Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

John Stuart Mill

 • Big Brother started protecting us

  Big BrotherWe don't live in an Orwellian world, we live in a Mills world. A 19th century British philosopher predicted the totalitarianism of social networking - Mental and moral powers, like our muscles, are only improved by regular use - Anything that destroys uniqueness is despotism, whatever name it takes on - Smothering millions in the semi-demented repetition of hollowed-out slogans - We end up in crystal clear air, but as unfree monkeys. And nobody here wants that.

  ***

  "The university is not a club. It's not a political lobby. It's not a religious seminary. It exists to seek and tell the truth, whatever it takes, and whoever it may piss off. Without the freedom to explore controversial or 'offensive' ideas, universities are nothing... Freedom of speech for only one side is no freedom of speech at all."

  Groupthink by Mill

  Against the tyranny of society - elsewhere he calls it the tyranny of the majority - Mill contrasts the originality of the individual, which he sees as an outgrowth of a sense of freedom. If every person feels free, the whole society will be free. And a free society necessarily produces higher results than an unfree one that does not allow its most promising individuals to excel. Mill is not denying the influence of his mentor Jeremy Bentham, who argued that only those actions that lead the greatest number of individuals to the greatest happiness are moral.

  Mill's ethics, however, is much deeper and descends to the psychological level of each individual. For him, the ability to "make choices" is most important for the moral development of each of us. His biggest problem with the mob mentality - Orwell would probably use Irving Janis's term groupthink today - is that it suppresses this very skill in people, making them de facto monkeys imitating each other. To use a gendered label on Instagram just because it is now being done would probably be condemned by Mill primarily on the basis that it has not grown out of the mental development of the individual in question, but has been imprinted on them by the crowd who "think for them".

 • MZV České republiky je mravní žumpa, sebevražedně zkažená …

  Ne pane ministre avers 2023Ne pane ministre revers 2023Dne 31.10.2023 jsem se zúčastnil v pražské kavárně Božská hlavice křtu knihy dlouholetého diplomata Ondřeje Kašiny „NE, PANE MINISTŘE“. Bylo plno. Zvukový záznam celé akce mohu jen doporučit – do (ne)závislých médií těžko pronikne slovo. Besedy se zúčastnili i František Koukolík (český neuropatolog, publicista a nositel ocenění Rytíř českého lékařského stavu) a Jiří Balvín, bývalý generální ředitel ČT. Kniha je románem s pozměněnými jmény. Přítomným bylo jasné o čem je řeč.V diskusi jsem několikrát vystoupil a připomenul další závažná témata. V knize se píše podrobně i o korupčních obchodech s vízy ve Vietnamu. Podobně se s vízy do schengenského prostoru obchodovalo i v Maroku.

  Bozska lahvice panel I 31.10.2023Bozska lahvice verejnost 31.10.2023

  Oslovil jsem i ředitelku odboru MZV, která byla požádána o pomoc se získáním karga, po náhlém odvolání konzulky dr. Jany Chaloupkové z Maroka. Bylo již 10 měsíců v Maroku blokováno velvyslancem V. Lorencem. Mohla oslovit marockou ambasádu v Praze, aby pomohli s přepravou bez nutnosti pomoci české ambasády, která s přepravcem nechtěla komunikovat. Paní ředitelka uznala, že je to neskutečně dlouhá doba, ale pak se někde informovala a vše bylo jinak. Důvodem, proč MZV nemohlo pomoci, měla být blízkost Lorence a prezidenta Zemana.

 • Narození – umírání - smrt

  Mill John Stuart citat„Společnost může být sama sobě tyranem a to i tehdy, kdy její zákony tyranské nejsou.“

  ***

  „Společenská tyranie je často daleko nebezpečnější než politická. I když neukládá přísné tresty, nelze před ní uniknout, proniká hlouběji do všech sfér života a zotročuje duši. Ochrana před vládní mocí nestačí. Je třeba také chránit jednotlivce před panujícím veřejným míněním a před společností, která vnucuje svá pravidla těm, kdo se odchylují, zamezuje vývoj individuality a nutí všechny, aby utvářeli svůj charakter podle jejího vzoru.“

  ***

  „Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet, stejně jako onen jednotlivec by neměl právo umlčet většinu, i kdyby k tomu měl moc.“

   

  J. S. Mill „O SVOBODĚ“

  ***

  Smrt patří k životu stejně jako narození. Umírání také, pokud je přirozené, ne uměle udržované a prodlužované. Nic proti uzdravování aktivních lidí bez ohledu na věk, ale pokud se lidé udržují při životě „na hadičkách a prášcích“, kdy ze života už nic prakticky nemají, nemohou mít a pouze nedůstojně existují, je to proti přírodě, přirozenosti a nelidské. Peníze následně chybí pro zdravé a jiné potřebné věci. To, že je to především obrovský, nemravný obchod je vypovídající o stavu dnešního světa. I proto narůstá potřeba paliativní péče a počet žádostí o ukončení života tam, kde to zákon umožňuje (Švýcarsko). I smrt by měla provázet svoboda volby. Mimochodem 6 milionů dětí umírá ročně hladem.

  Aby byla snadnější možnost manipulovat se společností, je třeba ji zbavit „agresí a rebelů“, prvků neklidu, tzn. udržet blahobyt a „harmonizovat“ jí – pomocí podpory nepřirozenosti. To je cesta do pekla, v rozporu se skutečným, přirozeným životem a jeho neměnitelnými principy.

 • The MFA of the Czech Republic is a moral cesspool, suicidally corrupted ...

  Ne pane ministre avers 2023Ne pane ministre revers 2023On 31.10.2023, I attended the launch of the book "NO, Mister Minister" by the long-time diplomat Ondrej Kashina in the café Božská hlavice in Prague. It was packed. I can only recommend the audio recordingof the whole event - it's hard for words to penetrate the (in)dependent media. The discussion was also attended by František Koukolík (Czech neuropathologist, columnist and recipient of the Knight of the Czech Medical State award) and Jiří Balvín, former Director General of CT. The book is a novel with changed names. It was clear to those present what it was about. I have made several interventions in the debate and raised other important issues. The book also writes in detail about corrupt visa deals in Vietnam. Similarly, visas for the Schengen area were traded in Morocco.

  Bozska lahvice panel I 31.10.2023Bozska lahvice verejnost 31.10.2023

  I also contacted the Director of the MFA Department, who was asked to help me get a carg after the sudden recall of the Consul from Morocco, Dr. Jana Chaloupkova. It had been blocked for 10 months in Morocco by Ambassador V. Lorenc. She could have approached the Moroccan Embassy in Prague to help with the transport without the need for help from the Czech Embassy, which did not want to communicate with the carrier. The director acknowledged that it was an incredibly long time, but then she inquired somewhere and everything was different. The reason why the MFA could not help was supposed to be the proximity of Lorence and President Zeman.

 • Velký bratr nás začal chránit

  Big BrotherNežijeme v orwelliánském světě, ale v millovském. Britský filozof 19. století předpověděl totalitu sociálních sítí - Mentální a morální síly se, podobně jako naše svaly zdokonalují pouze pravidelným používáním - Cokoli boří jedinečnost, je despocií, ať už to na sebe bere jakékoli jméno - Udusat miliony v polodementním opakování vyprázdněných sloganů - Skončíme v krystalicky čistém ovzduší, ale jako nesvobodné opice. A to tu snad nechce nikdo.

  ***

  „Univerzita není klub. Není to politická lobby. Není to náboženský seminář. Existuje proto, aby hledala a říkala pravdu, ať to stojí, co to stojí, a kohokoli to může naštvat. Bez svobody prozkoumat kontroverzní či ‚urážlivé‘ myšlenky jsou univerzity ničím… Svoboda slova jen pro jednu stranu není svobodou slova vůbec.“

  Groupthink podle Milla

  Proti tyranii společnosti – jinde jí říká tyranie většiny – Mill staví originalitu individua, kterou chápe jako vyústění pocitu svobody. Pokud se bude každý člověk cítit svobodný, bude i celá společnost svobodná. A svobodná společnost produkuje nutně vyšší výsledky než nesvobodná, která nedá vyniknout svým nejslibnějším jedincům. Mill tu nezapře vliv svého učitele Jeremyho Benthama, jenž zastával tezi, že morální jsou pouze taková opatření, jež vedou co největší počet jedinců k co největšímu štěstí.

  Millova etika je ale mnohem hlubší a sestupuje na psychologickou úroveň každého jedince. Pro morální vývoj každého z nás je podle něj nejdůležitější schopnost „činit rozhodnutí“. Jeho největší problém s davovou mentalitou – Orwell by dnes asi použil termín Irvinga Janise groupthink (skupinové myšlení) – je ten, že v lidech právě tuto dovednost potlačuje a činí z nich de facto opice napodobující jedna druhou. Používat genderové označení na Instagramu jen proto, že se to teď dělá, by Mill pravděpodobně odsoudil především na základě toho, že nevyrostlo z mentálního vývoje daného jedince, ale bylo mu vtisknuto davem, který „myslí za něj“.