, že existuje právní norma, ale existuje také lidská norma. Strávil téměř 7 let ve vězení. Zemřel v zapomnění. Česká ambasáda ve Francii umístění pamětní desky u svého sídla neumožnila. Byla umístena u budovy velvyslanectví USA. JŠ

  ***

  Jan Antonín Baťa zachránil desítky židovských rodin před smrtí v nacistických koncentrácích. Přesto mu nebyl udělen izraelský titul Spravedlivý mezi národy. Baťu přitom Češi vnímají jako legendu obuvnického průmyslu, ale také jako kolaboranta s nacisty - bez ohledu na předloňský očišťující verdikt soudu. V novém českém filmu ÚSVIT, je Jan A. Baťa opět pomlouván, podobně jako Tomáš Baťa ve filmu BOTOSTROJ komunisty v padesátých letech…

  Jan A.Baťa zachránil 2000 židovských rodinPřemysl Pitter zachránil stovky židovských a německých dětí, Raul Wallenberg stovky Židů. Portréty Jana Bati ani Přemysla Pittra Česká pošta na známkách nevydala, na rozdíl od sira Wintona.

  Stále jsme zemí, která nerada uznává své velké hrdiny, raději ty cizí. Smutná výpověď naší malosti, nevyspělosti a provinciálnosti. Winton Praha napis

  Běda zemi, která nectí své hrdiny. Až je bude opět potřebovat nebudou, podle toho dopadne - zaslouženě. Pozitivní vzory a příklady tvoří nové hrdiny, opak nové zbabělce.

 • Jan A. Bata, Přemysl Pitter, Raul Wallenberg and Sir Winton saved thousands of Jews - only Sir Winton has a monument in Prague - two at the main station...

  Winton Praha sousosiWinton Praha ruceUpdated 26.1.2024:As long as I am here, the state exists, said Consul Vochoč, and continued to issue passports. He saved thousands of people during the war - Vladimir Vochoch was convicted in a mock trial after 1948. He was based on the principle that there is a legal norm, but there is also a human norm. He spent almost 7 years in prison. He died in obscurity. The Czech Embassy in France did not allow a memorial plaque to be placed at its headquarters. It was placed at the US Embassy building. JŠ

  ***

  Jan Antonín Bata saved dozens of Jewish families from death in Nazi concentration camps. Yet he was not awarded the Israeli title of Righteous Among the Nations. Bata is seen by Czechs as a legend of the shoe industry, but also as a collaborator with the Nazis - regardless of the court's acquittal last year. In the new Czech film ÚSVIT, Jan A. Bata is again slandered, like Tomas Bata in the film BOTOSTROJ by the communists in the 1950s...

  Jan A. Bata saved 2000 Jewish families, Přemysl Pitter saved hundreds of Jewish and German children, Raul Wallenberg saved hundreds of Jews. The Czech Post did not issue portraits of Jan Bata or Přemysl Pitter on stamps, unlike Sir Winton.

  We are still a country that does not like to acknowledge its great heroes, preferring foreign ones. A sad testimony to our smallness, immaturity and provincialism. Winton Praha napisWoe to the country that does not honour its heroes. When it needs them again, it will not, and deservedly so. Positive role models and examples create new heroes, the opposite of new cowards. JŠ

  Original in Czech>

 • Wintonova vnoučata, aneb liché a laciné gesto

  Winton Praha sousosiAktualizováno 29.4.2024: 

  ***

  Udělovat české občanství dětem emigrantů narozeným kdesi po světě (tím nemyslím exulanty z akce Asanace), jejichž rodiče dobrovolně odešli ze země, mi nepřipadá jako nějaký lidskoprávní akt.

  Spíše by se mělo vrátit občanství vyhnaným sudetským českým Němcům a jejich potomkům, ti byli ze země vyhnání násilím bez jejich souhlasu prezidentem Benešem a jeho kvazidemiokratickou kamarilou. Stejně tak by měl být zrušen Lex Schwarzenberg a Lex Liechtenstein. Pak se můžeme bavit o nápravě nějakých křivd. Rozdávat občanství lidem, kteří již dávno nemají s touto zemí nic společného, je liché a laciné. Ano, ať se sem přistěhují a naučí se česky a pracují zde, pak mohou dostat občanství. Jinak to zavání jenom zneužíváním korespondenční volby těchto „taky Čechů“ v zájmu nějaké politické manipulace.

  Martin Kubík

  Praha, LN, Dopisy redakci 26.4.2024 - Ad LN 24.4.2024: Wintonova vnoučata

 • Wintons Enkelkinder oder eine seltsame und billige Geste

  Winton Praha sousosiDie Verleihung der tschechischen Staatsbürgerschaft an die Kinder von Emigranten, die irgendwo auf der Welt geboren wurden (ich meine nicht die Exilanten der Asanace-Aktion) und deren Eltern das Land freiwillig verlassen haben, erscheint mir nicht als eine Art Menschenrechtsakt.

  Vielmehr sollte den Exil-Sudetendeutschen und ihren Nachkommen, die von Präsident Beneš und seinen quasi-demokratischen Kamarille ohne ihre Zustimmung gewaltsam aus dem Land vertrieben wurden, die Staatsbürgerschaft zurückgegeben werden. Die Lex Schwarzenberg und die Lex Liechtenstein sollten ebenfalls abgeschafft werden. Dann können wir über die Wiedergutmachung von Unrecht reden. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Menschen, die schon lange nichts mehr mit diesem Land zu tun haben, ist unaufrichtig und billig. Ja, lasst sie hierher einwandern, Tschechisch lernen und hier arbeiten, dann können sie die Staatsbürgerschaft bekommen. Andernfalls hat es den Beigeschmack, dass das Briefwahlrecht dieser "Tschechen" für politische Manipulationen missbraucht wird.

  Martin Kubík

  Prag, LN 26.4.2024

  Voll Artikel in Tschechisch>