Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gabriela Končitíková

 • J. A. Komenský: 430. výročí narození – stačí přidat Tomáše Baťu, Jana A. Baťu, metodu Montessori - reforma školství hotova !

  (Události ČTv den výročí ani slovo - alespoň nevzpomněly výročí narození Makarenka 13.března…)

   

  METRO Komensky Uhersky Brod Muzeum 29.3.2022Komensky Amos Jan„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím, že s temnotami není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinesou-li Světlo, ustoupí samy.“ J.A.Komenský

   

  BATA Inspirace avers 2022 ODKAZ J.A.KomenskéhoPROJEV Jana A. Bati z roku 1938MONTESSORI škola

   

  Velké osobnosti vždy vytvoří více než ty, které se za ně považují. Mimo chaosu nevytvoří nic hodnotného a smysluplného. Dějiny píšou vždy jednotlivci. Nejlepší projekty pocházejí od jednotlivců, od vlády a politiků to očekávat nelze. Rozhodují činy, ochota bojovat, riskovat, obětovat. Vzorem byl Tomáš Baťa. Jeho systém výchovy člověka a spolupracovníka je dokonalou přípravou pro skutečný život, prosperitu člověka, firmy a společnosti. J.Š.

  ***

  BATA 99 postrehu avers 2022BATA 99 postrehu revers 2022„Nezachraňujte svět. Svět nepotřebuje, abyste jej zachraňovali. Zachraňte sebe. Tím, že zachráníte sebe, zachráníte svět, protože ten nebude muset zachraňovat vás.“ – „Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá každému, vědomí této dobré práce nám dává sílu neobávat se nikoho a ničeho. Strach je nepřítelem života, a díla zbudovaná ve strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.“ – „Myšlenka je všechno! Vyvolává touhu a ta vede mysl i tělo!“  

  Tomáš Baťa

 • Světu hrozí klimatický, společenský, hospodářský a mravní kolaps. Použije osvědčené řešení Tomáše Bati?!

  BATA 99 postrehu avers 2022BATA Inspirace avers 2022

  „Šťastná duše je pro člověka vším. Je silným motorem fyzického těla, je inspirací mysli.“ Tomáš Baťa

  ***

  Dokonalý návod na smysluplný život a prosperující, zdravou společnost

  Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic – Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě – Nehledejte lehké cesty. Ty hledá již tolik lidí, že se po nich nedostanete nikam – Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé – Vědomosti můžeme druhému dáti, ale zkušenosti musí si každý vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly - Dlouhá je cesta přes pravidla. Krátká a vydatná přes příklady – Najít správný poměr mezi opatrností a odvahou, to je nejvyšší umění – Bata byty 1935 aversBata byty 1935 reversŽádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele – Dosavadní naše zkušenosti nás učí, že jest těžší naučiti lidi samostatně mysliti, než naučiti je poslouchati – Zásadně nebude přijat nikdo, kdo by chtěl pracovat jenom v kanceláři, ale také nikdo, kdo chce zůstat jen dělníkem a nemá vyšší cíle – Chcete být vůdci práce mnoha spolupracovníků? Chcete-li s nimi budovat závod, vybudujte napřed sebe - Nebezpečí? Nejvíce lidí umírá v posteli, když se přestali hýbat. Zastavíte-li se jste mrtvým. A když se zpomalíte, jste mrtvým napolo. Svět byl, je a bude nebezpečným vždycky. Život je pohyb. Nehybnost je smrt.   

  Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. Jedině stálá sebekontrola buduje charakter. Lidí se nebojme, ale sebe.

 • The world is threatened with climatic, social, economic and moral collapse. Will he use the proven solution of Tomáš Baťa?!

  BATA 99 postrehu avers 2022BATA Inspirace avers 2022

  "A happy soul is everything to a man. It is the strong engine of the physical body, it is the inspiration of the mind." Tomáš Baťa

  ***

  The perfect guide to a meaningful life and a prosperous, healthy society invented.

  Everybody's responsibility for everything is nobody's responsibility for nothing - Let's do the most insignificant thing, but let's do it the best in the world - Don't look for the easy way. So many people are already looking for them that you can't get anywhere by taking them - Relationships are never to blame for anything. It's always the people who are to blame - We can give knowledge to others, but we must redeem our experience with our own sweat, our own calluses - It's a long road through the rules. Short and hearty through examples - Finding the right balance between caution and courage is the highest art - No business will grow to greatness unless it invents a way to turn hopefuls into directors - Our experience so far teaches us, that it's harder to teach people to think for themselves than it is to teach them to listen - No one will be hired on principle who wants to work only in an office, but no one who wants to remain a worker and has no higher goals - Do you want to be the leader of the work of many co-workers? If you want to build a plant with them, build yourself first - Danger? Most people die in bed when they stop moving. If you stop moving, you're dead. And if you slow down, you're half dead. The world was, is and always will be dangerous. Life is movement. Immobility is death.   

  There are men who have been overcome neither by failure nor by enemies, but who have succumbed to success. Only constant self-control builds character. Let us not fear men, but ourselves.