Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek a Kramny

Aktualizováno 15.3.2022: OS Ostrava 15.3.2022: ing. Marek Gába - (ne)výslech doc. MUDr. Šmuclera, se zprávou o výsledcích šetření VOP!20.2.2022: Ve věci bude zaslána stížnost VOP JUDr. Stanislavu Křečkovi ve věci nečinnosti MSp ČR, OS Ostrava a KS Ostrava i ve věci zákazu účasti na veřejném soudním jednání novináře Jana Šinágla.

***

Při mé poslední „účasti“ na chodbě OS Ostrava mne hlídali čtyři členové justiční stráže. 15 .února už jen dva. Když je ing. Gába informoval, že se nedostavím, informoval jeden z nich soudkyni. Ta jim povolila odchod. Mimochodem jsem si s nimi docela rozuměl, kdy se mne se zájmem ptali, jak se jmenují mé webové stránky. Také dobře ví, jaké „spravedlnosti“ jsou nuceni sloužit. Co bylo hlavním důvodem mého „vypovězení“ ze soudní síně? Pouze to, že po „corpus delicti“ ve prospěch obžalovaného, mlčení soudkyně i státní zástupkyně, jsem obě „dámy“ - v radosti a zcela kultivovaně - vyzval ve smyslu: “Zrušte obžalobu a jdeme domů.“ J.Š.       

***

Konečně po 4 letech byl proveden (přečten) ústavní ZP LF UP Olomouc ze dne 20.11.2018, 29.10.2019 a 11.3.2020, jehož součástí byla čtena i svědecká výpověď syna ing. Marka Gáby Ondřeje Gáby, který byl přímým účastníkem onoho inicidentu, když vypovídal na ÚMOb OVA-Jih dne 11.12.2017 a dále bylo provedeno (přečteno) odborné vyjádření MUDr. Fargaše ze dne 16.5.2019 k doručené fotodokumentaci Gábové. Zvukový záznam celého soudního jednání!

Doporučuji si poslechnout zejména tyto pasáže:

1:31:00 až 1:36:40: Odůvodnění soudkyně JUDr. Jany Bochňákové, proč ZP doc. MUDr. Šmuclera z května/června 2021 nezaložila do spisu a zaslala jej pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky MUDr. Duchaňové.

1:36:49 až 1:39:55: Námitka právního zástupce ing. Gáby Mgr. Straky, proti způsobu vedení řízení soudkyní v souvislosti se zmizením ZP doc. MUDr. Šmuclera ze spisu. DOPORUČUJI !!!

1:39:56: Začátek výslechu MUDr. Duchaňové...

2:01:40 až 2:03:59: Námitka právního zástupce Mgr. Straky proti otázkám zmocněnce Mgr. Rybáře, který nutil znalkyni k tomu, aby si vymýšlela nějaké lhůty prac. neschopnosti, což předem odmítla sdělit. Námitka obhajoby se zamítla!

2:04:00 až 2:08:37: Okolnosti vzniku vypracování ZP MUDr. Duchaňové a MUDr. Šmuclera.

2:08:38 až 2:09:35: Jak MUDr. Duchaňová naložila s posudkem od doc. MUDr. Šmuclera.

Státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá, byla opět „roztomilá“, neřekla ani slovo!

***

Další hl. líčení je naplánováno na 15.3.2022 od 8:00 hod., na které je předvolán doc. MUDr. Šmucler.

Ve věci mého zákazu vstupu do soudní síně jsem napsal dne 17.2.2022 žádost o informace předsedovi OS Ostrava Mgr. Tomáši Kamradekovi.

Výsledek šetření VOP zahájeného na základě podnětu ing. Marka Gáby, který se týkal postupu předsedy Krajského soudu v Ostravě a Ministerstva spravedlnosti při vyřizování jeho stížnosti na znalce MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D., známého i z kauzy Petra Kramného.

VOP dospěl k závěru, že předseda Krajského soudu v Ostravě pochybil, když řádně a včas nevyřídil stížnost ing. Gáby. Ministerstvo spravedlnosti pak pochybilo tím, že se dopustilo dalších průtahů a následně na stížnost reagovalo nepřiléhavě, nepřesně a zavádějícím způsobem.

V šetření se VOP věnoval primárně nečinnosti orgánů dohledu. Seznámil se však i s obsahem usnesení o odložení, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 30. listopadu 2021.2 S odložením oznámení a jeho odůvodněním souhlasí – domnívá se, že z hlediska dohledu byly klíčové námitky, které ing. Gába uplatnil vůči znaleckému posudku (a jeho 1. doplnění), které však v důsledku své nečinnosti orgány dohledu včas neprověřily.

Blíže své závěry vysvětluje VOP v přiložené zprávě. Zprávu zaslal předsedovi Krajského soudu v Ostravě Mgr. Petru Novákovi a ministru spravedlnosti JUDr. Pavlu Blažkovi, Ph.D., s žádostí, aby se s ní seznámili. Ministra spravedlnosti současně žádá, aby ho informoval o přijatých opatřeních k nápravě.

***

Dopis VOP JUDr. Stanislava Křečka ing. Marku Gábovi (14.2.2022) a Výsledek šetření VOP (14.2.2022) z něhož cituji:

Předseda Krajského soudu v Ostravě pochybil, když řádně a včas nevyřídil podání stěžovatele (stížnost na znalce).

Ministerstvo spravedlnosti (odbor insolvenční a soudních znalců) pochybilo tím, že:

 • § včas nevyřídilo podání stěžovatele (stížnost na znalce, oznámení);
 • § stížnost na znalce vyřídilo nepřiléhavě, nepřesně a zavádějícím způsobem.

 V důsledku nečinnosti orgánů dohledu došlo k uplynutí promlčecí doby, aniž bylo řádně prošetřeno oznámení přestupku znalce.

Z uvedených okolností je zřejmé, že orgány dohledu nepostupovaly při vyřizování podání (oznámení) stěžovatele bez zbytečných průtahů.

Předseda krajského soudu se v rámci dohledu měl zabývat tím, zda lze považovat za postup lege artis, když znalec při vypracování znaleckého posudku bez dalšího přihlédl pouze k postupu ošetřujícího lékaře, ač ve zdravotnické dokumentaci byl zachycen i odlišný závěr rentgenologa.

Nečinnost předsedy krajského soudu byla v případě stěžovatele zásadní.

Nesouhlasím s tím, že by podání (oznámení) stěžovatele neobsahovalo konkrétní tvrzení o pochybení znalce – stěžovatel naopak zcela konkrétně popsal, čeho se podle něj znalec dopustil.

Otázka řádného výkladu pravomocí ochránce plynoucích z § 1 zákona o veřejném ochránci práv přesahuje případ stěžovatele a považuji ji za zásadní, proto jí budu věnovat samostatné šetření a projednám ji přímo s ministrem spravedlnosti.

Podatel podnětu nemá jen právo na jakékoliv vyrozumění o vyřízení podnětu, ale na to, aby takové vyrozumění bylo včasné a nebudilo dojem svévole nebo nezákonné nečinnosti veřejné správy.

Zprávu zasílám předsedovi krajského soudu a ministru spravedlnosti a podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv žádám, aby se ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili ke zjištěným pochybením. Přijetí opatření k nápravě ve vztahu ke konkrétnímu případu stěžovatele nežádám, protože Ministerstvo spravedlnosti již oznámení usnesením odložilo. Předseda krajského soudu v dané agendě již nemá věcnou působnost. Ministra spravedlnosti však alespoň žádám, aby mě informoval o přijatých opatřeních k nápravě s dopadem do budoucí praxe ministerstva při vyřizování podnětů podle § 42 správního řádu.

Zpráva shrnuje moje dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko podle § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv.

O svých zjištěních a závěrech informuji rovněž stěžovatele.

 

Brno 14. února 2022

JUDr. Stanislav Křeček

***

Dovolání ing. Marka Gáby ve věci údajné "pomluvy" k Nejvyššímu soudu ČR, bylo podáno dne 15.2.2022!

***

Věřím, že dalšího soudního jednání dne 15.3.2022 se už budu moci zúčastnit i pod ochranou čl. 23 Ústavy ČR, bez justičních a policejních manévrů:-)

Svoboda slova a právo veřejnosti na nezávislé informace jsou základním pilířem svobodné, vyspělé, skutečně demokratické společnosti, stejně tak jako funkční, nezávislá justice.

 

Jan Šinágl, 18.2.2022

***

Ing. Marek Gába: Zločinné spolčení a maření spravedlnosti!

Ing. Marek Gába, aneb justice ve stylu 50.let: odvolání a doplnění odvolání proti rozsudku pomluvy.

REFLEX 21.10.2021: První médium našlo odvahu napsat pravdu o ing. Marku Gábovi

***

Premiére Fialo, ministře Rakušane, odstupte, nebo okamžitě jednejte!

 MAFIE Z CENTRA PRAHY

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)