Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tomáš Pecina

 • "Chief" and "expert" Colonel MUDr. Jan Velek: If this crazy case remains without further attention, then there is really no point in ...

  Ocni ordinace

  Updated 4.7.2024:Tomáš Pecina "Are we living the last months of Czech democracy?", published on 30 May 2012 on the websitehttp://slepeckahul.pecina.cz

  "The state and state structures were not built according to a solid plan and in respect for the democratic system of values. The police are fatally corrupt, the judicial system is dysfunctional, the country is ruled by a mafia of extortionists, usurers and fraudsters against whom a decent person cannot find a defence and therefore has no reason to identify with the state and defend it if he himself is confronted daily with the indifference of the state."

  ***

  To the current article on the expert Velek I add some information that is significant and thanks to which it is possible to look at the matter from a different perspective and show a much bigger problem.

  - The expert Velek is a colonel, i.e. a lieutenant colonel, so he is very close to the police, as he is either a (former) soldier or a policeman, which is probably why he is so popular with the police

  - Expert Velek has been stating for decades that he is a chief medical officer, but he is not a chief medical officer and never has been, according to the statement of the Czech Medical Chamber

  - all of his opinions, which are the subject of both decisions of the Ministry of Justice, are unreviewable because they contain only the terms of reference and a categorical conclusion, but it is not clear how expert Velek arrived at these conclusions. For this reason, the opinions are completely unusable and cannot serve as evidence; even so, when a party to the proceedings did not object, these opinions were routinely accepted by the courts and judgments were issued, including in criminal cases

  - most of Velek's assessments are made for public authorities, especially the police, i.e. they are paid from public money, therefore, when it turned out that the assessments are useless due to irremovable defects, logically everyone would expect that at least what he got for Velek he should return, but he didn't, as it is evident from the attached communication from the Policeof the Hradec Králové Region, so there can be no question of any return

  If even this crazy case remains without further attention, then there is really no point in...

  Full article in Czech>

  ***

  The forensic expert "chief" Colonel MUDr. Jan Velek - so protects MsP fraudsters in the "public interest" - the innocent end up in jails !

 • „Primář“ a „znalec“ pplk. MUDr. Jan Velek: Pokud i tato šílená kauza zůstane bez další pozornosti, pak skutečně už nemá smysl nic …

  Ocni ordinace1 Pplk MUDr. Jan Velek 2024 06 15 v 15.30.39

  Aktualizováno 12.7.2024: V předmětné věci znalec Velek, ve svém posudku, udělal z vidomého „slepce“, a to vše i přes to, že tento „slepec“ téhož dne řídil auto. I když jsou závěry jeho znaleckého posudku zcela vyvráceny a jedná se zjevně o nepravdivý znalecký posudek, za což byl již znalec Velek i odsouzen k peněžitému trestu, tak policie nikdy nevymáhala po znalci ani náklady na tento posudek, a ani vymáhání nezvažovala. Policie, byť o této věci ví nejméně druhým rokem, nikdy v této věci nic neučinila a zjevně ani učinit nehodlá. ODPOVĚĎPČR Královéhradeckého kraje (11.7.2024). Takto se plýtvá veřejnými financemi!

  ***

  Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  K aktuálnímu článku ke "znalci" Velkovi doplňuji několik informací, které jsou významné a díky kterým je možno se na věc podívat i z jiného pohledu a ukazují problém daleko větší.

  - znalec Velek je pplk, tedy podplukovník, má tedy velmi blízko k policii, neboť je to buď (bývalý) voják či policista, proto asi u policie je tak oblíbený

  - znalec Velek desítky let na své posudky i ve znaleckém posudku uvádí, že je primář, jenže primářem není a nikdy nebyl, jak vyplývá ze sděleníČeské lékařské komory 

  - všechny jeho posudky, které jsou předmětem obou rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti jsou nepřezkoumatelné, protože obsahují jen zadání a kategorický závěr, ale není zřejmé, jak k nim znalec Velek dospěl. Z tohoto důvodu jsou posudky zcela nepoužitelné a nemohou sloužit jako důkaz, i tak, když to strana soudního řízení nenamítala, tyto posudky běžně soudy akceptovaly a vydávali rozsudky, včetně rozsudků v trestních věcech

  - většina posudků Velka je dělána pro orgány veřejné moci, především policii, tedy jsou placeny z veřejných peněz, tudíž, když se ukázalo, že jsou posudky pro neodstranitelné vady k ničemu, logicky by každý očekával, že minimálně to, co za na Velek dostal, tak by měl vrátit, ale to ne, jak je patrno z přiloženého sdělení Policie Královéhradecký kraj, tak o žádném vracení nemůže být řeč

 • 3.7.2024 Katedrála sv. Víta: Zádušní mše za brig. gen. Zbyňka Čeřovského

  Cerovsky vojensky CV 3.7.2024Cerovsky ZbynekAktualizováno 7.7.2024:  Email chartistům. JŠ

  ***

  Níže připojuji na videích kázání kardinála Dominika Duky, vystoupení zástupce AČR, rozloučení s veřejností před Katedrálou sv. Víta (převažovali turisté), odjezd na poslední cestu do rodného Mšena, zvukový záznam celé zádušní mše a FOTOGALERII.

  UPN Praha 5 Cerovsky Zbynek a Thomas 23.6.2024Z úvodního slova kardinála Dominika Duky: „Vážení přítomní, vážená rodino, synu Tomáši, představitelé armády, zástupci veřejných institucí, spolků, přátelé mukli, muži a ženy, kteří jsme sdíleli osudy se zesnulým panem generálem. Jsme v čase prázdnin a dovolených a přece jsme neváhali. To je důvod abychom se s ním rozloučili v prostoru Katedrály. Svým životem ukázal, že tuto zem měl skutečně rád. 24.07.03 9 cestna salva vojaciMiluje se různým způsobem, ale rozhodné je, když dokáži stát na svém místě – a řeknu NE! A tak na začátku této bohoslužby chceme poděkovat za jeho síly, za jeho odvahu, přátelskost. Chceme také poděkovat jeho manželce Libuši, rodině, zesnulému synovi, ale též vám, kteří jste přišli, abychom mohli vzdát Bohu díky. Uvědomujeme si, že v životě každého z nás je chvíle, kdy nedokážeme odpovídat na té vysoké laťce pravdy, lásky a spravedlnosti…“

  ***

  3.7.2024 Katedrála sv. Víta - brig. gen. Zbyněk Čeřovský: Kardinál Dominik Duka

 • 30 May 2012: Are we living the last months of Czech democracy?

  "Democracy corrupts morals greatly. It habituates the public to blabbering,

  namely, to boastfulness and slander."

  Jean Dutourd

  ***

  Two or three years ago, I was firmly convinced that this time the Czech nation, for the first time in modern history, would cross its shadow and be able to maintain one and the same regime for more than twenty to twenty-five years, a feat that has not been accomplished even once since the founding of Czechoslovakia.

  After the media hysteria surrounding the arrest of David Rath, I am no longer sure.

  Democracy, at least on paper, has the capacity for self-cleaning: like any other system of government, it is prone to crises, but it can resolve them through its own internal strength, through its own regulatory mechanisms. Corrupt and weak politicians are removed by the people in elections and replaced by other, decent ones, and the political parties themselves can clean themselves up. Which is a significant advantage over a dictatorship, because it is entirely dependent on the quality of the dictator, and it crumbles under a bad dictator.

  But self-cleaning mechanisms have certain preconditions and limits, and I am beginning to feel that the Czech ones are no longer capable of preventing change that will be systemic, revolutionary, populist and potentially violent. That is to say, the stain on the reputation of the political representation of this country can no longer be cleaned without violating the substance.

 • 30. 5. 2012: Prožíváme poslední měsíce české demokracie?

  Kritika demokracie„Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění,

  totiž na chvástavost a pomluvy.“

  Jean Dutourd

  ***

  Ještě před dvěma až třemi lety jsem byl skálopevně přesvědčen, že tentokrát český národ, poprvé v novodobé historii, překročí svůj stín a dokáže si udržet jeden a týž režim po dobu delší dvaceti až pětadvaceti let; což by byl výkon, který se nepodařil od vzniku Československa dosud ani jednou.

  Po mediální hysterii kolem zadržení Davida Ratha si už nejsem jist.

  Demokracie, aspoň na papíře, má schopnost samočištění: jako každý jiný systém vlády bývá postižena krisemi, avšak ty dokáže řešit svou vnitřní silou, vlastními regulačními mechanismy. Zkorumpované a slabé politiky lidé ve volbách odstraní a nahradí je jinými, slušnými, a očistit se dokážou i samotné politické strany Občas je to změna drsnější a trochu to hází, tak jako v Rakousku s nástupem Jörga Haidera, avšak systém jako takový zůstává co do své povahy zachován, je i nadále demokratický. Což je podstatná výhoda před diktaturou, protože ta je na kvalitě diktátora zcela závislá a pod špatným diktátorem se rozpadá.

  Samočisticí mechanismy mají však určité předpoklady a meze, a já začínám mít pocit, že ty české nejsou už s to zabránit změně, jež bude systémová, revoluční, populistická a potenciálně násilná. Tedy že skvrna na pověsti politické representace této země nemůže již být vyčištěna bez porušení podstaty látky.

 • Biskup Myriel, Jean Valjean a Cosette u Ústavního soudu

  IUSTITIA II… Rovněž obecné soudy by proto neměly klást důraz na to, co stěžovatelka v minulosti nezvládla, nýbrž na to, že prokázala ochotu obětovat se pro jiného a pomáhat mu. Ústavní soud proto využívá této příležitosti též k tomu, aby stěžovatelce složil poklonu za její láskyplnou péči o nezletilého, jež jistě vedle radosti přináší i těžkosti a starosti. Současně jí i vedlejšímu účastníkovi přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a společné pohody.

  * * *

  Uděluje-li náš blog cenu Osel měsíce, bylo by nespravedlivé neocenit naopak judikáty, které si to zaslouží. Činíme tak a smekáme před odůvodněním dnes zveřejněného nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4054/19; soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, další členové senátu Kateřina Šimáčková a Ludvík David.

  Ve věci jde o případ stěžovatelky z Brna, kterou obecné soudy odmítly jmenovat pěstounkou nezletilého, nyní desetiletého chlapce, přestože se o něj spolu se svým manželem vzorně starala. To soudy odůvodnily tím, že stěžovatelka má dluhy ve výši přes 330 tisíc korun, takže stěžovatelka způsobem života nezaručuje, že je schopna funkci poručníka vykonávat řádně a tudíž že její jmenování je v souladu se zájmem nezletilého.

  Nepochopitelné, nelidské rozhodnutí, jakých vydávají české soudy každý rok tisíce.

  K tomu Ústavní soud napsal:

 • Bottom Twelve české justice

  IUSTITIA IIJelikož, jak vysvětleno minule, právo v této zemi – snad dočasně – není, je vhodná doba na články rekapitulační a reminiscenční. Začněme tím, co podle našeho subjektivního pohledu česká justice za posledních cca 20 let, kdy její výstupy blíže a nikoli jen striktně laicky sledujeme, nejvíce zorala, pohnojila a, žel, nesklidila, neboť plody jejích neúspěchů sklízíme my, poddaný lid.

  Výběr i pořadí jsou rovněž zcela subjektivní, a budeme rádi, když v komentářích náš bottomlist vhodnými dalšími příklady rozhojníte.

  Protože jde o žebříček záporný, přiřadili jsme každé položce záporné číslo: čím závažnější affaira, tím nižší pořadí.

 • Děsivé, policista prověřoval ve volném čase, porušoval zákony, LPS, nic nezjistil - byl vyznamenán?!

  Rakusan VitRakusan Vit minulost

  Aktualizováno 4.7.2024: Tomáš Pecina „Prožíváme poslední měsíce české demokracie?“, uveřejněném již dne 30. 5. 2012 na webu http://slepeckahul.pecina.cz

  „Stát a státní struktury nebyly budovány podle pevného plánu a v úctě k demokratickému systému hodnot. Policie je fatálně zkorumpovaná, justiční systém je dysfunkční, zemi ovládají mafie exekutorů, lichvářů a podvodníků, proti nimž slušný člověk nenajde zastání a nemá proto důvod se státem se identifikovat a hájit jej, je-li sám denně konfrontován s tím, jak je státu lhostejný on.“

  ***

  Policista prověřoval někoho, tak nějak „soukromě“, v rozporu s trestním řádem, v rozporu se zákonem o policii, v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

  Následně za to dostal vyznamenání!Z nelegálního prověřování nevyvstalo žádné podezření na protiprávní jednání, ale i tak byl policista vyznamenán a ještě se o tom píše?! Potom chtějte, aby PČR něco na FFUK vyšetřila, natož byla schopna zabíjení zabránit, když sama flagrantně porušuje zákony! Nemáte na něho kontakt? Také bych potřeboval pár osob soukromě nechat prověřovat... 

  ČR má asi nejvíce různých druhů generálů na světě – u policie, armády, vězeňské služby a hasičů. S výjimkou hasičů (mají jich nejméně), jen ztěžují práci podřízeným. Ti jsou jen oběťmi špatného vedení. JŠ

  ***

  Chyby vyplouvají. Nejslabším článkem resortu je ministr

 • Domovní prohlídky kvůli popíračské publikaci

  Dnes provedla česká a rakouská policie serii domovních prohlídek, odůvodněnou vydáním knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou. Prohlídky proběhly mj. u Pavla KamaseLukáše Nováka a Erika Sedláčka. Publikaci samotnou neznáme, a proto ještě ani nepředjímáme, jak bude vedena obhajoba, ale umíme si už nyní představit řadu poutavých a čtenářsky atraktivních variant.

  O dalším vývoji budeme informovat.

  https://paragraphos.pecina.cz/

 • Feige Gerichte und Politiker vertuschen immer noch einen milliardenschweren Diebstahl !

  Schwarzenbrg AdolfPezoldovi Alzbeta a Adam

  Aktualiziert am 30.11.2023: Lex Schwarzenberg

  ***

  Adam von Pezold, der Urenkel von Adolf Schwarzenberg, dem Oberhaupt des Schwarzenberg-Zweiges der Familie Hluboka-Krumlov mit großem Besitz in Südböhmen, hätte es nicht besser ausdrücken können:

  "Als das Gesetz verabschiedet wurde, war eines der erklärten Ziele, dass das Eigentum allen Menschen in der Tschechoslowakei zugute kommen sollte. Wenn ich mir heute anschaue, wie es zum Beispiel in Hluboká aussieht, dann gehört es etwa fünf oder sechs Leuten. Der Staat hat es sicher nicht behalten. Zuerst war es die große Konzentration von Schwarzenberg-Eigentum, die uns gestört hat, jetzt haben wir eine neue Konzentration. Stellen Sie sich vor, ein Herr in Uniform kommt zu Ihnen nach Hause und sagt, Sie wohnen hier nicht mehr, und alles, einschließlich Ihrer Brille und Ihrer Familienfotos, gehört jetzt mir. Ein paar Jahre später käme dann ein Herr in einer anderen Uniform, der auch gegen den Herrn in der ersten Uniform kämpfte, und er würde sogar ein Gesetz erlassen, um Ihr Haus zu stehlen, einschließlich aller Ihrer persönlichen Gegenstände. Dann würden die Uniformen verschwinden, die Freiheit käme, aber der freie Staat würde plötzlich so tun, als ob die Herren in Uniform nichts gestohlen hätten. Sie tun einfach so, als ob alles in Ordnung wäre. Ich glaube nicht, dass sich das jemand gefallen lassen würde."

  Schwarzenberg Orlicka vetevPezold ElisabethEine aktuelle Analyse von Seznam.cz zeigt auch, wie es mit dem nicht zurückgegebenen Schwarzenbergischen Eigentum - nicht nur mit den Schlössern, sondern auch mit den Teichen und den südböhmischen Brauereien - weiterging. Im Rahmen der Privatisierung kamen einige Politiker und Parteipaten zum Zuge.

  Adolf Schwarzenberg hatte in seinem Testament als Bedingung für die Übergabe des Besitzes an Karel Schwarzenberg festgelegt, dass Fürst Karel der Familie Pezold helfen würde. Diese Bedingung hat er nicht erfüllt. Hätte das Familienoberhaupt gelebt, hätte sie Karel Schwarzenberg das Anwesen weggenommen. Darüber wird Prof. Tomas Halik bei der Gedenkfeier für Karel Schwarzenberg kaum predigen...

  Original Artikel in Tschechisch>

 • Former chief prosecutor Grygárek sued former police officer Šlachta. He didn't dare to attack Šinágl, he just "enjoyed" him...

  Grygarek Slachta 2024Grygarek Janousek Mysak Galery

  Updated 4.7.2024:Tomáš Pecina "Are we living the last months of Czech democracy?", published on 30 May 2012 on the websitehttp://slepeckahul.pecina.cz

  "The state and state structures were not built according to a solid plan and in respect for the democratic system of values. The police are fatally corrupt, the judicial system is dysfunctional, the country is ruled by a mafia of extortionists, usurers and fraudsters against whom a decent person cannot find a defence and therefore has no reason to identify with the state and defend it if he himself is confronted daily with the indifference of the state."

  ***

  "I won't apologize to the devil who wants to be an angel." Ex-plaintiff Grygárek won against Šlachta, he wants to appeal. Šárka Malíková Petříková, President of the Trial Chamber. She also mentioned that "the defendant's statements were false and there is no need to prove their truth, as they are generally prejudicial." Therefore, Šlachta must apologize to Grygárek in his letter and partially compensate him financially. Grygárek's family bought an apartment in Prague's Myšák gallery, where controversial political businessman Roman Janoušek also lived.

  ***

  I recommend listening to my INTERVIEW with Grygárek, respectively „self-talk“ (16.7.2019). Below is a selection of my articles on the topic from 2012 to 2023. JŠ

  Full article in Czech>

 • Genocida: Postelbergská masová vražda 1945 v zrcadle českých vládních spisů

  Postoloprty Bazantnice pametni deska studentiPostoloprty bazantnice mápis CZJosef Dobrovský 1824: “Nesmíme se chlubit vylhanými dějinami. Nám stačí to, co je v našich dějinách pravdivé. Lži bychom měli přenechat těm, kdo kromě lži nemají ničeho jiného.“

  ***

  Ve zvláštním vydání Heimatbrief Saazerland(Dopisy z domova Žatecko) si můžete sami přečíst tu hrůzu, jakou masově páchali Češi na nevinných obětech, včetně dětí po válce, tedy v době míru. Postelberg GENOZID AversDnešní české děti, mládež a studenti o těchto zločinech proti lidskosti neví nic. O zločinech nacismu vědí dost, ale o zločinech komunismu takřka nic. Nedivme se, když o zločinech nacismu veřejnoprávní Česká televize informuje v různých formách takřka denně, ale o našich vlastních zločinech proti lidskosti jen zřídka. Nikdy v hlavních vysílacích časech, většinou k večeru, pozdě večer, či k ránu. Tuto brožuru vydali potomci obětí z Postoloprt vlastním nákladem. Bude vydána také v češtině, jako podobné publikace o Lidicích, které zaplatil stát? JŠ

  ***

  „…Navrhuji malý experiment: zkusme vyrobit pamětní desku s nápisem Všem nevinným obětem lidických událostí června 1942 a sledujme ten poprask, který nastane, když se ji v Lidicích pokusíme umístit. Protože v Lidicích zabíjeli Němci Čechy, kdežto v Postoloprtech se staly události a zabíjení Němců bylo pouhým (omluvitelným) excesem jinak spravedlivého vyhnání… tedy, ehm, vlastně odsunu.“ Tomáš Pecina

  Černý květ našich dějin. Putování po stopách postoloprtského masakru. Výročí masakru ne Švédských šancích opět médii zamlčeno, stejně jako výročí masakru v Petržalce!

 • Genozid: Postelberger Massemord 1945 im Spiegel tschechischer Regierungsakten

  Postoloprty Bazantnice pametni deska studentiPostoloprty bazantnice mápis CZJosef Dobrovský 1824: "Wir dürfen uns nicht mit einer falschen Geschichte brüsten. Es genügt uns, was in unserer Geschichte wahr ist. Wir sollten die Lügen denjenigen überlassen, die nichts als Lügen haben".

  Inschrift auf der Gedenktafel - Bild rechts: Die Postelberg (Lenešice) Fasanerie. In den Jahren 1943-1945 gab es ein Lager für gemischtrassige Juden und diejenigen, die ihre Angehörigen nicht verleugneten. Ende Mai und im Juni 1945 wurden die Räumlichkeiten des Lagers von der tschechoslowakischen Armee für unnötige Folterungen, Lynchmorde und Tötungen deutscher Zivilisten genutzt. Erinnern wir uns an die Opfer, denken wir an die Versöhnung unter uns.

  ***

  In der Sonderausgabe des Heimatbriefs Saazerland können Sie selbst nachlesen, wie schrecklich der Massenmord an unschuldigen Opfern, darunter auch Kinder, durch die Tschechen nach dem Krieg, d.h. in Friedenszeiten, gewesen ist. Postelberg GENOZID AversDie tschechischen Kinder, Jugendlichen und Studenten von heute wissen nichts von diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie wissen genug über die Verbrechen des Nationalsozialismus, aber fast nichts über die Verbrechen des Kommunismus. Wir sollten uns nicht wundern, wenn das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen fast täglich über die Verbrechen des Nationalsozialismus in den verschiedensten Formen berichtet, aber nur selten über unsere eigenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nie zur Hauptsendezeit, meist abends, spät nachts oder morgens. . Diese Broschüre wurde von den Nachkommen der Opfer aus Postelberg herausgegeben. Wird sie auch in tschechischer Sprache erscheinen, wie ähnliche, vom Staat bezahlte Publikationen über Lidice? JŠ

  ***

  "...Ich schlage ein kleines Experiment vor: Versuchen wir, eine Gedenktafel mit der Aufschrift 'Allen unschuldigen Opfern der Ereignisse vom Juni 1942 in Lidice' anzufertigen, und beobachten wir den Aufruhr, der sich ergeben wird, wenn wir versuchen, sie in Lidice anzubringen. Denn in Lidice töteten die Deutschen Tschechen, während in Postoloprty die Ereignisse stattfanden und die Tötung von Deutschen lediglich ein (entschuldbarer) Exzess einer ansonsten gerechten Vertreibung... äh, eigentlich Vertreibung war."Tomáš Pecina

  Černý květ našich dějin. Putování po stopách postoloprtského masakru. Výročí masakru ne Švédských šancích opět médii zamlčeno, stejně jako výročí masakru v Petržalce!

 • Hospoda na Hradu…

  Hospoda na Hradu 040420

  Jsou už tak zdeformovaní (zřejmě i s přispěním koronaviru), že si už zřejmě nejsou vůbec schopni uvědomit jak trapně a hloupě se chovají jako předpokládaná elita národa? V normálním člověku to nutně evokuje myšlenky na Bohnice…

  Sešla se inteligence s absencí morálky, zdravého rozumu, dobrých mravů a způsobů, slušnosti, respektu k občanům, zato s absolutní poslušností. Expertní tým prezidenta tak bude nyní muset řešit přednostně vlastní krizi, kterou si sám způsobil. Opět jsme to světu „ukázali“. Nepochybně tato fotografie pobaví celý svět, což bude asi největším příspěvkem krizového štábu k řešení koronaviru. Kdo před takto se chovajícími lidmi ochrání stát? Premiér Babiš to okomentoval slovy: "Kolegové to nedomysleli...". Ano je lépe myslet. Naštěstí se v tomto případě zvuková nahrávka jistě nedostane na veřejnost a případný protokol už bude „myslet“ jinak. Vskutku „elita“, kterou by ocenil i Jaroslav Hašek… J.Š.

   

   

   

   

 • Informovaný souhlas

  Covidová pandemie znamená, minimálně pokud jde o tuto zemi, konec práva a právního státu, to není pro nás novinka. Průvodní znaky nástupu hygienické diktatury jsou arci i pro nás nesnesitelně trapné.

  Příkladem budiž dokument, který je předkládán k podpisu zdravotníkům-zaměstnancům Krušnohorské polikliniky s. r. o. Po ryze ideologické pasáží (nazvali bychom ji po vzoru katholické věrouky Credo) následuje potvrzení, jímž zdravotník uznává, že vakcinace je ryzí dobrodiní, na němž mu zaměstnavatel dovolil se podílet, a poté je nucen, odmítne-li to, buď toto rozhodnutí odůvodnit, anebo uvést, že tak učinit odmítl, a konečně, jde-li o zdravotníka terminálně nehodného a zmíněnému beneficiu se příčícímu, má právo dokument rovněž odmítnout podepsat; pak ovšem musí počítat s následky. Že zpupník skutečně nepodepsal, potvrdí, soudě dle počtu řádků k tomu určených, dva jeho kolegové; k dokonalosti tu chybí snad toliko kolonka pro popis, jak se delikvent, odmítaje signovat, tvářil, a rubrika pro počet ran, které mu za to byly na místě rákoskou za zpupnost vysázeny.

 • IURIDICTUM: Lex Schwarzenberg

  Schwarzenbrg AdolfLex Schwarzenberg je hovorové označení zákona č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. Je typickým příkladem zákona, jímž legislativa překročila své kompetence dané dělbou moci ve státě a vydala zákon, jenž je fakticky individuálním právním aktem; svědčí to o hlubokém úpadku právní kultury v Československu po 2. světové válce.

  Lex Schwarzenberg je v rozporu s dnešním pojetím ústavnosti rovněž tím, že nařizuje paušální konfiskaci schwarzenberského majetku, aniž by uváděl, za jaký delikt je tato sankce ukládána. Není to zřejmé ani z rozpravy v parlamentu: jako jediné zdůvodnění konfiskace se tu uvádí, že Schwarzenbergové byli německá šlechta.

  Vizte též

  zákony o zásluhách

  https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Schwarzenberg

 • Jak MsP a ÚOOÚ zabránily občanům provádět veřejnou kontrolu soudních jednání

  IUSTITIA II… Je zvláštní a dle našeho soudu docela smutné, že třicet let po převratu je tím, kdo českým občanům a jejich občanským právům poskytuje ochranu, Putinovo Rusko, a porušovateli těchto práv jsou lidé, kteří hujersky a tupě vykládají právní předpis demokratické Evropské unie, který má, inter alia, sloužit k právě opačným účelům, tedy k ochraně občana před špiclováním a šmírováním ze strany státu….

  ***

  Dne 28.1.2021 jsem ve věci zaslalZOI MsP, včetně dotazu kam zmizel veřejně přístupný seznam současných soudců, kteří byli členy zločinecké organizace KSČ. Dne 12.2.2021 mi MsP odpovědělo.

  Cituji z odpovědi MsP: S ohledem na zjištěná zneužívání údajů z databáze InfoJednání soukromými subjekty formou budování vlastních databází umožňujících jmenovité vyhledávání, Ministerstvo spravedlnosti jako správce uvedeného portálu (a tím i obsažené sumy osobních údajů) omezilo okruh publikovaných údajů plně v souladu s čl. 24 a čl. 32 GDPR k zajištění ochrany osobních údajů účastníků řízení. V této souvislosti lze odkázat i na informace uveřejněné Úřadem pro ochranu osobních údajů pod odkazem: https://www.uoou.cz/uoou-ke-nbspshromazdovani-osobnich-udaju-ucastniku-soudnich-rizeni-v-nbsp-internetovychdatabazich/d-41607 - cituji: Veřejná kontrola soudní moci, jež může být nahlížena jako podmnožina veřejného zájmu, je v podmínkách českého právního řádu zajišťována prostřednictvím zásady veřejnosti jednání před soudem, včetně veřejného informování o všech nařízených jednáních s označením stran. Kontrola soudního řízení v konkrétní věci (ve věci identifikovaných účastníků) se tak ex ante projevuje účastí veřejnosti při jednání soudu a naplňuje se veřejným vyhlášením rozsudku. V tom lze spatřovat těžiště demokratické legitimity výkonu soudní moci. Je přitom nesporné, že dostatek informací ze soudních řízení k naplnění tohoto cíle poskytuje sám stát, resp. soudy a státní správa soudů, a to zcela dostatečnými a přiměřenými prostředky. Po skončení konkrétního soudního řízení však již (plošná) identifikace účastníků řízení není nezbytnou podmínkou pro naplnění této funkce. Kontrola výkonu soudnictví ex post se na základě zveřejňovaných (veskrze anonymizovaných) rozsudků koncentruje na obecnější aspekty: jednotnost a konzistenci rozhodování, sledování vývoje judikatury v čase, zjišťování justičních excesů apod., to však již bez ohledu na totožnost účastníků řízení. Kontrola výkonu soudnictví z hlediska přístupu k informacím o průběhu a výsledku soudního řízení nemá být samoúčelným nástrojem uspokojování subjektivní zvědavosti, nýbrž má působit jako demokratický korektiv soudce při jeho činnosti v konkrétním řízení (nikoliv však k nátlaku na soudce v konkrétní věci). 

  Výše uvedeným postupem nijak nedošlo k dotčení práva být přítomen jako veřejnost soudnímu jednání, neboť toto právo nesouvisí s tím, že by ten, kdo chce být jednání přítomen, musel mít možnost zjistit, jakých konkrétních osob se jednání týká. Nadto se v den soudních jednání vyvěšuje u jednacích síní seznam jednání pro daný den s uvedením spisové značky i jmen (zletilých) účastníků řízení.

 • Jaká jsou skutečná risika CovidPassu

  CovidPassCovidPass, nabízený jako vstupenka do lepšího, protože bezpečného světa, je ten nejnebezpečnější nápad, který se v hlavách moderních technologů moci zrodil, a pokud nechceme skončit tam, kde jsou dnes, co do svobody, Číňané, měli bychom se mu společně co nejrázněji postavit.

  ***

  Vinou covidové paniky žijeme ve zideologisované a zároveň zhysterisované době; to není právě dobrá kombinace, neboť tyto atributy působí v synergii: ideologie zásobuje hysteriky nepřebernou studnicí argumentů a pseudoargumentů, a hysterie činí ideologii všudypřítomnou a nevyhnutelnou, schopnou vytlačit na okraj mediálního prostoru prakticky všechnu ostatní agendu. Lidé se mění v tlampače hlásající covidově-ideologické floskule, přičemž věci podstatné nelze od těch nepodstatných odlišit: pravdu má ten, kdo více a přesvědčivěji křičí.

 • Kamas a spol. konečně obviněni

  Holocaust pod lupou aversStíhat nepřátele státu je třeba za všech okolností, bez milosti a (hlavně) bez logiky, aby se v obyvatelstvu zasela konformogenní úcta ke státu, jeho představitelům a momentálně vládnoucím ideologiím. Po pouhém roce od serie domovních prohlídek (o nich blíže zde) se rozbíhá další politický proces se skupinou kolem Pavla KamaseLukáše Nováka a Erika Sedláčka. Obviněni byli za vydání dvou publikací: jedné historické a jedné populárně-publicistické. Pozoruhodným se jeví, z čeho je pplk. Zlata Pálfiová viní: příkladmo E. Sedláčka z autorství předmluvy, kde dílo výslovně označuje za revisionistické, a Pavla Kamase za formulaci předmluvy ke druhé knize; pod ní je ovšem podepsán společně s Adrianem Preißingerem a dle stylu se zdá, že předmluvu pouze přeložil do češtiny. Ovšemže A. Preißinger obviněn nebyl, leč to nevadí, závadové texty je trestné i překládat, a možná dokonce o nich i přemýšlet.

 • Kolik Michalů Šnajdrů bylo nevině odsouzeno a „sedí“ dodnes – místo policistů, soudců a státních zástupců?!

  Snajdr MichalPřipomínám tiskovou konferenci se zachránci Michala Šnajdra ze dne 24. 1. 2019 - Tisková konference s Michalem Šnajdrem, jehož česká justice poslala na 10 let za nic na Mírov! Případu se věnovala i TV Seznam v pořadu Josefa Klímy ze dne 12. 6. 2020 – Ve vězení seděl bezdůvodně, selhali policisté, státní zástupci i soudci - chování a výpovědi policisty a státního zástupce jsou něco neuvěřitelného! Bude se TV Seznam a další média věnovat  i kauzám níže, které jsou ještě mnohem otřesnější a zatím široké veřejnosti neznámé? Najdou média odvahu?