Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...

   
 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bulšit

 • BULSHIT, or about the blabber we pay royally for...

  BULSHIT aversBULSHIT revers

  "God gave us the tongue to cover the thought. It depends on whether we have one. If we have none, or if we have quite another, it doesn't matter. God gave us a tongue." Anonymous

  ***

  Prof. František Koukolík tells us in an understandable way how sheepish we are and how blatheringis worse than lying. The author agrees with Josef Fousek who says: "If you want to rule (govern) someone, you have to reach out to the stupid, the comfortable, the indulgent, the lazy, the lazy to read and remember - there are more of them!"Such are easy to manipulate and exploit. That's why what happens in our country happens. It all starts with upbringing, education and personal example. JŠ

  ***

  Ralph Keyes in his book on the post-truth era, the dishonesty of deception in contemporary life has pointed out the blurring of the lines between truth and lies. He speaks of the hyped-up truth, the untruth, the soft truth, the easy truth, the ambiguous statements that are not the truth but not yet a full lie. Deception has become a way of life. D. Eisenhower, the 34th President of the United States said, "An intellectual is a man who makes up more words than are necessary to convey more than he knows."

  Robert Schiller, Nobel Laureate in Economics (2013), "One cannot afford too much morality or one will be swept away by the ruthless force of capitalism... Only those who are willing to cheat can survive... Cheaters are not immoral per se, they are merely reacting to reality as it is... They need above all to make a profit, and they face great competition... If someone cheats others, you have to do it too... Capitalism encourages fraud if you don't regulate it."

  Scientific fraud is common, some with disastrous consequences. Blabbing in science is common.

 • BULŠIT, aneb o žvanění, které si královsky platíme…

  BULSHIT aversBULSHIT revers

  „Bůh nám dal jazyk, abychom jím zakryli myšlenku. Záleží i na tom, zda nějakou máme. Nemáme-li žádnou nebo máme-li docela jinou, nevadí. Bůh nám dal přece jazyk.“ Anonym

  ***

  Prof. František Koukolík nám srozumitelnou formou sděluje, jací jsme v podstatě ovčané a jak je žvanění horší než lež. Autor se shoduje s Pepou Fouskem, který říká: „Chceš-li někoho řídit (vládnout), musíš oslovit ty hloupé, pohodlnější, požitkáře, líné si něco přečíst a zapamatovat – těch je víc!“Takoví jsou snadno manipulovatelní a využitelní. Proto se u nás zákonitě děje co se děje. Vše začíná výchovou, vzděláním a osobním příkladem. JŠ

  ***

  Ralph Keyes v knížce o éře postpravdy, nečestnosti podvádění v současném životě ukázal na stírání hranic mezi pravdou a lží. Mluví se o nadopované pravdě, neopravdě, měkké pravdě, lehké pravdě, dvojznačných výrocích, které nejsou pravda, ale ještě nejsou plná lež. Podvádění se stalo způsobem života. D. Eisenhower, 34. president USA prohlásil: „Intelektuál je člověk, tvořící víc slov, než je nutné, aby sdělil víc, než ví.“

  Nositel Nobelovy ceny za ekonomii (2013) Robert Schiller: „Příliš morálky si člověk nemůže dovolit, jinak bude smeten nemilosrdnou silou kapitalismu... Přežít mohou pouze ti, kteří jsou ochotni podvádět... Podvádějící nejsou sami o sobě nemorální, pouze reagují na realitu jaká je... Potřebují především vydělávat a čelí přitom velké konkurenci... Pokud někdo oklamává jiné, musíte tak činit také... Kapitalismus podporuje podvody, pokud je neregulujete.“

  Vědecké podvody jsou časté, některé mají katastrofální důsledky. Žvanění ve vědě je běžné.

 • Europe is exhausted, it is sinking to the bottom. It will bounce back while there is still time ?!

  EU totalitaUpdated 17.2.2024: Ansichten von Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Rechtsanwalt und Vorsitzender der WerteUnion

  Updated 14.2.2024: 

  ***

  Europe is in a very bad state, the debt is enormously high. In this case, to use the words of Thomas Schäfer, the CEO of Volkswagen, „Europe has become lazy and stupid.“

  Tomas Bata: "We do not want money, we do not want subsidies, we do not ask for donations from the government!"

  ***

  The text of the interview is an edited version of a live interview and therefore may not fully reflect Mr. Bat'a's statements in the full context of the ideas that were expressed. The FULL VERSION of the interview is presented in the podcast session. 

  At FOSFA, the main motto is: DO NOT GO - DO NOT EXIST!, as well as COOPERATION - TODAY, NOT TOMORROW - WORKING FOR THE MACHINES, THINKING FOR THE PEOPLE! - DON'T IMITATE, LEAD THE WAY!

  From an interview with entrepreneur Ivan Batka: Bata will be missed in times that won't be easy - Czechs have a tendency to celebrate those who have gone, instead of those who are with us, they can teach us something and move us forward. Listen to them more during their lifetime than after their death - Most of our economists and their claims are wrong - "3Ps": Understand - Adapt - Seize the opportunity - Europe as a whole is sick.

  There has been a transformation of society, the world economy and the world order

  Germany is an exporter, the engine of Europe, if this engine stalls, what place will we have in it? How will we and our companies react to these changes? - Who is a mere supplier will crash - Let us look for answers in the perfect nature: "No tree grows to the sky!". One day we need to start planting new trees. Every civilization has been made up of cheap inputs of production. If resources are exhausted, civilization ceases to exist. European civilization is exhausting itself in its way of thinking and existing. Logically, Europe itself will disappear and its position will change. This must be seen positively - the 'trees' are going and new ones must be planted. Either to replenish the existing ones or to plant completely new ones. In every end there is a beginning, in every beginning there is something new.

 • Evropa je vyčerpaná, klesá na dno. Odrazí se, dokud je ještě čas ?!

  Jsem Bata dokazu aversJsem Bata dokazu reversAktualizováno 17.2.2024: Názory Hans-Georg Maaßena, bývalého prezidenta Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, právníka a předsedy WerteUnion

  Aktualizováno 14.2.2024: 

  ***

  Evropa je ve velmi špatném stavu, zadlužení je enormně vysoké. V tomto případě bych použil slova generálního ředitele Volkswagenu Thomase Schäfera: „Evropa zlenivěla a zhloupla“.

  ***

  Tomáš Baťa: „Nechceme peníze, nechceme subvence, nežádáme od vlády darů!“

  ***

  Textová podoba rozhovoru je redakčně upravenou verzí živého rozhovoru, a tudíž nemusí zcela odrážet vyjádření pana Baťky v plném kontextu jeho myšlenek, které byly řečeny.PLNOU VERZI rozhovoru přináší podcastová relace. 

  Ve firmě FOSFA je hlavním heslem: NEJDE – NEEXISTUJE!, stejně jako SPOLUPRÁCE – DNES, NE ZÍTRA!PRÁCI STROJŮM, MYŠLENÍ LIDEM!NENAPODOBOVAT, BÝT V ČELE!

  Z rozhovoru s podnikatelem Ivanem Baťkou: Baťa nám bude chybět v dobách, které nebudou jednoduché - Češi mají trend oslavovat ty, kteří odešli, místo těch co jsou s námi, mohou nás něco naučit a posunout dál. Poslouchat je více za jejich života, než po jejich smrti - Většina našich ekonomů a jejich tvrzení, se mýlí – „3P“: Pochopit - Přizpůsobit se - Příležitost využít– Evropa jako celek je nemocná.

  Proběhla transformace společnosti, světové ekonomiky a světového řádu

  SRN je exportérem, motorem Evropy, pokud se tento motor zadrhne, jaké místo v něm budeme mít? Jak budeme my a naše firmy reagovat na tyto změny? - Kdo je pouhým dodavatelem, narazí – Hledejme odpovědi v dokonalé přírodě: „Žádný strom neroste do nebe!“. Jednoho dne je třeba začít sázet nové stromy. Každá civilizace se tvořila levnými vstupy výroby. Pokud se zdroje vyčerpají, civilizace zaniká. Evropská civilizace se ve způsobu myšlení a existence vyčerpává. Logicky dojde k zániku Evropy jako takové a její postavení se změní. Je třeba to vidět pozitivně – „stromy“ odcházejí a je třeba zasadit nové. Buď doplnit stávající, nebo zasadit zcela nové. V každém konci je začátek, v každém začátku je něco nového.

  SRN se rozhodla pro neosvědčenou cestu

  Byla exportérem energie a dnes je jejím dovozcem, což zásadně poškozuje ČR. Platí za špatné rozhodnutí SRN. Platí daňoví poplatníci a podniky. 30% firem ve SRN chce ukončit provoz, nebo opustit zemi – Evropa žádné „stromy“ nezasadila, aktivitu přebírá především Asie v čele v USA, pokud v nich nedojde k zásadnímu sociálnímu neklidu. USA jsou pořád hegemonem a lídrem na hliněných nohou, protože je ekonomika prodlužená, ale je tam spousta zdravých a dobrých firem – Ekonomika SRN je zdravá a může si zadlužení dovolit a přežít, na rozdíl od zadlužených zemí, které nemusí přežít. Je „nemocný muž Evropy“, ale země co to říkají, jsou také nemocné, ba mnohem více: „Když Německo zakašle, ČR je chřipka“ – Čína už má dnes know-how jaké Evropa nemá, následuje ji Jižní Korea, Japonsko. Čínská dynamika dokázala vyrobit přes 50% světových robotů. V druhé lize najdete USA, ve třetí a čtvrté SRN a někoho dalšího. To je odpověď kdo je nemocný a chorý v té třetí a čtvrté lize – „Evropa zlenivěla a zhloupla“, říká šéf Volkswagenu a to se nebavíme o školství.