Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MZV deska

Aktualizováno: 

Pane Šinágle, děkuji za Váš a trvalý občanský postoj. Dovoluji si Vám poslat poznámky k situaci kolem MZV a jedné příspěvkové organizace...... je to jen pár myšlenek, ale dost výbušných:LN Skerik Ladislav 240918

Situace v Diplomatickém servisu (DS) byla zhodnocena komplexním auditem (provedeným GIA MZV) v lednu 2016. Zejména se jednalo o nedodržování zákonů a to - zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – v organizaci nebylo zajištěno oddělení jednotlivých funkcí tak, aby nebyl žádný pracovní postup prováděn jednou osobou, ale naopak více vzájemně se kontrolujícími pracovníky. Zákon o finanční kontrole ukládá orgánu veřejné správy zajistit předběžnou finanční kontrolu plánovaných výdajů (předběžná finanční kontrola před vznikem závazku) a uskutečňovaných výdajů (předběžná finanční kontrola po vzniku závazku). Tato kontrola je v orgánu veřejné správy zabezpečena oddělením funkcí „příkazce operace“, „správce rozpočtu“ a „hlavní účetní“. Oddělení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu není u ředitelky ekonomické sekce nastavena. Takto nastavený systém je v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Zákon byl  ignorován celých 15 let!

Dále se jednalo o (ne)dodržováno postupů v DS podle zákonů:

* o veřejných zakázkách,

* o účetnictví,

* o majetku státu

Na základě tohoto zjištění DS měl novelizovat vnitřní předpis, upravující oběh účetních dokladů, a upravit svoji vnitřní organizační strukturu. 

Ředitel DS JUDr. Škeřík usiloval o narovnání  fungování organizace v souladu s výše uvedenými zákony a důsledně postavil tuto prioritu před všechny vedoucí zaměstnance a celý DS. (někteří zaměstnanci /téměř třetina/ v roce 2017 dlouhodobě onemocněli /více než 2 měsíce/ či podali výpověď).

Organizace prošla postupnými změnami a tyto byly auditovány certifikační autoritou a výsledkem je v květnu 2018 přiznání certifikace ISO 9001 v oblasti Facility managementu - správa majetku ve veřejné správě.

Ředitel přijal v roce 2017 organizační opatření  veškeré výdaje a příjmy byly schvalovány na poradě vedení, jinak nemohly být realizovány. Veškeré smlouvy, příp. objednávky,  pokud je nepodepisoval ředitel DS, musely být před podpisem pověřenými pracovníky potvrzeny v referátníku ředitelem DS.

Tato zavedená opatření byla projevem důsledného narovnání rozporů činnosti DS se zákony, což byla priorita v roce 2017.

Ne vše se podařilo, ale organizační a personální opatření, zavedla systémové změny.

Audit provedený v roce 2018 se nezabýval vyhodnocením plnění opatření k nálezům z roku 2017. Nálezy např. chyby v předpisech – nevznikly v roce 2017 – tedy proč na to audit neupozornil při dřívějších kontrolách – v roce 2017 proběhly dvě.

Nedostatky uvedené v audity v letošním roce nejsou systémová pochybení. Je zcela ignorována certifikace ISO.

Jednotlivé nálezy letošního auditu jsou prezentovány jako závažná selhání a námitky byly smeteny…… postup byl stanoven tak, aby se nehodnotilo výše uvedené, nýbrž závažné nedostatky v působení DS jsme vyřešili změnou vedení (nový ředitel a jeho zástupce) a odchodem z DS těch, kteří se na nedostatcích letošního auditu podíleli. Tedy vyřešeno a už se tím nezabývejte.

---------------------------------------------------------------------------------

Stav je však vážnější, než aby se tím nikdo nezabýval, zejména, když řada problémů není vyřešena a má být překryta současnou personální změnou a má být zapomenuto…… např.

1) Investiční akce v roce 2016  na adrese Sibiřské nám., Praha 6, byla prověřována auditem a kontrolou nezávislou firmou STIS = bylo zjištěno, že akce nebyla plánovaná. Zahájena byla jako zakázka malého rozsahu, na hranici limitu těsně pod 6 mil., s konečným výsledkem více než 22 mil. Jednalo se o porušení zákona o veřejných zakázkách = dělení zakázky:

-   Z  předloženého harmonogramu rekonstrukce objektu je zřejmé, že byl vypracován již podstatně dříve než byly vybrány dodavatelské firmy a zahájeny stavební práce.

-   Akce neměla technický dozor, stavební deník nebyl veden korektně, ale HLAVNĚ stavba probíhala bez stavebního povolení (projektantovi se nepodařilo stavební povolení získat ani po 20 měsících od výzvy k nápravě) a nyní je budova užívána zastupitelským úřadem SAE bez kolaudačního rozhodnutí.

2) V minulosti byl z veřejných financí pořizován majetek, který nebyl na DS řádně evidován, nebyl zahrnut do částky nájmu – profesionální myčka nádobí cca 65 tis. do kuchyně mateřské školky, nebo sauny, zařizovací předměty byly evidovány v budově, ale znalecké posudky k ceně nájmu byly zpracovány na stavbu.

3) Byly přebírány a uhrazeny práce, které nebyly podle smlouvy o dílo vykonány (jeden konkrétní případ je v řešení škodní komise DS již několik měsíců a bude zajímavé sledovat co s ním nové vedení udělá).

……… a další argumenty jsou k dispozici …. a je iluzorní věřit porovnání s tvrzením, že nyní už bude vše v pořádku, když „viníci“ byly odejiti  ……. odejít museli vzdělaní, kvalifikovaní zaměstnanci…… proč?? Je ještě v minulosti něco, co má být zapomenuto také….??? …. Ano jistě je ……

Z výše uvedeného je průkazné, že se nejedná o argumentaci v osobní rovině, ale věcné hodnocení stavu……..

Je na pováženou, že k pomoci novému řediteli DS Martinu Pohlovi byla přizvána bývalá ředitelka ekonomické sekce, která více než 15 let ignorovala zákon o finanční kontrole, o majetku státu atd. a nyní má údajně napravovat co se stalo za působení ředitele JUDr. Škeříka a dalších vedoucích zaměstnanců. A vrací se i další zaměstnanci, kteří porušovali zákony a vnitřní předpisy.

Pak není vůbec divné, že hned v prvním měsíci výkonu funkce ředitel (M. Pohl) tento rozhodl o zadání prací v rozsahu cca 700 tisíc bez výběru dodavatele veřejnou zakázkou a pouze na objednávku – jedná se o porušení zákonů i vnitřních směrnic.

* * *

Zdroj si zatím nepřeje být jmenován. Vzhledem k závažnosti informací, související s aktuální kauzou diplomata dr. Škeříka a mocenským bojem o jmenování ministra zahraničí, považuji za svoji povinnost toto svědectví zveřejnit. Následovat budou další! Obdrží je veřejnoprávní média, hlavní komerční média, regionální deníky a stovky novinářů. Současně bude podán podnět státnímu zastupitelství k zahájení vyšetřování pro podezření z flagrantního porušování zákona osobami zaměstnanými na MZV, na ně napojenými lidmi a firmami, vzhledem k závažnosti věci, s celospolečenským dopadem a negativním vlivem na zahraniční politiku naší země a její mezinárodní pověst. MZV je jedním z hlavních pilířů bezpečnosti naší země. Jak jsme si právě mohli přečíst, pracovali na něm a stále pracují lidé, kteří zemi a jejím občanům nesloužili a neslouží, naopak zemi a jejím občanům škodí.    

 

Jan Šinágl, 17.9.2018

* * *

Dobrý den.

 

Nejprve Vás chceme pozdravit a popřát hlavně zdraví.

Jsme podnikatelé dlouhodobě působící zejména ve stavebnictví, neskromně můžeme říct, že jsme úspěšní. Po hubených letech, která jsme přežili, jsme přivítali změny a rozvoj hospodářství, ke kterému přispěly změna v politice i atmosféře ve společnosti. Český a zvláště pražský podnikatelský rybník je malý, potkáváme se, naše cesty se kříží a někdy i dokonce dobře spolupracujeme. Jsme všichni věkově zkušení a plně nám v duši souzní text Nohavicovi písničky „Pane prezidente“. Víme, že „…máte starosti s celú Evropu s vesmírem a vůbec všecko……. Jsme však přesvědčeni, že Vy nás pochopíte….“

Obracíme se na Vás se zdánlivou jednotlivostí, která však podle nás je jedním z kamenů v soukolí současného vývoje naší společnosti. Tedy něco, co nebylo správně pojmenováno a co je zátěží z minulých let. Dlouhodobě jsme vnímali státní instituci s názvem Diplomatický servis jako nedostupnou a její sídlo na Václavském náměstí jako zakletý dům. Působení této organizace provázely až neuvěřitelné příběhy o privatizaci, nakládání s restituovaným majetkem a nedostupnosti zakázek. Tedy zejména se jednalo o problémy, kdy zadání zakázek probíhalo bez řádné projektové dokumentace, bez přesného zaměření, bez potřebných projednání s dotčenými orgány a tak nějak, aby to dopadlo pro všechny dobře (veřejně se loni v našem prostředí mluvilo o velké předražené akci na Sibiřském náměstí, kdy se nyní ani po roce a půl od dokončení stavby nepodařilo získat dodatečné stavební povolení a objekt je užíván bez kolaudace, sídlí tam ambasáda, což může být i bezpečnostní riziko, pokud by nastala nějaká vážná závada). Až neuvěřitelně působí, že se při dodávaných pracích požadovalo vytváření budoucích závad, aby mohly probíhat v následujících letech opravy prováděné spřízněnými firmami. Jsou to klepy a pomluvy? Neumíme posoudit, protože většina z nás se možným problémům snažila vyhnout, nemáme vlastní zkušenosti z provádění zakázek u této instituce, ale popravdě  jsme rádi, že jsme nebyli mezi vyvolenými.

Naši pozornosti téměř před dvěma roky neušly informace, že se na této organizaci něco zcela zásadně mění. A to i proto, že někteří naši kolegové, kteří patřili mezi vyvolené a pracovali pro Diplomatický servis, začali vypouštět jedovatosti a stěžovali si, jak to ze dne na den nejde, když to tolik let fungovalo. Neuniklo nám, že nové vedení transparentně zveřejňovalo informace o zakázkách, které se staly dostupnější pro širší okruh firem. Nový ředitel JUDr. Škeřík se netajil ambicemi změnit vnímání organizace ve veřejnosti, a to zvláště podnikatelské. Zavádění moderních přístupů k péči o objekty památkově chráněné s detailním a komplexním průzkumem, předcházení vícenákladů a návazných víceprací bylo pro nás podnikatele dobrou zprávou, že se opravdu promítají pozitivní změny do života i na nižších úrovních. Přičítali jsme to novému stylu politiky, který rozvázal ruce odvážným a zároveň slušným lidem působícím ve správě věcí veřejných.

Za krátkou dobu jsme se z veřejných zdrojů dozvěděli, že o novém angažmá pana JUDr. Škeříka. Vnímali jsme ho jako slušného člověka, který ze stejně slušných a zkušených lidí stavěl svůj tým. My nemáme vůbec žádné zkušenosti ze zákulisí a  praxe diplomacie. Ovšem z pohledu zkušeností patříme mezi ty co už něco zažili. Vůbec jsme se proto nedivili, když se opět objevili informovanější, kteří ubezpečovali, že se vše vrátí do bývalých kolejí a pokud budeme mít zájem, který patřičně projevíme, tak se můžeme do systému zapojit i po odjezdu pana velvyslance JUDr. Škeříka do Bernu. Nemáme čas na vytváření snů, virtuálních sítí, my opravdu musíme makat, abychom firmy udrželi v kondici. Co však bylo zajímavé, že tyto informace, se před několika měsíci začínaly naplňovat. Zvýšila se aktivita v lobbování, čím dál víc se začínali na scéně objevovat se sliby zakázek lidé blízcí mladým sociálním demokratům s argumentem, že mají významné krytí. Zvláště znepokojující byla jejich mladická otevřenost a upovídanost v tvrzení, že už mají v Diplomatickém servisu jakýsi předvoj chystající se na změny po ustavení nové vlády (bylo neuvěřitelné jak pózovali, předváděli se a snažili vytvářet představy o nepostradatelnosti v běhu věcí budoucích). Pak se stanou významným zdrojem do stranické kasičky. Vůbec se nemám nechtělo uvěřit, že to nastane. Jaké je naše rozčarování, když v letošním horkém létě skrytě pod mlhou výběru ministra zahraničí se odehrály změny, které podle informací právě těch zainteresovaných z předvoje byly dlouhodobě připravovány tak, aby se zvrátil otevřený a transparentní přístup JUDr. Škeříka a vše se vrátilo do bývalých praktik. Navíc hrozilo, že by mohlo ze skříní vypadnout ještě něco z minulosti. A to je jistě nežádoucí. Co je pro nás zcela šokující a ze své praxe to známe spíše jako konkurenční boj, je vytváření pomluv a intrik mezi zaměstnanci státu. Doposud jsme vnímali tuto přebujelou a často velmi pomalu pracující masu úředníků za jednotnou a navzájem se podporující. Vnímáme to tak, že v tomto konkrétním případě zvítězily stranické zájmy či osobní zájmy straníků.

Jak jsme se Vám představili jsme lidé z praxe, v současné situaci nemáme o zakázky nouzi, takže vlastně bychom se nemuseli zabývat něčím co nás přímo nepálí. Jsme už na vrcholu svého podnikání, brzy budeme uvažovat o předání firem. To zvládneme, co nás znepokojuje, že se znovu rozrůstají klientelistická chapadla nebo naprosto nepřijatelné praktiky fungování státu. Je smutné poslouchat povídání jak to nyní půjde lépe než to chtěl a prosazoval JUDr. Škeřík. Nyní to jde s novým vedením vše hladčeji a rychleji, zakázky se nesoutěží, zkrátka se problém označí za havárii a taky to jde. Tady to začíná od mladých sociálních demokratů slibujících a požadujících protislužby za uhlídání správného přístupu k zakázkám této instituce hospodařící se státním majetkem v čele se zlínským kmotrem Vaigelem, oddanými mladými straníky Traubem, Janků, Daňkem krytými ministerskými funkcionáři a spolustraníky na ministerských pozicích (státní tajemník s ředitelkami personálního a ekonomického odboru, náměstky Krylem a Kauckým, zvláště aktivní a aktivističtí jsou ředitelé odborů páně Bartoš a Kyslík s dalšími).

Je nám velmi nepříjemné zasílat tyto naše informace, ale máme obavy, co nás čeká v letech budoucích pod vedením takovýchto mladých politiků, kteří se dnes spíše více předvádějí v pózách, chtějí se zalíbit stranickým bossům, ale co budou dělat až se dostanou k moci. A to je to co nás vede k zaslání tohoto a omlouváme se nepodepsaného dopisu. Máme obavy z negativních dopadů. Nevnímáme to jako udávání, byť svého druhu to z určitého pohledu může být takto vnímáno. Jistě máte dost možností, jak si věci ověřit a jak zastavit rozrůstání nesmyslných klientelistických manýrů, vytváření stranických trafik. Pokud se informace prokáží, pak má i tento postup smysl. Na naši obhajobu chceme dodat, pokud by nebyli tolik upovídaní a tolik zištní, tak my se ani nic konkrétního nedozvíme a stejně jako v minulosti budeme mimo dění této konkrétní instituce.

===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

Ing. Miloš Zeman

Prezident České republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1


Ing. Andrej BABIŠ

Předseda vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Jan Lipavský

Místopředseda Zahraničního výboru, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Ing. Miloslav Kala

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

 

JUDr. Lenka Bradáčová Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze, Vrchní státní zastupitelství v Praze ,

Nám. Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4

 

Redakce Lidových novin a serveru Lidovky.cz

Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha 5 – Smíchov


MAFRA, a.s.

Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5


Česká televize

Marek Wollner – Reportéři, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

 * * *

Určitý druh podnikání se po převratu uvolnil.Ten který přesahuje zájmy těch, kteří tu vládli dříve a mají dojem, že by to přesáhlo jejich vliv, začne působit potíže. Podnikání do jisté míry je povoleno, i cestování. Ale bývalí zůstali i se svými ochránci v talárech. I ti co podepisovali vraždy a jejich činy jsou nepromlčitelné, v klidu žijí ve svých vilách. Přitom poslední nacista byl nedávno objeven ve Státech v židovském sídlišti a promptně poslán do Německa k posouzení jeho zločinnosti.  Loď se naklání k jedné straně a může se zvrhnout.

K.Mrzílek, 17.9.2018

* * *

Mstí se ČSSD starými praktikami za europoslance Pocheho?

Velvyslanec Škeřík do Bernu neodjede. I když měl souhlas vlády, Zemana, Švýcarska i Lichtenštejnska

Dopis zaměstnankyně MZV ministryni financí o skandálních poměrech na MZV a DS

Závažné námitky JUDr. Ladislava Škeříka na veřejnosprávní kontrolu Diplomatického servisu. Takového velvyslance ve Švýcarsku by občané jen uvítali!

Neuvěřitelné na MZV: Toto by mělo před volbami zajímat voliče!!! Budeme opět při volbách podporovat takovéto klientelistické lumpárny na účet občanů…?!

Další odhalení neuvěřitelných poměrů na MZV ...

Reakce zaměstnanců MZV na článek HP: „Diplomatický servis posílá desítky milionů na mzdy lidí, kteří pro něj nepracují.“

* * *

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem ...

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)