Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 22.06.2018 11:48
  Odsunuli jsme 3 milióny nacistů nebo kolik? A ti němečtí ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:38
  Podsatné je, že jsou ničeny lidské životy, přímo a nepřímo. Zločinec ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 08:33
  Devitalizace - je to podle mne binec. Kolik pacientů umírá v ...

  Read more...

   
 • 22.06.2018 06:32
  Poslanec Zeman hovoří především o charakteru, který byl a je ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženost dnešní Číny je obrovská. Řekl bych, že ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

LN Valassky mrakodrap 1 290717… Do pouzdra s věnem byl pečlivě vložen úder té nejpodlejší a nestydaté zrady právníků, kteří do té chvíle požívali naprosté důvěry Jana Bati a LN Valassky mrakodrap 2 290717novomanželé je dovedli mistrně zmanipulovat …

Řekne-li se Zlín, vytane většině lidí na mysli jméno Baťa. Právem. Králi levné obuvi se podařilo v krátké době proměnit valašské maloměsto v moderní průmyslový komplex. Minulá dvě vydání této rubriky (Orientace, 8. a 22. července) připomněla počátky tamní baťovské architektury a její nejtypičtější styl. Dnešní procházka městem představí jeho ikonickou stavbu - architektem Vladimírem Karfíkem navržený Baťův mrakodrap.

Oba Baťové - Tomáš i Jan Antonín, který nahradil v čele obuvnického impé­ria staršího nevlastního bra­tra po jeho tragické smrti k níž došlo právě před 85 lety - byli vel­kými vyznavači amerického způsobu ži­vota i práce. Prosadili pásovou výrobu, v reklam­ních kampaních využívali zaoceán­ských praktik, stavěli rychle a používali konstrukční systém, dovezený ze Spojených států. Není proto divu, že se bě­hem jedné ze svých amerických ná­vštěv pokusil Jan Antonín přivést do Zlí­na také architekta Vladimíra Karfíka (1901-1996), který se úspěšně etablo­val ve studiu jednoho z nejrespektova­nějších projektantů Franka Lloyda Wrighta. Obuvník nakonec korunoval toto své úsilí úspěchem mimo jiné i díky tomu, že se nadaný český architekt za Atlantikem v době hospodářské krize na konci dvacá­tých let nedočkal žádné realizace. Zato po svém příchodu na Moravu měl práce dost. …

LN Orientace 29.7.2017, Zdeněk Lukeš, historik architektury

* * *

Lidé, mluvit o ocenění J. A. Bati a nevzpomnět Tomáše Baťu je velké nepochopení obou. J. A. Baťa neudělal z Tomášovy firmy zázrak. Ten zázrak už zdědil. Ano, počínal si skvěle, ale přece jenom byl pokračovatelem Tomášova díla. Ten pravý génius byl Tomáš. Udělat z Baťovy firmy to, co z ní Jan udělal, by nedokázal, kdyby to už nebylo v té firmě zabudováno. kdyby ji právě Tomáš nepostavil k naprosté dokonalosti do všech detailů. Tomáš vytvořil kvalitu, a Jan pokračoval v kvantitě, díky níž se proslavil. Ano, patří mu sláva, skvěle si počínal, ale jenom pokračoval v Tomášově díle. Dokonce zdědil po Tomášovi i ředitelnu, tedy asi 5 ředitelů vychovaných Tomášem, i veškeré dobře vychované osazenstvo.

Stanislav Vrbík, 4.8.2017

* * *

Odsouzení Jana A. Bati je jedna z několika nejvyšších křivd a nespravedlností, kterou bychom si měli právě dnes, 17. listopadu, opět připomínat!

Presidente Prudente, Brazílie, 29 září 2004

Upozornění poctivým lidem

Dnes už na sklonku svého života ve svých 83 letech, po přežití tří srdečních operací a jednoho nedávného infarktu, utrpěného následkem stáří mého srdce i prožité hořkosti, moje už 79-letá manželka Edita a já cítíme a jsme přesvědčeni, že je naší povinností upozornit formou otevřeného dopisu poctivé lidi, kteří mají jednání nebo obchodují s panem Tomášem J. Baťou, také známým jako Tomáš Baťa Jr. Týká se to též lidí, kteří mají s tímto obchodníkem přátelské styky i těch, kteří pracují v jeho podnicích. Následující TEXT vysvětluje nutnost upozornění.

… Nelze také opomenout protokol ze dne 23/06/1933, kde okresní soud ve Zlíně zákonně vyřizuje odevzdání pozůstalosti toho pravého Tomáše Bati Vaší matce a Vám. Dokument uvádí částku dvacet miliónů českých korun, které Vám Váš otec ponechal jako část těch padesáti miliónů českých korun, o kterých se zmiňuje ve své poslední vůli jako o pohledávce, kterou měl u Jana Bati, výsledek to prodeje Organizace. Vy sám jste později tvrdil, že poslední vůle Vašeho otce nebyla platná a dokonce že vůbec neexistovala, ale použil jste větší část těchto peněz, které Vám byly vyplaceny Janem Baťou, takže na Vašem účtu zůstalo po válce něco víc jak milión českých korun. Ty jste se pokusil vyinkasovat, ale Vaši právníci Vás upozornili, že by to byla strategická chyba, protože by to potvrdilo, že poslední vůle Tomáše Bati existovala a že byla zákonně platná, že byla Vámi a Vaší matkou přijata a že rozhodnutí a rozsudky cizích soudů byly nezákonné; …

… (d) našel jste si způsob, jak získat spoluvinu důvěrných advokátů Vašeho strýce ve švýcarské kanceláři, vedené zpočátku dr. Wettsteinem a po jeho smrti dr. Juckerem, uzavřením sňatku s dcerou dr. Wettsteina, která Vám právnickou kancelář přinesla věnem. Dotyční právníci od té chvíle pracovali proti Vašemu strýci Janu Baťovi. Tedy proti člověku, který je představil Vašemu otci, pravému Tomáši Baťovi, a jenž napomohl jejich kontraktaci. Do pouzdra s věnem byl pečlivě vložen úder té nejpodlejší a nestydaté zrady právníků, kteří do té chvíle požívali naprosté důvěry Jana Bati a novomanželé je dovedli mistrně zmanipulovat;

(e) vydával jste knihy a falešné výpovědi o Baťově Organizaci a překrucováním událostí a pravdy jste vymýtil jméno Jana Bati z období největšího růstu, rozvoje a výnosnosti podniku. Přesvědčoval jste lživým a podlým způsobem, že  jste to byl Vy, kdo nastoupil po  smrti Vašeho otce v Organizaci jako nový majitel a šéf (byl jste ještě nezletilý, pravda?), jenž přivedl podnik k tak neuvěřitelnému rozmachu. Doklady a fakta ale vyvrací Vaši iluzi, že „lež, opakovaná neustále po dlouhá léta, se nakonec stane pravdou“. K Vaší ostudě a k ostudě Vaší rodiny, potomků a spolupracovníků.

Vaši spolupracovníci, kteří jako Vy zradili ideály pravého Tomáše Bati, ačkoliv byli očitými svědky jeho morální, etické a profesionální velikosti a kteří se postavili během soudních procesů po bok člověka jako jste byl Vy, podepisujíce křivé výpovědi, dopouštějíce se křivé přísahy, pomáhajíce kout fakta, uschovat doklady, maskovat dějiny, dopustili se tak té největší a nejžalostnější nespravedlnosti proti člověku, který Vás měl jako syna, jako svého důvěrníka a jako prvního spolupracovníka. Všichni jste zneuctili památku svého bývalého šéfa a všichni jste se spojili proti všemu, co pravý Tomáš Baťa kázal, učil a rozmnožil po celé Organizaci a všem svým spolupracovníkům.

Po pravdě ale žádný z nich se  nezachoval hůře nežli právě Vy, protože Vy jste zradil památku vlastního otce, Vy, který jste ho obvinil veřejně, že se dopustil zločinu, když zatajil prodej podniku Vašemu strýci, ačkoliv jste věděl, že prodej podniku byla svrchovaná a jasná vůle pravého Tomáše Bati. Abyste potvrdil takové obvinění, dopustil jste se křivé přísahy spolu s těmi, kteří Vám zůstali po boku v nevysvětlitelném útoku proti svrchovanosti své rodné země, když jste povolil a dopustil, aby cizí země popíraly, zesměšnily a nakonec zrušily právní akty bývalého Československa, jež byly předtím platné patnáct let. Vaše matka a Vy jste všechna rozhodnutí přijali, podepsali jste příslušné dokumenty, které však zůstaly nepřístupné za železnou oponou komunistické vlády a později jejích následníků. Vaši pobočníci se s nimi domluvili, aby k těmto dokladům Jan Baťa neměl přístup, nemohl se bránit a tak dokázat, že všechno, co u soudů vypovídal a tvrdil, byla čistá pravda. Ta čistá pravda, psaná Janem Baťou na jeho smrtelném loži, vyšla konečně na povrch jako olej na vodu a Vámi zapřené doklady existují, jsou v našich rukou a budou zapsány do dějin. Vaše manželka, Vy a Vaši potomci se budete muset s touto pravdou a doklady srovnat a co je snad ještě horší, budete muset vysvětlit budoucím generacím, které jsou dnes snad bez viny, Vaše skutky a Vaše chování. Dějiny přinesou Janu A. Baťovi SPRAVEDLNOST jak v rodné zemi, tak po celém světě. …

* * *

Jan Šinágl, 6.8.2017

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share
Přidat komentář