Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...

   
 • 26.06.2024 08:18
  Tragikomedie justice, kdy oceněné reportérky u soudu letos ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zeleny JAB cesty k uspechuČeské firmy ztrácejí Ruskem cca 4% na vývozu, cca ¼ % na vývozu do Řecka. Tyto ztráty jsou vyrovnány pouhým jednoměsíčním nárůstem vývozu do Německa!

Prof. Milan Zelený: „Naděje tu tedy je a budoucnost nás, může překvapit mile, nebo nás překvapí tím, že se všichni vzdáme zahraničním firmám, politici se jim podřídí a budeme takovou Guatemalou.“

LN Podíváme-li se na českou ekono­miku, daří se jí v poslední době růst. Jsme my na správné cestě v této eko­nomické transformaci?

Na českou ekonomiku se ani dívat ne­musíme, tady nic není. Jakákoli přida­ná hodnota, kterou vytvoříme, plyne do zahraničí. My z toho máme jenom kon­trahované mzdy, jsme placeni za služ­bu. Proto je směšné, když měříme hod­notu našeho exportu a chlubíme se tím. Ve skutečnosti totiž měříme, jen kolik od nás dostává Volkswagen a další fir­my. Jestliže je ekonomika ze 70 pro­cent takhle postavená, tak potom je ta otázka zcela zbytečná.

* * *

LN Jaké je tedy řešení ekonomic­kých problémů Evropy a USA?

Nesmíme se bránit přirozenému vývo­ji. Tím, že se rozvíjí technologie a začíná návrat do regionů, se firmy vracejí z eko­nomik, kam kdysi outsourcovali svou vý­robu. Jednotlivé ekonomiky se zase začí­nají obracet samy na sebe a přestávají ex­portovat. A my jsme proti tomu bezbran­ní.

LN Takže recept je nechat věci ply­nout?

Problém je, že nechceme dát lokali­tám a regionům autonomii, protože jsme se rozhodli, že budeme integrovat a centralizovat. To ale nemůže uspět, je­likož jde o přirozený proces. Důvod pro vznik EU bylo oslabení národních států, protože jsme s nimi měli špatné zkušenosti. Ale národní stát, který je ne­bezpečný, se dá oslabit dvěma, způso­by. Bud ho oslabím směrem nahoru a vezmu mu centrum, to dělá Evropská unie. Nebo se dá oslabit tak, že se roz­pustí některé funkce národního státu do regionů a lokalit a to je správná cesta. Pokud Evropa půjde proti přirozenému vývoji, o to dříve se rozpadne.

LN Myslíte si, že takto samostatné re­giony by se byly schopné domluvit? Čím víc názorů; tím je přece dohoda vždy složitější.

Oni se nemusí domlouvat. Oni si bu­dou jen vyměňovat znalosti nebo zboží. Po většinu historie jsme fungovali v regi­onech, národní státy vznikly až na konci 19. století. Globalizaci jsme vyčerpali. Regiony mají výhodu, že jsou malé, zvládnutelné, lidé se víceméně znají a mohou postupovat správně. Technolo­gie jim umožňují, aby se mohli postarat sami o sebe. Jediné, co by se nechalo ná­rodním státům, by byla obrana.

LN Jestli něco charakterizuje součas­nou světovou ekonomiku, jsou to ob­rovské vládní dluhy. Nemusí se dří­ve, než vzniknou lokální ekonomiky, vyřešit tento problém?

Dnes centrální banky uměle brzdí in­flaci a převádějí ji do akciových trhů. Ale nevyhnutelné je, že inflace časem naroste a zaplatí to jako vždy všichni. A jediný způsob, jakým se zachráníme, je, že se začneme zabývat lokalitami, kde inflace nebude tak silná. Tam se bu­dou vytvářet místní měny, které nepod­léhají spekulativním trendům. Pokud používáte na vesnici euro, když si kupu­jete každý den stejné housky a euro jde nahoru, projeví se to na jejich ceně. Ale lokální měna se takhle nechová. Čili pa­radoxně uvolnění inflace samo požene lidi do relokalizace. Koneckonců už asi 40 takových měn na světě funguje.

LN Není to krok zpět? Na jakém prin­cipu bude v systému lokálních měn probíhat mezinárodní obchod?

Kdykoli si budete chtít koupit něco zvenčí, použijete mezinárodní měnu. Oba systémy mohou fungovat zároveň. Jestliže dolar nebo euro bude pod silným spekulativním tlakem, tak se bude samo­zřejmě dělat víc dohod mezi regiony, aby používaly i mezi sebou místní měny. Ostatně třeba euro považují za mrtvý po­litický projekt, který brzy zmizí.

LN Podíváme-li se na českou ekono­miku, daří se jí v poslední době růst. Jsme my na správné cestě v této eko­nomické transformaci?

Na českou ekonomiku se ani dívat ne­musíme, tady nic není. Jakákoli přida­ná hodnota, kterou vytvoříme, plyne do zahraničí. My z toho máme jenom kon­trahované mzdy, jsme placeni za služ­bu. Proto je směšné, když měříme hod­notu našeho exportu a chlubíme se tím. Ve skutečnosti totiž měříme, jen kolik od nás dostává Volkswagen a další fir­my. Jestliže je ekonomika ze 70 pro­cent takhle postavená, tak potom je ta otázka zcela zbytečná.

LN Těžko ale můžeme popřít, že za­hraniční vlastníci postavili na nohy třeba právě Škodovku nebo české banky. Vy tvrdíte, že by nám pomoh­lo odstřihnout se od zahraničního kapitálu?

Co se týče rozvoje ekonomiky, má vláda vybudovaný jakýsi podmíněný re­flex - nalákat jenom zahraniční investory. Vůbec je nezajímá růst a výchova české podnikatelské sféry. Já to nechá­pu. Když chcete zvýšit růst, tak proč za­čnete zvát Korejce a Japonce? Proč to nemůže být jako za první republiky, kdy jsme tady měli své Škody a Kolbenky, a dnes nám nepatří ani plzeňské pivo. Zahraniční investice by se měly omezovat, ale my je místo toho ještě rozšiřujeme.

LN Není to prostě tím, že tu dostatek českých podnikatelů, kteří by pře­vzali tyto vedoucí funkce, prostě není?

Samozřejmě. To je základ celého pro­blému, za který může stát. Když sem přijdou Korejci, dostanou daňové úle­vy a dotace na zaměstnání lidí. To není normální. Dostali jsme se do fáze, kdy po velkých vlastnících, kteří měli kont­rolu nad finálním produktem, přicháze­jí ze zahraničí i subdodavatelé. Na na­šem území tak začínají fungovat celé výrobní řetězce, ze kterých nemáme nic kromě toho, že politici mohou říct, že zvýšili zaměstnanost. Jenže na jak dlouho. Začínají si vozit vlastní zaměst­nance a Češi se budou dostávat jen do pozice obyčejné námezdní síly.

LN Investiční pobídky byste tedy zru­šil?

Odpovím takhle: největší akumulace amerických a kanadských podniků je v Guatemale už 50 let a ta země není žádný ekonomický zázrak. To, že tam jsou všechny ty fantastické podniky, ne­znamená, že je Guatemala ekonomicky úspěšná. Ona je závislá na pracovních příležitostech, a jestliže se začnou náro­ky zvyšovat, tak firmy začnou automati­zovat. Nic z toho nemají.

LN Jaká je pro českou ekonomiku ta správná cesta?

Prvotním impulsem musí být vznik podnikatelských univerzit, které by vzdělávaly podnikatele tak, že by zaklá­dali skutečné reálné firmy.

LN Toho naše školství není schopné?

Všichni učí totéž, jako bychom byli monokultura a celé Česko pak intelek­tuálně vypadá jako ohromné pole žluté řepky. Monokultura v přírodě je nepří­pustná. A takhle jsou poznamenány mi­liony lidí nejen u nás, ale v celé Evropě. Proto všichni děláme monetarismus a pumpujeme peníze do ekonomiky, ni­kdo nic jiného neumí. S myšlenkou pod­nikatelské univerzity přitom přišel už Jan Antonín Baťa, jenže potom jsme ho vyhnali. Evropa dosud nepochopila, že vzdělávání ve smyslu informací se vy­čerpalo. Informace jsou skoro bezcen­né, protože jsou k dispozici přes inter­net okamžitě a všem. Potřebujeme prá­vě naopak naučit se něco dělat. Když se ptáte, proč takové impulsy nejsou, tak se podívejte na českého premiéra a na ministra financí a jejich ekonomické myšlení a pochopíte, že je to vyloučené.

LN Tím myslíte, že jejich ekonomic­ké myšlení jde špatným směrem?

Jistě. Podnikům tak nezbývá nic jiné­ho než si takové univerzity dělat samy. A už je spousta českých firem, které otevírají podnikatelské školy a obcháze­jí přitom státní sféru. V USA vznikla podnikatelská univerzita, která se jmenuje Singularity. U svého názvu má v závorce, že je neakreditovaná - to je součást jejich pýchy, říkají, že jsou nepoplatní, neposlouchají žádné byrokraty. V Česku je to jen otázka času. A o akreditaci přece nejde. Proč bymně měl nějaký úředník říkat, co mám učit? To je nesmysl, když já jsem ve spojení přímo s podniky, tak asi vím i nejlépe, co mám učit.

LN Ujel naší ekonomice tedy už vlak, nebo ho můžeme ještě stihnout?

Povzbudivé je, že si podniky otevírají své vlastní univerzity. Taky to je důvod, proč jsem založil v Česku nadaci, která j je má propojit do sítí. Aby si mohly na­vzájem pomáhat, aby tu mohl vzniknout celý systém a technologická centra, kde by mohly výchovu k podnikání sdílet. Mělo by to probíhat paralelně nebo i autonomně na státní moci. Českých podniků, které tohle dělají a jsou schopné, je ale zatím poměrně málo, tak 40 až 50. Naděje tu tedy je a budoucnost nás, může překvapit mile, nebo nás překvapí tím, že se všichni vzdáme zahraničním firmám, politici se jim podřídí a budeme takovou Guatemalou.

Z rozhovoru Pavly Francové a Jana Sochora s prof. Milanem Zeleným v LN, 4.7.2015

* * *

Milan Zelený: Čtyři města, most, továrny… jak Jan A. Baťa měnil Brazílii

* * *

AMSP: Krize Řecka ohrožuje zejména české exportéry

Současná Krize Řecka dopadá zejména na české exportéry, kteří by si měli hledat pro své výrobky nové destinace. Ohrožena je více než miliarda korun jejich pohledávek. Klidné spaní zatím mohou mít cestovní kanceláře, přiměřeně obezřetní musí být dovozci. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků. Exporty českých podnikatelů do Řecka nedosahují ani čtvrt procenta celkového vývozu, téměř jisté výpadky dodávek tedy nebudou mít na celkovou ekonomiku prakticky žádný dopad. Přesto objem aktuálních pohledávek exportérů přesahuje miliardu korun. Tyto pohledávky jsou podle asociace s ohledem na jejich zajištění vysoce ohrožené. Většina z nich je vázána na dodací podmínky dokumentárního akreditivu, který je vázán na plnění řeckých bank. ČRo, 7.7.2015

* * *

P.S.

České firmy ztrácejí Ruskem cca 4% na vývozu, cca ¼ % na vývozu do Řecka. Tyto ztráty jsou vyrovnány pouhým jednoměsíčním nárůstem vývozu do Německa!

J.Š.8.7.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)