Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka PavelČsl. stát zastoupen Antonínem Koniášem versus Jiří a Pavel WonkoviWonka Pavel marnice zada

… Proto máme být umlčeni ve vězení dalším vykonstruovaným obviněním. Že nastala jiná doba, to těm farizeům ještě nedošlo. Jednají, vykládají a zneužívají zákon, jak odpovídá stereotypům jejich starého myšlení a postavení ohroženého od­halením spáchaných nezákonností. Zde je usilováno o naše zničeni, nebo ale­spoň o vyřazení ze společenského života. Je to naprosto bláhové, protože žádná další persekuce nemůže zastřít justiční organizované zločiny, páchané proti naší rodině. … Tolik je jisté, vaše působnost poslouží budoucím dějepiscům za důkaz toho, že Evropu naši epochy obývali divoši a barbaři.

Motto: Přestavba znamená energicky zbavit společnost deformací soc. morál­ky a důsledně uplatňovat zásady spravedlnosti. To znamená jednotu slov a činů, práv a povinností…

Myslím, že konečný cíl přestavby je jasný - důkladně obnovit všechny strán­ky života země, dát státu nejmodernější společenské formy, společenské organizace a maximálně humanistický charakter našeho zřízení...

Žádné, ani ty největší úspěchy nám nesmějí zastínit ani rozpory ve vývoji společnosti, ani naše chyby a přehmaty - M. Gorbačov (27.1.1987).

Skutečnost, že prokurátor podal u MS v Praze pod sp. zn. 1T 5/87 umělou žalobu odporuje soc. humanitě, zásadám soc. morálky a zákonům našeho státu. Jednání prokuratury je pravým opakem politické linie přestavby. Nedostatky a chyby se v tomto případě nemají odhalovat. Utajeny mají zůstat dokonce i rozsáh­lé nezákonné akce, spáchané úředními osobami. Na základě původních nezákonností mají být vykonstruovány nové. Kritika reakce a obrana před nezákonnostmi je označována za útok proti státu a soc. Přitom je bráněno, zjis­tit pravdu a za pravdu se vydává dogma, nezákonné a zločinné akce jsou le­gální, což ovšem nikdo nepřezkoumává.

Vývoj lidské historie probíhá ve spirálách. Stačí pohlédnout zpět "o něko­lik závitů" a můžeme zde vidět stejné politické procesy. Jde stále o stej­né problémy. Staré, společenským vývojem překonané myšlení, zosobněné funk­cionáři, kteří si nepřejí jakoukoli změnu dosavadního, byt neudržitelného stavu, se snaží likvidovat nové. Obviňují nositele nového myšlení a kritiky z ideologické úchylky. Využívají nepřátelství, strachu, hlouposti, maloměšťáctví, demagogické zaslepenosti lidí, opatřují, ale i přímo konstruují fa­lešné, křivé, účelová svědectví, aby tak získali záminku věznit, odsuzovat. Tyto politické procesy si jsou tak podobné, že mohu ke své obhajobě i do­slovně užít obhajovací řeči z minulých dob.

Ke své obhajobě proto užívám řeči Jeronýma Pražského před Kostnickým koncilem: „A že všechna podstata pře jeho na svědcích záležela, mnohý­mi důvody ukázal, že žádnému těchto svědků nemělo být věřeno, poněvadž jsou proti němu ne z pravdy, ale z nepřízně, zlobivosti a závisti svědčili, ozná­mil i příčiny záští toho."

"Jaká je to nespravedlnost, když já 340 dní byl jsem držen v nejkrutěj­ším žaláři, ve smradu, nečistotě, v lejnách, v okovech a v nedostatku všech věcí, vy protivníky a utrhače mé, vždycky jste slyšeli a mne nyní ani jediné hodinky slyšet nechcete".

"Avšak ti protivníci moji odvrátili srdce a mysli Vaše od zachování mého, tvrdíce, že jsem úhlavním nepřítelem těch, jesto mně souditi mají. Z toho bezpochyby jde, že když jste jim propůjčovali ucha svého a oni v tak dlou­hém čase mne k Vám osočovali za kacíře, nepřítele víry, protivníka duchovens­tva, mně pak nelze brániti se. Vy v myslích svých prve odsoudili jste mne za ne­šlechetníka, nežli jste, jaký jsem, poznati mohli. Avšak i vy lidé jste a ne Bohové, ne věčně žijící, ale smrtelní, klesati, blouditi, myliti se, okla­máni a svedeni býti můžete jako jiní lidé. Zde, praví se, býti pohromadě světlo světa, zde mužové oboru zemského, nejmoudřejší, protož tím více starati se máte, abyste ničeho všetečně, ničeho nerozvážně, ničeho nespravedli­vě přece neorali a neučinili. Já jsem arci chatrný človíček o jehož život nyní běží, aniž pro sebe mluvím, běda že umřiti mám, ale nehodné zdá se mi, aby moudrost tolika mužů měla se ukládati o mě mimo právo, což ne tak skut­kem, jako příkladem do budoucna! Časy ke škodě bylo.

Stejně tak i podstata tr. věcí čsl. stát versus bratří Wonkovi spočívá, v účelových a křivých svědectvích. I já dokladuji proč nemá být svědkům věře­no; i na to jak nepřátelé mi tento proces konstruují, přesvědčují o našem novodobém, kacířství - o nepřátelství soc. a státním orgánům. I tato causa probíhá mimo zákon. Jestliže Jeroným čekal na sejití se církevního koncilu 340 dní, já k 5.3.1987 315 dní. Podmínky mé vazby i vazby mého bratra jsou potom snad ještě horší, uvážíme-li nutný pokrok, ke kterému za těch 572 let muselo dojít. Stejně jako Jeroným potom i já varují před následky a škodou, které tento politický proces způsobuje.

Prokurátor žádá naše odsouzeni proto, že jsme měli odvahu promluvit ve chví­li, kdy hodně jiných mělo strach. Za to, že jsme zvedli svůj hlas, když druzi mlčeli. To, co jsme v konkrétních případech kritizovali, bylo mezitím v SSSR zobecněno. Prokurátor není vůbec oprávněn, celou věc. posuzovat, neboť od­mítl zjistit a vůbec zkoumat, příčinu, našich reakcí, obrany a kritiky. Tak jak jedná, může snad prosadit své dogma, ale nikdy ne zjistit objektivní pravdu. I ty církevní koncily byly snad v mnoha případech humánnější. Trvaly sice. na svém dogmatu a odmítaly přezkoumávat obhajobu, ale mnohdy nehnaly věc do krajnosti a projevovaly politickou prozíravost. Naši tr. věc žene kupředu hlavně strach před odpovědností za odhalené justiční zločiny. Proto máme být umlčeni ve vězení dalším vykonstruovaným obviněním. Že nastala jiná doba, to těm farizeům ještě nedošlo. Jednají, vykládají a zneužívají zákon, jak odpovídá stereotypům jejich starého myšlení a postavení ohroženého od­halením spáchaných nezákonností. Zde je usilováno o naše zničeni, nebo ale­spoň o vyřazení ze společenského života. Je to naprosto bláhové, protože žádná další persekuce nemůže zastřít justiční organizované zločiny, páchané proti naší rodině.

Výkon práva prokurátora skončil tam, kde začalo jeho zneužití úřední pravo­moci. Tím přestal být prokurátorem, nikoliv co do úřadu, ale co do své byt­nosti, čili podstaty. Všechny jeho úkony v tomto řízení prokurátorem, jsou neplatné. Neplatné ex tunc. jsou i všechny nezákonné persekuční rozsudky na jejichž základě je konstruována další vina, zejména R 3T 688/83 OS v Náchodě.

Ke své obhajobě bych chtěl užít potom další obhajovací řeč z inkvizičních procesů: - Mohamedánům vytýkáte, se své náboženství šířili mečem - proč šíříte vy náboženství svoje ohněm? Abyste prokázali božskou podstatu svého náboženství, přikládáte krvi svých mučedníků nevím jaký význam, teď jste úlohu Diokleciánovu převzali sami a úlohu mučedníků přenášíte na nás. Vyžadujete na nás, abychom byli křesťany a sami se zříkáte jimi být. Když už však křesťany nejste, jednejte alespoň tak, jako byste měli oněm chabý smysl pro spravedlnost, jimž příroda vybavila i nejnižší tvory, kteří mají lidskou tvář. Tolik je jisté, vaše působnost poslouží budoucím dějepiscům za důkaz toho, že Evropu naši epochy obývali divoši a barbaři.

Konečně užiji obhajoby Mistra Jana Husi v modernější úpravě: Jsem pře­svědčen, že mám pravdu a jsem ji schopen obhájit. Zde však nejsem poučen o tom, že pravdu nemám a dogma ji brání zkoumat. Nemohu proto než v orgánech vidět, své nepřátele, pro což svědčí neustálé porušování a zneužívání zákona i výchovní postup, který motivuje úmysl uvěznit a nesměřuje vyvrátit obha­jobu, či zjistit pravdu.

Tento proces jako by řídil clavis Antonína Koniáše a rozhodně není regulo­váním tr. ř. Metody práce zůstávají stejné, zmodernizovaly se jen pojmy. Kacířství je dnes nepřátelstvím k soc. Pravda vsak zůstává tatáž. Stejné je i dogma. Já jsem si pro sebe své poučení z inkvizičních procesů vyvodil, Měl by to však udělat především prokurátor a soud, ale i federál. orgány státu. Stačí jen mít odvahu a slova přeměnit v činy, což se dříve či později stejní musí udělat.

Ve vězeni Praha-Ruzyň, dne 3.4.1987

Pavel Wonka

P.S.

Všech 94 Tezí Pavla Wonky přepsala jeho maminka na psacím stroji z velmi drobně ručně psaných dopisů svého syna. I po své mamince zdědil syn skvělý charakter.J.Š.

* * *

Komunistický režim se cítil Pavlem Wonkou velmi ohrožen, Nejprve se ho pokusil zlomit neúspěšně psychicky, proto ho zlikvidoval fyzicky. Pamflet Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“ není ničím jiným, než další postkomunistkou agitkou, která se skutečným dokumentem nemá nic společného. Rudinská znala „94 tezí Pavla Wonky“, ale musela je zamlčet, protože by jinak konstrukce účelového „dokumentu“ nemohla obstát. Obávám se, že ti co mají smrt Pavla Wonky na svědomí, si vybrali Rudinskou pro potřebné „schopnosti“. Jsou pouze dvě možnosti: její neschopnost, nebo všehoschopnost. Obávám se, že jí šlo jen o finanční profit a prospěch za každou cenu. Používání metod které používá nebudu opakovat a rozebírat, nicméně nelze ani vyloučit, že k dosažení svých cílů využívá i schopností, které jsou vlastní a možné jen ženám. Podepsala se i na „dokumentu“ o Jiřím Voskovcovi, kde také flagrantně porušila zásady, kterými se musí řídit každý skutečný dokumentarista. Můžeme jen doufat, že společnost se bude vyvíjet takovým směrem, že už v ní takovéto neschopné a bezcharakterní osoby nenajdou více uplatnění a nemohli tak účelově manipulovat za veřejné peníze s veřejností a životy lidí, kterým nesahají ani po paty.

Děkuji za podporu níže paní Evě Vaníčkové z Liberce. Potěší, ale hlavně motivuje k další potřebné práci!

 

Jan Šinágl, 28.4.2015

* * *

Pavel Wonka: Teze č.1 „O národní nesnášenlivosti“

* * *

Výzva k podání Stížnosti pro porušení zákona

Pane Šinágle, chci Vám poděkovat za Vaši vytrvalou podporu M. Řičářovi. Díky Vám nemusí žít M. Ř. a jeho rodina, ani my, kteří případ sledujeme, v naprosté beznaději. Jsem ráda, že u nás žijí i lidé jako jste Vy. Věnoval jste této věci velice mnoho času a námahy a jenom doufám, že snad už brzy dojde k rozuzlení  případu - a nejen tohoto jednoho. Díky!! Společnost moc potřebuje lidi jako jste Vy, aby nedegenerovala docela - až ke svému naprostému zubožení. Nedejte na prázdné výkřiky neurvalců. Nenechte se znechutit!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)