Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvorak Petr… Soud vysvětlil povinnost poskytovat informace takto: „… jde o funkce, vedle generálního ředitele (kterému určuje mzdu Rada České televize), v postavení s vysokou odpovědností a rozsáhlou řídicí a rozhodovací pravomocí, a proto údaje o jejichLN JH Duveryhodnost CT 63 060418 příjmech je v zájmu kontroly a veřejné diskuse nutno poskytnout. Soud neshledal v daném případě zákonný důvod k omezení práva na informace, rovněž tak ani k provedení testu proporcionality, neboť nejde o řadové' zaměstnance plnící běžné pracovní úkoly na nižších pozicích.“ … (vpravo LN, 6.4.2018)

 

Sent: Tomáš Němeček Monday, October 15, 2012 9:01 PM

To: Rada ČT

Subject: stížnost na postup generálního ředitele ČT - nerespektování rozsudku

Rada České televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

 

V Praze 15. října 2012

 

Věc: Stížnost na postup generálního ředitele – nerespektování rozsudku Městského soudu v Praze

 

Vážení členové Rady České televize,

 

obracím se na Vás se stížností na postup generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Vytýkám mu, že nerespektuje zákon o svobodném přístupu k informacím, ačkoli Městský soud v Praze již letos rozhodl, že požadovaný typ informací – platy a odměny členů managementu - je Česká televize povinna poskytovat.

***

Městský soud v Praze letos v rozsudku 10A 289/2011 z 13. června 2012 vyhověl mé žalobě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a rozhodl, že Česká televize je povinna zveřejnit platové poměry členů svého managementu. Konkrétně šlo o ředitele Televizního studia Brno Karla Buriana a tehdejšího ředitele pro obchod a marketing Roberta Kvapila, jejich platové poměry za období leden až červen 2011 a odměny za rok 2010. (Přikládám rozsudek jako přílohu 1.)

Soud vysvětlil povinnost poskytovat informace takto: „… jde o funkce, vedle generálního ředitele (kterému určuje mzdu Rada České televize), v postavení s vysokou odpovědností a rozsáhlou řídicí a rozhodovací pravomocí, a proto údaje o jejich příjmech je v zájmu kontroly a veřejné diskuse nutno poskytnout. Soud neshledal v daném případě zákonný důvod k omezení práva na informace, rovněž tak ani k provedení testu proporcionality, neboť nejde o řadové' zaměstnance plnící běžné pracovní úkoly na nižších pozicích.“ (str. 9 rozsudku)

Viz též http://www.otevrete.cz/novinky/informace-o-platech-na-hrade-a-v-ceske-televizi-520.html

***

Na základě tohoto rozsudku jsem se 16. července 2012 obrátil na Českou televizi znovu a analogicky jsem požádal o sdělení platových poměrů 9 tehdejších členů managementu (Karla Buriana, Ilji Racka, Milana Cimirota, Milana Fridricha, Zdeňka Šámala, Rudolfa Popa, Jana Maxy, Václava Myslíka a Jana Svobody) a dvou tehdy již bývalých členů managementu (Jany Kasalové a Roberta Kvapila). U všech jmenovaných jsem požadoval sdělení platových poměrů za období červenec 2011 až červenec 2012 a sdělení výše odměn v období červenec 2011 až červenec 2012 včetně důvodů.

Česká televize ­údaje odmítla poskytnout (rozhodnutí sdělila vedoucí útvaru mediální legislativy Markéta Havlová dopisem ze dne 31. července 2012). Proti tomuto odmítavému rozhodnutí jsem se odvolal a poukázal na rozpor s jasným právním názorem Městského soudu. Je přece nesmyslné, aby Česká televize byla povinna poskytnout platové poměry Karla Buriana v lednu až červnu 2011, ale nikoli už v lednu až červnu 2012. Generální ředitel Petr Dvořák nicméně odvolání dne 11. září 2012 zamítl.

***

Vážení členové Rady České televize, domnívám se, že takový postup generálního ředitele České televize hraničí s pohrdáním soudem. Je možné, že debatu o zveřejňování platů ve veřejné sféře považujete za malichernou nebo za projev tuzemské závisti, ale uvažte prosím tyto argumenty:

1. My novináři – ať z tištěných médií nebo z televize – se rádi odvoláváme na Británii, když se nám to hodí. V tomto případě by se ale Česká televize měla podívat na praxi Velké Británie, i když se jí to zrovna nehodí: britská BBC, vzor „dobré praxe“, zveřejňuje přímo ve výroční zprávě platové poměry vrcholného managementu.

       (Viz http://www.bbc.co.uk/annualreport/2012/exec/governance/remuneration/)

2. Nástupem do České televize přijali její manažeři službu veřejnosti, která je platí prostřednictvím televizních poplatků. Měli by být připraveni jí veřejně skládat účty. Chápu, že je nepříjemné zveřejnit v době hospodářské krize a masového propouštění platy v řádech statisíců korun. Ale soud má pravdu: platové poměry ve veřejné sféře jsou - zvláště v dnešní době - legitimním předmětem kontroly a veřejné diskuse.

3. I pro členy Rady České televize je jistě osobně nepříjemné, když zveřejňují čísla svých služebních mobilních telefonů a kdokoli jim může kdykoli zavolat – ale přijali jste to jako součást své veřejné služby. Od manažerů České televize nikdo takovou míru otevřenosti nežádá; nikdo jim jejich platy nebere ani nezávidí. Pouze mají jako sebevědomí profesionálové oznámit cenu svých odváděných výkonů, kterou účtují veřejnosti.

***

I kdybyste však neuznávali žádný z těchto argumentů, je tu v posledku rozsudek, mluvící velmi jasnou řečí. Pokud generální ředitel Petr Dvořák žádost zamítl, jednal čistě z pozice moci, nikoli z důvodů lepších argumentů. To je nečestné a nesportovní.

Prosím, abyste jeho postup projednali. Uvítám, pokud mu uložíte žádosti vyhovět – a zařadit zveřejňování platových poměrů managementu jako součást výroční zprávy po vzoru britské BBC.

 

V úctě

 

Tomáš Němeček

redaktor Lidových novin

Anděl Media Centrum

Karla Engliše 519/11

150 00 Praha 5- Smíchov

* * *

… navrhl jsem toto usnesení, které se nakonec bude projednávat na příští Radě:

"Rada vydává písemné upozornění dle § 9 odst. 7 na porušení obecně závazného právního předpisu generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem, neboť generální ředitel svým jednáním, spočívajícím v ignorování pravomocného rozsudku Městského soudu č.j. 343/12,  porušil článek 26.1 Kodexu ČT tím, že svým jednáním zamezil stěžovateli právo šířit a přijímat informace. Tím generální ředitel porušil i respekt k povinnostem instituce dle obecně platných právních předpisů, zejména zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť dle nálezu III. US 672/02 a navazujícího nálezu I. ÚS 260/06, stejně jako rozsudku NSS 5 As 57/2010-79 a odstavce 34, 36 a 38 rozhodnutí NSS 0102 1As 100/2011 ve věci Kasík versus Český rozhlas analogicky je Česká televize veřejnou institucí (resp. veřejným ústavem) hospodařící s veřejnými prostředky  a dle Směrnice Evropské  Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES, a navazujícího Sdělení  Evropské Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání 2001/C 320/04 je veřejným podnikem, jehož veškeré příjmy jsou veřejnou podporou.

Z formulace základního definičního § 2 a § 11 zákona 483/1991 Sb. o České televizi, vyplývá, že Česká televize je oprávněna činit za peníze plátců televizního poplatku pouze činnosti, spočívající v zajištění a provádění veřejné služby.

Podle ustanovení 26.1 Kodexu Česká televize musí vystupovat v soudních sporech a správních řízeních, které vyplynou z její činnosti, tak, aby  v souladu s právním řádem přispívala především k obhajobě svobody projevu a práva šířit a přijímat informace. Česká televize je povinnou osobou k poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

Rada vyzývá generálního ředitele, aby respektoval pravomocný rozsudek  Městského soudu č.j. 343/12, neboť je závazný a je navíc ve veřejném zájmu. Rada vyzývá generálního ředitele, aby rozsudek neprodleně naplnil.

Rada doporučuje generálnímu řediteli zveřejnit hrubou mzdu včetně odměn, bonusů a přiznaných naturálních požitků všech zaměstnanců na 1. a 2. stupni řízení včetně osoby generálního ředitele vždy do 30 dnů za výplatní období, nejpozději však do 30. 6. následujícího roku způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách České televize. Do 30. 10. 2012 pak Rada doporučuje generálnímu řediteli zveřejnit výše uvedené údaje u výše uvedených osob za rok 2011 a první polovinu roku 2012."

 

Radek Mezulánik, 25.10.2012, člen Rady ČT 

* * *

Tomáš Němeček vyhrál na podzim 2017 už čtvrtý soud, týkající se zveřejnění platů managementu veřejnoprávní ČT. První vyhrál bez problémů, týkal se článků, že tehdejší ředitel ČT Brno má větší plat než president. Druhý se týkal opět platů managementu, ale soud zrušil rozsudek a vrátil k novému rozhodnutí. Třetí byla další žaloba na platy managementu - zrušeno, zamítnuto a byla další žaloba, kdy se spojila třetí a čtvrtá žaloba o které rozhodl soud v září 2017. Nařídil, že informace musí být zveřejněny, přímo příkazem, tedy že veřejnoprávní ČT je povinna je poskytnout. Následně vydal Ústavní soud nález, kterým se v podstatě „hodily vidle“ do zveřejňování platů, ochrany soukromí atd. Ústavní soud si vymyslel obezličky, které vůbec v zákoně nejsou! Žadatel musí prokazovat, že je „hlídací pes“, že to sleduje veřejný účel atd. Nyní věc leží na NSS u sedmého senátu. ČT navrhla odklad vykonatelnosti. Veřejnost tak informace stále nemá, přestože Němeček prokázal, že je „hlídacím psem“ za veřejnost.

Nechce to pro svůj rozmar, ale když to bez problémů zveřejňuje BBC, kterou ČT považuje za svůj vzor, tak je toho schopna jistě také ČT. Věřme, že ČT se vyrovná BBC i v tomto ohledu. Snad do května, června NSS rozhodne. Rychetského nález je natolik striktní k žadatelům, že je možné tuto informaci neposkytnout. Bylo by to dalším důkazem, že i v tomto pohledu máme stále daleko k vyspělému západu. To statně potvrzuje i sám generální ředitel ČT Dvořák, který na ČT24 12.3.2018 prohlásil, že „veřejnost není ještě tak vyspělá, aby tyto informace dokázala přijmout“?! Obávám se, že v tomto případě se jako nevyspělý projevuje právě on. Asi proto Petr Dvořák a předseda Rady ČT Jan Bednář podepsali petici na rekonstrukci státu… Ještě by nám měl gen. ředitel Dvořák vysvětlit proč vstoupil do KSČ v září 1989 a proč to v kandidatuře na gen. ředitele ČT zamlčel, poté co opustil místo gen. ředitele TV NOVA?! Kupodivu i Marek Wollner je proti zveřejnění těchto informací, ačkoliv na toto téma také natáčejí Reportéři ČT reportáže, ovšem na podporu zveřejnění informací?! Zřejmě se na RČT dívají jen vyspělí diváci, schopni tyto informace přijmout…

Není žádným tajemstvím, že do ČT dosadil Dvořáka Petr Kellner, ale to už by byly jiné příběhy, stejně jako kauza Budišov a prodej TV NOVA Američanům za 10 miliard za peníze českých daňových poplatníků s přispěním RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).

* * *

„Když slyším, že naše ČT je nezávislá mám dojem, že mě někdo lechtá, abych se smál, že pan Dvořák je tedy nezávislý.“

„Dvořák se dobře vyjadřuje a je slyšet, že ví o co jde v mnoha detailech. Ale poslouchá jako hodný pejsek ty, kteří si nepřejí zveřejňování minulých a současných zločinů komunistické mezinárodní organizace, které je KSČM členem a DENNĚ, po několik let jejich zločiny zastírá vysíláním nacistických zločinů, které ve srovnání s komunistickými zločiny jsou nesrovnatelně menší. To není samo sebou, to je záměr.“

K.Mrzílek

* * *

Dvořák chce působit jako „pan hodný“, ale nejde mu to. To dokáží jen mladé obličeje. Starší obličeje už jsou jen věrným obrazem duše a její minulosti, kterou nemohou nikdy skrýt.

 

Jan Šinágl, 31.3.2018

* * *

Výslech gen. ředitele veřejnoprávní ČT a bývalého ředitele TV NOVA ing. Petra Dvořáka!

Sněmovna 15.3.2018: volba nového člena Rady ČT

Na pravdu nejsme připraveni

P.S.

Téma ČT doplňuji články z LN Martina Rychlíka Kohoutková vs. Rothová (26.3.2018) a Tomáše Tománka Zeman otestuje svaly na české televizi (27.3.2018). Pochopíte, proč se ČT těmto závažným tématům v hlavním zpravodajství Událostech nevěnovala. O nemravném platu rektorky ČVÚT Kohoutkové rozhoduje i člen její Správní rady gen. ředitel ČT Petr Dvořák. Opravdu pracovitý člověk… J.Š.

LN MR Kohoutkova Roithova 260318LN TT Zeman a CT 270318

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)