Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.08.2020 16:59
  Včera v Událostech komentářích na ČT 24 od 22:00 hod. si ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:43
  Předseda senátu, který si notoval s místopředsedou Filipem ...

  Read more...

   
 • 13.08.2020 16:29
  Life is full of happiness and some times need some people to ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Otakar Volman Luhacovice 1947 19481.V Okresní nemocenské pojišťovně byl členem předsednictva v Hořovicích.

2.V letech 1927 – 1930 byl starostou města Žebráku. Za krátkou dobu jeho starostování bylo provedeno mnoho změn k lepšímu, například byl zaveden vodovod do radnice, vydlážděn chodník od městského úřadu k silniční odbočce do Hořovic a položen základní kámen pomníku mistra Jana Husa a obětem války.

Při svém prvním zahájení schůze městského zastupitelstva po nástupu do funkce starosty přednesl krátký proslov: „Přátelé, děkuji vám za důvěru kterou jste mi volbou prokázali a ujímám se řízení prvé schůze městského zastupitelstva. Bera na sebe dle vůle Vaší starostenství, navzájem vám přislibuji, že se vynasnažím seč síly mé stačí pracovati k povznesení zájmu a v prospěch obce naší, prose byste mne u vykonávání povinnosti této svornou vůlí Vás všech podporovali. Chci se říditi podle pravidel osvědčených, správně a rázně. Nechci křivditi nikomu, ale jinak také dovedu na základě zákona slušnosti obhájiti naše dědictví. Mým přáním jest, abychom si počínali v našem jednání prakticky a neoddávali se ideálům velmi často lichým, ale ideálu, který nás všecky spojuje a povznáší ku cti  obce naší.“

Ve svých vzpomínkách na období starostování Otakar Volman píše: “V témže roce (1930) jevila se už nutná a potřebná touha o rozšíření školní budovy. Proto jednalo se o zakoupení sešlé budovy vedle stávající školy a majitelem panem Ferdinandem Havlíkem (dědeček dnešního starosty Mgr. Daniela Havlíka J.Š.). Jednání o této koupi se stalo bezpředmětné, protože pan Havlík zdráhal se sešlý dům prodati. Ani okresní výbor v Hořovicích, na který jsme se o pomoc obrátili, nebyl v stavu svým zákrokem koupi zpostředkovati. Tudíž přes dvacet let trčí tato zchátralá budova na tak čelném místě…“

V roce 1955 byla tato budova zbourána a místo upraveno jako školní dvůr pro mládež. Nyní již na místě tehdy zchátralé budovy, která Otakaru Volmanovi tolik vadila, a pozdějšího dvora pro mládež, stojí nákupní středisko K+K.

Dále píše: „Nutno se také pozastaviti nad zříceninou budov v Sokolské ulici, dávající šeredný zjev na tak frekventovaném místě. Stále se jeví nedostatek bytů, takže výstavbou nových domů předešlo by se tísni bytové a ulice by se stala ozdobou města. Návrh budoucího plánu na výstavbu města zrušit tato místa včetně ostatních stávajících budov pro volné prostranství, nemůže přijíti v úvahu pro veliké finanční náklady.“ Otakar Volman měl tehdy za vykonávání funkce starosty města problémy aktuální i pro dnešní dobu.

3.Od roku 1922 byl předsedou družstva pro rozvod elektrické energie v Žebráku a první dodavatel elektrického proudu po instalaci městské sítě do doby, než převzal vedení Západočeský elektrárenský svaz v Plzni.

Rozvod elektrické energie probíhal za řízení pana Václava Bejbla, mistra firmy Fr. Volman. Primární síť ve městě nebyla rozvedena, tudíž nemohl být elektrický proud dodáván.

Vzhledem k tomu se firma Fr. Volman rozhodla pomoci elektrickým proudem z továrny mlýnské budovy, kde byla k dispozici turbína s dynamem a akumulátory. Po postavení primární sítě a transformátoru se proud odebíral již od elektrárenského svazu.

4.Byl také starostou sboru dobrovolných hasičů v Žebráku. O této činnosti píše: „V roce 1912 poklesl značně počet členů, následkem toho byla činnost ve svém poslání ohrožena. Dne 15.září 1912 se konalačlenská schůze, do které byli pozváni a se dostavili: starosta župy Podbrdské, přítel F.Wáclav a V.Tupý z Těrešova, jenž promluvil o významu a důležitosti sboru dobrovolných hasičů. V této schůzi byl vypracován postup k získání širšího zájmu spolupráce ve sboru. Po krátké době jevil se již živý zájem a z širší veřejnosti získalo se nové členstvo, takže se mohlo zase pokračovati v ušlechtilé národní tradici. Bylo pro radostným zjevem pro národní uvědomění, že záhy mohl se již konati v žebráku sjezd hasičstva župy Podbrdské dne 2.7.1922.“

5.Ve Spolku pro okrášlení města Žebráka a jeho okolí byl předsedou.

6.Ve spolku divadelních ochotníků v Žebráku účinkoval v mnoha hrách a některé i režíroval, dále byl jednatelem spolku a jeho dlouholetým předsedou (17 let). Celková činnost pro spolek dohromady 54 let Za to také získal čestné uznání, čestný diplom a odznak od Ústředí v Praze. Tyto předměty za zásluhy předal k uložení do městského muzea.

Ve své osobní úvaze O významu Spolku divadelních ochotníků Otakat Volman píše:

„…  Mohu prohlásiti že divadlo jest školou, která předvádí divákům názorně život. Jest školou, v níž se dostává poučení způsobem příjemným, neboť jest spojeno se zábavou. O každé povaze, která se měla v ději předváděti, museli jsme uvažovati, přemýšleti, dobře do úlohy vniknouti a za tím účelem byla vždy první zkouška čtená.

Na zkoušky divadelní jsme se těšili, žili jako velká rodiny a z úspěchu měli radost. Důkaz dobré prosperity dokázala nám návštěva a přízeň obecenstva.

Jest skutečností, že znázorněné povahy dobré ukazují nám cestu do života, kdežto povahy zlé v nás vzbuzují odpor a jsou jistě odstrašujícím příkladem. Dosáhli jsme přesvědčení, že divadlo také utužuje společenské styky navzájem, neboť nikde se nesejdou a nejdou spolu svorně všechny vrsty národa tak, jako v divadle. Proto jest cíl ochotnického divadla ušlechtilý. … „

I když byl Otakar Volman platným členem divadelního spolku v Žebráku, byl v roce 1962 těžce postižen velkou nespravedlností. Toho roku se totiž konaly oslavy 150 let divadla v Žebráku. Jelikož tato léta byla u moci komunistická strana, úspěšný továrník byl nepohodlný. Ve sborníku vydaném u příležitosti oslav byli on i jeho dcera, baletní mistryně Helena Braunová, záměrně vynecháni. V muzeu se konala výstava a diplom i čestné uznání nebyly vystaveny. Taková tedy byla prokázána vděčnost.   

* * *

Z Ročníkové prezentační písemné práce z dějepisu „Život Otakara Volmana a osudy jeho továrny v Žebráku“ jeho pravnučky Petry Braunové, jako studentky SPgŠ v Berouně (str. 28 a 29.).

J.Š. 27.6.2019

* * *

Před 150 lety, 27.května 1869, byl založen Sokol Žebrák…

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)